INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 32

ASUD NA PODZIM A V ZIMĚ 2008/2009

Činnosti kromě běžné agendy, jednání s jinými institucemi, redaktory atd.
O NĚKTERÝCH ČINNOSTECH PODROBNĚJI

JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY MŠMT A VII. SEMINÁŘ O DĚJEPISE V TELČI
Ve dnech 24. - 25. listopadu 2008 se v Telči uskutečnilo jednání Pracovní skupiny MŠMT pro výuku dějepisu" s názvem: "Historie a škola VII., Člověk, společnost, dějiny: Seminář k internacionalizaci školní výuky dějepisu v kontextu RVP ZV, RVP G, RVP SŠ". ASUD zde zastupovali - předsedkyně Dr. Helena Mandelová a Mgr. Libor Šmejda, člen výboru a pracovní skupiny MŠMT.
V úvodu přivítala účastníky semináře Dr. Tichá, vedoucí odboru základního vzdělávání MŠMT, která kromě organizačních pokynů informovala o aktualitách z Evropské komise a Rady Evropy, týkajících se vzdělávání, také o připravovaných standardech učitelské profese (z pracovní skupiny prof. Rýdla), o analýze Bílé knihy a mezinárodních konferencích o vzdělání u nás a v zahraničí. Také o připravovaných legislativních změnách, globálních i individuálních grantech MŠMT.
První blok jednání byl věnován internacionalizaci školní výuky dějepisu - referoval zde prof. Beneš s tématem "Čí je školní dějepis? Národa, Evropy či světa?", který dále přečetl referát za nepřítomného prof. Čapka. Následovala Dr. M.Tonkova z PedF UK Bratislava s referátem "o jinakosti společných dějin" ve středoevropském kontextu. Blok byl pak ukončen referátem o sondách a analýzách v oblasti společenských věd (Mgr. Ulvr, Dr. Hudecová).
V úvodu odpolední části vystoupil doc. Vilo Kratochvíl se zajímavým diskusním příspěvkem o aplikaci Bloomovy taxonomie a vnitřní struktuře učiva. Po něm pak Mgr. Franc z VÚP s návrhem alternativních osnov dějepisu pro gymnázia. Následoval prof. Beneš s pojednáním o multimediálních médiích určených pro výuku dějepisu a společenských věd v České i Slovenské republice. Na závěr pak vystoupila Mgr. Zdařilová ze semináře romistiky na FF UK Praha s přehledem aktivit a nabídkami k tématu holocaust Romů.
Podvečerní jednání prvního dne bylo zakončeno blokem aktualit, jako první vystoupil Dr. Pajtinka ze slovenského ministerstva školství s informacemi o průběhu kutikulární reformy na Slovensku, dále pak Dr. Drápalová z ČŠI s informací o konferenci v Bledu 2008. Tento blok byl pak doplněn různými nabídkami - Ústavu pro studium totalitních režimů, České televize, Památníku Lidice, Památníku Terezín, Muzea Ústí nad Labem, Collegia Bohemica a dalšími.
Večer prvního dne byl věnován neformálnímu posezení a diskusi nad aktuálními problémy.
Za začátek druhého dne jednání vystoupila Dr.Hlavatá z FF UK s velmi zajímavým příspěvkem věnovaným vietnamské komunitě u nás. Tento příspěvek lze jistě označit za jeden z klíčových a nejzajímavějších na tomto pracovním setkání. Problematice regionálních učebnic se pak věnovali prof. Beneš, doc. Kratochvíl, o práci česko - polské komise pohovořila doc. Gracová. Čas před obědem byl pak vyhrazen všeobecné diskusi a formulaci a precizaci závěrečných doporučení. Ta jsou v další části tohoto informačního listu.
Libor Šmejda, ZŠ Česká Lípa

Závěrečná doporučení ze semináře Historie a škola VII.

Kromě připravených referátů zástupců různých institucí, asociací a pracovníků MŠMT bývají na programu seminářů i diskuse k aktuální otázkám. Jsou vždy zakončeny doporučeními Pracovní skupiny a účastníků semináře pro další období. Dále uvádíme výstupy z listopadu 2009

I.
Pracovní skupina vítá stále se rozšiřující mezinárodní spolupráci české didaktiky dějepisu i samotné výuky dějepisu, realizující se prostřednictvím spolupráce mezi školami, školami a muzei, galeriemi a tzv. paměťovými institucemi vůbec. Doporučuje, aby formy a výsledky této spolupráce byly zveřejňovány.
Oceňuje, že MŠMT ČR organizačně i finančně podporuje mezinárodní projekty historického vzdělávání (Jinakost společných dějin, česko-polské a česko-německé projekty, atp).
II.
Pracovní skupina doporučuje prohloubit informovanost školského prostředí o kulturních a sociálních kontextech života asijských menšin (v současnosti především vietnamské komunity) žijících na území České republiky. Využívat k tomu zejména materiály, které by nejen přinášely základní informace, ale také reagovaly na aktuální problémy a potřeby. Vhodným informačním prostředím se tu jeví opět využití www stránek rvp.cz.
III.
Ministerstvu doporučuje podporovat takové formy dalšího vzdělávání, které integrují odborně historický, teoreticko-didaktický a prakticko-metodický aspekt historického vzdělávání.
Předpokládá se trvalá spolupráce s odbornými a vědeckými institucemi zabývajícími se historickým a společenskovědním výzkumem, a to zejména moderních a soudobých dějin (Ústav pro studium totalitních režimů, Ústav soudobých dějin AV ČR, Masarykův ústav AV ČR, atd. ).
IV.
Pracovní skupina se bude podílet na podpoře edukačního využití pořadů cyklu Historie.cs a bude se i podílet na hledání možností institucionálního zajištění takového využití. Pracovní skupina se bude podílet na výběru témat.
V.
Pracovní skupina doporučuje, aby nově vytvořené alternativní kurikulum pro dějepis, určené pro čtyřletá gymnázia a vyšší stupeň víceletých gymnázií, bylo předloženo k veřejné diskusi.
VI.
Doporučuje učitelům, aby sledovali www.msmt.cz (specifikovat), na níž jsou publikovány materiály související s činností Pracovní skupiny.
Pracovní skupina také doporučuje autorský podíl učitelů a dalších odborníků na tvorbě materiálů pro výuku na www.rvp.cz (digitální úložiště materiálů - DUM).

Telč 25. listopadu 2008

ODEVZDÁNÍM PRACÍ KONČÍ PRVNÍ ETAPA 5. ROČNÍKU EUSTORY
Studenti středních škol pracovali v tomto školní roce na zajímavém tématu Zastavený čas - příběh fotografie (20. století očima generací). Výsledky svého pátrání - připravené práce odevzdávají v těchto dnech.
Mezinárodní soutěž je u nás organizována již po páté - její periodicita je dva roky. Hodnotící komise složená z historiků ÚSD a členů ASUD se bude pracemi zabývat v dalších měsících a pak vyhlásí výsledky. O nich pak zařadíme zprávu do následujícího IL.
HM

ČLENOVÉ ASUD VYDALI NOVÝ SBORNÍK ZAMĚŘENÝ NA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY
Po delší době, vyplněné příspěvky ke školnímu vzdělávacímu programu (ve 2 sbornících) vydáváme další čistě metodický "kousek". Rozhodli jsme se tentokrát vybrat takové příspěvky, kterými bychom rozvířili hladinu Vaší fantazie s ohledem na hravost a přístupnost hodin, během nichž by se nám žáky podařilo více zaujmou a motivovat je, aniž bychom nějak výrazně poklesli k povrchnímu předávání historických faktů. Vybrali jsme takové ukázky hodin, při nichž mají žáci a studenti daleko větší možnost prožitku, při nichž se mohou podstatně lépe vypořádat s dobovými odlišnostmi, mohou snáze pochopit reálie doby. Zároveň jsme si kladli podmínku, aby příspěvky zaslané pedagogy z celé naší republiky vyhovovaly záměru ukázat dějepis jako vědu - předmět dotýkající se svým záběrem i ostatních věd a lidského konání vůbec, nebo chcete-li, jako ideální předmět pro mezipředmětové vztahy, výchozí předmět pro naplňování jednotlivých průřezových témat.
Před lety jsem si v rámci jakéhosi evidenčně-úklidového dne na škole procházel jednotlivé položky školního klubu a knihovny i objevil jsem zapomenutou krabici se šachovými figurkami. Kdysi na naší škole fungoval úspěšný šachový kroužek a kromě třech kompletních sad zůstaly i tyto neúplné "armády" bílých a černých, respektive hnědých figur. Co s nimi? S figurami z plastu i ze dřeva. Co s pěti různými králi, snad se třiceti pěšci, co s dalšími? Jak padlí tu leží - Moment!
Následujícího dne jsem v 9. třídě nechal devět lavic srazit doprostřed místnosti. Překvapení deváťáci se usadili kolem a čekali, co se bude dít. Na nově vzniklý veliký stůl jsem rozbalil nástěnnou mapu 2. světové války (1. fáze). Z krabice jsem vyňal černého krále. Postavil jsem figurku na Mnichov a oznámil všem žákům, že toto je Adolf Hitler.
Vše jim došlo vzápětí. Třída se proměnila v sídlo generálního štábu. Z krabice vylézaly další černé figury. Pokryli jsme jimi Německo. Hitler vyhrál volby. Prohlásil se za führera. A zástupy černých postupovaly dál: Porýní, Sársko, Rakousko. Názorně jsme si ukázali, jak Němci obklopili území Čech a Moravy; Mnichov, březen 1939. Černých figur na ploše přibývalo.
S blížícím se prvním září se ke slovu dostali i bílí. Pokryli Polsko, Francii, Británii. Dříve než s černými zkřížili zbraně, využili jsme hnědých figur ze staré dřevěné šachovnice. Krále jsme postavili na Moskvu. Hnědí se připravili u polských hranic. (Jednou mne napadlo některé z bílých přemalovat rudou barvou; ovšem nikdy jsem nenašel odvahu poskvrnit nevinné šachové figurky.)
Válka!
Hráli jsme si - tedy opakovali probrané učivo dlouho. Černí postupně pokryli téměř celou Evropu, pár neutrálních území zůstalo prázdných. Po uzavření Velké trojky jsme hnědé přeměnili na bílé.
Uprostřed lítých bojů na východní frontě vstoupila do třídy kolegyně matikářka. Nejprve se podivila, ale když si všimla, jak někteří žáci, ze kterých ve svých hodinách nedostane kloudnou odpověď, horlivě popisují postupy vojsk, vysvětlují příčiny a následky, pokývala hlavou a pronesla něco v tom smyslu: "No jo, tobě se vymýšlí nové metody, když máte ten váš ASUD..."
Kolegyně si vzpomněla, jak jsem ji informoval o našich setkáních, jak jsem ji nechal zalistovat našimi sborníky. To, že se dnes někteří učitelé matematiky (včetně mé kolegyně) také schází na školeních, je vedlejší. Důležitějším faktem zůstává, že my, učitelé dějepisu, můžeme stále a znovu čerpat nové nápady z našich "asuďáckých" přednášek a seminářů, že i nadále vycházejí naše sborníky s podněty a nápady.
Měl jsem tu možnost, že jsem při přípravě sborníku mohl některé uvedené postupy již vyzkoušet. Opravdu, stačí maličko, nápad. Vezměme si kupříkladu zdramatizování vraždy svatého Václava od V. Rodriguezové a I. Dvořákové. Pokusil jsem se některé z postupů realizovat v 9. třídě na látce Mnichova. Prohlédli jsme si se žáky fotografii a zkusili jsme postavy oživit. Co by který z účastníků asi mohl říci? Jak by se mohli obhájit? Jak prezentovat? A pak jsme pokračovali dál - Koho by bylo vhodné ještě pozvat? Co by asi daný jedinec řekl? Jak aktéři podpisu stojí? Nebylo by vhodnější je přeskupit?
Když jsme se "vyřádili", přešli jsme k dobové karikatuře. Kdo z pražských a středočeských učitelů a profesorů zhlédl před dvěma lety v rámci cyklu Inspirace seminář Doc. PaeDr. V. Kratochvíla, jistě si pamatuje jeho rozbor karikatury anglického karikaturisty Löwa (v atlase Dějiny 20. století ji najdete na stránce 32). I anglický autor popustil uzdu fantazie, účastníky posadil a přidělil jim jednotlivé role, které žáci lehce rozpoznali. Všimli si i několika maličkostí a na konec přišel na řadu Stalin. Nechyběl ani v naší předchozí dramatizaci, kde měl podobnou roli - snažil se zasáhnout do dějů ve střední Evropě.
Předpokládám, že i Vás některá z ukázek zaujme. Možná si vymyslíte okruh po památkách a významných místech Vašeho města. Možná oslovíte nějakého pamětníka, zajedete do významného podniku, nebo naopak vypátráte místní podnik, který třeba již dávno nefunguje. Možná si v rámci dílen vyrobíte figurky vojáků a budete jimi se žáky posunovat po mapě. Možná si zahrajete na indiány, nebo vyrazíte na zámořskou výpravu.
Ať se necháte inspirovat čímkoliv, jistě Vám půjde o mnohé, ale i kdyby šlo jen o skutečnost zapojit žáky do výuky, vše by mělo smysl. Věřím, že se sborníkem necháte inspirovat, a proto Vás všechny prosím, abyste si pro příště své nápady a inspirace neschovávali do šuplíku; můžeme z nich čerpat všichni. A až jich zase nasbíráme dostatek, nebude již problémem je prezentovat. Vždyť máme být nač hrdi.
Za autory Pavel Martinovský

back