INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 32

LITERATURA - POMŮCKY


DVĚ NOVÁ DVD
PŘÍRUČKY, POMŮCKY, UČEBNICE
VLASTIVĚDY PRO 4. A 5. TŘÍDU
Letos druhý rok používají vyučující na 1. stupni k výuce tématu Lidé a čas (dříve vlastivědy, dnes vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět) a první rok v 5. třídě učebnice Dialogu Moje vlast a Moje vlast je v Evropě (aut. H. Mandelové). Jak bylo uvedeno již v IL 31, jsou pojaty odlišně od předchozích, tedy pomíjejí obtížnou historickou faktografii politických dějin a představují proměny života lidí v čase pomocí především výtvarných charakteristik dějinných epoch.
Pokud se pro tyto učebnice rozhodli vyučující 1. stupně na vaší škole, uvítáme jejich i vaše zkušenosti z práce s nimi i pracovními sešity a metodickými příručkami v dopise nebo e-mailem.

NOVÉ PLÁNY KE ZKVALITNĚNÍ VÝUKY
Připraveno je další CD k dějinám 20. století - nakladatelství Dialog
Autorský tým ASUD připravil pro nakladatelství Dialog Liberec scénář pro CD, které se jako další doplnění učebnice DĚJINY 20. STOLETÍ stane další pomůckou pro výuku podle této učebnice. Nové CD, které se dokončuje, bude obsahovat veškerý grafický materiál učebnice - obrázky, grafy, časové přímky a tabulky, tak, aby je bylo možno využít pomocí počítače na jeho obrazovce nebo promítnout dataprojektorem na velkou promítací plochu.
Tato pomůcka by měla obohatit práci s učebnicí tak, aby vybrané grafické složky všech kapitol mohli žáci poznávat, zkoumat, hledat v nich odpovědi na zvolené otázky atd. lépe než je to možné na menším formátu, který byl nezbytný ve snaze zařadit do učebnice co nejvíce názorného materiálu ve fotografiích reprodukcích uměleckých děl, schémat a dalších grafických znázornění.
Po CD Hlasy XX. století, které bylo mnoha členy ASUD pro dějepisu uvítáno jako velký přínos (dokonce se objevily hlasy na další díl takových dokumentů), by připravené CD mohlo rozšířit škálu metod užívaných v hodinách i mimo školu.

DVD o čs. legiích v Rusku a sibiřské anabázi
DVD připravili autoři z Chicaga, zaujatí osudem čs. legionářů na Sibiři, v průběhu několika předchozích let. V loňském roce nám předvedli anglickou verzi s českými titulky. Domníváme se, že jeho obrazový materiál se může stát pro naše žáky a studenty velkým obohacením, nicméně že komentář obsahuje převážně americký pohled na dění 1. světové války, události v Rusku i naše dějiny. Místo titulků, které zejména pro žáky ZŠ ztěžují srozumitelnost a vyznění filmu, by byl žádoucí český komentář. Po konzultacích s historiky bude třeba původní text přizpůsobit našemu pohledu a potřebám a současnému pohledu na zobrazené události. Věříme, že celý projekt Czechlegion bude v tomto roce doveden ke zdárnému konci.

Nové CD o hudbě
Členové výboru v posledních týdnech diskutovali o novém CD, jehož obsahem by byly vybrané hudební ukázky několika období i žánrů. První návrh, k němuž se vyjádřili i někteří účastníci listopadového semináře, připravila členka výboru Ludmila Bursíková, která uvítá další podněty, návrhy a zkušenosti.

back