INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 32

V Z D Ě L Á V Á N Í


DALŠÍ PODZIMNÍ VÝLET ASUDU - TENTOKRÁT DO JIŽNÍCH ČECH
7,00 - Masarykovo nádraží 19,00 - Masarykovo nádraží
Už od 6,30 se začínají sbíhat nedočkané dějepisářky/nedočkaví dějepisáři k bílému autobusu, aby v něm zaujali příhodná místa a vystartovali do ranních mlh (podle předpovědi meteorologického ústavu v Komořanech) směr Benešov - Tábor - BOROVANY - TRHOVÉ SVINY - TROCNOV - HLUBOKÁ.
Předpověď báječně vyšla. Sluníčko nejdříve částečně, později zcela prozářilo náš výlet, a to až do samého konce.Užívali jsme si nádherně zbarvenou krajinu středních Čech, na jihu později orámovanou modravou siluetu Novohradských hor.
První naše zastavení - Borovany - komplex bývalého augustiniánského kláštera s kostelem Navštívení Panny Marie, který po smrti svého jediného syna založil v roce 1455 Petr z Lindy na místě původního farního kostela. Výstavby kostela i kláštera ve stylu pozdní gotiky se po změně vlastníka účastnila rožmberská stavební huť (v letech 1559-61 zde působil i Jakub Krčín z Jelčan). Klášter však hospodařil špatně, a tak ho Vilém z Rožmberka už 1564 zrušil. Po stu letech se augustiniáni vrátili a klášter obnovili - v barokním stylu. Výstavba s přestávkami trvala až do roku 1771 (poslední byla škapulířová kaple 1748 a budova prelatury 1760-70). Pozdě! Josefinská reforma = zrušení kláštera 1785. Majetek získávají Schwarzenbergové, prelaturu nechávají přestavět na zámek, kostel se stává opět farním.
Po prohlídce gotického klášterního ambitu (dnes lapidaria barokní sochařské výzdoby) jsme po točitém schodišti vyšplhali do 1. patra, v současnost upraveného na muzeum kláštera a jeho širokého okolí s mnoha poutními místy (i s přesahem do Rakouska (Dobrá Voda, Římov, Zettwing…). Nahlédli jsme shora do "škapulířové kaple", na jejíž výstavbě se podílelo karmelitánské bratrstvo. Jeho znakem je škapulíř - původně oboustranný pruh látky s otvorem pro hlavu, jakási pracovní zástěra, kterou obdržel v 6. stol. n. l. jeden z poustevníků od Panny Marie, žijící v pustinách pohoří Karmel.
Karmelitáni i členové bratrstva mariánského škapulíře věří, že zemřou-li ve škapulíři (popřípadě dnes se škapulířem - medailonkem - na krku, budou po smrti spaseni.
Škoda, že jsme nestačili projít náměstím a zahradou - spěchali jsme už k našemu druhému cíli, a to do Trhových Svin, kde nás v kostele Nanebevzetí Panny Marie očekával místní farář.
Trhové Sviny, založené po r. 1260 získali v r. 1359 Rožmberkové, kteří zde postavili i tento farní kostel 1420 vypálený husity, ve 2. pol. 15. století obnovený a přestavěný ve stylu pozdní gotiky. Z původní stavby se dochovalo zdivo trojlodí a severní portál. Přestavba z let 1485-1500 obohatila kostel síťovou klenbou v presbytáři a kaplí sv. Barbory. Usmívala se tu na nás i Trhosvinenská madona z roku 1520. Vlevo od hlavního oltáře nás překvapil moderní mozaikový obraz sv, Jiří, zápasícího s drakem z roku 1954 podle kartonu K. Svolinského.
Z návrší, na němž kostel stojí, jsme křivolakými uličkami seběhli na náměstí, vroubené po obou stranách podloubím, a zastavili se v zamyšlení nad osudem Emila Háchy u jeho rodného domu, dnes označeného pamětni deskou.
Z místního autobusového nádraží na břehu říčky Malše jsme vyjeli směrem Trocnov - areál Žižkova rodište. Ve 14. století zde stály dva zemanské dvorce - Žižkův a Mikšův. Víc než sídlům šlechtice se podobaly selským statkům. Budovy - jak jsme mohli vidět na rekonstrukcích v místním malém muzeu - byly dřevěné, kryté šindelem a došky, obehnané dřevěnými ploty. Patřily k nim dva lány polí. Dnes jejich základy odkryté archeologickými průzkumy z let 1921-27 a 1956 obklopuje jen smíšený les. Zde se kolem roku 1360 Řehoři Žižkovi a jeho manželce narodil syn Jan (podle pověsti pod dubem, na místě označeném dnes balvanem z roku 1908). Prožil tu své dětství a mládí, známe však až jeho osudy od přelomu 14. a 15. století. Památky na jeho život a exponáty z husitského období jsou v bývalé hájovně, kde nám prohlídku umožnil ochotný správce Památníku Jana Žižky, který sem přijel, i když již od 30. 9. bylo pro veřejnost zavřeno. Rozsáhlý trocnovský areál - s Památníkem J. Žižky, Žižkovým a Mikšovým dvorcem, rybníky i Žižkovu plastikou od Josefa Malejovského z let 1958-69 - prošla většina fyzicky zdatných účastníků zájezdu. Zamyšleni nad platností úsloví o pomíjivosti světské slávy Jana Žižky a jeho bojovníků i proměnách pohledu na jejich místo v našich dějinách jsme se blížili k Hluboké. Naším cílem však nebyla zámecká expozice v perle jižních Čech (statně kdo z nás ji již i několikrát nenavštívil), nýbrž Alšo-va jihočeská galerie s novou instalací jihočeské gotiky.
Ujal se nás sice mladý, ale velmi fundovaný průvodce Martin Vaněk. Při prohlídce galerie se zaměřil na základní malířská i sochařská díla rané, vrcholné i pozdní gotiky z okolí českých Budějovic, Hluboké, Českého Krumlova, Třeboně, Straňan,Libína, Prachatic, Vracova, Boletic, Rudolfova, Kamenického Újezda…. Přiblížil nám nejen dobu vzniku konkrétních exponátů, nýbrž i techniku deskové malby, techniku práce se dřevem, kamenem, barvou, upřesnil rozdíly mezi jednotlivými autory (anonymy i pozdějšími monogramisty), mezi jejich přístupy zpracování daného námětu. Byla to mimořádná příležitost proniknout do ducha gotiky a pro každého velké obohacení a takové poznání bude moci využít při práci se svými žáky.
Líbezné tváře Madon a jejich děťátek shlížely na nás ze svých desek i soklů s láskou a mírnou dávkou ironie či dokonce rošťáctví, jak se nám zdálo. Tvář umučeného Krista a jeho matky zase neuvěřitelně dojímaly tragickou smrtí i opuštěností. Mimořádně působivá byla i pozdně gotická díla a téměř barokním důrazem na vyjádření citu, podtržené pohybem rukou i těla nebo zvlněním draperie oděvu.
Komu zbyly ještě síly - fyzické i psychické - mohl si navíc prohlédnout sbírku nizozemského malířství 16.-18. století, věnovanou JŠAG rodinou Zátkových, zná-mých českých podnikatelů, nebo expozici českých výtvarných umělců 2. poloviny 20. století.
Zážitky z prohlídky JČAG byly vy-vrcholením tohoto zájezdu, jehož organizaci vzala na svá bedra naše kolegyně z gymnázia Arabská v Praze 6 Lenka Dvořáková. Zhostila se svého nelehkého úkolu opravdu se ctí. Upřímné díky. Návštěvu míst, která jsme viděli, můžeme pro jejich zajímavost, atraktivitu nebo výjimečnost doporučit i všem kolegům - pro volný čas nebo zájezdy se žáky.
Král zemřel. Ať žije král. Výlet skončil. Ať žije jarní exkurze na severní Moravu. Už se těšíme!!
Ludmila Adámková

PODZIMNÍ VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ V NM - 22. LISTOPADU 2008
Obyčejná studená podzimní sobota, a přece je neobyčejná. Na sto učitelů dějepisu z Čech, Moravy i Slezska se sjíždí do Prahy na 23. vzdělávací seminář ASUDu. Není povinný, a přesto tam musí být, chtějí být u toho, chtějí se dozvědět něco nového ze svého oboru.
Výbor ASUD zorganizoval tentokrát dvě přednášky; nejprve předstoupil před posluchače Doc. PhDr. Jiří Pernes - zabýval se historií Československa po skončení 2. světové války. Jsem ráda, že tuto přednášku učitelé ve svém hodnocení ocenili jako výbornou a perfektní. Vyzdvihli i nadšený a zaujatý přednes pana docenta, který dokázal velmi zdařile propojit události v souvislostech.
Druhou přednášku si připravil PhDr. Vladimír Rozhoň. Věnoval se zajímavému tématu - Vývoj názorů na vesmír od starověku do současnosti. Svůj projev doplnil promítáním nejdůležitějších dat, jmen, názorů a myšlenek, čímž přispěl ke srozumitelnosti a srozumitelnému přehledu. I tato přednáška byla posluchači hodnocena jako přínosná a zajímavá.
Na odpolední část semináře připravil výbor ASUD pro své členy exkurzi do knihovny Národního muzea. Po milém přivítání ředitelem knihovny Mgr. Martinem Sekerou si nás zaměst-nanci rozdělili do tří skupin a postupně nás seznámili s někte-rými zajímavými a originálními exponáty knihovny. Bylo to velmi přínosné, že jsme vzácnosti nejen viděli na vlastní oči, ale že jsme si je mohli i prolistovat a pročítat.
Je hezké slyšet v závěru díky, pochvalu a také otázky na to, kam se půjdeme podívat příště, co zase nového uvidíme a poznáme. Všichni se už těšíme.
Marie Blahutová

Z HODNOTÍCÍCH DOTAZNÍKŮ ÚČASTNÍKŮ SEMINÁŘE
K prezentaci tématu o vývoji názorů na vesmír dr. V. Rozhoně
Pěkně uspořádaný výklad, doplnění promítaným textem vhodné pro přehlednost - Velmi pěkně přednesené vystoupení - Přednáška mi pomohla utřídit si své poznatky -Promítání osnovy přínosné pro vlastní záznam - Příjemně populární forma - Dokázal zaujmout - Uvítala bych prezentaci v elektronické formě - Bylo by možné publikovat na www ASUDu? - Za pozitivní považuji, že jsem nebyl zahlcen mnoha podrobnostmi pro mě v náročném oboru - Chválím prezentaci se schématy a obrázky - Určitě využiji při vyučování - Pěkné, utřídila jsem si poznatky - dobře využitelné při výuce - Oceňuji shrnutí poznatků a systemizaci.
Naše poznámky: uvedená pozitiva byla obsažena ve většině dotazníků, jen jednou se objevil názor, že jde o příliš specializované téma. Několikrát byl uveden dotaz o prezentaci tématu na našem webu.
K přednášce dr. J. Pernese
Pěkné a přehledné - Mnoho zajímavých detailů - Přednáška mi dobře objasnila úlohu komunistů v poválečném Československu a také vliv ostatních strana NF - Složité období, vynikající propojení všech vnějších i vnitřních vlivů - Vysoce profesionální přednáška , obsahem i přednesem - Velice oceňují perfektní řečnický výkon, obdivuji nesmírnou odbornou erudici přednášejícího - Skvělý odborník, jasně strukturovaný výklad, podnětné - Bylo to super, skvělý přednes, poutavé, takových výborných historiků více - Výborné, jasně vysvětlen celý vývoj do roku1948 - Výborné, vztahy v republice podány v novém světle - Nemohl by pan docent pokračovat na některém dalším semináři? Na vysoké úrovni. - Přednáška mi pomohla pochopit některé dosud málo známe souvislosti - Zajímavé hlavně objasnění postojů obyvatelstva a radikalizace mas - Přehledný výklad, bylo by vhodné navázat - Bylo by skvělé, kdyby se mohla uskutečnit i následná přednáška - Odborně na úrovni, zmlsaný posluchač by ocenil i obrazový doprovod - Úžasné, doufám nikoli poslední setkání s panem docentem - Vše bylo vynikající, jen s hodnocením postoje dr. Beneše v roce 1938 nemohu souhlasit - Přednáška naplněna fakty a souvislostmi - klobouk dolů. - Líbila se mi charakteristika politických stran i jednotlivých osobností z nových pohledů. - Přednášky o soudobých dějinách považuji za nejpotřebnější. - Fundovaná přednáška přednesená spatra. Všechna čest. - Nové pohledy na známé věci, škoda, že není více času. -
Naše poznámky: Kladné hodnocení obdobné těm uvedeným obsahovala převážná většina odevzdaných dotazníků. Jen dvě odpovědi uvádějí, že "mnohé informace jsou všeobecně známé" případně "by uvítaly informace z archivů".
To je pochopitelné, mezi vyučujícími jsou i někteří, kdo mají v některé oblasti znalosti hlubší a důkladnější. Při výběru témat počítáme s většinou účastníků, kteří si své vědomosti prohloubí, utřídí nebo doplní.
K exkurzím doplňujícím semináře
Mnozí se s poděkováním za vynikající zážitky vrátili k předchozí návštěvě Národní galerie, kde ocenili vysoce profesionální a poutavý výkon průvodkyň. Mnoho účastníků s díky ocenilo návštěvu knihovny NG jako vynikající nápad s neobyčejný zážitek.
Další připomínky z dotazníků: Návrh posunout podzimní semináře na časnější termín zač. listopadu nebo říjen. To závisí na nás jen částečně - musíme zvolit volný termín. Na říjen bychom program nestačili zajistit, na začátku roku mají členové výboru dost práce ve škole, pak se připravuje se exkurze, IL a řeší úkoly začátku roku.
Návrh zkrátit přestávku mezi přednáškami, které jsou ztrátou času. Domníváme se, že tři a půl hodiny přednášky by byly dosti únavné a že účastníci využijí pauzu k prohlídce expozic nebo výstav NM. Můžete navrhnout na valné hromadě k diskusi.

INSPIRACE 2008/ 2009 - POKRAČUJEME V DOBRÉ TRADICI
Inspirace začala v letošním školním roce až v listopadu. Čekali jsme, jak se vyjasní podmínky pro letošní ročník, avšak na konec se nevyřešilo téměř nic: Na řadě škol nejsou peníze, aby se učitelé mohli dále vzdělávat, a tak kromě pár šťastných, kterým škola kurzy zaplatí, dorazilo i několik "skalních", kteří si však jednotlivé dny platili sami.
Novinkou je místo konání. Po dobré spolupráci s Gymnáziem Budějo-vická jsme navázali neméně dobrou spolupráci se Základní školou Na Smetance. Výhodou lokality je, že se škola nachází blíže centra a dopravního uzlu - stanice Muzeum.
1. přednáška - listopad
PhDr. Michael Romancov, Ph.D.: Rusko, země severu - země východu?
Pan doktor Romancov, pravi-delným účastníkům známý z předchozích Inspirací, zahájil letošní ročník aktuálním téma-tem. V Gruzii ještě nezarostly stopy po pásech ruských tanků a my jsme v učebně rozebírali situaci z globálního hlediska. Pan doktor Romancov pojal dějiny Ruska jako dějiny impéria rostoucího ze severních končin směrem k Evropě, jako země, jejíž velmocenská politika má staletou tradici, a současné kon-flikty (včetně možných, třeba na Ukrajině) jsou jen logickým sledem předchozího vývoje. Jeho výklad a zamyšlení vyvolaly mnoho otázek, na něž odpověděl se svým typickým přehledem a jen časy budoucí ukáží, do jaké míry se trefil i do předpovědí politického vývoje regionu.
2. - 4. přednáška - prosinec - únor
slečna Petra Bidlasová (kurátorka NG): České (československé) umění 2. poloviny 20. století
K výběru třech dalších přednášek dopomohla následující fakta:
Jednak nás slečna Bidlasová zaujala jarní přednáškou (2008) v Národním muzeu, konanou s násled-nou exkursí ve Veletržním paláci.
Jednak jsme se v uplynulých letech zabývali především politickými dějinami a na kulturu, zvláště tu nejnovější, zatím v kurzech Inspirace nezbyl čas.
Trvale vysoká návštěvnost nás utvrdila, že jsme se trefili do černého; a sice nejen s tématem, ale především výběrem mimořádně fundované odbornice. Přednášky sl. Bidlasové jsou neobyčejně obsáhlé. Autorka je doprovází promítanými ukázkami děl našich předních autorů. Vedle oficiálního proudu se věnuje jednotlivým proudům neoficiální kultury, z nichž vybírá zásadní zástupce i jejich tvorbu.
Pavel Martinovský

SEMINÁŘE A POMŮCKY ÚSTR
Otevřete-li si webovou stránku Ústavu pro studium totalitních režimů, najdete tam celou řadu projektů určených pedagogickým pracovníkům i studentům. Jde o vzdělávací semináře, různé konference a další formy práce. O jednom ze seminářů informoval v předchozím IL kolega Radek Kotlaba. Jeden z pracovníků ústavu představil jejich program na semináři Inspirace. Jeho účastníci obdrželi první DVD pro výuku - 1968 - zmařené naděje. Máme je přislíbeny i pro všechny naše členy. HM

NAŠE PLÁNY - PŘIPRAVUJEME:

PODĚKOVÁNÍ
Naše plány v ediční oblasti bychom nemohli uskutečnit, kdyby nebylo spolupráce s mnoha členy asociace a kdyby své zkušenosti nezištně neposkytli kolegům i další vyučující dějepisu. Do 11. sborníku kromě editorů přispěli I. Bauer, M. Bobková K. Činátl, I. Dvořáková, E. Franzlová, Z. Hav-líčková J. Janeček, M. Mančíková, L. Minátová, I. Pařízková, M. Polenová, J. Pinkas, V. Rodriguezová, I. Škodová, M. Veselá, S. Zabloudilová, E. Zálohová, E. Zajícová a D. Žbánková. V blízké době obdrží od výboru autorské výtisky. Za ty, jimž jejich nápady a zkušenosti pro ně budou inspirací, upřímně děkujeme.
Výbor ASUD

Rádi bychom vytvořili databázi webových stránek vašich škol, kde se kolegové i veřejnost mohou seznámit se s činností školy. Zjistili jsme, že na řadě webových stránek jsou zveřejňovány i informace o aktivitách žáků a učitelů v dějepisné oblasti - soutěžích, exkurzích, projektech, zhotovování pomůcek, výstavkách a dalších činnostech, které mohou být další z inspirací, které se v rámci členství v asociaci snažíme členům nabízet. Některé z těchto stránek jsou zajímavé, na školách, kde vedení školy věnuje této stránce propagace školy pozornost, i pěkně graficky upravené. Hlavní je však obsah - proto pokud jste ochotni poskytnout kolegům nové podněty, napište nám adresu vaši webové stránky na náš e-mail

back