INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 32

Z HISTORICKÉ OBCE


PLENÁRNÍ JEDNÁNÍ SDRUŽENÍ HISTORIKŮ

Konalo se v lednu 2009 a hodnotilo činnost v roce 2008. Jako kolektivní člen jsme byli požádáni o zprávu o naší činnosti, kterou jsme zpracovali a předali. Celá bude zveřejněna ve Zpravodaji HK spolu s dalšími referáty a zprávami o činnost Sdružení historiků. Obsahovala informace o 4 hlavních oblastech - vzdělávání, publikační, prosazování důstojného místa dějepisu ve školách a o zahraničních vztazích. Níže uvádíme jen úryvek z části o spolupráci se SH.
Ani v roce 2008 jsme nebyli pozváni k jednání, které by mohlo zabránit např. další redukci D na gymnáziích, avšak osobně jsme s některými členy výboru v kontaktu - a to např. při práci na soutěži Eustory. Máme rovněž přislíbené předání již vytištěného dvojčísla 1-2 2007 Zpravodaje HK.

3/ Ve třetí oblasti činnosti ASUD - úsilí o zlepšování podmínek a postavení výuky dějepisu se v tomto období k lepšímu nezměnilo nic. Přestože na dějepisné sekci sjezdu v Pardubicích sdělili autoři RVP D, že se bude na RVP dále pracovat a že RVP D by se měly zlepšit, nic se během dvou let nestalo. Naopak se pokračuje v nastoupeném trendu, proti kterému se, jak si mnozí jistě vzpomenou, energicky postavila historická veřejnost v roce 1995. V současné době totiž pracovník VÚP pro MŠMT rozpracovává RVP gymnázií, kde je povinný dějepis pouze dva roky! - Výbor SH se v daném období kvalitou výuky na našich základních a středních školách nezabýval a nepodařilo se nám vzbudit u něj zájem o tuto problematiku.
Na podzim 2007 jsme se znovu obrátili na členy a účastníky pléna SH v NM 16. 11. dopisem, který zůstal bez odpovědi. - To kontrastuje s kritickými vystoupeními odborníků jiných vědních disciplin od podzimu 2007 zvýšenou mírou apelujícími na veřejnost ve snaze o nápravu. Náš výbor i členové ASUD se připojili k výzvě matematiků a dalších pedagogů Všem, jejichž hlas je slyšet z října 2007.- Bohužel v ZHK nebylo zatím zveřejněno naše vyjádření k článku prof. Beneše z ledna 2007. -
Delegáti výboru ASUD se účastní seminářů MŠMT o dějepise v Telči (někdy i na vlastní náklady). Pracovní skupina MŠMT pro dějepis (mezi 20 členy má ASUD jedno místo) se zabývá aktuálními tématy dějepisu - její doporučení však zatím nebyla realizována. Ve skupině není žádný jiný učitel dějepisu ze ZŠ, z pěti historiků jmenovaných do této komise se práce bohužel účastní pouze dva.
Členové ASUD pokračují v činnosti v rámci přípravy a organizace národních soutěží - Dějepisné olympiády a celostátního kola Středoškolské činnosti. I v roce 2008 jsme vybrané studentské práci udělili Cenu ASUD.

back