INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 31

Z ČINNOSTI ASUD OD ŘÍJNA 2007 DO ÚNORA 2008

Únor 2008
Březen 2008
Duben 2008
Květen 2008
Červenec, srpen 2008
Září 200837. ROĆNÍK DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY - CELOSTÁTNÍ KOLO
Letos jsme jako téma dějepisné olympiády zvolili Osobnosti české kultury. Soutěžící studovali knihy nakladatelství Fragment - z edice Ilustrované dějiny: Štemberková, Marie: Literatura v českých zemích, a z edice Odkaz: Volhejnová, Veronika: Čeští spisovatelé, Bělina, Pavel-Fidler, Jiří: Osobnosti ducha českých dějin, Wagnerová, Alena: České ženy, Kuna, Milan: Osobnosti české hudby a Čiháková, Vlasta: Osobnosti českého malířství.
Ústřední kolo se tentokrát konalo v prvním červnovém týdnu v Rakovníku. Při jeho organizaci jsme využili kontaktů paní Ireny Náprstkové, která tam učí na základní škole. Jejím prostřednictvím jsme získali ke spolupráci pracovníky archívu, muzea a galerie. Všude jsme se setkali se zájmem a s ochotou pomoci.
Ústřední kolo bylo slavnostně zahájeno v pondělí odpoledne na radnici. Zahráli nám trubači z 1. ZŠ a uvítal nás ing. Zdeněk Nejdl, starosta města. Následovala procházka městem včetně prohlídky židovského hřbitova. Provázely nás pracovnice muzea paní Mgr. Kateřina Blažková a Mgr. Lenka Šmídová.
V úterý dopoledne soutěžící obhajovali své písemné práce - tentokrát to bylo o rodných chaloupkách, památnících a muzeích našich velikánů. Každý měl v časovém limitu nejvýše 5 minut vylíčit, jak postupoval při sbírání matriálu pro svou práci. Všem byly připočítány body do celkového hodnocení a tři nejlepší řečníci (Jan Hak, Petra Nečasová a Vladimír Slušný) byli navíc už tradičně odměněni medailí v podobě Fidorky.
Odpoledne absolvovali prohlídku archívu se zasvěceným výkladem paní Mgr. Renaty Mayerové, ředitelky archívu, a archiváře pana Luboše Smitky - ten dětem představil svoji novou knihu o pomnících v Rakovníku. Pak soutěžící plnili připravené úkoly. Losovali si lístečky s jednotlivými otázkami (např. Která česká jména dal Joachim Barrande trilobitům? Kdo byl majitelem hradu Krakovec v době, kdy sem přišel Jan Hus? Který zákon pomohl Alois Pravoslav Trojan prosadit v roce1889? Co udělal kníže Karel Egon I. z Fürstenberka na svém panství pro modernizaci školství?) a vyhledávali odpovědi v expozici. Získali tak další cenné body a nejrychlejší a nejpřesnější hledač (Tereza Otavová) opět čokoládovou medaili.
Po skončení programu v archívu jsme sešli do centra města a zde čekaly další úkoly. Podle pamětních tabulek a nápisů na pomnících zjišťovali, která dvě hudební díla měla v Rakovníku světovou premiéru, ze kterého rodu byl Karel I., který se zasloužil o postavení kostela sv. Bartoloměje, jak dlouho působil v Rakovníku Zikmund Winter, která instituce dnes sídlí v rodném domě Emila Buriana, …
Pátrání bohužel narušil déšť, který se náhle přihnal, ale většina soutěžících statečně vytrvala až do konce. Trasa městem byla ukončena v palačinkárně, kde se děti mohly odměnit za dobře vykonanou práci. Večer se v Rabasově galerii konala beseda s jejím ředitelem panem Václavem Zoubkem.
Ve středu dopoledne psali soutěžící hlavní test. Většina byla dobře připravena, přesto však byly výsledky značně rozdílné. Odpoledne nás čekala návštěva hlavních památkových objektů - Vysoké brány, kostela sv. Bartoloměje, muzea a opět galerie - tam si děti tentokrát zahrály hru, kterou pro ně připravil lektor galerie pan Mgr. Dalibor Blažek. Večer soutěžící malovali variaci na dílo Františka Kupky. Pracovali se zaujetím a výsledky byly ve většině případů velmi dobré.
Ve čtvrtek dopoledne jsme jeli na výlet. Navštívili jsme hrad Krakovec, rodný domek Josefa Jungmanna v Hudlicích, hrad Křivoklát a muzeum TGM v Lánech. Provázela nás opět ředitelka rakovnického archívu a seznamovala nás se všemi zajímavostmi, které jsme cestou míjeli.
Také jsme si o naší olympiádě přečetli článek, který tento den vyšel v Rakovnickém deníku.
Slavnostní vyhlášení výsledků se konalo v pátek dopoledne synagoze Rabasovy galerie. Zahájili ho Michal Štengl a Rudolf Vávra, vítězové krajské soutěže ve hře na akordeon. Hrou na klavír a recitací program doplnil Šimon Kolčava, jeden z našich soutěžících. Vítězem letošního ročníku dějepisné olympiády se stal Daniel Bartonec, student gymnázia v Opavě, 2. místo obsadil Jan Cíza, žák základní školy v Kladně. Všichni soutěžící dostali spoustu dárků, 10 nejlepších navíc knihu pana Luboše Smitky, o které jim v úterý vyprávěl.
Těšíme se na další kolo olympiády, jejímž tématem je Doba hradů a zámků. Informace lze najít na www.humanitnisouteze.cz
Milena Sedlmayerová, ZŠ Středokluky,
členka celostátní komise pro organizaci DO

30. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKY SOČ A UDĚLENÍ DALŠÍ CENY ASUD
Předsedkyně Ústřední komise Mgr. Jitka Macháčková přivítala studenty, členy poroty, organizátory a hosty 13. června na slavnostním zahájení 30. ročníku SOČ v Centru Panorama ve Varnsdorfu.
"Přijeli jste jako vítězové krajských kol s cílem informovat o výsledcích své práce i kolegy z ostatních krajů. Nelehkým úkolem jednotlivých porot bude určit tři laureáty v každém oboru, ale zatím jsme to vždy zvládli. Letošní jubilejní 30. ročník má dvě výrazné novinky: rozšíření o 18. obor - informatika a elektronické podávání přihlášek. Obě dvě novinky byly velmi náročné na jejich uvedení do života a především elektronická přihláška byla mnohdy prubířským kamenem pro soutěžící, ale i organizátory….
Naší letošní Celostátní přehlídce SOČ předcházela největší tvůrčí soutěž středoškoláků Intenational Science and Engineering Fair (INTEL ISEF 2008), která se konala v květnu ve městě Atlanta v USA. Zúčastnilo se jí téměř 1 500 finalistů, autorů odborných středoškolských projektů z celého světa (47 zemí světa plus všechny státy USA). Mezi nimi i laureáti SOČ, navržení na 29. Celostátní přehlídce SOČ loni v červnu v Prostějově: František Kolek a Václav Kocián s prací Transportní sada pro záchranu amputovaných končetin, Oldřich Hudeček s projektem Nové deriváty calixarenů a v kategorii počítačových věd projekt Smart Vision Toolkit Ondřeje Mikšíka. Další laureáti SOČ z Prostějova se připravují na soutěž European Union Contest for Young Scientists, která se bude konat letos v září v Dánsku - Hana Hušková s projektem z oblasti životního prostředí, Michael Mikát s prací věnovanou ekologii a etologii šídlatek a Jiří Maňas bude soutěžit s projektem z oblasti počítačových věd."
A vrátíme se k oboru historie. Z předcházejících vět jste zjistili, že práce z naší oblasti se na mezinárodní soutěže nedostávají. Škoda. Porota 16. oboru historie je téměř co do počtu nejmenší ze všech ostatních oborů. Její jádro se už mnoho let nemění. Prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, učitel VŠ, Masarykova univerzita Brno, PhDr. Eliška Kunstová, učitelka SŠ, Gymnázium Nad Alejí, Praha 6, Mgr. Jiří Mihola, PhD., učitel VŠ, Masarykova univerzita Brno, PhDr. Jiří Kalferst, Muzeum východních Čech v Hradci Králové.
Letošní vítězné práce studentů patřily k lepšímu průměru. Z témat opět převládaly práce věnované dějinám 20. století. Je patrné, že byly zadávány v semináři moderních dějin.
Umístění jednotlivých prací a jejich autorů:
 1. Jiří Honzl: JUDr. Matěj Netval, Gymnázium Jihlava
 2. Marie Pechancová: Ploština - její skuteční i neskuteční hrdinové, Gymnázium Zlín
 3. Jan Pařez: Po stopách tří zaniklých skláren v Novohradských horách, Gymnázium Praha, získal Cenu ASUD
 4. Daniela Němečková: Obec Břežany v letech 1939-1948, Gymnázium Benešov
 5. Jiří Neminář: Vojáci z Hlučínska ve Wehrmachtu, Gymnázium Opava
 6. Jiří Renza: Odbojová činnost ve Vidlaté Seči a okolí v letech 1942-1945, Gymnázium Litomyšl
 7. Pavel Máša: Vzájemné vztahy Jana Husa a Zikmunda Lucemburského, Gymnázium Brno
 8. Šárka Navrátilová: Vznik a rozvoj Gymnázia ve Vyškově, Gymnázium Vyškov
 9. Eva Kukrálová: Vývoj česko-německých vztahů a osudy českých Němců v období 2. světové války, Gymnázium Cheb
 10. Jakub Grulich: "Budou rozpuštěni jako cukr v kávě", Život neodsunutých Němců v ČSR v letech 1945-1953, Gymnázium Zábřeh
 11. Zuzana Bicanová: Vodní hamr v Dobřívě, Gymnázium Plzeň
 12. Eva Bartoňová: Vznik a vývoj kast v Indii, Gymnázium Praha
 13. Václav Vondrovský: Pivkovice pohledem archeologie (Příspěvek k poznání vývoje osídlení Blanicko-otavského regionu), Gymnázium Strakonice
 14. Tomáš Zuklín: Josef Hlávka - Zapomenutý velikán, Gymnázium Praha
 15. Adam Vaněk: Historický vývoj českého jazyka, Gymnázium Poděbrady
Zahraniční host: Peter Kostelník: Rodina Milana Rastislava Štefánika a Spiš, Gymnázium Spišská Nová Ves.
Ceny pro autory nejlepších prací.
Podle vyhlášky MŠMT byli odměněni věcnou cenou první tři laureáti v každém oboru. Pro jednotlivé vítěze oborů byly určeny tzv. Zvláštní ceny. Cena ASUD je určena pro 16. obor - historie - představuje příspěvek 1 500Kč a knižní ceny.
Eliška Kunstová, Gymnázium Praha 6, Nad alejí,
členka celostátní poroty SOČ oboru historie

POKRAČUJE NAŠE ÚČAST V MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽI EUSTORY:
ČTVRTÝ SVAZEK EDICE ÚSD AV - 5. ROČNÍK
V závěru srpna vyšel 4. svazek edice Eustory Ústavu pro soudobé dějiny AV, který završil 4. ročník české verze této mezinárodní středoškolské soutěže. V úvodní části knihy jsou obsaženy příspěvky předních českých vědců, kteří soutěž dlouhodobě podporují či se zapojili do posledního ročníku (např. R. Zahradník, čestný předseda AV ČR, O. Tůma, ředitel ÚSD AV ČR, PhDr. J. Kocian, I. Ritschelová, rektorka UJEP Ústí nad Labem aj.), většinou přednesené na slavnostním vyhlášení vítězů soutěže v Ústí nad Labem. Dále jsou uvedeny články členů organizačního výboru Eustory v ČR (I. Pařízková, E. Kunstová za ASUD, V. Čelko z ÚSD), jež povětšině shrnují výsledky 4. ročníku. Úvodní část uzavírají texty z pera soutěžících - výherců předchozích i posledního ročníků, v nichž studentky a studenti hodnotí, co jim soutěž přinesla.
Hlavní část sborníku obsahuje jako obyčejně výběr z nejúspěšnějších prací. Vítězná studie je uvedena v celistvosti, u ostatních soutěžních textů je proveden výběr částí podle metodologických hledisek, jež jsou popsána v krátkých úvodních charakteristikách.
Ve třetí části sborník obsahuje metodické návody a požadavky na soutěžní příspěvky. Je zde také uveden způsob hodnocení včetně užívaného bodování. Celý sborník uzavírá tabulka prvních deseti nejúspěšnějších účastníků a přehled všech ostatních soutěžících v abecedním pořadí s uvedením školy i vedoucího práce.
Sborník obsahuje mnoho cenných informací pro zájemce o účast, zejména v ohledu metodologickém. Je ÚSD AV rozesílán zdarma na školy, které se zúčastnily předchozích ročníků. Pokud o něj máte zájem, napište na adresu koordinátora soutěže dr. Vojtecha Čelka (celko@usd.cas.cz). Na požádání můžete získat také příchozí sborníky i další propagační materiály.
Mnoho informací o soutěži především ve smyslu evropské organizace a možností, které se pro výherce otevírají, najdete na adresách http://www.usd.cas.cz/cs/stranky/projekty/eustory nebo http://www.koerber-stiftung.de/internationale_verstaendigung/eustory.
Na závěr ještě připomeňme téma 5. ročníku pro rok 2008/2009 (zahájen v září 2008):
ZASTAVENÝ ČAS. PŘÍBĚH FOTOGRAFIE (20. století očima předešlých generací)
Časové rozpětí námětů je vymezeno 20. stoletím. Východiskem výzkumu by tentokrát měl být okamžik zachycený na dobové fotografii či fotografiích, ať pocházejí z rodinných archivů, nejrůznějších kronik nebo deníků, regionálního i republikového tisku či z jiných zdrojů. Samotné sledované události pak samozřejmě mohou okamžik zachovaný fotografií přesahovat do minulosti i budoucnosti, jak to bude vyžadovat zvolené téma. Zpracovány by tak měly být malé příběhy, které se odehrály na pozadí "velkých" dějin. Iniciativě autorů výzkumu se z hlediska volby námětů nekladou žádné meze (kromě časového vymezení).
Podrobnější informace naleznete se sborníku My a oni, ale i v našich starších IL. Do soutěže se můžete přihlásit elektronickou poštou na adresu celko@usd.cas.cz či vyplněním návratky do konce října 2008. Termín odevzdání práce je 28. únor 2009
A nakonec, třeba jako motivace pro vaše studenty, část z příspěvku první vítězky Eustory Petry Novotné ve sborníku Nejen hrdinové, nejen zbabělci…:
"… Váš zájem a nadšení pro věc (v soutěži Eustory) bude oceněn i na místech, kde byste to třeba nečekali. Nedávno jsem se zúčastnila přijímacího pohovoru na univerzitu ve Spojených státech amerických, kde bych chtěla dopsat diplomovou práci v oboru právo. Velkou část pohovoru s americkými učiteli a právníky jsme nakonec strávili diskusí nad historií a Eustory. Nejenže mě přijali, ale také mají zájem o anglické vydání mých prací z historie. Není to sen?"
Ilona Pařízková, Gymnázium Praha 10 Voděradská,
prezidentka českého výboru Eustorry

SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI ORGANIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT
V průběhu roku se na výbor ASUD obraceli organizátoři různých vzdělávacích aktivit pro učitele dějepisu, informovali nás o nich, požádali o jejich zveřejnění, případně spolupráci, např. při zajištění účasti učitelů.
Považujeme za součást pozitivních výsledků naší asociace, že jsme jako občanské sdružení získali dobré jméno a důvěru těch, kdo se rovněž snaží být nápomocni historickému vzdělávání učitelů a snažili jsme se podle svých možností být v tom nápomocni - konzultacemi nebo rozesláním e-mailových informací našim členům, kteří je, jak jsme se přesvědčili, podle svých možností využívají.

back