INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 31

LITERATURA - POMŮCKY - INFORMACE


V této rubrice chceme i tentokrát členy ASUD seznámit s několika pomůckami a knihami. V první části informujeme o činnosti členů ASUD - o Pomůckách připravených a připravovaných. Další tituly mohou uniknout pozornosti většiny učitelů - přehled odborných publikací a článků přístupných veřejnosti je dosti omezený. Proto se zmiňujeme o několika titulech, o nichž jsme se dozvěděli.

ČLENOVÉ ASUD PŘIPRAVILI A PŘIPRAVUJÍ
Z dotazníků i rozhovorů s našimi kolegy víme, že velký zájem je o zkušenosti z výuky i mimoškolních aktivit. Proto se výbor rozhodl využít ochoty některých členů podělit se vlastní poznatky i zkušenosti a připravit jedenáctý sborník opět s námětem z praxe - Dějepis ve škole (i po škole) III. Redakce se ujali členové výboru Lída Bursíková a Pavel Martinovský, kteří do sborníku také významně přispěli. V současné době dokončují soustředění příspěvků.
Je tradicí, že se finanční prostředky snažíme využít k obohacení našich členů. V minulosti jsme připravili folie pro zpětný projektor, tištěné dokumenty a také dvě CD - po Hlasech XX. století (pro všechny členy) to bylo CD o vývoji vědy a techniky ve 20. století (pro účastníky podzimního semináře 2007); tři členové ASUD se podíleli na přípravě DVD z českých dějin připraveném SDaP AČR, které opět dostali všichni členové ASUD. Nyní jsme pro ně dali vylisovat CD z produkce AVEDu Stříbrná řeka Českého království (scénář H. Mandelová), které může obohatit výuku středověkých dějin. Máme v úmyslu vytvořit CD s hudebními ukázkami z různých období, které by bylo možno začlenit do kapitol o dějinách umění.
Po třech knihách dokumentů a vlastivědě pro 4. třídu vydává nyní nakladatelství DIALOG publikaci Moje vlast je v Evropě (H. Mandelové) s pracovním sešitem a metodickou příručkou. V dějepisném tématu je pojata jako propedeutika dějepisu a je zamýšlena jako pomoc výuce, která je obsahem našeho předmětu od 6. třídy (historické prameny, muzea, galerie, archivy, počítání času, časové přímky, dějepisné mapy, mapa Evropy a světa mj. pro témata z pravěku a starověku, hlavní historické epochy a typické památky). Pokud se potýkáte s obtížemi vzniklými z výuky vlastivědy ve 4. a 5. třídě s nepřiměřenými nároky na žáky, posuďte, zda ji doporučíte svým kolegům a kolegyním z 1. stupně. Další informace v IL 30 a na webu.
HM

LISTY - ZPRÁVA O REEDICI TEXTŮ PUBLIKOVANÝCH V ČASOPISE LISTY v Římě, v exilu, v letech l971- l989
Otiskujeme podstatnou část recenze J. Šiklové na knihu, která by jistě velmi obohatila školní knihovny i poznatky učitelů o 70.- 80. letech.
Až do IV. sjezdu spisovatelů v roce l967 vycházely Literární noviny, kterým se říkalo - tak jako dnes - krátce jen Literárky. Hrály významnou roli pro tehdejší obec spisovatelů a širokou kulturní veřejnost, a tak když se čeští a slovenští autoři nepodřídili názorům tehdejšího ÚV KSČ, politbyro je prostě zakázalo. Asi za půl roku byly obnoveny pod názvem Literární listy, a po nové jejich likvidaci po vstupu vojsk Varšavské smlouvy zůstalo z původního názvu jen substantivum Listy. Pod tímto názvem vycházely 19 let v Římě, v exilu, a nyní vycházejí jako dvouměsíčník v Olomouci.
Když se do Československa dostala v 70. a 80. letech tajně, opravdu tajně a tzv. protizákonně, zásilka Listů, které v Římě spolu s dalšími (jako byl Adolf Miller, A.J.Liehm, Pokštefl, ale i Tigrid) vydával Jiří Pelikán, zájem o ně byl obrovský.Všichni mí přátelé je chtěli číst, půjčovali je dál svým přátelům, v posledních letech normalizace je i (s riziky) xeroxovali. Přímo v závodech, tedy "ve fabrikách", a v dalších institucích, to znamená na státních kopírkách. A zase tajně. Jeden exemplář Listů koloval několik měsíců, a o analýzách tam zveřejněných se neoficiálně diskutovalo. Dnes je to skoro zapomenuto, přestože tehdy vznikaly vynikající texty, které by pomohly i dnes k lepšímu poznání nejen tehdejší kultury, ale i k rozboru sociálních a politických jevů v současnosti. Našli bychom tam totiž kořeny současných problémů ve zdravotnictví, v penzijním systému, v ekologii, v produktivních i v neproduktivních provozech…..
Díky Dušanovi Havlíčkovi, který po roce l968 emigroval do Ženevy a v posledních 5-6 letech svého důchodového věku se spolu se svou ženou Duňou věnoval tomuto periodiku, máme od poloviny srpna 2008 k dispozici všech devatenáct ročníků Listů na "cédečku", a k tomu navíc vynikající šestisetstránkový přehled a rozčlenění statí i s ukázkami. Ten vyšel pod lakonickým názvem Listy, autorem je tedy Dušan Havlíček. Knihu vydalo nakladatelství Burian a Tichák v Olomouci. Havlíčkova kniha i cédéčko obsahuje ale "jen" ta čísla Listů, která vyšla v exilu, a která tu jsou, vyjma několika archivů, nedostupná. A přitom by je potřebovali znát nejen učitelé historie a občanské výchovy, ale i novináři, politologové a politici,včetně těch nejvyšších, aby si nemysleli, že v tomto smutném dvacetiletí existovali jenom chataři a chalupáři, kteří pomalu rozkrádali socialistické vlastnictví a tím (prý) zničili socialismus. Pelikánovy Listy, teď zpracované do vynikajícího přehledu Dušanem Havlíčkem, do sborníku, který má 904 stran, ukazují, co všechno v tomto dvacetiletí bylo vytvořeno v naší kultuře….. Psal do nich občas jak Josef Škvorecký z Toronta, tak Pavel Tigrid a A.J.Liehm z Francie, tak Adolf Miller z Kolína nad Rýnem. Udržovala se tak kulturní kontinuita, prostor se dával především domácím autorům, mutace Listů vycházely v němčině a občas i v angličtině.
Kniha byla díky výše jmenovanému nakladatelství v Olomoucí vydána v 600 exemplářích a uvedena či odhalena veřejnosti na Palackého univerzitě v Konviktu. V knize jsou články rozděleny do rubrik, jako například politické dění a hnutí v Československu, v exilu, ediční činnost, represe, politická hnutí v Polsku a SSSR, včetně tehdejší diskuse o Solženicynovi, které jsou zařazeny do tzv. Exkursů. V jiných rubrikách jsou seznamy zahraničních událostí a jejich ohlasů v Československu, na které se tehdy v Listech reagovalo, v další části, opětně spojené s exkursem, jsou politická prohlášení, výročí, analýzy československé ekonomiky a hospodářské problémy socialismu. A to vše doplňuje i přehled tehdejší vtipů a "hlášek" v domácí rubrice, jimiž jsme tehdy reagovali na Husákův režim. Domácí rubrika dává přehled, co tehdy kdy bylo a nebylo k dostání, co jsme zoufale sháněli v obchodech i o čem jsme si povídali. Zachycuje to nejen velké dějiny, ale i tehdejší každodennost, jejíž obrázek tak často chybí pro pochopení toho, co velkého se tehdy dělo, i jak tyto velké Dějiny lidé prožívali…. Havlíčkův přehled Listů, na kterém se významně podílela jeho žena Duňa-Vierka Havlíčková, poskytuje přehled i o beletrii, neboť eviduje i přílohu Listů, kterou každoročně dělával A.J.Liehm. Dodnes je to vynikající seznámení s tehdejší literární tvorbou spisovatelů a spisovatelek v exilu i v Československu. Pro češtináře je to nepostradatelná příručka.
Kniha je v komisi nakladatelství Kosmas, kde si ji můžete objednat, nebo si pro ni zajít do "lepších" knihkupectví, jaká jsou dnes v každém větším městě. Nebudou-li ji mít, určitě ji obratem objednají. Ministerstvo školství by mělo tuto knihu doporučit pro učitele gymnázií, případně ji dotovat, aby mohla být alespoň v jednom exempláři k dispozici jak přednášejícím, tak i nadaným a zainteresovaným studentům.
Jiřina Šiklová
Dušan Havlíček, Listy v exilu, obsahová analýza časopisu Listy, které v letech l971-l989 vydával v Římě Jiří Pelikán. Vydalo Nakladatelství Burian a Tichák, Olomouc, 904 stran, vydáno v počtu 600 kusů. Doporučená cena 590 Kč

NOVÝ TITUL RADIOSERVISU
- David Vaughan: Bitva o éter: rozhlas a mnichovská krize roku 1938
Cook Communications a Radioservis, a. s., vydavatelství Českého rozhlasu, letos v září společně vydávají knihu novináře a rozhlasového redaktora Davida Vaughana Bitva o éter: rozhlas a mnichovská krize roku 1938 věnovanou ústřední roli, již sehrál rozhlas v mnichovské krizi roku 1938.
Sedmdesát let po osudných událostech roku 1938, kdy britsko-francouzská politika appeasementu vedla k roztržení Československa a rozpoutání druhé světové války, si Bitva o éter všímá toho, jak se mnichovská krize projevovala na rozhlasových stanicích v Československu, Německu, Británii a ve Spojených státech. David Vaughan čerpá z rozsáhlých a dlouho opomíjených archivních fondů Českého rozhlasu a rovněž z pramenů německých, britských a amerických a upozorňuje na klíčovou roli rádia v předvečer podpisu mnichovské dohody i v době následující.
Kniha vypráví příběh propagandy a kontrapropagandy, cenzury a autocenzury, rozhodnosti a váhavosti. Autor připomíná, jak rozhlas používal Joseph Goebbels a jeho agresivní nacistická propagandistická mašinérie, jak britský premiér Neville Chamberlain a poslušná BBC a jak sužovaná československá vláda. Poukazuje rovněž na to, že v této době se rozhlas poprvé stává ústředním faktorem v mezinárodní diplomacii a nástrojem, který nelze přehlížet.
Díky rozhlasu získala krize bezprostřední charakter: válečná hrozba se přenesla přímo do domovů posluchačů, k nimž proudily nacistické slogany, Chamberlainovy "soundbity" (jako např. "mír pro naši dobu"), uměřené československé prosby i živé reportáže zpravodajů z Berlína, Prahy, Londýna a Mnichova. Bitva o éter roku 1938 byla vskutku jednou z prvních celosvětových mediálních událostí a znamenala počátek věku moderních elektronických médií.
Zároveň jde i o příběh osobní statečnosti a technického novátorství. Vaughanovo zasvěcené líčení mnichovské krize dává prostor otevřeně loajálním německým občanům demokratického Československa, českým rozhlasákům, kteří pochopili vážnost situace, i malé skupině zahraničních, většinou amerických, rozhlasových zpravodajů, kteří dělali, co mohli, aby své reportáže dostali do éteru. Odhodlanost zejména amerických reportérů informovat o mnichovské krizi a vysvětlovat její důsledky představovala přelom v žurnalistické praxi.
Bitva o éter: rozhlas a mnichovská krize roku 1938 je jedinečným příspěvkem do historiografie doby bezprostředně předcházející druhé světové válce, a to i díky tomu, že spojuje pohled na vztahy mezi jednotlivými vládami a jejich národními médii a komentář k vývoji rozhlasového vysílání. Pomáhá nám porozumět politické dynamice doby a připomíná nám nebezpečí číhající ve vztahu mezi státem a médii - ať v podobě otevřené kontroly, autocenzury a poslušnosti nebo setrvačnosti.
Kniha vyjde v září a bude se distribuovat na českém knižním trhu a v zahraničí prostřednictvím vybraných knihkupectví a internetového knihkupectví www.amazon.co.uk.
· 250 stran · 22 fotografií · mapa a další ilustrace · chronologický přehled · text mnichovské dohody v příloze · CD s nahrávkami originálních rozhlasových pořadů
O autorovi:
David Vaughan je anglický rozhlasový redaktor a novinář žijící v Praze. Osm let působil jako šéfredaktor Radia Praha, vysílání do zahraničí Českého rozhlasu, před tím byl pražským zpravodajem BBC. V roce 2001 získal za svůj publicistický pořad výroční cenu za rozhlasovou tvorbu Prix Bohemia. Žije v Praze s manželkou a dvěma dětmi.

I n f o r m a c e

! Sdělení členům
Rozesíláme tento IL 31 spolu s DVD s 25 minutovým didakticky zpracovaným filmem o rýžování zlata, dolování stříbra od raného středověku a ražení mincí v 10.-16. století; dali jsme jej přepsat a vylisovat pro členy ze starší VHS a připojili pracovní list pro žáky. Je součástí řady metodických materiálů, které od roku 1997 každoročně dostávají členové v rámci svého členství. I když zatím ne všichni zaplatili příspěvek za rok 2008, DVD jsme uhradili z rozpočtu ASUD a předpokládáme, že zbylí členové členský příspěvek dodatečně uhradí.
Posíláme i přihlášku na XXIII. vzdělávací seminář v NM. Na něm mohou noví členové získat i DVD České dějiny 1914-2004, které nám zbyly, jakož i několik CD o vědě a technice 20. století z podzimního semináře 2007 (svůj zájem o ně můžete uvést v přihlášce). Přihlášky zašlete poštou, e-mailem, nebo faxem. Počátkem příštího roku by měl být hotový další metodický sborník, který plánujeme rozeslat s IL 32.
Děkujeme za příspěvky do IL 31 a předem i za ty další do IL 32 a sborníků.
Zpráva z VÚP
Jak již bylo uvedeno, zařadili autoři portálu VÚP na své stránky logo ASUD s odkazem na naše webové stránky. Nabídli jsme možnost na portále případně zveřejnit některé příspěvky z našich IL, pokud budou jejich autoři souhlasit. Spojení na autory vybraných článků zprostředkujeme, další kontakty naváží sami.
Odkazy
Nezapomeňte občas zavítat na různé webové stránky - kromě té naší, www.vuppraha.cz, www.stolzova.cz, www.ceskaskola.cz, www.euroclio.eu, www.aktuálně.cz, www.nazor.cz, www.blisty.cz, www.clovekvtisni.cz, aj. Získáte nové podněty pro práci a přemýšlení.

back