INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 31

Z KORESPONDENCE, KONTAKTY S MŠMT


Únor: PODĚKOVÁNÍ VÝBORU ASUD SIGNATÁŘŮM VÝZVY "VŠEM, JEJICHŽ HLAS JE SLYŠET"
Na podzim nás povzbudil zájem části naší veřejnosti o vzdělávání v naší zemi vyjádřený ve výzvě Všem, jejichž hlas je slyšet (IL 30). Považovali jsme za vhodné poděkovat jejím autorům i signatářům v dopise, který jsme poslali iniciátorovi výzvy doc. J. Bečvářovi. Dopis zveřejnily stránky www.Stolzova.cz.
Duben: ZMĚNY VE VÚP
Na jaře došlo ke změně v osobě pracovníka VÚP, který se tam stará o dějepis. Mgr. Jan Boněk odešel na jiné pracoviště. Za posledních asi pět let se na tomto místě vystřídali již čtyři pracovníci. Získali jsme informaci, že do oddělení gymnaziálního vzdělávání VÚP nastoupil Mgr.et Mgr. Aleš Franc, jako odborný pracovník - didaktika společenskovědních předmětů (Děj).
Pozitivní je navázání kontaktu s pracovníky metodického portálu. Na svých stránkách zveřejnili odkaz na naše webové stránky s možností si je přímo "nalistovat". Díky nim se již do ASUD přihlásili někteří noví členové nebo si objednali některý sborník. Mají zájem o zveřejnění některých metodických příspěvků z IL a uhradit i honorář.
Metodický portál obsahuje rozmanité články ze zkušeností učitelů, kde si je možno vyhledat náměty ke své práci - v našem případě pro dějepisnou výuku. Jeho adresa je www.vupraha .cz
Únor, Červen : ŽÁDOST O GRANT NA DĚJEPISNOU SLOŽKU VLASTIVĚDY
Několikrát bylo na oficiálních jednáních MŠMT (m.j. na dějepisném semináři v Telči a na konferenci o výuce dějin 20. století na podzim na MŠMT) konstatováno, že stávající obsah a pojetí dějepisné složky vlastivědy ve 4. a 5. ročníku je nevyhovující, věku žáků nepřiměřené a potřebám budoucí výuky dějepisu neodpovídající.
To jsme napsali již několikrát, po prvé v roce 1993 v našem projektu pro MŠMT "Dějepis ve škole - jeho možnosti při rozvíjení poznání, občanského vědomí, morálky a tvořivosti žáků a studentů - a jeho potřeby" a v dalších letech jsme potřebu řešit problematiku vlastivědy s konkrétními návrhy uváděli v různých materiálech pro vedení ministerstva i pro VÚP. Protože k potřebné změně daly RVP reálné předpoklady, rozhodli jsme se při příležitosti možností zpracování grantů na rok 2008 takový program zpracovat. Po diskusích v předchozích letech máme představu o obsahu vlastivědy jako propedeutiky dějepisu. Měla by být pro dějepis pomocí, nikoliv komplikací.
Žádost jsme podali v termínu koncem února, v květnu jsme dostali zamítnutí; důvodem byla početní chyba v jedné tabulce a to, že projekt byl plánován na dva roky (náročný úkol je nerealizovatelný za půl roku). Vzhledem k tomu, že bylo vypsáno i další kolo pro podání žádosti o grant, chyby jsme odstranili a nové znění podali v červnu.
Červen ZMĚNA NA ODBORU 22 MŠMT
K další personální změně v oblasti dějepisné výuky došlo na odboru 22 v osobě referentky pro dějepis. Místo odvolané Mgr. Nadi Holické převzala náš předmět dr. Marie Rauchová, do jejíž náplně patřil již řadu let v 90. letech. Věříme, že se spolupráce bude rozvíjet pozitivním směrem.

back