INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 31

DOKUMENTY


ZPRÁVA O ČINNOSTI ASUD ZA ROK 2007

pro valnou hromadu 12. dubna 2008

Zpráva zahrnuje činnost od ledna 2007 do prosince 2007, první funkční rok výboru zvoleného na valné hromadě 8. dubna 2007

1/ Činnost členů výboru

Jeho členové se v tomto roce Scházeli ve složení zvoleném na VH v roce 2007 pravidelně jednou měsíčně v pátek odpoledne. Pokračovali v činnostech obdobných letům předchozím. H. Mandelová - předsedkyně, příprava a distribuce IL, technická příprava sborníku ŠVP - II, vedení korespondence, Jan Kvirenc - místopředseda, příprava a vedení exkurzí a 7. ročníku kurzu Inspirace, člen komise Eustory, E. Gladkovová - pokladník, žádosti o dotace, I. Pařízková - předsedkyně komise pro Eustory, L. Bursíková - evidence členů, spolupráce na školení k využití DVD SDaP AČR, organizace kurzu Inspirace, zastupování ASUD na různých akcích, L. Šmejda - člen Pracovní skupiny pro dějepis MŠMT, účast na jejích jednáních, předseda českolipské pobočky, E. Zajícová - zahraniční kontakty, podklady pro informace pro Euroclio, účast na mezinárodní konferenci Euroclio v Bledu ve Slovinsku a referát na semináři MŠMT v Telči, E. Kunstová - členka celostátní poroty SOČ a komise Eustory, nově zvolený člen výboru P. Martinovský dokončil přípravné práce na DVD SDaP AČR na DVD zařizoval jeho distribuci, reprezentoval ASUD na různých akcích; revizorka účtů Marie Blahutová. Tyto práce jsou i nadále vykonávány bezplatně a bez pomoci administrativních sil, jakými disponují jiné učitelské asociace.

Mimořádnými akcemi byly činnosti spojené s přípravou 10. sborníku, účast na jednání Pracovní skupiny MŠMT pro dějepis v Praze a na semináři MŠMT v Telči, příprava a kompletování IL 28 a 29, organizace vzdělávacích seminářů, soutěží, diskusí k RVP, zpracování hodnotících dotazníků ze seminářů. Členka poroty SOČ E. Kunstová se jako členka celostátní poroty účastnila ústředního kola v Prostějově, kde po osmé udělila cenu ASUD. V průběhu roku se členové výboru, E. Kunstová a L. Bursíková a P. Martinovský podíleli na dokončení DVD "Obrazy z českých dějin 1914-2004" Během roku byly řešeny běžné záležitosti agendy, členů, seminářů exkurzí, soutěží, přípravy a vyhodnocování vyplněných dotazníků ze seminářů, aktivity směrem k výboru SH, MŠMT, VÚP, spolupráce s organizátory soutěží, administrativní práce spojené s nabídkami a prodejem našich sborníků a přípravou písemností k žádostem MŠMT apod.

2/ Členstvo, činnost členů, příspěvky

Členstvo během roku po odchodu řady členů do důchodu nebo ze školství tvořilo přes 200 vyučujících. Několik členů odešlo do důchodu nebo ze školství, v průběhu roku se na základě informací na webu nebo doporučení svých kolegů přihlásilo 14 nových členů. Propagaci vstupu do asociace jsme se nevěnovali - zjistili jsme, že dobrovolnou prací ve volném čase je možno zvládnout počet členů mezi 200-250, vítáme však ty nové členy, kteří z vlastní iniciativy hledají možnost dalšího vzdělávání, informace, kontakt s kolegy z oboru a výměnu zkušeností z výuky a chtějí asociaci podporovat.

Hojná byla účast na obou seminářích i exkurzích pořádaných vždy o sobotách a nedělích, což je pro výbor významné - jednak pro určitý finanční přínos, jednak jako zpětná vazba prozrazující, že činnost asociace je pro členy přínosem a že jednání výboru i nadále podporují. Vzhledem k tomu, že se členům spolupracujícím na DVD podařilo získat pomůcku i pro naše členy z jiných krajů než Pražského a Středočeského, mohli jsme je předat na semináři nebo zaslat všem, kteří zaplatili členský příspěvek. Nicméně částka z příspěvků nemůže uhradit výdaje, které se neustále zvyšují - na nákup papírů a tonerů pro IL, tisk sborníků, internet, poštovné atd. Jak bude zřejmé ze zprávy finanční, skončil rozpočet za rok 2007 se ztrátou 40 tis., kterou jsme uhradili z aktiv předchozích let.

Na obsahu IL se kromě článků výboru i nadále se podíleli další členové a učitelé. Do čísel 28 a 29 přispěli V. Chroustová, P. Kočíř, L. Dvořáková, J. Rennerová, L. Veselý, I. Kopka, V. Rozhoň, E. Zálohová, L. Kvitová a M. Bobková, z dalších autorů B. Hájek a I. Psohlavcová. Napomohli k pestrému a zajímavému obsahu a užitečným informacím. Všem děkujeme.

3/ Spolupráce s nadřízeným institucemi, fakultami, historiky, dalšími občanskými sdruženími, školami apod.
 1. Spolupráce s MŠMT: ani na rok 2007 jsme nedostali žádnou finanční dotaci, podaná žádost o grant byla zamítnuta. Člen výboru L. Šmejda pracuje jako člen Pracovní skupiny pro výuku dějepisu. Výbor zaslal ministryni Kuchtové dopis vyjadřující obavy z návrhů poslanců na možné uznání učitelské kvalifikace bez hodnotného vysokoškolského studia. V odpovědi byl ujištěn, že by šlo pouze o ojedinělé výjimky.
 2. Zástupci výboru L. Šmejda a E. Zajícová se v říjnu 2007 účastnili semináře MŠMT o dějepise v Telči. E. Zajícová byla požádána o referát o spolupráci ASUSD s Euroclio, který tam přednesla.
 3. Byla vyřešena záležitost s vrácením dotace na roky 2001-2003 kvůli špatně sepsanému Rozhodnutí MŠMT o udělení dotace. MŠMT nevyhovělo naší žádosti o opravu, ministerstvo financí vyhovělo na žádost o prominutí nebo snížení vracené částky a penále v celkové výši cca 140 tis. Kč. MF z této částky požadovalo zaplatit pouze cca 20 tis. Kč.
 4. Spolupráce s výborem Sdružení historiků byla v roce 2007 přerušena - na dopis účastníků valné hromady ASUD členům výboru Sdružení historiků schválený na VH v dubnu 2007 jsme nedostali odpověď. V říjnu jsme byli požádáni o vystoupení na listopadovém plenárním jednání SH se zprávou o činnosti. Výbor to nepovažoval za vhodné. Členům SH - účastníkům schůze - jsme zaslali dopis, v němž vysvětlujeme svůj postup a informujeme o činnosti v letech 2006 a 2007.- I nadále trvají přátelské pracovní vztahy s historiky, kteří napomáhají dalšímu vzdělávání učitelů v rámci ASUD i dalších organizátorů.
 5. Pokračovala práce členů ASUD v komisích a porotách tří historických soutěží - v Dějepisné olympiádě (M. Sedlmayerová, I Červenková, J. J. Gloser), v činnosti v celostátní porotě SOČ pokračuje E. Kunstová, která na celostátním kole v Prostějově předala CENU ASUD v podobě finanční a knižní odměny; v soutěži EUSTORY s historiky z ÚSD, s dr. Čelkem a dalšími členy komise, dále spolupracují I. Pařízková, E. Kunstová a J. Kvirenc - připravovali sborník a projednávali téma dalšího ročníku, upozornili na jeho obtížnost a blízkost k tématu již jednou v rámci této soutěže zpracovanému.
 6. Pro letní školu historie PedF UK v červenci 2007 na FF jsme připravili mimořádný Informační leták. Členové výboru tam nabízeli naše sborníky a o různých činnostech, zejména SOČ informovala E. Kunstová.
 7. V 1. pololetí roku 2007 byla dokončena spolupráce na projektu ESF - DVD "České dějiny 20. století" Svazu důstojníků a praporčíků ČSA; účastnili se jí L. Bursíková a E. Kunstová a P. Martinovský.. Podíleli se na závěrečném výběru dokumentů, školení učitelů a distribuci DVD. DVD určené pro Prahu a Středočeský kraj jsme jako ocenění spolupráce členů ASUD bezúplatně získali i po ostatní naše členy.
 8. V průběhu roku byli členové výboru pozváni k několika pořadům v ČR a ČT - J. Kvirenc vystoupil v programu o Chartě 77, H. Mandelová a P. Martinovský v pořadu o totalitním období v dějepisných učebnicích, H. Mandelová natočila s dětmi DRDS v ČR rozhovor k výročí 17. listopadu.
 9. Pět členů výboru se aktivně účastnilo v květnu besedy sdružení Agora v galerii Langhans ke vzniku Ústavu pro studium období totality.
4/ Vzdělávání
 1. 21.- 22. dubna 2007: Dvoudenní vzdělávací seminář v NM s tematikou 2. světové války. Na předchozí vystoupení o české rezistenci za války navázal prof. J. Kuklík, mimořádně zaujal přítomné dr. E. Stehlík z VHÚ. Byla také úvodem k nedělní exkurzi do Památníku Lidice.
 2. Květen 2007: Dvoudenní jarní historická exkurze, celkově v pořadí dvanáctá, zamířila na Brněnsko, jejím cílem byla další méně známá zajímavá místa - škola v Polné, klášter Porta Coeli u Tišnova, zámek Lysice, umělá jeskyně Rudka u Kunštátu, zámek v Kunštátě, zámek a židovská čtvrť v Boskovicích, Sloupsko-šošůvské jeskyně, poutní kostel ve Křtinách.
 3. 6. října 2007 - při 13. exkurzi na Mnichovohradišťsko účastníci navštívili i některé méně navštěvované památky tohoto regionu - Vinec, Mohelnici, Mnichovo Hradiště, Klášter Hradiště, Český Dub, Letařovice a Hlavenec.
 4. 10. listopadu 2007 se v NM konal XXI. vzdělávací seminář v NM. Na předchozí seminář navázal dr. V. Kural tématem České květnové povstání. Pro rozšíření našeho vzdělání v technické oblasti jsme zařadili vystoupení dr. J. Folty o vývoji vědy a techniky ve 20. století. Účastníci semináře od něho obdrželi CD Vývoj vědy a techniky ve 20. století. - Historická exkurze jako samozřejmá součást našich setkání nenavázala na dopolední program, ale využila aktuální a mimořádnou příležitost zhlédnout Ďáblovu bibli zapůjčenou ze Švédska. Návštěvu výstavy jsme obohatili o prohlídku historických barokních prostor Klementina s velmi kvalitním průvodcem.
 5. 6. ročník kurzu "Inspirace D" podle akreditace MŠMT zaměřený na dějiny 2. poloviny 20. století a aktuální metodické problémy pokračovala v budově gymnázia Budějovická Praha 4; od listopadu 2006 ho organizoval J. Kvirenc a - jako obvykle - byl v červnu 2007 zakončen exkurzí, kterou vedla J. Náprstková - po procházce po Karlově mostě a na Malostranské mostecké věži byli účastníci seznámeni s projektem o Karlově mostě a obdrželi novou pomůcku - CD Karlův most. V listopadu 2007 byl otevřen již sedmý ročník kurzu.
 6. diskuse k aktuálním otázkám výuky pomocí článků v IL a dotazníků účastníků seminářů v NM upozornila na některé problémy při tvorbě ŠVP a obtíže, s nimiž se učitelé setkávají. Výsledky byly zveřejněny v IL.
 7. na podzim byla zveřejněna výzva Všem, jejichž hlas je slyšet, kterou podepsalo asi tisíc signatářů z řad veřejnosti. Výbor se po e-mailové konzultaci se členy připojil za ASUD jako celek; dále v seznamech můžeme najít celou řadu našich členů jako jednotlivců, kteří obavy o úroveň naší vzdělanosti sdílejí. V návaznosti na to, jako podnět k úvahám na témata vzdělání obecně jsme v IL přetiskli několik článků, které mimořádně přesně a výstižně korespondují s naším hodnocením současné situace.
 8. Členové výboru ASUD se aktivně účastnili několika konferencí o vzdělávání, výuce dějepisu, zejména 20. století, pořádaných MŠMT, PedF UJEP, AV ČR
5/ Publikační činnost ASUD pro členy i pro veřejnost
 1. Výborem byly připraveny, vydány a členům rozeslány dva Informační listy - č. 28 (únor) a č. 29 (říjen), první z nich se zpravodajem HK, druhý se sborníkem ŠVP II.
 2. Vedoucí exkurzí J. Kvirenc připravil a rozmnožil metodické materiály ke dvěma historickým exkurzím (květen, říjen)
 3. Externě je dále vedena a doplňována webová stránka, kde jsou zveřejňovány informace o činnosti a další informace užitečné pro učitele dějepisu; mají značnou návštěvnost i ohlas v podobě korespondence apod. - značně rozšiřuje okruh učitelů, kteří mohou využívat poznatky i informace o dění u nás i v zahraničí
 4. V březnu byl dokončen a v dubnu distribuován 10. sborník z naší edice Inspirace Náměty ke zpracování ŠVP dějepisu II (pro 8. a 9. ročník) připravený v průběhu minulých let.
 5. Pokračovala spolupráce několika členů s nakladatelstvími využívající zkušenosti z práce a diskusí - v letech 2005-2007 vyšly v nakladatelství Dialog tři knihy dokumentů autorů I. Pařízkové, H. Mandelové. E. Kunstové a J. Kvirence. Na jaře 2007 vyšla učebnice Moje vlast H. Mandelové pro vlastivědu ve 4. r. pojatá jako propedeutika dějepisu. Byla připravena učebnice pro 5. r. Moje vlast je v Evropě (měla by vyjít o prázdninách 2008).
6/ Mezinárodní spolupráce
 1. Delegátka ASUD E. Zajícová zastupovala asociaci na konferenci EUROCLIO v březnu 2007 v Bledu ve Slovinsku. O obsahu a zkušenostech informovala v IL a na jednání výboru i seminářích.
 2. Výbor ASUD zprostředkovává pomoci e-mailové pošty zájemcům o mezinárodní semináře informace od několika organizací nebo nadací, např. Brűcke/Most v Drážďanech. Článek pro IL 28 napsal jeden z účastníků.
 3. Členové výboru ASUD a české komise pro již zmíněnou evropskou soutěž Eustory se svými připomínkami podíleli na přípravě 5. ročníku, vyhlásili výsledky a připravili sborník z nejlepších prací 4. ročníku.
 4. Výbor posílal členům ASUD nabídky účasti v dalších mezinárodních akcích. Bohužel soutěž Zeitbild Foundation nabídnutá německou nadací v létě 2007, se zatím nerealizovala, přestože o něj byl poměrně značný zájem.
 5. Na podzim jsme byli vyzváni k účasti na projektu organizovaném p. B. Bendingerem z Chicaga - DVD o činnosti TGM, vzniku, bojích a sibiřské anabázi čs. legií.
7/ Závěry

Domníváme se, že v zájmu dějepisné, v současnosti stále po mnoha stránkách strádající dějepisné výuky by bylo účelné pokračovat v činnosti ve všech čtyřech stanovami vymezených oblastech. Hodně závisí - jak bylo uvedeno - na finančních možnostech, další na spolupráci a pomoci členů, pokud považují za důležité podpořit výbor a i nadále pomáhat hájit zájmy historie na všeobecně vzdělávacích školách a účastí na akcích ASUD přispět finančně.

Výbor se ve své další práci bude řídit usnesením valné hromady v dubnu 2008. Uvítá návrhy členů a jejich nabídky k účasti na tvorbě různých materiálů. V případě, že od členů i jiných kolegů získá další články a různé příspěvky uvažuje výbor pro rok 2008 o dalším sborníku, případně z našich zdrojů výukovém CD.

V době přibývajících školních povinností a nejistotě členů ASUD vč. členů výboru lze těžko očekávat větší obohacování činnosti, nicméně bychom ji neradi omezovali. Okrajově se naskýtá eventualita zapojení členů ovládajících cizí jazyky, kteří by mohli navázat mezinárodní spolupráci v rámci Euroclio, EU a dalších organizátorů. Negativem jsou ovšem nedostatečné finanční prostředky.


back