INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 30

Z REGIONŮ - NA AGOŘE


Agora byla ve starém Řecku místem, kde občané mohli svobodně vyjadřovat své názory na věci veřejné - u nich především na vládu v obci, její správu a vztahy s jinými řeckými poleis - mírová jednání, spojenectví i války. Také naše agora poskytuje již čtvrtým rokem prostor pro diskusi o naší práci, jejím smyslu a dobrých zkušenostech i pro kritické připomínky či pochvaly. I dnešní příspěvky třeba někoho z vás dovedou k rozhodnutí, že přispěje do této rubriky. Těm, kteří to již nezištně učinili, upřímně děkujeme.

BLAHOPŘÁNÍ K ÚSPĚŠNÉ AUTORSKÉ PRÁCI NAŠEHO ČLENA

V dávnější minulosti bylo dosti časté, že se učitelé středních i měšťanských škol věnovali autorské práci - vytvářeli učebnice, skripta i beletristická díla. Jistě není třeba tyto velké osobnosti vyjmenovávat. V posledních desetiletích před rokem 1989 se řada kolegů věnovala tvorbě pedagogických čtení, především ze zkušeností v metodické oblasti; ta však většinou nezískala možnost širší popularizace a rozšíření. Na počátku 90. let některé práce především regionálního charakteru vydávala Střediska služeb školám nebo podobné instituce. Někdy houževnatí učitelé získali podporu obcí (takové práce jsme dostali např. od kol. J. Janečka a kol. J. Paulusové, J. Slámečky a dalších. Tyto finanční zdroje jsou však velmi omezené. Možná, že uplatnit svou tvůrčí invenci a zkušenosti poskytne vypsání různých projektů a grantů.
Mezi tyto "vlaštovky" patří i práce Kapitoly z dějin techniky kolegy Vladimíra Rozhoně z gymnázia v Sokolově. Práce, kterou jsme dostali na listopadovém semináři, nám udělala velkou radost. Brožuru o 118 stránkách vydala Integrovaná střední škola technická a ekonomická v Sokolově, kde autor v době sepsání práce působil. Byla vytvořena z prostředků Státní informační politiky ve vzdělávání MŠMT v rámci projektu Zapojení moderních IC technologií do moderní výuky dějepisu. Je graficky i fotografiemi bohatě vybavená publikace našeho kolegy Vladimíra a bude jistě pro výuku na středních školách, zejména technicky zaměřených, velkým přínosem. Je rozdělena chronologicky a některé úseky pojímá tematicky (strojírenství, dobývání vesmíru, elektronika, doprava aj.). Mapuje tak přehledně vývoj techniky od pravěku do konce 20. století.
Ke zdárnému výsledku blahopřejeme a publikaci přejeme plné využití těmi, jimž je určena. Kolegovi Rozhoňovi pak další zajímavé nápady a příznivé podmínky pro jejich uplatnění.
Helena Mandelová

JEŠTĚ DOVĚTEK K LEDNOVÉMU SETKÁNÍ S KOLEGOU BAUEREM

Při příležitosti setkání s naším členem a kolegou z východních Čech Ivanem Bauerem jsme ho požádali o malý příspěvek do naší rubriky Agora pro příští IL. Slíbil a splnil neprodleně. Zde je několik jeho originálních nápadů - třeba se vám některé budou hodit:
Kdo má studnici, potřebuje okov.
Že nevíte, co to je? To byste mě zarazili. Okov je nádoba, kterou do studny spouštíme pomocí rumpálu. Studnicí je pro mne a vlastně pro nás všechny historie. Okovem, který máme naplnit může být žák. Ale pak ještě musí někdo točit tou klikou, stát u toho rumpálu a okov nejen spustit, ale hlavně vytáhnout. A to jsme my učitelé. Že je to někdy pořádná fuška, psát nemusím.
Chci psát spíš o tom, že máme pořád chuť tahat, že voda z hluboké studny je lahodná. Záleží nám na tom, aby taková zůstala.
K tomuhle troufalému tvrzení mne vede opakovaná zkušenost ze seminářů, které pořádám. Dnes je v nabídce 30 témat, některá jsou čistě historická, jiná se věnují průřezovým tématům ŠVP. Některá mají nádech tajemna -"Čas hvězd a mandragor", jiná mapují neveselé kapitoly naší historie - "S pány na ledě, čili poválečné Československo." a ještě jiná popisují realizované projekty. Jedno však mají společné. Nabízejí prověřené odzkoušené postupy a metody, které prodělaly křest ohněm našeho školství, podávají pomocnou ruku a ukazují možné cesty. Poslední proběhl v lednu v Praze v cyklu Inspirace.
Dělám je už dlouho a přece mne obohacují. Setkávám se na nich s kolegy, kteří neokorali, nezanevřeli, s lidmi, kteří hledají. Setkávám se na nich s humorem nikoliv černým a s nevšední ochotou dělat věci jinak.
Proto tvrdím, že český učitel je bytost nezdolná, veskrze obdivuhodná a vitální.
Díky za to. Vydržte! Tahejte!
Renesanční Praha trochu jinak.
Tahle volná variace na písničku Marka Ebena v sobě skrývá mnoho cenných historických informací. Pročtěte si ji a odpovězte.
Praha v renesanci
Anně zpívá do spaní
hlas stříbrné fontány,
Praha v renesanci

Vlašští mistři tesali
pískovcové portály,
Praha v renesanci.

Jak se dočtem v kronice,
na Hradě jsou opice,
v příkopu lví samci.

Na Karlově náměstí
ďábel svádí na scestí,
Faust mu dává šanci.

Golem, sbírky umění,
alchymistů snažení
Praha v renesanci.
Císař k nám zve malíře,
rozdíly jsou ve víře,
Praha v renesanci.

Kepler z pražské Lorety
postrkuje planety,
Praha v renesanci.

Dámy klidně vystaví
na obdiv své půvaby,
pánové zvou k tanci.

Z Ruska, z Číny z Persie,
ze Španěl i z Indie,
přišli velvyslanci.

Petr pro dluh obrovský
prodává hrad krumlovský
Praha v renesanci
 1. Kterou Annu má autor na mysli?
 2. Ze které země pocházeli vlašští mistři?
 3. Jaká část opevnění Pražského hradu je tu zmíněna? / Chovala se tu vysoká zvěř./
 4. Který známý autor vypráví o Faustovi?
 5. Jmenujte alespoň tři vyznání, která povolovala Česká konfese.
 6. Jaký významný objev učinil Johanes Kepler?
 7. Kdo vládl v 16. století ve Španělsku?
 8. Kdo údajně stvořil Golema?
 9. Který významný šlechtic je míněn Petrem?
 10. K době kterých panovníků se celá ukázka vztahuje? Jmenujte alespoň dva.
Kdo žil za Rakouska
V 19. a na počátku 20. století žili všichni tito lidé. Jenže jejich jména musíte najít.
První pětice skrývá příjmení za synonymem, tedy za slovem stejného významu. Přitom zvuk jména, jeho tvar, přípony apod. to vše je ponecháno v podobě původní. PŘÍKLAD: Jaroslav - Vesnoslav apod:
PRUŽINNER...
KOPECLICKÝ
SPOUSTARYK
ZÁZRAKIŠ
OBCHODERIUS
Ve druhé pětici se jména tají za opisem. Vyjádřete opis jedním slovem a budete mít správné jméno:
MALÝ SVATEBČAN
MLÉČNÝ PRODUKT
PIVOVARSKÝ ODBORNÍK
MALÝ ZEMĚDĚLEC
NABRUČENÝ ČLOVĚK

Následující věta v sobě skrývá tři politiky. Najděte je a podtrhněte. Hledejte na švech slov i uvnitř:
AŽ PŮJDETE NA STADION, MUSÍTE SI DÁT BACHA NA TOHO PSA, CO MÁ HLÍDAČ, PAN HALAMKA. TEN ČOKL JE FAKT NEBEZPEČNEJ JAKO INFANTERIE GERMÁNŮ.

K OBOHACENÍ DĚJEPISU V 8. - 9. TŘÍDĚ

Projekty a mezipředmětové vztahy

I když projekty, jejichž náplní je historie Prahy jsou nejčastěji využívány pražskými školami, za samozřejmé navštívit památná místa hlavního města považují i učitelé přijíždějící do Prahy na školní výlet či exkurzi. Některé školy dokonce mají i svůj časový harmonogram, která míst ve kterém ročníku dějepisné výuky navštíví. Proto i jim mohou být užitečná doporučení Pavla Martinovského o poznávání míst starší i nedávné historie. Vděčné je i bližší zkoumání památek regionu, kde žáci žijí a kde se nachází jejich škola. K propojení dějinných událostí a osudů lidí z krásné literatury, empatie i rozvíjení citového života je prostor jak v dějepisu tak v hodinách českého jazyka.

a/ Procházka nejen dávným Vyšehradem

Za velmi dobrou lokalitu pro samostatnou práci žáků v rámci projektů s mezipředmětovými vztahy doporučuji Vyšehrad. Mnoho pedagogů se při exkursích do Prahy soustředí na Staré Město, Malou Stranu a (pochopitelně) Pražský hrad. Vyšehrad je přitom ideálním uzavřeným prostorem bez silničního provozu a vyhovuje tak i podmínkám bezpečnosti práce s dětmi - pedagog zde může žáky klidně "vypustit" a nemusí se strachovat, jestli spadnou pod kola vozidel.

Pro žáky především 9. tříd nabízí Vyšehrad prostor pro celkové zopakování českých dějin, od mytologických počátků až po 20. století. Zároveň zde narazíme (jak nás informují mapy u vchodů) na jednotlivé stavební slohy. Co nenajdeme na místě, spatříme z jednotlivých výhledů na sever (historické centrum), tak i na západ a jih (nově se rozvíjející čtvrti, Smíchov, Podolí, Pankrác atd.) Perlou Vyšehradu pro výuku přelomu XIX. a XX. století je pochopitelně hřbitov a Slavín, který je sám o sobě zdrojem několika různých projektů.

 1. 1. Vlastní Slavín - Panteon. Ze stěn pomníku si žáci opíší jména pochovaných osobností. U každé osoby se pokusí zjistit, čím přispěla, proč se zde nalézá. Již při opisování žáci zjistí, že řadu jmen neznají. Proto bude po identifikaci jednotlivých osob následovat diskuse, proč jsou daní již neznámí, kdo je asi z obdobného oboru nahradil. Na to naváže další diskuse na téma: Jak by vypadal Slavín dnes? Platí ještě výrok J. Zeyera "Ač zemřeli, ještě mluví"?
 2. 2. Okruh mezi hroby. Pedagog si nejprve projde prostor hřbitova a vybere si pro jeho praxi důležité osobnosti, jež jsou zde pochovány. Pak si pro žáky připraví okruh s otázkami typu:
  1. Mohli se potkat?
  2. Čím jsou dodnes známi?
  3. O čem hovoří epitaf na hrobě?
  4. Porovnej výzdobu…
  5. Kdo je autorem výzdoby… (Podívej se na jeho hrob…)
  6. Co vystihuje výzdoba náhrobku? (např. Proč mají K. Čapek a jeho žena na hrobě čs. státní znak?)
atd.

Zajímavým se ukázal okruh, při kterém jsme s žáky sledovali průběh českých dějin za posledních 100 let. Na hřbitově neleží jen spisovatelé a jiné osobnosti známé z učebnic, ale najdeme zde i A. B. Svojsíka, zakladatele skautingu - a už můžeme diskutovat, porovnávat. Když dojdeme do druhé poloviny, XX. století, pak nalezneme symbolický hrob M. Horákové a z nejnovějších třeba fotbalisty J. Bicana. Zde se okamžitě nabízí prostor pro porovnání "hvězd" počátku XX. století a konce XX. století (respektive začátku XXI. století). Bude tu mít svůj hrob i Jarda Jágr?

Zdrojem informací jsou nejen příručky a publikace o Vyšehradě, ale i internetové stránky Pražské informační služby: www.pis.cz

b/ Místní reálie z oboru umění při začlenění vycházek a projektů

Mnoho pedagogů využívá k vycházkám a projektům místní reálie. V některých městech najdeme (kromě tradičních gotického, renesančního a barokního slohu) i novější umělecké slohy, např. secesní domy.

Pro celkové shrnutí stavitelství (a výtvarného umění vůbec) se nabízí okruh po domech s pdeudohistorickou výzdobou. Žáci si tak všímají jednotlivých vzorů a porovnávají stavební slohy. Zároveň si rozšíří obzor znalostí z místa bydlení, popř. místa školy.

Protože učím na Praze 2, přímo se mi nabízí náměstí Míru a jeho přilehlé okolí. Samotné náměstí nemá sice tak bohatou historii jako Staroměstské náměstí, avšak např. na konci II. světové války se zde konala smuteční tryzna za oběti bombardování Prahy. O tu ale nejde. Vyzvedněme zrak výš! Vedle ústředního pseudogotického chrámu sv. Ludmily zde pak najdeme pseudobarokní domy, dále novorenesanční Národní dům a Vinohradské divadlo. Na druhé straně náměstí stojí moderní Valdek, rekonstruovaná budova městského úřadu.

Z náměstí můžeme vyrazit směrem dolů na Vinohradskou ulici, kde nalezneme i zajímavý pseudogotický činžovní dům.

Z knih doporučuji - E. Poche: Prahou krok za krokem, Staňková a kol.: Pražská architektura.

Jiný okruh jsme zvolili od kostela Panny Marie a Karla Velikého na Karlově (gotika a baroko) ulicí Ke Karlovu (např. výhled na pseudogotickou porodnici ve stylu viktoriánské Anglie, skutečný barokní statek vedle moderní budovy urologie, barokní letohrádek Amerika - a muzeum A. Dvořáka), dále ulicemi Kateřinskou a V Tůních.

Věřím, že pro schopného učitele nebude problémem nalézt i např. plastiky na zdech domů (žáci zjistili, že v Ječné ulici mj. B. Němcová sepsala Babičku, i když tamtudy chodí téměř denně a do té doby to nevěděli) v jednotlivých městech, avšak svou historii mají i domy (a pomníky) na vesnicích a částech obcí.

Pokud jde o Karlov, v areálu bývalého kláštera se nachází Muzeum Policie ČR s expozicí zaměřenou na XX. století. Za minulého režimu zde bylo Muzeum SNB a PS, dodnes zde zůstala řada zajímavých exponátu, ovšem dnes již se správnými popisky a vysvětlením. Více na: http://www.mvcr.cz/ministerstvo/muzeum.html

c/ Vycházky a exkurze s náměty dějů 20. století

V Praze samozřejmě existuje mnoho míst, kam se dá s žáky dojít, nebo dojet městskou dopravou. Některá z nich jsou však opomíjena, i když si myslím, že se zde dá poměrně názorně přiblížit atmosféra probírané doby.

Kobyliská střelnice - poměrně lehce dosažitelná metrem - na konečnou Ládví. Doporučuji projít se žáky sídliště (což je zvláště pro žáky z centra, z činžáků, docela zajímavý zážitek). Dříve jsme do Kobylis jezdili tramvají z Holešovic a cestou jsme si ukazovali novou zástavbu, tedy prostor, kde za války "nic nebylo", rozumějme, nebyla zde zástavba. Dnes totiž střelnice nepůsobí jako odlehlé místo, neboť se je sevřena panelovými domy.

Do střelnice se vejde sevřeným průchodem ve valu a pak už následuje řada jmen s daty zastřelení a věkem jedinců. Ke svému šoku tam žáci 9. tříd najdou své vrstevníky, celé vyvražděné rodiny.

Vycházka trvá cca dvě hodiny i s dopravou. Je tedy dobré si nejprve ve škole přečíst Drdův Vyšší princip.

Branický most (most Inteligence) - cestou tramvají podél řeky si všimneme např. Podolské vodárny, jejíž dostavěná polovina ukazuje, že za dob socialistického Československa vznikaly stavby i s citem a rozvahou. Na konečné v Braníku vystoupíme a vyjdeme po schodech na železniční most. Žáci si všimnou pravého opaku, než jaký skýtala vodárna. Most je pojat megalomansky, ale nikdy nebyl využit v takové míře, jak byl plánován. Na širokém mostě, plánovaném pro dvě koleje, dnes najdeme jen kolej jednu. Občas tudy projede vlaková souprava, ale druhá polovina mostu postupně zarůstá plevelem, vůbec se nepoužívá.

Za pěkného počasí (které jsme měli) žáci přednesli své příspěvky k dalším stavbám a místům, kde pracovali odsouzení zástupci inteligence (atd.) a jež budoval režim v 50. letech. Všímali jsme si účelnosti staveb, osudu lidí. Pak jsme je porovnali se stavbami pozdějšími. Zajímavé je právě srovnání staveb Branický most (50. léta) a Nuselský (Gottwaldův) most (70. léta).

d/ Dějepis a krásná literatura
Téma: Nástup totalitních režimů po I. světové válce

Stále samozřejmější se stává propojování obsahu výuky literatury a dějin. Působivé jsou např. ukázky z krásné literatury s náměty příběhů z 2. světové války.

Na začátku hodiny žákům rozdám okopírovanou dvojstránku z knihy Josepha Rotha Pavučina. V ukázce se seznámí s pocity Theodora Lohse, jenž se vrátil ze zajetí domů. Nesplnil svou občanskou povinnost, nezvítězil ani nepadl a teď je všem na obtíž. Pocity zhnusení, ztráta iluzí, naděje. Ukázka je zajímavá i po stránce literární, neboť autorův jazyk je vytříbený, používá netradiční přirovnání a metafory pro navození situace. Což deváťáci mohou ocenit.

Po přečtení a krátké diskusi (spíše o postřezích, vysvětlí se některé obraty) následuje představení tří základních forem vlády: anarchie, totalita, demokracie.

Žáci se rozdělí do 3 skupin (každá představuje vládu jedné z forem) a ve skupinách dostanou za úkol řešit problémy Theodora Lohse a ostatních mladých lidí doby po I. světové válce - kde pracovat a jak se najíst, jak zavést pořádek v zemi.

Po diskusi následuje další problém: Váš stát je napaden, řešte to!

Nejlepší řešení sice vždy připraví zastánci demokracie, jejich řešení je dlouhodobé, ale trvá dlouho, než se dohodnou a nenásilnou formou je prosadí.

Anarchisté samozřejmě nic neřeší, jsou vysmátí, nebo pokračují v totálním chaosu (agresivní anarchisté dokonce vyvolávají další chaos).

Oproti demokracii totalita nabízí okamžité řešení. Za pomoci síly nastolí pořádek, za pomoci strachu donutí lid pracovat a odměňuje se ve formě potravy apod. Ovšem toto řešení vede k potlačení lidských práv a svobod a dlouhodobě končí další revoltou - chaosem.

Žáci tedy sami odhalí, proč dojde k nástupu totalitních režimů v Evropě po I. světové válce. Počet totalitních režimů si vzápětí ukážeme na mapě v atlase Dějiny 20. století (Kartografia).

Následují konkrétní příklady - jak bolševická revoluce v Rusku, tak nástup fašismu v Itálii, nacismus v Německu (z časových důvodů jen krátce, ale vrátíme se k problematice v dalších hodinách).

Na druhou stranu si připomeneme situaci v Československu - jako typ demo-kratického řešení poválečného problému.

Jako další podklad se dá použít film Hitler - vzestup zla, v němž je dobře ukázána poválečná krize a vzestup Hitlerova totalitního režimu.

Pro střední část hodiny - hru - jsem čerpal z učební pomůcky Výchova k občanství a demokracii, kterou v roce 2001 vydal SVOD.

Pokud má učitel dějepisu dost času, nebo si chce místo dlouhých výkladů hrát a diskutovat, uvedená učební pomůcka skýtá více her (projektů), jež je možno použít ve výuce dějin XX. století - i v rámci mezipředmětových vztahů.

Poměrně zajímavá je pro žáky i hra Stát a národ, při které si se žáky vysvětlíme pojmy: kosmopolita, patriot, nacionalista, šovinista, což se opět hodí k probírané látce.

Z nejnovějších učebních pomůcek bych rád zdůraznil DVD společnosti Člověk v tísni: Sociální spoty: Globální problémy, rasismus, ekologie atp. DVD obsahuje kromě krátkých filmových ukázek i pracovní listy.

Pavel Martinovský, ZŠ Praha 2

O NÁZORECH A ZKUŠENOSTECH ČLENŮ ASUD
PODLE DOTAZNÍKŮ ZE SEMINÁŘE V LISTOPADU 2007 (VÝBĚR)

Pro členy výboru i další kolegy je důležitá výměna zkušeností a názorů jiných učitelů, hodnocení naší práce - IL, seminářů, sborníků - i úkolů, s nimiž se setkáváme na školách. Některé z těchto témat zařazujeme i do našich anketních dotazníků, takže kromě hodnocení semináře, získáváme informace o názorech a problémech na školách. To je důležité také proto, že takový obraz situace na školách v současné době nevytváří žádná instituce nebo jiné pracoviště. V médiích jsou publikovány pouze články nebo pořady o školách, které jsou považovány za úspěšné, zatímco ti, kdo mají k požadovaným směrnicím a úkolům výhrady nebo kritické připomínky.


HODNOCENÍ UČEBNIC PODLE ODPOVĚDÍ ÚČASTNÍKŮ SEMINÁŘE ASUD V LISTOPADU 2007

Vzhledem k tomu, že se žádný ústav nebo instituce nezabývá hodnocením učebnic, čas od času připravujeme přehled toho, jak učitelé dějepisu využívají stávající učebnice a s jakými problémy se potýkají. V řadě dotazníků se objevuje zkušenost, že i když užívané učebnice se neosvědčily a vyšly již učebnice, které by vyhovovaly lépe, nejsou peníze na nákup nových titulů. Na mnoha školách slouží učebnice šest i více let. V nákupech - učebnic, pomůcek i odborné literatury - jsou ovšem mezi školami velké rozdíly. V přehledech v tabulkách jsou učebnice užívané v období 1991- 2007 (1. část současné učebnice s doložkou, v druhé části tabulky učebnice 90. let).

Tabulky jsou seřazeny abecedně podle nakladatelství. Pokud se týká počtu užívaných učebnic, na základních školách jsou účastníky ankety nejvíce rozšířeny publikace nakladatelství Dialog, Fraus , SPL-Práce a SPN, na středních školách jsou nejužívanější učebnice SPL-Práce a SPN.

V druhém sloupci je nakladatelství, ve 3. sloupci počet škol účastníků semináře, kteří učebnice v daném období užívali nebo užívají, v posledním sloupci je průměr hodnocení "školní" stupnicí 1 - 5 od účastníků semináře. Hodnotili, jak se jim s učebnicí pracuje, jak vyhovuje současným požadavkům i jak je motivující pro žáky. V tabulce je průměr, tučně jsou vyznačeny publikace hodnocené lépe než 2,0.

Semináře se účastnilo cca 120 členů ASUD ze všech typů škol. S jejich pohledy na kvalitu učebnic můžete porovnat své vlastní zkušenosti, případně napsat o názorech do IL.

UČEBNICE S DOLOŽKOU PO R. 2000
Autoři - titul Nakladatelství Počet škol Hodnocení
6. ROČNÍK
Mandelová, H.; Kunstová, E.; Pařízková, I.:
Dějiny pravěku a starověku pro 6. ročník ZŠ a pro primu osmiletého gymnázia
Dialog 28 1,5
Kol.: Dějepis 6 Fraus 25 1,7
Bednaříková, J.; Kysučan, L.; Fejfušová, M.: Dějepis 6 Nová škola 1 4,0
Koucká, I.; Schulzová, E.: Dějepis 6 - Pravěk, starověk Prodos 5 2,6
Michovský, V.: Pravěk a starověk pro ZŠ, 1. a 2. díl; Práce - SPL 25 2,6
Augusta, P.; Honzák, F.: Dějiny pravěku a star. Orientu Práce 16 2,4
Augusta, P., Honzák, F.: Dějiny star. Řecka a Říma Práce 16 2,2
Rulf, J.; Válková, V.:Dějepis pro 6. r. ZŠ - pravěk a starověk; SPN, a.s 13 2,3
Válková, V, Dějepis 6 - pravěk a starověk. SPN, a.s. SPN a.s. 18 2,35
7. ROČNÍK:
Mandelová, H.; Kunstová, E.; Pařízková, I.: Dějiny středověku a počátků novověku pro 7.r. ZŠ a pro sekundu osmiletého gymnázia Dialog 28 1,5
Picková, D.; Kubů, N.: Dějiny střed. a ran. novověku -1 Práce-Albra 12 2,5
Augusta, P.; Honzák, F.; Picková, D.; Kubů, N.: Dějiny středověku a raného novověku - 2. díl Práce /Albra/ 18 2,2
Beneš, Z.; Augusta, P.: Dějiny střed.a ran. novověku - 3 Práce-Albra 12 2,2
Odehnal, P.; Schulzová, E.: Dějepis 7 - Člověk a společnost Prodos 2 3,5
Hrubá, M.; Drška, V.: Dějepis 7 - středověk a raný novověk; Scientia 3 3,0
Válková V., Dějepis 7 - Středověk a raný novověk SPN, .s. 14 2,3
Čechura, J. a kol.: Dějepis pro 7. ročník ZŠ - středověk a raný novověk SPN a.s. 11 2,6
8. ROČNÍK
Mandelová, H.; Kunstová, E.; Pařízková, I.:
Dějiny novověku pro 8. ročník ZŠ a pro tercii osmiletého gymnázia
Dialog 28 1,5
Čapka, F.: Dějepis 8 (od r. 1648 do r. 1918); Scientia 4 3,0
Augusta, P. Honzák, F. Pečenka, M.: Dějiny novověku 1.,2. SPL - Práce 19 2,3
Hlavačka, M.: Dějepis pro 8. ročník ZŠ - novověk; SPN, a.s. 21 2,6
9. ROČNÍK
Mandelová, H.; Kunstová, E.; Pařízková, I.:
Dějiny 20. století pro 9. ročník ZŠ a pro kvartu osmiletého gymnázia
Dialog 23 1,5
Čapka, F.: Dějepis 9 (od r. 1918 do současnosti); Scientia 6 2,2
Pečenka, M.; Augusta, P.; Honzák, F.; Luňák, P.: Dějiny moderní doby, 1. díl; SPL - Práce 13 2,2
Pečenka, M.; Augusta, P.;Honzák, F.: Dějiny moderní doby 2 SPL - Práce 13 2,2
Kuklík, J.; Kocian, J.: Dějepis pro 9. r. ZŠ - nejnov. dějinb SPN, a.s. 26 2,3

Jiné - další tituly užívané na základních školách v 90. l.:
Neústupný: Pravěk Fortuna5 3,6
Charvát-Pečírková: Starověk Fortuna4 3,2
Petráňová: Středověk Fortuna5 3,0
Petráňová: Raný novověk Fortuna4 2,6
Hlavačka: Novověk I-II Fortuna4 2,7
Kuklík: Období 1918-38 Fortuna4 2,3
Jančík, Nálevka: Dějiny moderní doby, 2,3 Fortuna3 2,3
Čapek: Dějiny novověku I-III Fortuna6 2,0
Marek a kol. : Pravěk, Starověk Scientia2 2,5
Vaníček- Hrochová- Smetánka: Středověk I-IIScientia2 2,0
Kostlán- Bělina: Novověk l, 2 Scientia2 3,0
Olivová: Nová doba Scientia6 2,0
Hroch a kol.: Středověk I-III. SPL - Práce29 1,7
Čapek: Dějiny novověku I-III SPL - Práce24 2,3
Pokorný, Vošahlíková, Jožák: Nová doba 1 - 4SPL -Práce23 2,7
Dějepis 6 Prodos 4 2,6
Dějepis 7 Prodos 4 2,6
Dějepis 8 Prodos 6 2,8
Dějepis 9 Prodos 7 2,8
JINÉ - Dokumenty nakl. Dialog jako doplňkové texty, DVDDějepisné atlasy pro ZŠ Kartografie, Pracovní sešity


UČEBNICE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY
Harna - Fišer: Dějiny českých zemí Fortuna 6 1,6
Čapek - Pátek: Světové dějiny I-II dtto 9 2,5
Beneš- Petráň: České dějiny I SPL-Práce 18 1,9
Kvaček : České dějiny II. dtto 21 1,55
Souček: Dějiny pravěku a starověku dtto 23 1,9
Beneš: Dějiny středověku dtto 22 2,1
Hroch: Dějiny novověku dtto 23 1,8
Kuklíkovi: Dějiny XX. století dtto 19 2,5
Kol. Dějiny Zemí koruny české I-II Paseka 15 2,2
Kol. Dějiny evropské civilizace dtto 13 2,2
Čornej a kol.: Dějepis pro gymnázia a střední školy SPN 21 1,5
Beneš: Dějepis pro střední odborné školy SPL-Práce5 2,3
Čapek-Pátek: Dějepis pro střední odborné školy Scientia5 2,7
Čornej a kol. Dějepis pro stř. odborné školy 1-4 SPN 8 2,0

Další užívané texty a pomůcky:


back