INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 30

Z HISTORICKÉ OBCE


POCTA HISTORIKOVI JAROSLAVU PÁNKOVI

Ve čtvrtek 24. ledna 2007 jsem měl tu čest zúčastnit se prezentace sborníku na počet prof. Jaroslava Pánka, současného místopředsedy Akademie věd ČR, předtím ředitele Historického ústavu AV a také dlouholetého předsedy Sdružení historiků ČR. Na samotném faktu sborníku k životnímu výročí významného historika by nebylo zas tak nic mimořádného, ale tentokrát jsem se jako jeden z autorů stal součástí doslova neuvěřitelného společenství. Ale pěkně popořádku.
I když editoři - J. Mikulec a M. Polívka z Historického ústavu AV - oslovili přátele, kolegy a žáky Jaroslava Pánka s výrazným předstihem, titul vyšel přesně s ročním zpožděním - 60. narozeniny jubilant ve skutečnosti oslavil v lednu roku 2007. Jednoletý odstup byl však zdůvodněn zcela přesvědčivě: editoři přiznali, že takový zájem a ochotu přispět opravdu nečekali. Výsledkem je totiž graficky sličně upravená publikace, která se skládá ze dvou vázaných svazků velkého formátu (A4), z nichž každý čítá 500 stran! Výstižný je i titul celého díla: "Per saecula ad tempora nostra".
Takový jubilejní sborník nejspíš v zemích českých a moravských ještě nikdy nevznikl a hned tak nevznikne. Přispěvatelů se totiž nakonec sešlo přesně 125 (u podobných sborníků jich přitom bývají zpravidla tak dvě, tři desítky), a to nejen ze všech regionů ČR, ale doslova z celé Evropy, a navíc ještě ze zámoří (USA, Japonsko). Neuvěřitelná sešlost, neuvěřitelný záběr. Potvrzuje to, že v zahraničí je Pánek jedním z našich nejznámějších historiků, a ovšem historikem nejen známým, ale také váženým.
Knihy jsou členěny chronologicky podle běžné dějinné periodizace (od středověku k moderním dějinám; raný novověk též tematicky), závěrečný oddíl tvoří část nazvaná Historiografie. Úvod obstarává zasvěcená studie Josefa Války "Jaroslav Pánek - český historik v přelomové době", následuje bibliografický přehled Pánkových prací, vědeckých i publicistických, z posledních let (může nás potěšit, že Pánek neopomněl zařadit ani odkaz na příspěvek do edice ASUD Historické inspirace).
Svůj článek si vzhledem k úctyhodnému časovému i tematickému záběru sborníku, resp. knih najde opravdu každý čtenář, mám pocit, že nejen odborný historik, i když jistě celá řada studií je vysoce specializovaná. Listováním knihou si kromě toho připomenete celou škálu českých historiků všech generací. Většina z nich - a to nejen pražských - se ostatně sešla při prezentaci knihy ve skvostné novorenenesanční Lannově vile v Praze - Dejvicích (navrhli ji I. Ulmann a A. Barvitius).
Hlavní proslovy přednesli J. Petráň, ředitelka Historického ústavu S. Raková či předseda Akademie věd V. Pačes, jenž vystoupil s osobní vzpomínkou. Nechybělo pochopitelně vystoupení editorů i kulturní program, rovněž tematicky určený Pánkovým badatelským záběrem - raně novověká hudební produkce. Osobité slovo si na závěr vzal samotný jubilant. Poté ještě všechny přítomné autory (jejich počet hodně přesahoval padesátku) obešel i potěšil zájmem o jejich příspěvek. Důstojné prostředí historizující vily bylo důstojným rámcem oslavy historikova jubilea, i velká slova směřovaná na jeho adresu, jimž se sám bránil, tu zněla tak nějak přirozeně a především upřímně.
Nedají se vyjmenovat přispěvatelé sborníku: všechny tu vypsat opravdu nemohu a vybrat jen některé by bylo "nečestné a nesportovní". Spíš vzpomenu milých setkání při společenské části - namátkou P. Čornej, M. Pánková, I. Hlaváček, V. Bůžek, M. Hrubá, J. Kocian, P. Vošahlíková, E. Šimek či náš kolega R. Baron, jeden z redaktorů prezentovaného titulu. Někteří tradičně projevují (a projevili) živý zájem o dění mezi školními dějepisci. Takový zájem je ostatně vlastní i samotnému jubilantovi, který měl a má pro naše snahy nejenom pochopení, ale rovněž školní historii mnohokrát - především coby předseda Sdružení historiků a v úzké součinnosti s asociací - vahou své osobnosti i úřadu seč mohl prakticky pomáhal. To na druhé straně zase předurčilo téma mého příspěvku - "Šlechta doby předbělohorské v učebnicích dějepisu".
I když se jistě nedá význam historikova díla a osoby poměřovat počtem stránek a přispěvatelů do jemu věnovanému jubilejního sborníku, mimořádnost celého "pánkovského projektu" nasvědčuje, že v tomto případě přímá úměra platí. Jsem rád, že jsem mohl být při tom.
Jan Kvirenc, Gymnázium Praha 4

DOPIS VÝBORU ASUD ČLENŮM SDRUŽENÍ HISTORIKŮ

V říjnu jsme od výboru SH obdrželi pozvání na listopadové plenární jednání Sdružení historiků v Národním muzeu s žádostí o přednesení zprávy. Výbor tuto záležitost projednal a s ohledem na to, že jsme od výboru dosud neobdrželi odpověď na dopis účastníků valné hromady ASUD ze dne 21. dubna 2007se rozhodl, že se jednání neúčastníme. Všem účastníkům plenárního jednání jsme napsali dopis, v němž informujeme o naší činnosti a objasňujeme své stanovisko. Byl jim předán na zmíněném shromáždění. Zatím jsme odpověď neobdrželi.
V Praze dne 16. listopadu 2007
Vážení členové Sdružení historiků,
účastníci plenárního jednání SH v listopadu 2007,

místopředsedou SH ČR jsme byli jako kolektivní člen SH vyzváni k účasti a vystoupení na dnešním plenárním jednání se zprávou o naší činnosti. Nepovažujeme to za vhodné z několika důvodů a chceme Vás s nimi seznámit.

Předchozí účast ASUD na činnosti SH.

Naše zprávy přednesené v roce 2004 a 2005 se nesetkaly s odezvou, kterou jsme očekávali (dokonce jsme byli napomenuti a vyzváni k omezení obsahu). Plenární jednání SH za rok 2006 se nekonalo, takže nebyla příležitost znovu upozornit na narůstající problémy dějepisu v souvislosti s oktrojovanou reformou.

Dějepisné problémy nebyly od roku 2003 na pořadu jednání výboru SH a naše rozbory, připomínky k upravené variantě osnov zvané RVP D, které jsme zpracovali pro MŠMT a současně předávali také výboru SH, se na jeho jednání neprojednávaly, pouze byly brány na vědomí. Směrem k učitelům zde byly vysloveny pouze neprofesionální laické výtky (např. že když učitelé nechtějí učit moderní dějiny, měli by alespoň žákům předčítat učebnice). V roce 2004 jsme se na SH i celou historickou obec obrátili Dopisem českým historikům, nedostali jsme však žádnou odpověď. Jediným, kdo veřejně reagoval a věnoval školnímu dějepisu pozornost, byl prof. František Šmahel ve svém referátu na Sjezdu historiků.

Schůzí výboru HK, kam jsme byli pozváni na jaře 1990 jako členové učitelského odboru, jsme se účastnili v době předsednictví dr. Hanzala, prof. Křena a prof. Pánka pravidelně (po roce 1995 jako kolektivní člen SH - Asociace učitelů dějepisu ČR) a byli zde vítáni. Cítili jsme nejen podporu a zájem, ale i přesvědčení, že otázky dějepisu ve škole jsou spojitými nádobami s postavením historie v naší společnosti vůbec. Členové výboru SH v letech 1990 - 2001 permanentně usilovali o zlepšení, účastnili se řady jednání s poslanci, senátory i vedeními ministerstva (zejména v l. 1992/93 a 1997/2000), jemuž nabízeli aktivní spolupráci a vytvoření pracovní skupiny pro formulování pojetí i obsahu výuky dějepisu v nových podmínkách demokratické společnosti - bohužel neúspěšně (a lze se jen domýšlet o skutečných záměrech autorů současné školské politiky). Šlo nejen o prosazení nově koncipovaného obsahu, ale i o zabezpečení přiměřených podmínek výuky, odpovídajícího časového prostoru atd.

Po roce 2003 byl vztah výboru SH k učitelům dějepisu a výuce našeho předmětu byl zcela jiný než v předchozích dvanácti letech. S žádným podobným úsilím o zlepšení ve prospěch školního dějepisu, ani se zájmem o jeho problémy - pomineme-li slabý a bezvýsledný protest proti integrování dějepisu s občanskou výchovou, ohrožující i studium na VŠ - jsme se v té době nesetkali.

V roce 2005 jsme se z výše naznačených důvodů přestali dočasně na schůze výboru SH docházet. Svou účast jsme obnovili na jaře 2006 v souvislosti s přípravou historického sjezdu. Mylně jsme se domnívali, že bude příležitost o současných problémech diskutovat. Nebyli jsme však k přípravě programu přizváni. Vedením historické sekce na Sjezdu v Pardubicích v září 2006 byl náš referát vyjadřující názory a zkušenosti členů ASUD odmítnut, (v Evropě unikátní) materiál MŠMT k výuce dějepisu na třech stránkách pro 4 roky výuky na ZŠ a G v rámci reformy shledán kvalitním, jen vyžadujícím drobná zlepšení. Tento názor spolu s kritikou činnosti ASUD v lednu 2007 vyjádřil garant této sekce prof. Beneš v článku do ZHK. Výbor SH ho podpořil a tím se postavil na stranu MŠMT, s kterým prof. Beneš několik let jako spoluautor RVP D spolupracuje (ač rovněž podepsal výzvu "Všem, jejichž hlas je slyšet", což je v rozporu s jeho činností). Členové výboru SH odmítli ve stejném čísle zveřejnit naši odpověď na Benešův článek, který my považujeme za text poškozující naši pověst, a odkázali ji na číslo, které by mělo vyjít až po půl roce. Přezíravý a formální vztah výboru SH k výuce dějepisu vyjadřuje také jediná, nejednoznačná věta předsedy SH v závěru Sjezdu historiků (v usneseních a doporučeních obou předchozích sjezdů byly k dějepisu ve škole obsáhlé kritické pasáže s naznačením jeho potřeb a úkolů historiků pro tuto oblast).

K poslednímu období. Od února 2007 jsme se ze stejných důvodů jako v roce 2005 opět přestali schůzí výboru zúčastňovat. V e-mailové zprávě napsané jménem výboru SH na základě usnesení z 28. března jsme se dozvěděli, že."Dojde-li ze strany ASUD ke změně stanoviska, rádi dřívější spolupráci obnovíme, včetně zastoupení pověřeného člena výboru ASUD ve výboru SH ČR." Tím výbor SH spolupráci s námi ukončil, neboť my své stanovisko neměníme již osmnáctý rok.

Protože se nejedná jen o záležitost výboru, jak jsme obviňováni, informovali jsme naše členy na valné hromadě 11. dubna. Zde byl 97% ze 105 zúčastněných členů schválen dopis výboru SH, v němž jsme se pokusili problémy vyjasnit. Plénum vyjádřilo přání setkat se a diskutovat o školním dějepise se zástupci výboru SH. Na tento dopis jsme nedostali odpověď.

Nepovažujeme za správné formálně vystupovat tam, kde o problémy vzdělávání na základních a středních školách není zájem. Ukazuje se (bohužel), že naše mnohaleté kritické připomínky jsou opodstatněné a podmínky pro výuku dějepisu v průběhu předchozích let a dále v rámci " reformy" po všech stránkách (obsah výuky, časová dotace, pomůcky, příprava učitelů na VŠ a další vzdělávání učitelů, vč. přidělování hodin dějepisu z 25-30% učitelům neaprobovaným apod.) jsou zcela nevyhovující, vážně ohrožující utváření historického vědomí mladé generace a dále se zhoršují (nové omezení počtu hodin D z června 2007).

O naší činnosti v období 2005 - 2007.

Pro účastníky plenárního zasedání SH ČR jen stručně namísto obvyklé Zprávy o činnosti: Přestože naše možnosti jsou omezené, věnujeme se činnostem, které cca 250 aktivním členům ASUD mohou usnadnit jejich práci ve škole. Devítičlenný výbor složený z učitelů základních a středních škol i v letech 2005-2007 každoročně organizoval několik vzdělávacích akcí - 1/ dva celostátní jedno nebo dvoudenní semináře (v akreditovaném cyklu Nové pohledy na vývoj české státnosti), jichž se pravidelně účastní 90-120 členů, 2/ čtyři jedno nebo dvoudenní historické exkurze v českých i moravských regionech, 3/ v letech 2005-2007 pátý až sedmý ročník kurzů (8 seminářů ročně) zaměřených na dějiny 20. století a metodická témata - celkem 35 vzdělávacích akcí pro učitele dějepisu. Jsme vděčni mnoha našim historikům (i publicistům), kteří ochotně a na vysoké úrovni přednášejí již mnoho let na našich seminářích zde v NM i na jiných místech. Účastníci si jejich pozitivního přístupu a vztahu k učitelům velmi váží.

Svépomocí vydáváme pro členy ročně dva Informační listy o 64 stranách (v l. 2005/07 č.24-29) a jeden metodicky pojatý sborník o rozsahu 120 - 250 stran (nabízíme je i pro výuku na fakultách, zájem o ně mají jen některé mimopražské). Nesnadné je to i proto, že od roku 2004 nedostáváme od MŠMT žádnou finanční dotaci a členové výboru, další učitelé a historici se podílejí na organizaci, technických i autorských pracích bez nároků na honorář. Členové ASUD se účastní koncipování a vyhodnocování prací mezinárodní soutěže Eustory, Dějepisné olympiády pro žáky ZŠ a Středoškolské odborné činnosti pro studenty středních škol. V letech 2005/07 se zapojili do přípravy DVD "Obrazy z českých dějin 1914-2004" připravovaného Svazem důstojníků a praporčíků ČA. Udržujeme kontakty s dalšími organizátory vzdělávacích akcí u nás i v zahraničí a připravujeme pro výuku i různé publikace a pomůcky, některé ve spolupráci nebo za pomoci historiků.

Jako členové mezinárodní organizace Euroclio, sdružující 63 evropských národních asociací učitelů dějepisu, se delegáti našeho výboru (s velkými finančními problémy) každoročně účastní mezinárodních konferencí (2005 v Rize, 2006 na Maltě, 2007 v Bledu). Zájemci o seznámení s činností ASUD, důležitými dokumenty a aktivitami mohou informace najít na webu www.mujweb.cz/www/asud. Všechny naše aktivity by však bylo možno přirovnat k příslovečné malině pro slona.

K současnosti

V současné době se v médiích i ve veřejnosti stále častěji a intenzivněji kriticky poukazuje na nedostatky ve škole a také ve vysokoškolském a postgraduálním vzdělávání učitelů jako nezbytné podmínce kvalitní výuky. Neuspokojivé výsledky jsou v médiích pranýřovány zejména v dějepisných znalostech žáků. S kritickým stanoviskem k nesporně se snižující obecné úrovni české vzdělanosti vystoupili v předchozích týdnech a měsících přírodovědci, zejména matematici, kteří se tímto tématem zabývali i na celostátní konferenci v Pardubicích, a také odborníci z oblasti psychologie a literatury. Je škoda, že tato situace vážně neznepokojuje také historiky. Přesto věříme, že i pracovníci fakult a historických ústavů se o tyto záležitosti začnou více zajímat a očekáváme, že se na formulování a řešení naléhavých problémů budou podílet také reprezentanti historické vědy. Pokud bude např. u členů vědeckých rad ústavů, historických společností nebo dalších kolektivů zájem se s problematikou výuky dějepisu blíže seznámit, jsme samozřejmě ochotni poskytnout informace, různé dokumenty a přispět zkušenostmi našich členů.

Domníváme se, že bude v zájmu věci, když bude tento náš dopis přečten na plenárním jednání SH a publikován spolu s dalšími materiály z tohoto setkání.

Členové výboru ASUD Lída Bursíková, Eva Gladkovová, Jan Kvirenc, Eliška Kunstová,
Helena Mandelová, Pavel Martinovský, Ilona Pařízková, Libor Šmejda, Eva Zajícová

back