INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 29

NOVÉ POMŮCKY


DVD - OBRAZY Z ČESKÝCH DĚJIN 1914 - 2004

Soubor textů, obrázků a videosekvencí připravený SDaP ČA byl dokončen v červnu a po přípravném školení předán školám z Prahy a Středočeského kraje (viz str….).

V průběhu dvou let se postupně na přípravě DVD - svými návrhy na koncepci, recenzováním připravovaných materiálů a podílem na školení učitelů - podíleli čtyři členové výboru ASUD. Navrhli jsme didaktickou koncepci a doporučili vhodné prostředky, které umožňuje nová technika, např. postupně se rozvíjející a obohacující schémata a grafy umožňující pronikat do podstaty jevů, pohyblivé dynamické mapy zachycující proměny hranic, území států, posuny front, průběh bitev apod. Bohužel je nebylo možné realizovat. Mapy převzaté ze starších atlasů jsou pro tento účel málo funkční.

Domnívali jsme se, že učitelé nepotřebují z obrazovek číst dlouhé texty, protože mají k dispozici odbornou literaturu a dávali jsme přednost filmových sekvencím s novými komentáři. Pro studenty jde o texty příliš náročné a někdy málo srozumitelné, pro učitele přinášejí převážně informace známé. Předali jsme mnoho připomínek. Bohužel vedení projektu a autoři z řad historiků zvolili jinou strukturu. Z našich návrhů byly realizovány úvody prof. Kvačka, který představuje hlavní problémy a charakteristiku daného období. Takto pojaté uvedení deseti období považujeme za velký přínos pomůcky. Byly by ještě působivější, kdyby jeho slova byla doprovázena obrazovým materiálem, který je přímo dokumentuje.

Nabídli jsme zpracování metodické příručky, která by učitelům usnadnila orientaci a ušetřila čas při přípravě na výuku, nakonec však byl vydán manuál s technickými pokyny k obsluze DVD.

Přestože připravené DVD není podle našich zkušeností ze zahraničí didakticky zpracováno na úrovni současných západních pomůcek, bude pro školy nesporně velkou pomocí. Protože v posledních sedmnácti letech po zrušení Komenia neiniciovalo MŠMT vznik žádné moderní pomůcky, zejména pro dějiny 20. století, je nutné ocenit, že Magistrát hl.m. Prahy udělil na tuto pomůcku grant ve výši 5, 5 mil. Kč, a že se pro přípravu rozhodla pracovní skupina Svazu důstojníků a praporčíku ČA. Věříme, že učitelé z této pomůcky vytěží pro své žáky maximum. Je třeba vyzvednout i ochotu vedení ČT a KF poskytnout vhodné dokumenty.

Helena Mandelová


"MOJE VLAST" NOVÁ VLASTIVĚDA PRO 4. TŘÍDU Z DIALOGU
Učebnice recenzovaná od června 2006 do ledna 2007 byla upravena a vydána v dubnu. Je pojata jako podklad pro aktivní seznamování žáků s krajinami a obcemi ČR apod., s přehledem hlavních dějinných a slohových období, počítáním času a základními historickými prameny. Na výběr jsou připojeny nejznámější řecké mýty a nejstarší české pověsti, které mohou být využity i ve vazbě na český jazyk. Bližší informace v IL 28.


DALŠÍ PUBLIKACE " Z DÍLNY" ČLENŮ ASUD: "MOJE VLAST JE V EVROPĚ" - VLASTIVĚDA PRO 5. TŘÍDU

Rukopis navazující na předchozí učebnici jsem dokončila v září. Spolu s obrazovým materiálem a ilustracemi J. Petráčka byl předán ke zpracování do grafického studia a pak bude zaslán k recenznímu řízení.

Kapitoly učebnice prohlubují seznámení s kraji ČR, jimiž žáky provázejí vždy dvě děti z těchto krajů, dále je připojeno představení Evropy - jejího povrchu, přírody, některými zvláštností nebo pozoruhodností jejích jednotlivých částí (států ve střední, severní, západní, jižní, jihovýchodní a východní Evropě) - na jejich cestě je vedou jejich vzdálení spolužáci žijící v těchto regionech. Zeměpisná část je uzavřena pohledem na svět - jeho světadíly a oceány, což by mělo usnadnit i výuku dějepisu v 6. ročníku.

Dějepisné kapitoly se vyhýbají politickým dějinám (začleňují jen události, které jsou státními svátky) a dávají důraz na charakteristiku života, obživu, sídliště, techniku, módu, architekturu atd. v sedmi historických obdobích. Měly by hlavně připravit výuku dějin v chronologickém sledu a nenutit žáky memorovat předčasně poznatky, které jsou nad jejich síly a které je ani nebaví, případně odrazují od našeho předmětu.

K výběru podle uvážení učitelů jsou opět připojeny pověsti - nebo mýty tentokrát několika národů z různých částí Evropy.

I pro žáky 5. třídy jsou užitečné některé poznatky o obyvatelích Evropy, různých náboženstvích, národech i etnických menšinách a dalších jevech, s nimiž se žáci setkávají ve svém životě i v médiích. Mnoho učitelů dějepisu považuje zařazení historické faktografie od lovců mamutů ke vzniku OF včetně politických dějin za spíše komplikující práci v dějepise ve vyšších třídách; učebnice pro oba ročníky se snaží o jiný přístup. Uvítáme zkušenosti z užívání, zatím vlastivědy ve 4. třídě.

Helena Mandelová


V nakladatelství Dialog vyšla publikace
EVROPA DO ROKU 1914. HISTORIE V DOKUMENTECH

O přípravě chrestomatie k evropským dějinám jsme vás informovali již v předchozím čísle IL, takže dnes můžeme být stručnější: knihu Evropa do roku 1914 - Historie v dokumentech od Jana Kvirence vydalo v září 2007 liberecké nakladatelství Dialog.

Publikace tvoří samostatný protějšek úspěšné knihy České dějiny do roku 1914 od téhož autora. Ve 334 heslech jsou prostřednictvím takřka 600 autentických dokumentů představeny hlavní události dějin politických, náboženských, vojenských i hospodářských, nechybějí sondy do dějin kultury a každodenního života. Osobní výpovědi aktérů a vzpomínky pamětníků se střídají s oficiálními dokumenty, zařazeny jsou profily významných osobností a úvahy soudobých historiků. Kniha zahrnuje vývoj společnosti od dob starověkého Řecka a Říma až do začátku 20. století ve všech částech Evropy (s přesahem do mimoevropských oblastí - křížové výpravy, objevné plavby, kolonialismus). Všechny přehledně uspořádané dokumenty doprovázejí věcné komentáře s motivačními otázkami a návody, jak s nimi pracovat. Významnou složkou publikace je obrazový doprovod, který čítá 500 převážně dobových vyobrazení a fotografií významných památek.

Recenzentem knihy byl prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc. (Univerzita Karlova) - z lektorského posudku vybíráme klíčové pasáže:

"Autorův rukopis ukázek z pramenů k evropským dějinám navazuje na jeho velmi zdařilou a svým způsobem průkopnickou čítanku k českým dějinám z roku 2006. Také zde se kombinují tři typy textů: ukázky z pramenů, výkladový text autorův a informační poznámky věcné, biografické a chronologické. I tentokrát jsou do kategorie pramenů zařazeny některé texty soudobých historiků. Komentáře k jednotlivým textům jsou krátké a věcné, jsou živě napsané a rozhodně zcela plní svůj úkol. Bez nich by pramenné úryvky byly málo srozumitelné. Jsou věcně správné, zasvěcené, vystihují podstatu věci a poskytují potřebnou vstupní informaci. Projevuje se v nich, že autor má dlouholeté pedagogické zkušenosti a dovede koncentrovat výklad k věcem podstatným, ale zároveň tento výklad oživit a aktualizovat. Velmi užitečné je také časté zařazování otázek, resp. problémů, které má nejen svoji užitnou hodnotu pro školskou potřebu, ale dává také látku k zamyšlení zainteresovanému čtenáři. Obtížného úkolu výběru pramenů se autor zhostil se ctí. Všechny vybrané texty mají své opodstatnění, poněvadž vypovídají o významné souvislosti, osobnosti či události. Naopak platí, že naprostá většina závažných procesů a událostí je pokryta pramennými ukázkami. Publikaci považuji za mimořádně cenné a důležité doplnění našeho knižního trhu. Jde o pečlivě zpracovanou a zasvěceně komentovanou příručku, která může vzbudit zájem širšího okruhu vzdělaného čtenářstva. Vřele ji doporučuji."

Doufejme, že kniha bude přinejmenším stejně spěšná jako předchozí titul České dějiny do roku 1914 nakladatelství Dialog Liberec, který se již dočkal několikatisícového dotisku a byl také oceněn v přehledu nové literatury v Českém časopise historickém (2007/č. 1) - z recenze vybíráme: "Výpravná publikace České dějiny do roku 1914 přináší kolem pěti set dobových historických textů nebo jejich úryvků, které jsou doprovázeny příslušnými komentáři, obrazovými přílohami, historickými sondami a medailony významných historických osobností. Určena je především učitelům a studentům, ale i ostatním zájemcům o historii. ... Zvolenou tematiku zařazuje do širšího rámce obecných dějin. ... Přitom velice podrobné a pečlivě propracované členění jednotlivých pasáží textu umožňuje rychlou a přehlednou orientaci. Jedná se o velice zdařilý ediční počin a zmíněná publikace se svou kvalitou po stránce obsahové i formální řadí k tomu nejlepšímu z podobných typů literatury na našem trhu."

Úspěch knihy ovšem záleží především na vás a vašich žácích a studentech; těším se pochopitelně také na vaše ohlasy. Kniha se časem dostane do knihkupecké sítě, dealer nakladatelství jinak s knihou začíná objíždět jednotlivé školy; objednávat můžete též e-mailem (knihy@dialog-lbc.cz) či telefonicky (485 121 610, 485 123 038). Dodání knih i jejich předvedení je zdarma, při odběru většího počtu výtisků si můžete vyjednat slevu. Kniha o 234 stranách stojí 259,- Kč.

Jan Kvirenc

back