INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 29

Z KORESPONDENCE


Považovali jsme za potřebné reagovat na nebezpečný návrh dvou poslanců ODS v ČP. Setkal se s negativním ohlasem i v několika článcích v tisku (viz též texty doc. Bečváře).


DOPIS MINISTRYNI D. KUCHTOVÉ

V Praze dne 11. června 2007
Vážená paní ministryně,

z tisku jsme se dozvěděli o návrhu členů školského výboru PS na úpravu kvalifikace učitelů na úroveň maturitní zkoušky a nemohli jsme mu uvěřit. Nechápeme totiž, zda je cílem poslanců vrátit se v této oblasti před generaci Chlupovu, Lindnerovu, či až Amerlingovu nebo zda dotyční poslanci nemají o vývoji a obsahu učitelského vzdělání i jeho potřebách představu.

Po projednání problémů se členy na seminářích a valných hromadách asociace jsme již několikrát písemně i při řadě osobních jednání s pracovníky VÚP, řediteli odboru 22, náměstky ministrů i samotnými ministry vyjádřili své obavy z ohrožení úrovně vzdělanosti v "národě Komenského" (což máme podrobně zdokumentováno), bohužel bez pozitivní odezvy.

Přesvědčujeme se, že veřejnost není o podmínkách všeobecného vzdělávání a stále se zvětšujících nárocích na práci učitelů objektivně informována. Za úpadek vzdělanosti bude pak viněna škola a učitelé.

Považujeme za svou povinnost znovu na tyto skutečnosti upozornit a chceme Vás požádat, abyste návrhy podobné tomu zmíněnému již v zárodku odmítla a zasadila se naopak o to, aby byla podniknuta opatření k nápravě neutěšeného stavu po všech stránkách. V této oblasti se jedná zejména o obsah a formy přípravy učitelů na VŠ (vč. posílení didaktiky, metodiky a praxe na školách) a také nezbytné zajištění dalšího vzdělávání učitelů se státní garancí a jeho ocenění na školách.

Tento dopis, jehož obsah jsme prohovořili na červnové schůzi našeho výboru, Vám posíláme s nadějí na zlepšení nejen vzdělávání učitelů, ale i dalších nedostatků, na které jsme se snažili v předchozích letech vedení ministerstva upozorňovat.

S upřímným pozdravem a přáním úspěchu ve Vašich jednáních

za výbor a členy ASUD
PaedDr. Helena Mandelová, předsedkyně


Z odpovědi ze dne 25. 6.

... Návrhy diskutované v poslední době v médiích a poslanecké sněmovně se týkají možných výjimek z odborné kvalifikace ... Požadavky na odbornou kvalifikaci učitelů stanovené zákonem č. 563/2004 ... se nezmění ...

... pedagogičtí pracovníci, kteří nesplňují odbornou kvalifikaci, musí nejpozději do konce roku 2009 zahájit studium, kterým si odbornou kvalifikaci doplní.

... Zákon ... však připouští i v současné době určitou "výjimku" pro pedagogické pracovníky, kteří ke dni účinnosti zákona dosáhli 50 let věku nejméně po dobu 15 let prokázali schopnost výkonu požadované činnosti ... zhoduje o ní ředitel školy ... Diskuse probíhá ve dvou rovinách - buď posunout termín ... nebo zmírnit ... kritéria. Je totiž zřejmé, že do konce roku 2009 nestihnou všichni nekvalifikovaní pedagogičtí pracovníci hájit studium

Na hlavičkovém papíru ředitele odboru Ing. P. Špirhanzla podepsána Miklova v.z.

KE KORESPONDENCI ASUD A SDRUŽENÍ HISTORIKŮ

O jednání na výboru SH v lednu, kritickém článku prof. Beneše o činnosti ASUD a naší odpovědi jsme napsali v IL 28. Redakce ZHK naši odpověď neotiskla. Benešův článek, obsahující zavádějící nebo nepravdivé informace, jsme spolu s naší odpovědí zveřejnili na našem webu, až když vyšel ve ZHK.

Předsedu prof. Vorla i členy výboru SH jsme informovali o našem stanovisku, že považujeme odmítnutí naší odpovědi a její případné odsunutí do čísla, které vyjde nejdříve za půl roku, za poškozující naši pověst (viz dále dopis z valné hromady).
DOPIS ÚČASTNÍKŮ VH ČLENŮM VÝBORU SDRUŽENÍ HISTORIKŮ

Vážení členové výboru Sdružení historiků,

od počátku března jsme očekávali avizovaný dopis, který by obsahoval reakci členů výboru tak, jak to bylo obsaženo v zápise ze schůze výboru SH 28. února 2007. Místo toho se v dopise prof. Vorla z 5. dubna t.r. jen opakují formulace ze zmíněného zápisu.

Domnívali jsme se, že pro historiky jsou podstatná fakta, nikoliv pocity, domněnky nebo dojmy a že svá tvrzení fakty i dokládají. Zde chybějí.

Váš výklad, který nám podsouvá bez jakéhokoliv zdůvodnění nebo konkretizace jednostrannost informací (?) a jejich interpretací (?) a osobní rovinu (?), jen zamlžuje podstatu celého problému - totiž již déletrvající vlažný vztah výboru SH k problémům a podmínkám výuky historie na ZŠ a SŠ. Podporuje tím MŠMT, jehož dokument RVP dále oslabuje pozici dějepisu ve všeobecně vzdělávacích školách.

Na publikování textu prof. Beneše v interním IL nebylo nic nejasného (ověřili jsme si u redaktorů několika předních deníků a periodik, že je to běžná praxe), nejasný je záměr SH nezveřejnit názor ASUDu ve svém Zpravodaji spolu s uvedeným článkem v termínu, který by měl smysl. Nicméně na webovou stránku oba texty umístíme až po jeho otištění ve Zpravodaji HK.

Je podivné, že - jak uvádíte - jste s námi ochotni spolupracovat (?), jen když změníme názor a své stanovisko. Rádi bychom připomněli, že jsme do HK byli pozváni v roce 1990 a že v roce 1995 po registraci našeho občanského sdružení se ASUD stal kolektivním členem s pravidelnou účastí na všech jednáních. Ostatně ve Stanovách SH se v oddíle Poslání SHČR v bodě 2 c) jako jeden ze čtyř hlavních úkolů uvádí úsilí o prosazení náležitého prostoru pro výuku dějepisu na školách všech stupňů.

Spolupráci jsme již podruhé pozastavili my. Po prvé koncem roku 2005, kdy jsme se přestali účastnit schůzí Vašeho výboru, a to proto, že jeho členy výuka dějepisu na všeobecně vzdělávacích školách nezajímala, ba naše problémy je spíše obtěžovaly. Po rozhovoru s jednatelem SH jsme od nového výboru očekávali přislíbenou diskusi, ale nedošlo k ní před sjezdem ani po něm. Jak jsme uvedli v předešlém dopise, byli jsme místo toho nařčeni z nečestného jednání a osobních pohnutek.

Stále doufáme, že výbor SH změní svůj vztah k učitelům a výuce dějepisu, bude ochoten se jimi zabývat a hájit jeho zájmy, jako tomu bylo celá léta před rokem 2002 (viz příloha našeho předchozího e-mailu). Jinak naše účast na Vašem jednání postrádá smysl.

Obsah tohoto dopisu byl projednán a schválen na valné hromadě ASUD 21. dubna 2007. O stanovisku výboru SH budeme informovat členy také na naší webové stránce.

Členové ASUD, účastníci valné hromady 21. dubna 2007

back