INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 28

POMŮCKY - LITERATURA


DOPORUČUJI VŠEM " DOTEKY PŘEDKŮ"

Moravské zemské muzeum v Brně přivedlo v roce 2004 na svět krásně vypravenou knihu Slované - doteky předků archeologa Luďka Galušky. Profese autora i podtitul O životě na Moravě v 6.-10. století napovídají, o čem v publikaci půjde řeč, ale kniha nakonec přesto překvapí především svou čtivostí a poutavostí, přestože se jedná o práci navýsost odbornou. Autor zde plně uplatnil svůj slovesný talent, stejně jako schopnost syntetického myšlení, když se mu zdařilo soustředit a přehledně a jasně interpretovat vše, co archeologie a historická věda dosud vyslovily k nejstarším dějinám Slovanů na našem území.

Autor vychází ze svých mnohaletých prehistorických výzkumů Velkomoravské říše a pomocí konkrétních nálezů rekonstruuje kulturu starých Slovanů. Její plastický obraz vystavěl na popisu materiální základny, duchovního života a společenské struktury. Množství archeologického materiálu mu umožnilo zaměřit se podrobně na jejich všední život naplněný prací na poli, lovem, výstavbou obydlí i přípravou stravy. Neméně zajímavý je popis duchovního světa, kde konfrontuje původní pohanské náboženství, jeho panteon, slavnosti a zvyky, s nově a nezadržitelně se ze Západu i Východu šířícím křesťanstvím. Vznik pevné církevní organizace v čele s arcibiskupem Metodějem je toho důkazem. Jsou to právě archeologové, kteří jsou dnes schopni poměrně přesně sestavit i strukturu velkomoravské společnosti, protože kronikářských záznamů je poskrovnu.

Poslední kapitola je věnována rozpadu říše na přelomu 9. a 10. století a Galuška opět porovnává řídké prameny písemné s dnes již bohatou škálou výsledků archeologických výzkumů. Pohled na zánik Velké Moravy pod náporem kočovných Maďarů získává detailnější obrysy a narušuje dlouho tradované názory, např. ten, že její konec byl okamžitý.

Kniha má velmi pěknou grafickou úpravu, je vybavena seznamem literatury, množstvím černobílých i barevných fotografií a autorovými zdařilými ilustracemi archeologických nálezů a rekonstrukcí.

Luděk Galuška úspěšně navázal na tradici těch odborníků na rané slovanské dějiny, kteří dovedli výsledky své úzce specializované práce popularizovat a významně tak ovlivňovali historické vědomí našeho národa. Nejenže hojně publikuje, ale vystupuje i v televizi, rozhlase, přednáší na vysoké škole, je spolutvůrcem archeologického skanzenu v Modré u Velehradu.

Pro učitele se kniha může stát studnicí plnou zajímavých informací, kterými si sám doplní své všeobecné znalosti o Velké Moravě, a tak získá nezbytný kantorský nadhled pro didaktické zpracování tématu. Na žáky nepochybně zapůsobí mimořádně pěkné a působivé ilustrace a fotografie. Středoškoláci, ale i někteří žáci základních škol pak mohou pracovat s řadou textů zcela samostatně, popřípadě pod vedením učitele.

Jako učitelé musíme denně zápolit s fikcemi, polopravdami i vyslovenými lžemi překrucujícími historická fakta, kterými jsou naši žáci zaplavováni ze sdělovacích prostředků. Hlásit se ke slovanským předkům dnes není vůbec samozřejmé, o to důležitější je zveřejňovat informace z prací takových odborníků, jakým je Luděk Galuška.

Ladislav Veselý, ZŠ Praha 5


JEŠTĚ K PŘIPRAVOVANÉ UČEBNICI VLASTIVĚDY Z DIALOGU

V předchozím IL z října 2006 jsem napsala informaci o učebnici vlastivědy pro 4. třídu, připravenou tak, aby nevedla k mechanickému učení poznatkům ze zeměpisu a dějepisu, kterým děti nemohou rozumět vzhledem k náročným termínům, množství osob a událostí.

Učebnice, kterou jsem dokončila na jaře, byla nakladatelstvím Dialog Liberec zadána do schvalovacího řízení počátkem června 2006. Bylo třeba pěti posudků určených institucí (byly doporučující) a tří posudků zadaných MŠMT.

Učitelka 1. stupně Mgr. A. Černá a historik doc. dr. T. Knoz připojili připomínky jako součást jejich doporučení. Jediný posudek doc. dr. A. Matuškové z katedry geografie Západočeské univerzity učebnici odmítl, a ani zapracování jejích 190 připomínek nestačilo v její druhé recenzi k doporučení. Proto byl zadán pracovníkovi VÚP další, desátý posudek. Po zapracování jeho připomínek byla po osmi měsících doložka udělena. Vydání učebnice se tak zdrželo o rok. I tak věřím, že v následujícím roce bude dobře sloužit. Pokud se zajímáte o to, co se z dějepisné problematiky děti ve 4.a 5. třídě učí, můžete se s učebnicí seznámit a případně ji doporučit vyučujícím 1. stupně. Delší článek se seznámením s učebnicí bude umístěn na webu.

Helena Mandelová


EVROPA DO ROKU 1914 - HISTORIE V DOKUMENTECH

"Archivy a dokumenty jsou pamětí minulosti" - napsal v 16. století španělský král Filip II. Osměleni úspěchem naší chrestomatie České dějiny do roku 1914 (Historie v dokumentech), jež se přesně po roce od svého vydání již dočkala několikatisícového dotisku, chystáme na léto 2006 její volné pokračování. Časově paralelní svazek je tentokrát zaměřen na dějiny Evropy.

320 hesel (zahrnujících takřka 500 úryvků z autentických dokumentů) představuje hlavní události dějin politických, náboženských, vojenských i hospodářských, nechybějí sondy do dějin kultury a každodennosti. Osobní výpovědi aktérů a vzpomínky pamětníků se střídají s oficiálními dokumenty, zařazeny jsou profily významných osobností a úvahy současných historiků. Poznáme zábavy a strasti obyčejných lidí i vládců, jejich jídelníček a módu, projdeme se klášterem, měšťanským domem, selským stavením, školou, továrnou, ale třeba také inkvizičním vězením a mučírnou. Přiblížíme si život dětí, žen i manželské soužití, rozpoznáme různé politické, náboženské a filozofické systémy, začteme se do slavných literárních památek. Účastníme se velkých bitev a rytířského turnaje, vydáme se na dětskou křížovou výpravu, ale také na plavbu kolem světa, navštívíme paláce francouzských králů i židovské ghetto, nahlédneme do světa Byzantské říše a islámu. Dozvíme se, jak se zrodila gotika, jestli existoval legendární král Artuš, jak se vypořádat s "černou smrtí", komu a proč se říkalo "Kaprál na trůně", kdy vznik Červený kříž atd. Zeptáme se, o čem si psali papež a mongolský chán, proč lidé ve středověku umírali mladí, jak měřili čas, proč se štítili kata, jak bojovali s prostitucí…

Na úvod - v kapitole Zrození Evropy - zařazujeme dva obecnější texty o našem kontinentu, texty, jež mezi sebou dělí přesně dvě tisíciletí (Ovidius a F. Seibt). Šest dalších kapitol zahrnuje prameny od antiky (i když víme, že by si zasloužila větší prostor, než jsme jí vymezili) po začátek 20. století. V zájmu větší obsahové provázanosti místy dáváme přednost tematickému řazení před přísnou chronologií. Snad uvítáte, že komentáře k dokumentům - jako u předchozího svazku - zahrnují motivační a návodné otázky, jak s texty pracovat. Významnou složkou publikace je obrazová příloha, která čítá přes 300 převážně dobových vyobrazení a fotografie významných památek.

Pochopitelně jsme nechtěli dublovat informace z chrestomatie českých dějin. Nevyhýbáme se však použití pramenů české provenience ani tématům, která jsou společná zemím našeho regionu či celoevropská (např. dějiny hmotné i duchovní kultury). Rámec "starého kontinentu" naopak vědomě překračujeme v souvislosti s křížovými výpravami, zámořskými objevy a kolonialismem. Pramenné citace navíc doprovází alespoň několik úryvků z děl českých a evropských historiků z konce 20. a začátku 21. století. Jejich prostřednictvím přibližujeme některá z témat, jež se třeba zatím s běžně vydávanými učebnicemi míjejí.

To vše při vědomí omezeného rozsahu celé knihy (cca 210 stran ve shodné úpravě jako České dějiny). Snad v ní učitelé a studenti různých typů škol i další zájemci o historii najdou alespoň něco pro svou inspiraci. Ať už pro práci, studium nebo volný čas, ať už pro souvislé čtení nebo třeba jen pro namátkové listování.

Recenzentem chystaného titulu Evropa do roku 1914 - Historie v dokumentech je prof. Miroslav Hroch. Liberecké nakladatelství Dialog předpokládá vydání během léta 2006 tak, aby kniha (předběžná cena 249,- Kč) byla k dispozici před začátkem nového školního roku.

Jan Kvirenc


"MANUSCRIPTORIUM" BY MĚLO SLOUŽIT I ŠKOLÁM

Manuscriptorium je nejrozsáhlejší digitální knihovnou vzácných historických rukopisů v Evropě. Poskytuje unikátní možnost přiblížit evropskou i českou historii žákům a studentům všech typů škol. Tento fond v současnosti obsahuje cca 1900 nejvýznamnějších rukopisů a starých tisků, písemných památek, důležitých pro osudy našeho státu i pro utváření Evropy.

Tato digitální knihovna je sice prvotně budována pro badatele, svým obsahem i rozsahem je však přímo předurčena k tomu, aby co nejnázornější a neúplnější formou zpřístupnila široké veřejnosti a především mladé generaci naši historii a její kořeny. Digitální kopie dokumentů otevírají dveře poznání, nabízí široké pole k jazykové výuce, stylistickému rozboru a párové komunikaci. Porovnáním dokumentů s informacemi z obvyklých zdrojů se studenti učí kritickému myšlení.

Všechny školy České republiky mají díky dohodě mezi Národní knihovnou ČR a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy do Manuscriptoria umožněn plnohodnotný přístup. Proto v Manuscriptoriu vznikla speciální, školám věnovaná stránka. V první fázi projektu slouží jako vstupní rozhranní s vybranou množinou významných dokumentů rozdělených do několika tématických oblastí. Ve spolupráci s pedagogy a odbornými pracovníky bude aktivně doplňována a rozšiřována.

Pro potřeby výuky si učitelé mohou cokoli z Manuscriptoria vytisknout, k dispozici jsou kromě digitálních kopií texty popisující prezentované památky. Nově budou dokumenty postupně doplňovány o přepisy textů do formy čitelné pro naše současníky. Manuscriptorium je vybaveno účinnými vyhledávacími nástroji, které jistě pomohou vytipovat další rukopisy a tisky využitelné pro výuku. Pedagogové také mohou svými návrhy ovlivnit výběr dalších dokumentů určených k digitalizaci. Na stránce určené pro školy najdete také první přípravy, které vznikly s využitím Manuscriptoria.

Pro přístup Vaší školy do Manuscriptoria se můžete zaregistrovat na webové adrese skoly.manuscriptorium.com.

Jakékoliv dotazy Vám rádi zodpovíme na e-mailu skoly@manuscriptorium.com.

Provozovatel Manuscriptoria AiP Beroun s.r.o., Talichova 807, 266 01 Beroun, www.aipberoun.cz, tel. 311 611 237, www.manuscriptorium.com, www.manuscriptorium.eu.

Ilona Psohlavcová, AiP Beroun

back