INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 28

DOKUMENTY


Na výzvu VÚP:

HODNOCENÍ NÁVRHU RVP GYMNÁZIÍ

Obdobným způsobem, jako tomu bylo u RVP pro základní školy, tedy pomocí dotazníku zaslaného školám k vyplnění (ve 3 verzích: pro učitele - ředitele - experty a instituce), bylo zorganizováno hodnocení RVP gymnázií. Pro veřejnost tyto dokumenty byly prakticky nepřístupné (ještě v prosinci nebyli pedagogové VŠ, vyučující budoucí učitele ani informování o tom, co jsou "ervépé"). Ačkoliv žádná z našich připomínek k RVP ZV ani k RVP G z let 2001 - 2004 nebyla vzata v úvahu, považovali jsme za svou povinnost se k dokumentu vyjádřit. Vybrali jsme ty části dotazníku, které se bezprostředně vztahují k dějepisu (obecné názory, např. na srozumitelnost atd. jsme vynechali).


Respondent (hodnotitel)
Jméno: Členové výboru Asociace učitelů dějepisu, výsledky diskuse zpracovala PaedDr. Helena Mandelová
Pracovní pozice a odborná specializace: Občanské sdružení učitelů dějepisu základních a středních škol

RVP G

 1. Pojetí vzdělávání v RVP G

 2. 2.1 Jsou v dokumentu výstižně vyjádřeny cíle vzdělávání na gymnáziu?
  ano   NE
  Vaše konkrétní výhrady (náměty) v případě, že jste odpověděli ne:
  Zcela chybí vyjádření cílů výuky dějepisu jako samostatného vědního a vzdělávacího oboru (předmětu), a tedy smyslu humanitního vzdělávání gymnazistů, jejichž osobnost je třeba všestranně kultivovat a hodnotový systém se snažit ovlivňovat
  2.2 Domníváte se, že klíčové kompetence uvedené v dokumentu vystihují ty vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty, kterými by měl být žák vybaven pro život?
  ano   NE
  Vaše konkrétní výhrady (náměty) v případě, že jste odpověděli ne:
  Vědomosti částečně a neúplně (schematicky a formálně), dovednosti neúplně, schopnosti těžko mohou být obsahem kompetencí, postoje a hodnoty jsou jen v obecné rovině - pro dějepis chybí
 3. Vzdělávací oblasti a obory

 4. 3.1 Podařilo se v cílovém zaměření jednotlivých vzdělávací oblastí vhodně propojit klíčové kompetence se vzdělávacím obsahem?
  ano   NE
  Vaše konkrétní výhrady (náměty) v případě, že jste odpověděli ne:
  Cíle dějepisu ve vzdělávací oblasti nejsou uvedeny, klíčové kompetence nejsou do oblasti dějepisu aplikovány a konkretizovány, proto nelze mluvit o propojení.
  Ani celkově v oblasti Člověk a společnost nejsou konkrétní kompetence aplikovány na ON a D
  3.2 Vzdělávací obsah
  Koresponduje stanovený vzdělávací obsah jednotlivých oborů s úrovní vzdělávání, kterou by měli podle vás na konci vzdělávání dosáhnout všichni žáci?
  ano   NE
  Konkrétní připomínky k výčtu a k formulacím očekávaných výstupů a učiva:
  Stanovený vzdělávací obsah je formulován zcela nedostatečně - jeho minimální rozsah i obsah na třech stránkách je v Evropě unikátní, formulace obecné, výstupy prakticky nekontrolovatelné.
 5. Průřezová témata

 6. Jsou průřezová témata vhodně zvolena na základě aktuálních společenských požadavků?
  ano   NE
  Vaše konkrétní výhrady (náměty) v případě, že jste odpověděli ne:
  Vše, co je obsahem tzv. průřezových témat, vždy bylo a je u dobrých učitelů samozřejmou součástí výuky dějepisu, vlastně její integrální součástí a smyslem. Kromě dalších úkolů v oblasti mravní, estetické, hodnotové atd.
  Zařazovat je jako samostatná témata je nesmysl - může to žádat jen ten, kdo neví, co je smyslem výuky dějin a utváření historického vědomí. Pro ty, kdo si myslí, že cílem je naučit určité sumě poznatků, by měla být uspořádána na toto téma speciální školení.
 7. Rámcový učební plán

 8. 5.1 Odpovídá konstrukce rámcového učebního plánu pojetí vzdělávání na gymnáziu?
  ano   NE
  Vaše konkrétní výhrady (náměty) v případě, že jste odpověděli ne:
  Ve vyspělých státech je dějepis součástí povinné výuky na gymnáziích až do maturity a někde je z něho maturita povinná. Jde o nezbytnou výbavu kulturního člověka a vzdělaného občana a ponechat jeho zařazení Již od 3. ročníku na uvážení ředitelů, považujeme za nezodpovědné.
  5.4 Jsou časové dotace uvedené v rámcovém učebním plánu pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory vyhovující?
  ano   NE
  Vaše konkrétní výhrady (náměty) v případě, že jste odpověděli ne:
  V žádném případě - všeobecnému vzdělání v oblasti humanitní oblasti - jak ve filozofii, etice, logice, psychologii, ekonomii, tak i v historii by každému z obou předmětů (dějepis, občanská nauka) měla být věnována pozornost minimálně po dvou hodinách v každém ročníku povinně.
 1. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných

 2. Obsahuje tato kapitola všechny podstatné informace o vzdělávání těchto žáků na gymnáziu?
  ano   NE
  Vaše konkrétní výhrady (náměty) v případě, že jste odpověděli ne:
  Celkově NEPOSUZUJEME: v rámci gymnaziálního studia by mělo jít jen o nadané žáky, kde vyučující věnují samozřejmou pozornost a podporu studentům při rozvíjení zájmu v oblasti, o kterou se jedná; tak tomu bylo a u dobrých učitelů je dosud
  Vaše další vyjádření, názory, doporučení a poznámky k RVP G (GSP):

  Výbor Asud zpracoval po projednání na plenárním jednání členů asociace 8. 11. 2003 vyjádření k návrhu RVP G a zaslal VÚP. Obsahem byly připomínky k částem: charakteristika a cíle D, očekávané výstupy, vzdělávací obsah, způsob realizace, učební plán, způsob diskuse aj. vyúsťující v závěr, že předložený návrh je pro nás nepřijatelný. Nedostali jsme odpověď na žádnou z našich výhrad. Nový návrh předložený nyní k diskusi je s předchozím prakticky totožný. Ačkoliv nepředpokládáme, že by nyní pracovníci VÚP a MŠMT připomínky akceptovali, považovali jsme za své právo a povinnost odpovědět také na otázky dotazníku předloženého nyní k nové "diskusi":

  Celý program výuky dějepisu na gymnáziu by měl být zásadně přepracován a upraven nejen s inspirací, podněty a v souladu s kvalitními programy úspěšných evropských zemí, ale i s ohledem na tradice naší školy (např. reformního školství 30. let), o nichž není v RVP - z důvodů, kterým nerozumíme - ani zmínka, stejně jako o pedagogice a didaktice Komenského.

  Svou představu na úrovni našeho poznání z roku 2001 jsme vyjádřili v návrhu dokumentu, který tehdy zpracovali tři členové výboru ASUD pro VÚP a předali jeho vedení; nebyl však využit.

  V dalším období jsme získali nové poznatky o programech a výuce dějepisu v jiných zemí a víme, že v některých probíhají zásadní a důležité změny, koncepční i obsahové.

  Doufejme, že k tomu dojde za účasti širšího kolektivu vzdělaných odborníků i učitelů také u nás a pojetí i obsah výuky dějepisu jak na gymnáziích, tak na základních školách budou přepracovány.

  Dosud jsme od nikoho nedostali odpověď na otázku, kdo dal příkazy, aby obsah výuky byl ve velmi obecných rysech sepsán na třech stránkách a celá konkretizace byla ponechána na školách a přikázána samotným učitelům, jejichž hlavním úkolem by však měla být především volba motivací, metod, přístupů, pomůcek atd.

  Domníváme se, že by si autoři pověření v co nejkratší době novým zpracováním RVP dějepisu pro ZV i G měli prostudovat zahraniční dokumenty, kde nejstručnější je - dle sdělení, které zaznělo na semináři o dějepise MŠMT v Telči v listopadu 2006 - program dějepisné výuky z Berlína o 50 stránkách, zatímco dokumenty jiných států mají 150 - 200 stran. Navíc je doprovázejí i další materiály pro učitele a návrhy na jejich rozpracování.

  Není třeba napodobovat, ale bylo by třeba se poučit, navázat na naše tradice a využít své vlastní zkušenosti.

Připomínky členů asociace prodiskutovali a zpracovali členové výboru ASUD.
V Praze dne 29. listopadu 2006.

back