INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 27

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE


KONFERENCE A GENERAL ASSEMBLY EUROCLIO NA MALTĚ

Každoročně pořádaná konference a výroční zasedání delegátů 63 členských organizací - dějepisných asociací z celé Evropy - se letos konalo ve dnech 20.-26. března na Maltě, v malebné zátoce St. Bay. Hotel na břehu, s příznačným názvem Dolmen vítal účastníky v zahradě památkou typickou pro tento ostrov. Tématem letošní konference bylo Využívání historických dovedností a koncepcí k posilování a rozvoji evropského občanství.
Organizátoři - zatím velmi malá asociace maltských učitelů - po celý týden dávali najevo nejen péči o delegáty, ale také vřelý vztah k minulosti země i Evropy. Projevoval se jak ve vystoupeních oficiálních hostů - prezidenta Maltské republiky pana Edwarda Fenech Adami, ministra školství Louise Galea i předsedy maltské asociace George Cassara, tak v několika úvodních přednáškách. Pronesli je vysocí akademičtí funkcionáři - děkan pedagogické fakulty maltské univerzity Carmela Borga i několik předních historiků Malty. Seznámili přítomné s historií Malty, její kulturou i svým pojetím evropského občanství, ale také s tím, co pro školní dějepis dělají.
Své činnosti promítli i do programu workshopů. Mezi 23 nabídnutými programy jich maltští učitelé nabídli osm. Ty, kterých jsem se účastnila, byly velmi podnětné. Kolega Christian Formosa předvedl multimediální program k výuce maltské historie, další místní učitel Ray Spiteri připravil dokumenty k worshopu Využívání obsahu a pramenů k výuce dovedností a přístupů k dějinám. Třetí kolegyně z Malty Suzanne Gatt předvedla, jak aplikuje nové metody výuky z původně amerického programu "Let me learn" na střední škole. Pro nás velmi inspirující byl workshop kolegyně z Řecka Vassiliki Sakka "Clio na Balkáně: Výuka moderních dějin jihovýchodní Evropy". Výstupem z rozsáhlého projektu učitelů několika balkánských zemí jsou čtyři výpravné publikace. Díky tomu, že mi je při osobním rozhovoru po skončení programu věnovala jako inspiraci pro naši práci, se s nimi mohou seznámit i zájemci u nás. Vedle bulharských a slovenských učebnic a souboru současných britských vynikajících testů, které jsem dostala od člena výboru Euroclio, máme tedy nejen povzbuzující informace, ale i nové zahraniční pomůcky. Příjemná a milá byla i osobní setkání s našimi přáteli z asociací, s nimiž se známe již delší dobu - z Bulharska, Ukrajiny, Portugalska, Francie, Kyrgizie, Velké Británie a Nizozemí, z nichž mnozí znovu připomínali nezapomenutelnou konferenci v Praze v roce 2002. Mladý slovenský delegát Tomáš Slezák se těší na obnovení našich vztahů se SAUD, která se v minulých letech potýkala s některými problémy, personálními i finančními.
Maltští kolegové připravili pro delegáty konference i dopoledne s návštěvou několika škol; v té, kterou jsem viděla, soukromé škole pro děti od čtyř do deseti let, nám předvedli různé činnosti, mezi nimi i primární výuku dějin. Vynikající zážitky všem poskytly návštěvy zdejších pamětihodností - katedrály a Paláce maltských rytířů v La Valletě, námořní muzeum a palác inkvizitorů ve Vittoriose, úžasný prehistorický chrám v Tarxienu s dolmeny, pozůstatky římské vily s exponáty v muzeu a konečně unikátní památka - obdivuhodné středověké město Mdina, stovky domů, paláců a chrámů s úzkými uličkami sevřenými v mohutných hradbách. Byly napojeny na workshopy o využívání maltských památek ve výuce dějepisu. Zážitkem byl i závěrečný večer, kdy vystoupil folklorní taneční soubor - nezanechal nikoho na pochybách, že i na Maltě, jak jsme to viděli na všech předchozích konferencích, je vztah obyvatel k historii vřelý a na její odkaz jsou hrdí.
V rámci konference se odehrálo i plenární jednání Euroclio, které se v této době potýkalo s finančními potížemi, takže sekretariát musel přerušit svou činnost. Novou prezidentkou výboru byla zvolena Jelka Razpotnik ze Slovinska.
Z konference je připravován sborník č. 23, který by měl vyjít v září. Podrobné informace o programu konference, činnosti výboru Euroclio i dalších aktuálních záležitostech najdou všichni na webové stránce www.euroclio.eu.
Helena Mandelová

POČÁTKEM ZÁŘÍ JSME BYLI VYZVÁNI K NAVÁZÁNÍ SPOLUPRÁCE
ČESKÝCH UČITELŮ S NADACÍ BRÜCKE/MOST-STIFTUNG V HAMBURKU

Jde o nadaci na podporu česko-německého porozumění a spolupráce. Zaslali nám několik informací o její historii i činnosti, z nichž část vybíráme - další podrobnosti najdete na jejich webové stránce.
Centrum Brűcke-Most Drážďany
Nadace Brücke/Most je soukromá nadace, která nedisponuje žádnými stálými státními prostředky. Naši práci financujeme z vlastních zdrojů, z projektových grantů, z účastnických příspěvků a peněžitých darů. Nadace provozuje v Drážďanech středisko vzdělávání a setkávání.
Založení a vývoj nadace
Ve sjednocující se Evropě jsou zejména reformní země střední a východní Evropy postaveny před mnohé úkoly a výzvy. Rozšíření Evropské unie na východ si vynutilo rozsáhlé hospodářské, politické a společenské reformy. Česká republika, dříve jedno z prosperujících center Evropy, byla od společného evropského rozvoje desetiletí oddělena železnou oponou. Historické křivdy, stejně jako staré a nové předsudky stále ještě negativně ovlivňují česko-německé vztahy.
Politické sbližování, ke kterému došlo v 90. letech, do praxe převedené mj. smlouvou o sousedství z r. 1992 a Deklarací usmíření z r. 1997, vytvořilo předpoklady pro nové společenství založené na vzájemné toleranci a uznání. Cílem Nadace Brücke/Most, založené v roce 1997, je podpora spolupráce mezi Českou republikou a SRN a dalšími reformními státy střední a východní Evropy a jejich začlenění do Evropské unie.
Prostřednictvím svých zařízení a akcí nabízí nadace otevřené fórum každému, kdo bez předsudků a podmínek vyhledává interkulturní setkávání Čechů s Němci. Nadace sídlí v Drážďanech a své pobočky provozuje ve Freiburgu a v Praze; je nezávislá, nadstranická a nezasažená vlivy zájmových skupin. Ve své práci sleduje bezprostředně veřejně prospěšné cíle.
Oblasti činnosti a projektů:
Kultura - Komunikace a propojování - Vzdělávání a setkávání - Věda
Cílové skupiny
tvoří je zejména: žáci a studenti - skupiny mládeže - učitelé a školitelé pedagogiky setkávání - vedoucí mládežnických skupin - učni - vysokoškolští učitelé a představitelé vědeckých institucí, akademií a jiných vzdělávacích zařízení - představitelé veřejné správy, vědečtí pracovníci
Navštivte nás na internetu:
http://www.bruecke-most-stiftung.de. Zde také naleznete aktuální termíny akcí a seminářů, kam můžete poslat své přihlášky k nabízeným akcím.

DALŠÍ SOUTĚŽ KÖRBER-STIFTUNG

Od organizátorů z této velké německé nadace jsme dostali informace o tom, že zájemci o historii mohou uplatnit své schopnosti v další soutěži. Její název je "Společně - proti sobě? Mladí a staří v dějinách". Začala 1. září 2006, uzávěrka prací je 28. února 2007. Nejlepší práce budou odměněny cenami ve výši 250 000 Euro. Další údaje a podrobnější informace najdete na webové stránce www.geschichtswettbewerb.de. Obdrželi jsme na toto téma i propagační brožuru, bude k nahlédnutí na našem semináři v Národním muzeu 11. listopadu.

back