INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 27

Poslední rok na přípravu školních ŠVP - jak dál?

Když jsme připravovali předchozí číslo Informačního listu, chovali jsme ještě zbytek naděje, že učitelům, jimž bylo na většině škol uloženo, aby vytvořili školní vzdělávací programy, někdo pomůže. Nestalo se tak - pilotní školy své programy až na nepatrné výjimky - chovají v tajnosti. Ani na jaře se nic nezměnilo. Na schůzce výboru s ministryní Buzkovou před třemi lety jejím náměstkem Müllnerem slíbený podrobný manuál ke každému předmětu se nestal skutkem. A tak podkladem k naplnění požadavků RVP zůstala pro každý ročník necelá stránka tezí k obsahu a tzv. výstupům v podobě tzv. kompetencí. K tomu několik desítek stránek vznešených obecných frází. Ke splnění slíbených podmínek Bílé knihy nedošlo. Podklady pro výuku podle naší reformy vyniknou zvlášť ve srovnání s obdobnými dokumenty, o nichž se lze dočíst v publikaci vydané jako jeden z výstupů grantu PedF UK Analýza dějepisných vzdělávacích programů, Praha 2006°; tam se v rozboru obdobných dokumentů ze 17 evropských států (z toho 11 německých) dočítáme, že jejich obsah napomáhající školám ve výuce dějepisu má namísto našich tří, rozsah 50 - 150 stránek. U nás máme svobodu, jakou nemají učitelé nikde v Evropě. Každý může jednotlivá hesla naplnit čímkoliv a jakkoliv. Mnozí naši kolegové to vítají - těší se, že si budou činit, co libo a že prakticky nikdo nebude kontrolovat, co své žáky naučili. Neboť ověřit naplnění hesla Křesťanská Evropa nebo Problémy soudobého světa skýtá svobody, co hrdlo ráčí.

Problémů je několik - jeden je v tom, že žáci mají dělat přijímací zkoušky a že nikdo nebude tušit, co se na nich bude požadovat. Další v tom, že cca 25-30% učitelů dějepisu nemá odborné vzdělání. A konečně i v pochybnostech těch nejzodpovědnějších, zda se opravdu budou věnovat tomu, co je pro naše žáky nejzajímavější, užitečné a podněcující jejich hodnotový systém i morálku atd. Je to úkol tak náročný, že se jím v různých zemích zabývají početné týmy historiků, didaktiků a učitelů. Ne tak u nás.

Přestože navržené RVP nepovažujeme za dobré (viz naše vyjádření z let 2001a 2003 i další články), nebo právě proto jsme přesvědčeni, že těmi, kdo by na požadavky našich liberálních reformátorů, úředníků MŠMZ a pracovníky VÚP neměli doplatit, jsou čeští žáci a studenti. A také víme, že změna charakteru školní práce - tvořivost, samostatné objevování a promýšlení závažných otázek, schopnost diskuse a také hledání souvislostí mezi historickými jevy a ději a poznáním jiných oborů i spojení minulostí současnosti i prostřednictvím mimoškolních aktivit, jsou nezbytné. Začít se však mělo obráceně: přesvědčením učitelů o správnosti změn a jejich konkrétní přípravou na nové metody a postupy práce. Bohužel u nás za 16 let žádná fakulta či jiné pracoviště nevydalo metodickou publikaci, která by učitelům pomáhala. Pokusili jsme se o pomoc kolegům učitelskými zkušenostmi - vydáním Námětů k tvorbě ŠVP (viz IL 26 a dále). Nabídnutý Portál MŠMT místo slíbeného manuálu může být za určitých okolností užitečný, ale je to jen náhražka V práci na ŠVP - II pokračujeme i letos. Uvítáme připomínky k obsahu pro 6. a 7. třídu a náměty k obsahu 8. a 9. třídy.

Výbor ASUD

back