INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 27

VZDĚLÁVÁNÍ


XVIII. VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ ASUD 8.- 9. DUBNA V NM

Dvěma přednáškami s diskusí pokračoval akreditovaný cyklus Nové pohledy na vývoj české státnosti. V jeho rámci se konala valná hromada ASUD a exkurze na Malé Straně a v prostorách Valdštejnského paláce. Dojmy vylíčil jeden z jeho účastníků:

Již řadu let mám první dubnový víkend zatržený v kalendáři (totéž pochopitelně platí i pro termín listopadový), neboť se již stalo dobrým zvykem, že se v Praze koná pravidelný seminář ASUD pro učitele dějepisu. Nejinak tomu bylo i letos, takže jsem, jako další desítky kolegyň a kolegů ze všech koutů republiky, zasedl 8. dubna v přednáškovém sále Národního muzea, abych neporušil tradici. Do Prahy jsem se těšil a musím říci, že mne ani tentokrát seminář (již osmnáctý!) nezklamal.

S první přednáškou před nás předstoupil prof. Robert Kvaček, který svým tématem "Pohledy současné historiografie na období 1. poloviny 20. století" kontinuálně navázal na své podzimní vystoupení. Nutno poznamenat, že v několika minutách byli i ti, kteří se nemohli listopadového semináře účastnit, uvedeni do problematiky a nic posluchačům nebránilo si plně vychutnat dvě hodiny poutavého vyprávění. Superlativ je na místě, neboť neobyčejná šíře znalostí, schopnost poskládat zdánlivě nesouvisející střípky do složité, ale ve výsledku do sebe zapadající mozaiky a především dar zaujmout posluchače je pro každého zájemce o historii nejenom přínosem, nýbrž i zážitkem. Dlouhotrvající potlesk na konci přednášky hovoří za vše.

Po valné hromadě následovala druhá přednáška v podání dr. Václava Kurala, jenž nám předestřel ucelený přehled vývoje česko-německých vztahů za 1. republiky. Pro mne osobně byla přednáška trochu zklamáním. Ne, že by vystoupení pana doktora nebylo na patřičné úrovni. Dr. Kural je bezesporu odborníkem na slovo vzatým a jeho přednáška splňovala vše, co má odborné vystoupení splňovat, ale zůstalo "pouze" u onoho přehledu. I když, u tak aktuálního tématu není nikdy na škodu opakování.

Stalo se dobrou tradicí, že jarní dvoudenní seminář je v neděli vždy zaměřen na nějakou zajímavou exkurzi. Tentokrát nás čekal Valdštejnský palác, což samo o sobě by bylo, zejména pro mimopražské, nevšedním zážitkem, který však byl ještě znásoben díky průvodcovství Mgr. Náprstkové, jež svým úžasným přehledem spojeným s poutavým podáním nám ji dříve dokázala z každé exkurze vytvořit neopakovatelný zážitek. Ani tentokrát nezklamala. Velice nerad jsem dychtivé posluchače obklopující naší průvodkyni, která navíc protáhla exkurzi do zahrady přiléhající k paláci, opouštěl kvůli spoji. Stále bylo co poslouchat.

Tak jsem i letos odjížděl z Prahy s pocitem uspokojení. Už teď si musím zatrnout v kalendáři na příští rok patřičný dubnový víkend.

Vladimír Rozhoň

SEMINÁŘ PODLE NÁZORU ČLENŮ (HODNOTÍCÍCH DOTAZNÍKŮ)

A. Přednáška prof. Roberta Kvačka

Hodnocení veskrze kladné a více než kladné (senzační, skvostné 3x, poutavé 3x, opět vynikající 37x, obohacující 6x, podnětné 4x, vysoce erudované, inspirativní 10x, obohacující…). Někteří kolegové hovoří o otvírání očí a chuti učit 20. století podle vzoru p. profesora.14x zazněla prosba o pokračování,11x prosba o sepsání přednášky v daném stylu, který byl označen jako fantastické vyprávění (7x) charismatické osobnosti (3x) podané velmi elegantním způsobem (2x). Pouze 1x vyřčeno hodnocení 1.části přednášky jako méně dokonalé, 2x byla 2. část přednášky shledána lepší.

U tohoto hodnocení se často vyskytly kratší slohové útvary, hovořící o krásném vztahu k historii, který p. profesor interpretuje, přání pevného zdraví, by nás mohl ještě dlouho takto "obšťastňovat".

Na závěr citace: Uvítal bych malý soukromý klub s křesly (hlubokými), stolky na čaj, kobercem, na stěnu mapu Evropy 30.let. Tam bychom naslouchali p. profesorovi, diskutovali s ním. Dlouze a pravidelně. Třeba 1x za týden. Ó, to by byla paráda!

B. Přednáška PhDr. Václava Kurala

Hodnocení se rozbíhalo všemi směry. Od "příliš dlouhý úvod, příliš mnoho informací tak pozdě po snídani" (2x,) "příliš brzy po p. profesoru Kvačkovi (3x),"p. doktor je mnohem lepší v psaném projevu " (5x). Někteří se vyjadřovali o "známých faktech podaných novým způsobem"(7x), pro 5 účastníků přednáška nebyla příliš nová.. Pro 18 respondentů bylo téma zajímavé, které přineslo velké množství nových poznatků (2x), odkaz na studijní literaturu (2x) a vůbec znamenalo pro posluchače velký přínos (8x). Pan doktor prokázal velmi dobré znalosti (11x) v erudovaném a systematickém výkladu (3x).

Odpovědi přinesly i doporučení více aktualitovat ve vztahu k dnešnímu landsmanšaftu, neboť čs. něm. vztahy jsou tématem stále ožehavým.

C. Výběr objektu pro historickou exkurzi

Většina vyjádřila souhlas (18x) a důvěru organizátorům, jako velmi dobrý výběr hodnotilo 8 členů, lítost nad změnou se ozvala jen 6x. Spíš se ozývaly prosby, aby Podolí bylo znovu zařazeno (6x). Od mimopražských se ozval i návrh navštěvovat i tradičnější objekty s tím, že v neděli je ale i obtížná dopravní spojová situace. Z konkrétních návrhů: Lety u Písku, Zbraslav, Trojský zámek, Bertramka, aktuální výstavy např. Lucemburkové…. 5x byla hodnocena i osobnost průvodce jako excelentní.

Jihočeské putování za pány z Růže bylo spíš míněno jako návrh na výlet.

Výsledky dotazníků zpracovala Eva Zajícová

Naše poznámka: I když se ve svém hodnocení neshodne sto procent posluchačů, někteří třeba o zvoleném tématu mají již poznatky z literatury, je pro nás opět potěšující, že pozitivní ohlas všech částí semináře je tak jednoznačný. Podolí máme v úmyslu zařadit do rámce příštího semináře.

CESTOVATELÉ Z ASUD V KVĚTNU NA OLOMOUCKU

Řádně poučena kručivým žaludkem a vyprahlým hrdlem z minulých exkurzí ("bude- li si někdo chtít posedět v restauraci či kavárně, musí vynechat část programu"), zápisníkem, co nestačil ani na dojmy, na květnovou exkurzi jsem se vybavila lépe. Natěšena na lidi podobné krevní skupiny i na perly, které si pan organizátor určitě nenechá pro sebe, měla jsem pocit, že tentokráte jsem připravena.

Pak ale korálky jednotlivých zastavení složily šperk zvláštních tvarů, který hrál nejrůznějšími barvami a chutěmi, takže znovu radostné překvapení, které oči ani nestačily vnímat.Teď se znovu probírám svou dojmologií i kvirencím průvodcem dějepisnou cestou ..

1. Želiv
Šedivé mraky rozrazila zlatá nádhera původního oltáře dosazená na samou špici gotizujícího dvouvěžového průčelí.Původně románský, pak gotický (původně benediktinský, pak premonstrátský) klášter výrazně ve stylu barokní gotiky přestavěl geniální J. B. Santini. Zasvěceným průvodcem zde nám byl současný řeholník, který nás provedl i částí nenávštěvní.
2. Plumlov (již na Hané)
I tady si mohl Honza K. vychutnat naše překvapené obličeje, když jsme objevili zámecký "věžák" nad Plumlovskou přehradou. Sloupořadí přes dvě patra, bohatě členěné průčelí,šestipatrová budova, která jako jediná stihla být dokončena v období finanční nezávislosti Lichtenštejna, vlastníka i projektanta.O problémech s dostavbou původně plánovaného pětibokého zámku a nejen o nich nám vyprávěla zapálená průvodkyně, která se jen velmi těžce smiřovala s časovým zadáním pana Kvirence.
A co teprve my, co si to všeho chceme řádně prohlédnout, zažít, prolézt a prozkoumat co nejvíce a nejdéle! Takže ještě obhlédnout skalisko porostlé mokrou zelení, která skrývá archeologické základy původně zeměpanského hradu (někteří odvážlivci zřejmě prošlí rybářským kurzem viděli i více), vůni rožněného prasete nevnímat,a jedeme dál.
3. Čechy pod Kosířem
Před hrozícím deštěm se skryjeme v přijímací hale, kde potom za bubnování kapek si necháme vyprávět o historii empírového zámku, kde se v 19. století usídlil rod Sylva-Taroucců.Jsme na místě spojeném se jménem Josefa Mánesa, který svá nejznámější díla vytvářel právě zde. Historie starší i velmi čerstvá nás oslovuje, když procházíme původně barokním zámkem, čerstvě opuštěným dětmi z domova mládeže.
Pak vyjdeme do unikátního parku, pan vedoucí potvrdí někde nahoře svou objednávku počasí, přestane pršet a my se můžeme kochat barevně vyváženou krásou jednoho z nejcennějších parků střední Moravy s přesně rozsazenými dřevinami, barokními a klasicistními pavilony,skleníkem, který navrhoval prominentní pražský architekt V.I.Ullman.
4. Drahanovice
Opět dvojobjednávka přijata, sluníčko vychází, pohostinství zavírá. Stejně bychom ho nestihli, protože nechceme přijít o návštěvu zvláštně tvarované obytné hranolové věži, která se jako jediná zachovala z původní tvrze. Dnes opravený areál je využíván ke kulturním akcím.
5. Náměšť na Hané
Než se dostaneme na prohlídku barokního zámku, je čas objevit zbytky starého hradu, který na počátku 14. století vévodil živému sídlišti. Dnes ztratil sice význam, ale romantiku nikoli.
Zámek jak z pohádky byl postaven uprostřed kruhového parku v 18. století hrabětem Harrachem. Uvnitř najdeme sbírku kočárů olomouckých biskupů a arcibiskupů aj., co ke kočárům patřilo. A toho porcelánu. A obrazů.
6. Svatý Kopeček
Dominantu celého Olomoucka obdivujeme již z oken autobusu, který funí a funí směrem k nebi. Tam vysoko nad lidmi byl postaven v 17. století poutní chrám Navštívení Panny Marie ve stylu velmi zdobného baroka. Na poutníky si zahrajeme i my, když pěšky směřujeme uličkou vzhůru k basilice minor. Cestou si necháme ukázat rodný "prodejní stánek" Karla Svolinského i vysvětlit, kudy se dostaneme na stopu Jiřímu Wolkrovi.
7. Jeskyňka
A opět do kopce, venku se šeří, ale to, že vjíždíme do lesů, vidíme a vnímáme. A uprostřed lesů malá chaloupka. A v té chaloupce malé postýlky. A stoleček, co se před námi sám prostírá.Je to sen?
Javoříčské jeskyně
Moje druhá dobrovolná návštěva jeskyní byla zpočátku těžko rozdýchatelná. Představa malých prostorů mi ubližuje i před tím, než je navštívím. Ale tyto jeskyně malé nejsou. Poránu jsme prošli několik km chodeb (já raději rychle), zastavili se v nádherných dómech, chrámech vytvořených přírodou. Obdivovali dvoumetrovou krajkovou záclonu z krápníků vytvořenou. Tolik stalaktitů, stalagmitů a stalagnátů v Suťovém, Gotickém nebo Dómu gigantů.
8. Bouzov
Javoříčko projíždíme, 2.světovou válku si připomínáme docela zblízka.A zase jedeme za pohádkou. Vzhůru na hrad! Romantická přestavba hradu německých rytířů v letech 1895-1910 nahradila původní pevnost ze 13. století. V době pobytu velmistra bývala většina ze 46 pokojů obsazena 200 členy, jinak hrad stále udržovalo 40 lidí. Prošli jsme prostory jak repre, tak i užitkové. Jako správnou hospodyňky mě zaujala kuchyň z přelomu století, která byla podobná nádherné sloupové síni, ovšem vybavena velmi moderně. Sloupy, dřevořezby, tmavě laděné obrazy ladily všechny místnosti do historizujícího stylu.
9. Olomouc
Ač bez písemného souhlasu rodičů, dostáváme rozchod. A tady záleží na každém jednotlivci, co a kde objeví. Těch několik hodin na prohlídku 2. největší památkové rezervace v Čechách určitě stačit nebude. My začali areálem spojeným z Přemyslovci, bohužel i do krypty se dostávaly zvuky ladění varhan, takže jsme tu moc času nestrávili. Cestou k Hornímu náměstí jsme potkali tolik kostelů, klášterů a domů nejrůznějších historických slohů, že jsme si slíbili, že sem určitě znovu zavítáme. A na náměstí sloup Nejsvětější Trojice, největší barokní skulptura u nás zapsaná v památkách UNESCO, a radnice, a orloj K. Svolinského….A naše kroky se zpomalují a my vychutnáváme přítomné sluníčko, které na olomoucké skvosty svítilo tolikrát. Ovšem my si premiéru užíváme poprvé.
Děkuji Honzovi K., že nás sem dostal.
Eva Zajícová

PÁTÝ ROČNÍK KURZU "INSPIRACE" ZAKONČEN ZAJÍMAVOU EXKURZÍ

První červnová sobota znamenala poslední setkání účastníků našeho kurzu zaměřeného na dějiny 20. století, k nimž bylo připojeno i několik témat metodických, využitelných při přípravě ŠVP. V posledním období kurzu - průběhu únoru až června - jsme se setkali s několika historiky mladší generace. V březnu J. Rokoský z PF UJEP v Ústí n. Labem zaujal tématem o R. Beranovi a v dubnu J. Cuhra představil hlavní problematiku období normalizace, významné osobnosti a mezníky vč. vzniku Charty 77, VONSu a souběhu událostí v ČSR s událostmi světovými. Květnové téma P. Koury bylo mimořádně přínosné. Historik z ÚSD utřídil a přehledně představil všechny formy nacistické persekuce. Všichni se zabývají těmito tématy ve svém bádání a zasvěceně odpověděli na dotazy v diskusi.

Do jarního běhu Inspirace byl začleněn workshop slovenského didaktika Vilo Kratochvíla obohacující vyučující v mnoha směrech při jejich přípravě ŠVP. Dvanáctidílný cyklus zakončila vycházka, kde nám byla průvodkyní paní Náprstková. Začali jsme u busty E. Destinnové, pokračovali na Janském vršku v prostorách komplexu Vlašského špitálu s kostelem sv. Karla Boromejského. Naše pravidelná setkávání jsme zakončili v knihovně Ústavu soudobých dějin, kde přítomné přivítal pracovník ústavu dr. Vojtěch Čelko; seznámil je s činností ústavu a rozdal poslední sborník ze soutěže Eustory. Ti, kdo vzdělávací kurz absolvovali, dostali o tom pro školu osvědčení a odevzdali hodnotící dotazník. Převážná většina vyjádřila přání pokračovat i v dalším ročníku.

Helena Mandelová

PŘIPRAVUJEME ŠESTÝ ROČNÍK INSPIRACE

Protože příprava programu, zajištění prostoru a přednášejících není jednoduchá a na konci prázdnin a na začátku roku jsme byli mimořádně zaneprázděni přípravou na Sjezd historiků a účastí na něm (viz dále), nepodařilo se nám vše zajistit - jak jsme plánovali - na začátek října. Ohlas pátého ročníku nás však potěšil a předpokládáme, že šestý ročník zahájíme od listopadu. Všechny členy z Prahy a okolí, od nichž máme adresy, budeme informovat e-mailem.


UČITELÉ DĚJEPISU NA 19. LETNÍ ŠKOLE HISTORIE PedF UK - ČERVENEC

Je to už tradice, ale pořád je úžasné, že učitelé dějepisu z celé České republiky poté, co rozdají závěrečná školní vysvědčení, spěchají na vlak a odjíždějí do Prahy. Ne na dovolenou, ale za dalším vzděláním. Ukrojí si část z vlastní dovolené a mnohdy i za vlastní penízky jedou všichni dobrovolně a ještě rádi. Škoda, že o tom nepíší noviny, neinformují televize a nad tím mávne rukou i ministerský úředník pan Profant.

Takže i letos se od 1. - 5. července scházelo asi 150 účastníků 19. ročníku LŠH v aule Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na přednáškách a seminářích věnovaných vybraným kapitolám z dějin národních i světových - asi třetina z nich členové ASUD; to je pro nás velmi potěšující. Mezi lektory se již tradičně zaskvěly takové veličiny jako pan prof. Robert Kvaček, prof. Jan Kuklík, prof. M. Trapl, prof. Jaroslav Pánek, prof. František Šmahel a doc. Václav Kural. Přednášely a zaujaly i mladé historičky - doc. Bl. Gracová a Mgr. Š. Velhartická. Na téma kolonialismus v Africe přednášel zasvěceně PhDr. Alemayehu Kumsa.

Mně osobně se nejvíce líbila přednáška doc. J. Eichlera, který dokázal velmi aktuální téma globálního terorismu podat nezaujatě, jednoduše, srozumitelně, přehledně.. Druhá vynikající přednáška zazněla na závěr LŠH. Pplk. Ed. Stehlík nám vyprávěl příběh jedné české obce. Osud Lidic dokázal podat nejen fundovaně, ale i s citovým zaujetím. Když jsme si potom na druhý den mohli během celodenní exkurze do Památníku Lidice projít autentická místa, síla odkazu této české vsi se v nás znásobila. Prohlédli jsme si nové muzejní expozice, pietní místa zaniklých Lidic, krásně obnovený park růží a u monumentálního a přitom dojemně lidského sousoší lidických dětí položili kytičku. Co víc? Snad si dal každý slib, že nikdy na ty nevinné oběti hrůz války nezapomene a bude sem vozit své žáky, aby ani oni nezapomněli. Na závěr exkurze jsme se sešli na besedě s paní Miloslavou Kalibovou - přímou účastnicí lidické tragédie. I její vyprávění bylo velmi zajímavé a dojemné.

V bloku pedagogických informací získali účastníci LŠ tradičně také informace o činnosti ASUD, o našich nových publikacích atd. Seznámila je s nimi dr. Eliška Kunstová. Členky výboru zde také nabídly poslední sborníky a publikace dokumentů XX. o sobě a České dějiny do roku 1914 v dokumentech. Největší zájem byl o Náměty k tvorbě ŠVP dějepisu I.

Díky, paní Bezchlebová a paní Kohnová /garantky LŠH/, a na shledanou v červenci 2007 na 20. ročníku LŠH.

Marie Blahutová

XIX. SEMINÁŘ CYKLU "NOVÉ POHLEDY NA VÝVOJ ČESKÉ STÁTNOSTI"

Bude se konat 11. listopadu, opět v Národním muzeu. Hlavní osobností tohoto dopoledne bude prof. Jan Kuklík a jeho tématem: Krize čs. státnosti, Slovenský stát. Česká domácí rezistence, zahraniční odboj a obnova čs. státu. Jde o obsáhlou problematiku, vyhradili jsme jí více času, aby bylo více času než jindy na dotazy a diskusi, tak, jak si to mnozí v hodnotících dotaznících přáli.

Odpolední exkurzi se snažíme zajistit do expozice vodárny Podolí, které z technických důvodů nebylo možno navštívit na jaře. Připojíme i malou, zato velmi unikátní expozici muzea Podskaláků i železničního mostu.


back