INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 27

D O K U M E N T Y


ZPRÁVA O ČINNOSTI ASUD ZA ROK 2005

PRO VALNOU HROMADU 8. DUBNA 2006

Zpráva zahrnuje činnost od ledna 2005 do prosince 2005, první funkční rok výboru zvoleného na valné hromadě 8. dubna 2004
1/ Činnost členů výboru

Jeho členové se i v tomto roce scházeli ve složení zvoleném na VH pravidelně jednou měsíčně v pátek odpoledne, mimořádně pro další činnosti jako příprava a kompletování IL, vzdělávacích seminářů, soutěží, diskusí k RVP. Zastávali tyto funkce a starali se o tyto činnosti: H. Mandelová - předsedkyně, příprava a distribuce IL, vedení korespondence, Jan Kvirenc - místopředseda, příprava exkurzí a kurzu Inspirace, člen komise Eustory, E. Gladkovová - pokladník, žádosti o dotace a akreditace, I. Pařízková - předsedkyně komise pro Eustory, L. Bursíková - evidence členů, L. Šmejda - člen Pracovní skupiny pro dějepis MŠMT, předseda českolipské pobočky, zastupování ASUD na konferenci v Rize, E. Zajícová - zahraniční kontakty a zastupování ASUD na konferenci v Rize, E. Kunstová pracovala také jako členka komise Eustory a celostátní poroty SOČ, dílčí úkoly plnila J. Doušová, revizorka účtů Marie Blahutová.

Mimořádnými akcemi členů výboru byly činnosti spojené s 10. výročím ASUD, publikační činnost, rozbor úkolů Maturity nanečisto 2005 a zpracování rozboru, účast na jednání Pracovní skupiny MŠMT pro dějepis v Praze a v Telči, příprava dvou sborníků ASUD a práce na sborníku EUSTORY, obsáhlá korespondence s pilotními školami. Dále jsme považovali za svou povinnost informovat historickou obec o současné podobě dokumentů RVP pro dějepis, požadavcích MŠMT a stavu výuky a vystoupit na plenárním zasedání Sdružení historiků.

Na jaře byl obnoven vzdělávací kurz Inspirace D organizovaný a zajišťovaný třemi členy výboru.

V květnu se členové výboru účastnili slavnostního vyhodnocení 3. ročníku Eustory v sále AV ČR a členka poroty SOČ E. Kunstová celostátního kola v Opavě, kde byla po šesté udělena cena ASUD.

V červenci se dvě členky výboru účastnily pracovního jednání o RVP a maturitách v Parlamentě.

Na podzim začala poměrně náročná spolupráce ASUD se SDaP ČA, kde jsme se stali partnery pro grant Magistrátu z prostředků ESF "České dějiny 1914-2004" , na realizaci se zatím podílejí tři členky výboru, v další fázi se zapojí další členové ASUD. O projektu ještě dále. Výbor zveřejnil vyjádření k brožuře o holocaustu s negativním stanoviskem. Členové zastupovali asociace i na dalších akcích, kolokviu v Muzeu JAK a semináři v GFP v Neratovicích.

Během roku byly řešeny běžné záležitosti agendy, členů, seminářů exkurzí, soutěží, přípravy a vyhodnocování vyplněných dotazníků ze seminářů, spolupráce s SH, MŠMT, VÚP, organizátory soutěží, administrativy a nabídek našich sborníků atd. K časově i jinak náročným úkolům patří práce související s administrativními požadavky a předpisy MŠMT (např. u žádosti o dotace, vyúčtování, žádosti o akreditace vzdělávacích programů apod.).

2/ Členstvo a činnost členů, regionální pobočky

Počet členů (platících) během roku se pohybuje kolem 250. Z členů se účastnilo 85 členů jarního a 101 podzimního semináře, dále 36 a 38 jarní a podzimní exkurze - vše o sobotách a nedělích. Výbor to i v tomto roce považuje za ocenění své práce.

Rovněž je potěšitelné, že další členové přispěli do Informačních listů č. 24 a 25. Kromě členů výboru do nich napsali další členové ASUD, jimž děkujeme. Byli to M. Sedlmayerové, V. Hirt, A. Volná, J. Rennerová, L. Boháčová, M. Bobková a M. Kalčíková.

Do IL přispěli i příznivci a spolupracovníci ASUD - V. Čelko ÚSD, J. Vyskočil, V. Rodriguezová, V. Šolle a B. Dragoun. Další články do těchto čísel napsali E. Kunstová, L. Šmejda, I. Pařízková, J. Kvirenc, M. Sedlmayerová, J. Doušová, E. Zajícová a H. Mandelová. Rovněž děkujeme za informace o činnosti v regionech J. Janečkovi, L. Šmejdovi a R. Kotlabovi.

3/ Spolupráce s nadřízeným institucemi, fakultami, historiky, dalšími občanskými sdruženími, školami apod.
Přestože výsledky jsou nevalné, tato činnost byla poměrně rozsáhlá:
 1. spolupráce s MŠMT byla sporadická - na celý rok 2005 jsme na činnost asociace obdrželi částku 20 tis. Kč, za kterou jsme vytiskli necelou polovinu nákladu 8. sborníku.
 2. zástupci výboru L. Šmejda, J. Kvirenc a H. Mandelová se účastnili dvou jednání Pracovní skupiny MŠMT pro dějepis.
 3. v roce 2005 byl vydán sborník Historie a škola II. s referáty a příspěvky ze semináře o dějepise v Telči 2003; příspěvek výboru přednesený zde předsedkyní ASUD byl pracovníky odboru ze sborníku vyřazen, přislíbeno zařazení jako přílohy do sborníku ze semináře z roku 2004 - Historie a škola III
 4. na dopisy M. Profantovi, poradci ministryně školství, s dotazy na důležité problémy jsme nedostali odpověď
 5. ve VÚP nastoupila nová pracovnice J. Boňková, která nám na naše žádosti zatím neposkytla žádné informace týkající se pilotních škol a tvorby ŠVP; její nadřízená R. Liesnerová informace o těchto programech odmítla; ředitel VÚP J. Jeřábek na dopis výboru neodpověděl
 6. spolupráce se Sdružením historiků byla v roce 2005 spíše formální; výbor se výukou dějepisu od podzimu 2003 nezabýval, naše vyjádření k RVP a poslední dopis - kritické vyjádření k nekvalitní Maturitě z dějepisu nanečisto pouze bral na vědomí; pozitivní je, že redakční rada Zpravodaje HK zveřejňuje nadále naše články a máme možnost za cca tři a půl tisíce korun získat pro naše členy Zpravodaj HK; přechodně jsme se neúčastnili jednání výboru SH, členka výboru ASUD přednesla na plenárním volebním shromáždění SH zprávu o činnosti
 7. pokračovala práce členů ASUD (i výboru) v komisích a porotách tří historických soutěží (Dějepisná olympiáda - M. Sedlmayerová, v činnosti v celostátní porotě SOČ pokračuje E. Kunstová, která na celostátním kole v Opavě předala již po páté CENU ASUD v podobě finanční a knižní odměny; v soutěži EUSTORY - I. Pařízková, E. Kunstová, J. Kvirenc - s dr. Čelkem a dalšími členy komise vyhodnotili práce 3. ročníku, slavnostně vyhlásili výsledky a zpracovali třetí sborník
 8. na letní škole PF UK na FF UK informovala M. Blahutová za výbor účastníky o činnosti ASUD v předchozím školním roce
 9. v říjnu 2005 (po domnítnutí informací v roce 2004) požádal výbor znovu všechny pilotní ZŠ o možnost seznámit se s jejich zkušenostmi z tvorby ŠVP a jejich návrhy; obdržel ŠVP z pěti ze 14 škol (s 2. stupněm), tři školy neodpověděly, šest seznámení s ŠVP dějepisu odmítlo
 10. od počátku roku pokračovala spolupráce výboru ASUD s Asociací důstojníků a praporčíků AČR (započatá v prosinci 2004) na tvorbě DVD programu o českých dějinách 20. století. Od září 2005 - po udělení grantu z prostředků ESF se ASUD stal oficiálním partnerem a výbor uzavřel s SDaP ČA partnerskou smlouvu. Zatím pracují v rámci realizačních týmů tři členky výboru, spolupráce pokračuje (je plánována do konce června 2007)
 11. skupina členů výboru L. Bursíková, E. Kunstová a J. Kvirenc a se podíleli na mezinárodním projektu občanského sdružení Důvěra překonáván hranice a zabezpečili pro účastníky z několika zemí část programu projektu v Praze
4/ Vzdělávání, diskuse o školní reformě
 1. 9. - 10. dubna 2005 : Dvoudenní vzdělávací seminář v NM s přednáškami prof. J. Pánka a dr. I. Kamence a historickou exkurzí v objektech Nového Města pražského (Dientzenhoferův sv. Jan Na Skalce, Emauzy, náměstí Pod Slovany) s odborným výkladem pracovnice PIS připravili a zajistili všichni členové výboru
 2. 28.- 29. května: Jarní historická exkurze mířila na jižní Moravu a byla poprvé dvoudenní - pro 38 účastníků připravil a vedl J. Kvirenc
 3. 8. října: Historická exkurze na LItomyšlsko - do málo známých a zajímavých míst ji připravil a vedl J. Kvirenc
 4. 12. listopadu: Celodenní seminář v NM s přednáškou prof. dr. R. Kvačka byl zaměřen také metodicky - vystoupení H. Štajglové a V. Ulvra (tematika výuky dějin 20. století a tvorby ŠVP) odpolední exkurze zamířila do nově otevřené národopisné expozice NM v Kinského letohrádkem s odborným výkladem zaměřeným na využití muzea pro školní práci
 5. v dubnu byl zahájen obnovený kurz "Inspirace D" podle akreditace MŠMT zaměřený na dějiny 2. poloviny 20. století a aktuální metodické problémy; pokračoval v září až prosinci a tento ročník bude dokončen v 1. pololetí roku 2006 (v roce 2005 se uskutečnilo sedm seminářů, které organizuje J. Kvirenc, se konají v budově gymnázia Budějovická Praha 4)
 6. diskuse o podobě a obsahu RVP a problémech školní práce - dotazníky zadané na seminářích v NM byly zpracovaly E. Kunstová a M. Blahutová a byly zveřejněny v IL - materiály posloužily při tvorbě 9. sborníku k ŠVP
 7. E. Gladkovová a H. Mandelová zpracovaly žádost o prodloužení akreditace pro vzdělávací cyklus Nové pohledy na vývoj české státnosti a exkurze pro využití v regionální historii a projekty ŠVP.
5/ Publikační činnost ASUD pro členy i pro veřejnost
 1. byly vydány a členům rozeslány dva Informační listy - č. 24 (únor) a 25 (říjen)
 2. byly připraveny a rozmnoženy metodické materiály ke dvěma historickým exkurzím (květen, říjen) - J. Kvirenc
 3. je dále vedena a doplňována webová stránka, kde jsou zveřejňovány informace o činnosti a další informace užitečné pro učitele dějepisu; mají značnou návštěvnost i ohlas v podobě korespondence apod. - značně rozšiřuje okruh učitelů, kteří mohou využívat poznatky i informace o dění u nás i v zahraničí
 4. pokračovala spolupráce několika členů s nakladatelstvími a muzei (Praha, Liberec) využívající zkušenosti z práce a diskusí - členové výboru ve spolupráci s historiky připravili dvě knihy dokumentů "XX. století o sobě. Dějiny v dokumentech (R. Kvaček, J. Kuklík, H. Mandelová, I. Pařízková) a České dějiny do roku 1914. Historie v dokumentech (J. Kvirenc, E. Kunstová);
 5. začala spolupráce na dvouletém projektu ESF didakticky zpracovaných filmových dokumentů na DVD "České dějiny 20. století" Svazu důstojníků a praporčíků ČSA, který s ASUD uzavřel partnerskou smlouvu
 6. I. Pařízková poskytla rozhovor rozhlasové stanici BBC
 7. příprava 3. sborníku Eustory - I. Pařízková, E. Lunetová, J. Kvirenc
 8. články v tisku H. Mandelová napsala články k 10. výročí ASUD do UN, UN a Společensko vědních předmětů. Odpověděla článkem na neopodstatněnou kritiku učitelů dějepisu v článku od M. Profanta ve Společensko vědních předmětech, H. Mandelová napsala příspěvek do Akademie Lidových novin
 9. byl připraven a vydán sborník č. 8 autorky E. Kunstové a kol. Samostatné práce v dějepise - zadání, vedení, uplatnění (referáty, seminární, ročníkové a soutěžní práce)
 10. v průběhu roku byl připravován 9. sborník Náměty pro tvorbu ŠVP dějepisu, který byl zadán do tisku v březnu 2006
 11. autorskému tým atlasů se po 10 letech podařilo prosadit vytištění synchronní tabulky pravěku a starověku, kterou zpracoval a předal redakci Kartografie (vyšla na podzim 2005)
6/ Mezinárodní spolupráce
 1. delegáti ASUD E. Zajícová a L. Šmejda zastupovali ASUD na konferenci EUROCLIO 11. - 17. dubna 2005 v Rize, o obsahu a zkušenostech informovali v materiálech ASUD; účast našich delegátů byla uskutečněna s mnoha obtížemi
 2. výbor ASUD podpořil protest proti omezování činnosti EUROCLIO snížením finanční dotaze z evropských zdrojů
 3. členové komise evropské soutěže Eustory zhodnotili práce 3. ročníku, vyhlásili výsledky a začali připravovat 3. sborník
 4. získali jsme další zahraniční pomůcky a učebnice výměnou za naše, které jsme zakoupili z rozpočtu ASUD; další jsme věnovali aktivním členům Euroclio k propagaci českého dějepisu a jako poděkování za jejich práci
 5. v Bulletinu Euroclio byl zveřejněn článek členů ASUD o způsobech hodnocení výsledků výuky dějepisu v ČR pro přeložený za pomoci pěti členů ASUD, jimž i touto cestou děkujeme
 6. výbor ASUD zveřejnil prohlášení evropských učitelů dějepisu proti zneužívání dějepisné problematiky v tendenčně pojatých učebnicích historie
7/ Výhledy
Na valné hromadě i dalších setkáních budou pokračovat diskuse o dalším směrování ASUD, návrh na tyto okruhy činnosti:
 1. další diskuse o problematice změn ve výuce dějepisu na gymnáziích i základních školách
 2. příspěvek k dalšímu sebevzdělávání - setkávání a exkurze ve stávajícím duchu a rozsahu; doplnění regionálních nabídek (informace o nich) - pokračování kurzu INSPIRACE, bude-li zájem
 3. pokračování v publikační činnosti, sborník 10: ŠVP - II (pro 8. a 9. třídu); na rok 2006 neposkytnuta dotace, proto potřeba zajistit vytištění z prostředků ASUD
 4. pokračovat ve spolupráci na DVD Českých dějin 20. století
 5. IL - další zprávy z regionů + soustřeďování informací o pozitivech i obtížích
 6. ve výhledu: sborník č.11 - Zkušenosti z výuky event. výuka dějepisu v Evropě - z materiálů EUROCLIO, RE a od našich kolegů ze zahraničí (po sborníku o samostatných pracích žáků a studentů)
 7. pokračovat v diskusi o RVP pro ZŠ a G + nová maturita (mlhavý pojem společenskovědní základ - jak bude vymezen, žádat i nadále posílení D;
 8. soustředit další zkušenosti z Maturity nanečisto - podněty od členů
 9. mezinárodní spolupráce - zapojení do internetového projektu spolupráce učitelů dějepisu evropských zemí - vedením českých stránek pověřen kolega ze Švédska Dalibor Svoboda - zapojit co nejvíce českých učitelů dějepisu: http://educationforum.ipbhost.com/index.php?showforum=125
 10. informovat o naší práci v Bulletinu EUROCLIO
 11. dobudovat databázi členů s e-maily pro operativní a častější možnosti komunikace
 12. pokračovat v informacích pomocí webové stránky ASUD
Zpráva byla schválena na valné hromadě ASUD dne 8. dubna 2006

REFERÁT ASUD NA SJEZDU HISTORIKŮ 6. - 8. ZÁŘÍ 2006

Seznámení s historií a odkazem minulosti není samozřejmě monopolem školy, avšak její podíl by měl být významný. Podíl rodiny v této oblasti dnes bohužel v porovnání s předchozími generacemi klesá a pozitivní není ani vliv médií. Kdy však spolehlivě vstoupí do publicistiky zájem o školní dějepis, to jsou připomínky významných událostí a výročí. Stávají se příležitostí pro různá dotazování a průzkumy znalostí dějin mezi žáky a studenty a pro prezentování takových anket v tisku i televizi - a následně pak jsou důvodem k pohoršení i zamyšlení nad ubohými výsledky dějepisné výuky. Bylo tomu tak i letos - od Květnového povstání a konce války, přes vzpomínky na generály Píku a Eliáše, výročí atentátu, připomenutí tragedií Lidic a Ležáků, až k státním svátkům Jana Husa a Konstantina a Metoděje či zcela nedávno SNP. Co - i při vědomí omezeného výběru citací - zaznívá z úst dotazovaných, nebývá radostným zjištěním. A nebude tomu jinak ani v budoucnosti, zůstane-li ve školní praxi vše tak jako dosud, nebo jak ministerská reforma plánuje.

Škola těchto desetiletí všude v Evropě hledá obsah i metody adekvátní době, nikde není situace ideální, přesto je z různých zjištění a průzkumů zřejmé, že některé vzdělávací soustavy dokázaly využít dobrých zkušeností a osvědčených přístupů. Domníváme se, že v naší zemi se na ně nejspíš zapomnělo. Jak jinak rozumět novým programovým dokumentům, v nichž není ani zmínka o Komenském, o navázání na vynikající tradice vzdělávání z 19. století nebo na reformní školy 30. let 20. století. I ve 2. polovině minulého století získali učitelé ve výuce řadu pozitivních zkušeností. Naše nové programy od počátku 90. let však stavějí na zelené louce. Tak jako v reformách totalitního období byly určující vzory sovětské (např. vytvoření osmiletky a jedenáctiletky), nyní se u nás svědomitě - až dogmaticky - rozpracovávají dokumenty evropské, které jiné státy pojímají jen jako jeden z mnoha podnětů, nikoliv jako zdroj jediný. Naše škola má v rámci evropské strategie formovat žáky dobře připravené k tomu, co Václav Bělohradský trefně označuje jako "hluboce nemorální model růstu Růstu s nenapravitelnou neetičností". O to se snaží naši liberální reformátoři, kteří ve školství vehementně aplikují principy tržní ekonomiky a odsuzují cokoliv, co vychází z našich tradic. Kdo nové požadavky nepřijímá bez výhrad, je považován za konzervativce hodného odsouzení. To známe i ze své zkušenosti.

Nyní k dějepisu: aktivity historiků a učitelů, vedené snahou o naplnění úkolů dějepisné výuky v nových podmínkách demokracie byly už od samých počátků na jaře 1990 a pak i v dalších letech povětšinou neúspěšné. Tvůrci reforem nejenže nerespektují odlišné názory, nechtějí je ani slyšet. Přehledně některé z těchto aktivit ostatně zmiňuje mimořádné číslo IL ASUD připravené pro účastníky sjezdu.

Není u nás nikoho, kdo by byl více nespokojen s výsledky dějepisné výuky než zodpovědní učitelé dějepisu. Veřejnost nemusí zajímat příčiny neutěšeného stavu, předpokládá, že problémy řeší a vyřeší odborníci a k tomu státem vytvořené úřady a ústavy. K tomu nedošlo. A ještě jasněji: v r. 1999 vedení ministerstva odmítlo vytvoření pracovní skupiny historiků a učitelů, která by se těmito úkoly zabývala. Zrušení podpisu pod dlouhodobě připravovanou smlouvou mezi SH a MŠMT oznámil tehdejší předseda SH prof. Pánek na minulém sjezdu. Současná tzv. Pracovní skupina pro dějepis MŠMT, jmenovaná náměstkem ministryně před dvěma lety, takový úkol plnit nemůže a také zatím s žádnými konkrétními návrhy změn nevystoupila. Mj. proto, že polovinu z dvaceti členů má ministerstvo a jeho ústavy, historikové a učitelé jsou ve výrazné menšině. Stejně tak ničím, co by vedlo ke změně, nepřispěly ani dějepisné semináře za účasti pracovníků ministerstva, historiků a učitelů, pořádané MŠMT od roku 2002 jednou ročně v Telči. Závěry v podobě nezávazných doporučení nemají konkrétní vyznění. A nejen podle mínění jejich prvotního účastníka, prof. Čorneje, jsou spíš jakýmsi alibi: vždyť se přece pracuje, jedná, diskutuje…

Jestliže někdo namítá, že učitelů dějepisu usilujících o co nejlepší výsledky není většina, lze uvést, že podle zjištění ČŠI dějepis učí až 25-30% pedagogů neodborně, bez aprobace. Je známo, že mnoho vynikajících učitelů z nejrůznějších důvodů ze škol odešlo, někteří na svůj entusiasmus a úsilí rezignovali. Výbor asociace se v průběhu minulých let, zejména po roce 1999, pokusil na nedostatky upozornit několika cestami - veřejnými prohlášeními, vyjádřeními k programu RVP, dopisy těm, o nichž se domníval, že by jim na historickém vědomí mladé generace mělo záležet. Opět odkazuji na IL - je tam ostatně možno sledovat, že se stále opakují tytéž naše výhrady a žádosti, připomínající pověstný hrách a stěnu.

Podle našeho mínění došlo od počátku 90. let k řadě opatření, která nebyla ku prospěchu práce ve školách, ba naopak - a to nejen v případě dějepisu. Sem patří zrušení sítě vzdělávacích zařízení (okresních a krajských pedagogických středisek a center) sloužících ke vzdělávání, metodické pomoci a komunikaci mezi učiteli; bylo zrušeno zařízení vytvářející školám cenově dostupné pomůcky i nelukrativní málonákladové pomůcky, přestaly se vydávat metodicky zaměřené časopisy, za své vzalo i oddělení pro výzkum a tvorbu dějepisných učebnic. Soukromé firmy vydávající učebnice a za vysoké ceny připravující vzdělávací programy potřeby škol dostatečně nepokrývají. Pro dějepis většina moderních pomůcek, jaké mají k dispozici učitelé v jiných zemích, chybějí. Asi nejcitelnější je to v oblasti výuky dějin 20. století. O finančních prostředcích na vzdělávání rozhodují dle svého uvážení ředitelé škol, často preferující spíše účast učitelů v nákladných jazykových nebo počítačových kurzech.

Příznačné je i postavení dějepisu v rámci plánované státní maturity. Na rozdíl od zemí, kde se znalost dějin, zejména vlastní země, pokládá za nezbytnou součást vzdělání a dějepis je povinným maturitním předmětem, u nás nebyl ministerským ústavem Cermat původně zařazen ani mezi volitelné předměty státní maturity. To se podařilo napravit: nyní tedy nepatří ani mezi povinné, ani povinně volitelné předměty (tam jsou 3 přírodovědné bloky a jeden blok společenskovědní), ale je předmětem volitelným. Kritika vedla k tomu, že několik otázek z moderních dějin bylo připojeno do oblasti Společenskovědního základu - ten zahrnuje psychologii, právní výchovu, filozofii a ekonomiku. Na nízkou úroveň otázek v rámci zkušební verze "maturity nanečisto", náročností odpovídající spíše základní škole, přitom upozorňovali sami studenti. Mimochodem Cermat již řadu let připravuje pro školy, které dějepis přece jen zařadí do školní maturity, testy, ačkoliv zatím nikdo neví, co se vlastně bude učit (ani RVP gymnázií dosud nebyl schválen). Situaci dokreslují i hrubé chyby v testech, které v roce 2005 dokonce přiměly ministerstvo k odvolání ředitelky ústavu.

Reforma a nezbytné proměny v metodách školní práce předpokládají podporu těch, kdo ji mají realizovat. K jejímu zavádění by mělo patřit splnění podmínek a předpokladů zahrnutých v tzv. Bílé knize z roku 2001 - hlavně přesvědčení učitelů i škol o potřebných změnách a jejich připravenost na ně - k tomu však nedošlo. Hlavní poradce ministryně dokonce letos v rozhlase uvedl, že 3 učitelů s reformou nesouhlasí.

Za významnou příčinu nekvalitní dějepisné výuky považujeme nedostatečnou metodickou přípravu učitelů - těch působících již na školách i těch dosud studujících. Na vysokých školách je pro praktickou složku učitelovy práce časový prostor omezený, existuje nedostatek moderní didaktické a metodické literatury, chybějí naše nové práce nebo překlady současných metodik zahraničních. Na náš dotaz z této oblasti, stejně jako na otázku po způsobu organizování učitelské praxe odpověděly ze všech fakult jen tři. Ze základních i středních škol víme, že si tam studenti chodí sami požádat o možnost předepsaného počtu hospitací a "odučení" penza výstupů, bez přesného zadání a osobní účasti pedagogů z fakulty; jistě existují i čestné výjimky. Taková praxe je však nemůže pro jejich budoucí působení na škole dobře připravit. Rovněž programy fakult v oblasti didaktiky jsou značně volné. Na fakultách bývá - nejen v předmětu dějepis - didaktika jakožto nehabilitační obor na okraji zájmu. Ministerstvo tento stav zdůvodňuje svobodou vysokých škol. Ze svých návštěv u kolegů v západních zemích víme, jak nesrovnatelně větší péče je tam věnována této složce studia; je od toho ostatně odvozována i možnost pracovního uplatnění absolventů.

Nezbytným předpokladem úspěšné práce učitelů je další, prakticky celoživotní odborné i metodické vzdělávání, které u nás - opět na rozdíl od jiných států - není státem zabezpečeno, naopak redukováno. Stává se tak pouze výnosným byznysem, často s pochybnou úrovní, o níž nemá ministerstvo přehled. Reorganizovaná pedagogická centra a jejich pobočky se dnes zaměřují hlavně na školení tzv. koordinátorů reformy a školních vzdělávacích programů, a to v obecné podobě, nikoliv na konkrétní pomoc jednotlivým předmětům.

K příčinám neuspokojivých výsledků patří i stále se snižující počet dějepisných hodin opakovaně provázený argumenty, že výsledek výuky přece závisí na kvalitě učitele, nikoliv na vyhrazeném čase. Již dlouho čekáme na to, až někdo předvede skutečně účinný způsob, jak např. při jednohodinové dotaci v 9. ročníku v průběhu maximálně tří čtyř vyučovacích hodin zvládnout např. druhou světovou válku s uplatněním samostatné práce žáků, s rozborem textů, filmových dokumentů, prací s mapou, učebnicí, obrazovým materiálem, diskusí, návštěvou muzeí a památných míst. A při vědomí toho, že výsledkem by neměly být jen faktografické poznatky, ale i pochopení a porozumění událostem, ocenění významných osobností ve světě, v Evropě i na území Protektorátu.

V letech 1918-1938 a pak 1945-88 se u nás dějepis vyučoval v každé třídě základní a povětšinou i střední všeobecně vzdělávací školy minimálně

2 hodiny týdně, v průběhu základní školní docházky a gymnázia tedy šlo o 14-18 vyučovacích hodin (podle počtu ročníků). Po roce 1989 byl dějepis dočasně závazně zařazen do 4. ročníku gymnázia. Posléze byl opět vypuštěn, jeden čas dokonce i ze 7. ročníku osmiletého gymnázia! V 90. letech se navíc garantovaný počet dějepisných hodin na ZŠ snížil v průměru na 1,5 hod. týdně. V rámci stávající školské reformy musí být alespoň po jedné hodině v 6. - 9. ročníku a v 1. a 2. ročníku gymnázia. Celkem tedy do budoucna stát zaručuje 6 vyučovacích hodin dějepisu jako minimální dotaci v rámci osmi let. Ostatní závisí na osvícenosti ředitele školy, který sice může v rámci společné dotace s občanskou výchovou či základy společenských věd přidělit hodin více, případně zařadit seminář. Situace na každé škole se však výrazně různí.

Konečně k závažným překážkám dobré, nejen dějepisné výuky patří to, že od roku 1990 nebyl vytvořen kvalitní program pro výuku: nebyly formulovány cíle, pojetí, struktura, obsah, ani vazby mezi předměty. Vše má vyřešit současný pokyn - rozpracujte si RVP na školách sami. Zavádějící jsou podivná tvrzení, která se stále objevují v tisku a ve vystoupeních úředníků MŠMT, že reforma dá konečně učitelům svobodu a odstraní biflování, že až dosud bylo učitelům vše předepsáno, museli otrocky plnit direktivy apod. Protože mají vysokou školu, tak musí perfektně ovládat vše od pravěku do současnosti na dnešní úrovni bádání a vybrat to důležité z národních, evropských i světových dějin by pro ně mělo být jednoduché. Je tomu jinak.

V dějepise byla vždy stanovena společná témata a základní faktografie, avšak postup, metody, učebnice a pomůcky, časový prostor pro jednotlivé kapitoly - to si určoval učitel, volnosti bylo dosyta. Od poloviny 90. let nebylo učivo obsažené v tehdejších školních osnovách ani náznakově rozděleno do ročníků. Důsledkem bylo, že docházelo a stále dochází k posunům učiva a obtížím při změnách učitelů nebo při přestěhování žáků apod. To se nyní díky tzv. "svobodě" škol ještě znásobí.

Dokument Rámcový vzdělávací program, který je součástí školského zákona schváleného v roce 2004, nejen že neobsahuje pasáž s formulacemi cílů dějepisu jako samostatného předmětu, ale celý jeho obsah pro 4 roky základní školy je stejně jako u všech ostatních předmětů kompletně vypsán na třech stránkách A4 v podobě nadpisů témat a obecných nekontrolovatelných výstupů. Obsah tedy bude rozpracován na každé škole jinak, což bude záviset na kvalitě učitele, počtu přidělených vyučovacích hodin, zvolené učebnici (na ZŠ výběr z devíti možných), požadavcích vedení školy atd. Co to bude znamenat v konkrétní realizaci si každý z účastníků sjezdu zřejmě dokáže představit. Co to bude znamenat pro žáky, už je představitelné těžko. Když žák změní školu a setká se tam se zcela jiným programem, mají ho podle instrukcí současných školitelů chybějící látku doučit učitelé nové školy. Jaké budou požadavky např. testů přijímacích zkoušek, které si sestavují střední i vysoké školy samy, když v RVP není jediné konkrétní jméno nebo událost, když není stanoveno základní (klíčové) učivo samozřejmé ve většině zahraničních dokumentů, to neodhadne ani největší prorok. Učitelé již nyní zápolí s traumaty, co by měli žáky naučit, aby obstáli v nejrůznějších testech; a z mnoha vysokých škol slyšíme varovné zprávy o stále se snižující úrovni vědomostí středoškoláků - uchazečů o studium. Ojedinělou podobu našeho základního vzdělávacího dokumentu potvrzují nejen zkušenosti ze zahraničí, ale i teoretické studie, poslední např. v rámci grantu PedF UK. Že je reforma vskutku náš "unikát" konstatoval v r. 2004 v rozhlasové besedě i hlavní poradce ministryně školství.

Bod zde uvedený na posledním místě, ale přesto ne podružný svým významem, je způsob zveřejnění reformy a dokumentu RVP; nechci ho však více rozvádět. Lze konstatovat, že vyhlašovaná diskuse byla jen formální, sami pracovníci VÚP si stěžovali, že ohlasů bylo málo. Většina lidí o takovém dokumentu a možnosti vyjádřit se k němu ostatně vůbec nevěděla. Postupně se objevující kritické hlasy nebyly zveřejňovány. Ani náš kritický příspěvek z jednání o RVP v Telči v roce 2003 nebyl do vydaného sborníku ze semináře zařazen, hned několikrát s měnícím se kuriózním odůvodněním.

Asociace učitelů dějepisu sdružuje téměř tři sta učitelů, kteří dosud neumdleli ve svém úsilí kvalitně pracovat, snaze soustavně se vzdělávat a také nabízet kolegům vlastní zkušenosti, nejen ve vydávaných Informačních listech a sbornících. Členové asociace jsou autory učebnicových řad, atlasů, chrestomatií, pracovních sešitů. O problémech výuky diskutujeme na seminářích, soustřeďujeme informace o situaci na školách a názory učitelů. Domníváme se, že je naší povinností na více než neutěšenou situaci, jak se nám z našeho pohledu jeví, upozornit i zde na sjezdu historiků a požádat o stanovisko reprezentantů vědy. Je na historické obci, aby se vyjádřila, jestli pokládá současnou situaci za uspokojivou a že se domnívá se, že o budoucnost dějepisné výuky a její výsledky není třeba mít obavy, nebo zda bude dále usilovat o změny ve směru zkvalitnění výuky a jejích podmínek, jak uvnitř svého oboru, tak směrem k příslušným státním institucím.

Co na závěr? Nějaká naděje. Součástí učitelského vzdělávání je i návštěva historických památek a různých míst spjatých s naší minulostí. V průběhu uplynulých let jsme poznali nejen desítky často pozapomenutých objektů, expozic a pamětihodností, ale také mnoho lidí, kteří se o ně starají. Setkali jsme se až s neuvěřitelně obětavou péčí o chátrající objekty. Sledujeme práci mnoha nadšenců v muzeích, opomíjených regionech i organizátory různých, často výrazně nekomerčních aktivit, snažících se uchovávat historické tradice. Není-li ochota posilovat zájem o odkaz předků ze strany státu a jeho institucí, věříme, že snad přežije živý vztah k zemi a její historii mezi nemalou částí jejích obyvatel. Že snad pomůže překonat dobu, kdy duchovní hodnoty jsou zastiňovány dravým úsilím o blahobyt materiální.

Děkuji za pozornost.

Referát, jehož znění bylo schváleno na schůzi výboru 1. září,
na sjezdu dne 7. září přednesl místopředseda ASUD Jan Kvirenc

VYSTOUPENÍ ASUD NA ZÁVĚREČNÉM ZASEDÁNÍ PLÉNA SJEZDU HISTORIKŮ

třetí den jednání 8. září 2006
Vzhledem k tomu, že na sekci nazvané "Výuka dějepisu v současném školském systému a její reforma" se na toto aktuální téma nediskutovalo (viz dále v oddíle Z HISTORICKÉ OBCE), a v závěrečném vystoupení garanta sekce Prof. PhDr. Z. Beneše, CSc. v plénu dne 8. 9. nebyla nejzávažnější tematika - tvorba školních vzdělávacích programů - obsažena, považovalo šest členů výboru přítomných na sjezdu za nezbytné seznámit shromážděné historiky se stanoviskem členů ASUD, vyplývajícím z jednání a diskusí na našich seminářích a obsahu odpovědí v řadě našich hodnotících dotazníků:
Vážení účastníci sjezdu,
považuji za svou povinnost jménem výboru Asociace učitelů dějepisu poděkovat za zařazení dějepisné sekce na pořad jednání.
Domnívali jsme se, že bude užitečné informovat odbornou veřejnost o tom, čím se zabývají učitelé dějepisu na svých seminářích a dalších akcích. Proto jsme připravili mimořádné sjezdové číslo Informačního listu, které jste obdrželi ve sjezdových materiálech.
Závěry sekce B, na níž jsme přednesli referát na téma výuky dějepisu, bychom chtěli doplnit třemi poznámkami.
 1. Je nesporné, že výuka dějepisu by na všeobecně vzdělávacích školách měla doznat výrazných změn, a to ne tím, že by bylo objevováno něco zcela nového, ale že metody a přístupy užívané dosud jen menší částí učitelů se stanou obecnými. Svůj pozitivní vztah k modernizaci výuky efektivními a účinnými metodami prokázali v uplynulých letech členové asociace jak vzdělávacími akcemi (ve spolupráci s mnoha historiky), tak publikační činností v podobě řady metodických sborníků, naposledy inspiracemi a náměty na zpracování školních vzdělávacích programů.
  V letech 1995-2001 připravili pro Kartografii pětidílný soubor dějepisných atlasů pro ZŠ, které jsou školami vysoce oceňovány, a v l. 2001-2005 řadu moderních učebnic a soubory dokumentů. Se všemi se účastníci sjezdu mohli seznámit na výstavce v aule.
 2. Obáváme se, že připravené podklady pro výuku dějepisu v rámci reformy a její podmínky očekávané cíle nenaplní. Jde např. o nedostatky ve vzdělávání učitelů, nedostatečnou časovou dotaci dějepisu i nezajištění pomůcek, kromě učebnic. Připravené dokumenty, jimiž se mají školy v oblasti výuky dějepisu řídit, považujeme za nekvalitní a nepřijatelné.
  Není možné, aby stát přesunul téměř veškerou odpovědnost za výběr obsahu i metody na samotné školy a jejich učitele, jimž neposkytne žádnou pomoc. Podrobnější důvody našich velkých pochybností v tomto směru jsme zařadili do IL v podobě našich rozborů a několika dokumentů.
 3. Byla zde zmíněna již delší dobu se snižující úroveň absolventů středních škol přicházejících na VŠ. Chceme připomenout, že nová podoba výuky na každé škole jinak tuto negativní tendenci jen posílí. Věříme proto, že v brzku dojde k revizi podkladů dějepisné výuky v rámci reformy a že za podpory a pomoci historiků povede nikoliv k proklamovanému, ale skutečně kvalitnímu utváření historického vědomí mladé generace.
Stanovisko členů výboru v plénu účastníků sjezdu přednesla předsedkyně ASUD Helena Mandelová

back