INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 27

M Š M T - A S U D


ZMĚNA VE VEDENÍ ODBORU 22

V průběhu roku 2005 odešel ze své funkce dosavadní ředitel odboru 22 PaedDr. Karel Tomek, který nadále bude působit v soukromé firmě zabývající se školením učitelů apod. Po výběrovém řízení zaujala místo ředitelky odboru 22 PaedDr. Jiřina Tichá, která v předchozím období zastávala místo ředitelky školy.

Z JARNÍ KORESPONDENCE

Dne 8. března jsme od nové ředitelky odboru 22 dostali sdělení, že naše žádost o dotaci na podporu činnosti našeho občanského sdružení v roce 2006 byla opět zamítnuta, protože nesplnila kritéria daného Programu. Tento Program stanoví, že dotace mohou dostat pouze asociace působící v oblasti mateřských a 1. stupně základních škol. Ty ostatní mají požádat o peníze z fondů OSF, kde je spodní limit 500 000,- Kč. Takovou žádost a takový projekt nebylo však v žádném případě našich silách zpracovat, tím méně během několika týdnů na podzim 2005. Nové podmínky byly na stránkách MŠMT zveřejněny 3. listopadu 2005! Dotázali jsme se řed. Tiché, kdo takovéto pro malá občanská sdružení nesplnitelné podmínky stanovil. Odpověď jména neobsahovala.
Dotázali jsme se proto dopisem na autorství diskriminujícího pokynu a další nejasnosti náměstka ministryně MŠMT PaedDr. J. Műllnera dopisem ze dne 13. dubna 2006:

"...chtěli jsme znát jména úředníků, kteří místo podpory našemu sdružení se ho snaží již třetí rok likvidovat - a to krátce po tom, co jsme se vyjádřili kriticky k připravované reformě... Již jsme si zvykli, že nám nikdo z ministerstva za naši práci ... nepoděkuje ani nám nepomůže - za uplynulých 16 let to byl jediný člověk, který měl skutečný zájem o naše návrhy - ministr Jiří Gruša. ...Dotyčnou směrnici považujeme za diskriminační...

Rovněž nás překvapilo, že ve sborníku Historie a škola z Telče v roce 2003 (vydaném v r. 2004) nebyl zveřejněn příspěvek výboru k RVP ... (bylo dohodnuto) dodatečné začlenění do publikace Historie a škola III. Příspěvek byl opět na pokyn pracovníků MŠMT vypuštěn. Připomíná to cenzurní zásahy vyřazení textů, které vyjadřují jiný názor než je oficiální ..."

V odpovědi náměstka Műllnera ze 17. května bylo uvedeno:

"...onou skupinou, na kterou se ptáte, je skupina regionálního školství, kterou zastupuji ... materiál byl projednáván na několika úrovních ministerstva, včetně porady vedení ... ASUD byl informován a byla mu nabídnuta možnost požádat o dotaci z ESF...

"Žádali jste, aby do sborníku ze semináře z roku 2004 byla zařazena Vaše Glosa, která se vztahovala k situaci z roku 2003. Glosa nezazněla na semináři v roce 2003 ani 2004, o její zařazení požádal ASUD až téměř po půl roce, kdy byl už sborník pro rok 2003 zpracován. ...podle našeho názoru v roce 2006 již postrádá aktuálnost ... MŠMT má pravomoc otisknout materiály, které považuje za důležité..."

Z našeho posledního dopisu náměstku Műllnerovi ze dne 19. května:

"...Bohužel zřejmě ani tentokrát nejste od svých podřízených dobře informován nebo nechcete či nemůžete připustit pochybení ministerstva ... Náš příspěvek Glosy ke školnímu dějepisu z hlediska učitelů zastupovaných výborem ASUD byl přednesen na jednání v Telči 8. září 2003 ... Podstatné je, jak vyplývá z 6. bodu Vašeho dopisu, naše materiály prostě nepovažujete za důležité.

...Mnohokrát nám bylo sděleno, že budou zveřejněny skutečné výsledky - výstupy prací, na které byly vynaloženy finanční prostředky MŠMT - tyto informace nelze nikde najít...

... Jak píšete v závěru svého dopisu, budeme i přes překážky nejrůznějšího druhu pokračovat ve svém úsilí o dobrý školní dějepis… V žádném případě nechceme být spojováni s procesy vedenými liberálními propagátory alternativních metod, kdy poznání je zbytečné a každý učitel může v rámci daném vágními hesla RVP učit co chce, kdy chce a jak chce. A také být obviňováni ze ztráty historického vědomí naší mladé generace, na které po 15 letech svobodné výuky veřejnost stále důrazněji upozorňuje…

Jak je naše Glosa aktuální po třech letech od jejího přednesení?
Možná více, než tehdy, kdy ještě byla nějaká naděje na změny a úpravy. To však každý může posoudit z jejího textu, který byl otištěn na str. 3 - 9 Informačního listu č. 22 z února 2004 a vystaven na naší internetové stránce.

SEMINÁŘE "HISTORIE A ŠKOLA" POŘÁDANÉ MŠMT V TELČI

V posledním období jsme od našich členů dostali několik dotazů na tyto semináře, o nichž se dočetli např. na webu MŠMT. Konají se jednou ročně od roku 2002. Účastní se jich asi třetina zaměstnanců MŠMT a jeho ústavů, třetina historiků nebo didaktiků dějepisu a pracovníků příbuzných oborů (občanské výchovy, zeměpisu) a třetina učitelů - zástupců několika asociací ASŘ, AZŠ, AŘG aj. nebo učitelů, kterým škola umožní a zaplatí účast. V posledních dvou letech tvoří základ účastníků členové Pracovní skupiny pro dějepis jmenované v roce 2004 náměstkem Műllnerem (viz dále). O programu seminářů jsme psali v našich IL č. 19, 22, 24 a 26.
Tématem prvního (2002) byla koncepce dějepisu a občanské výchovy na ZŠ a SŠ (výstupem teze tří pracovních skupin), druhého (2003) Rámcové vzdělávací programy; ty však nebyly účastníkům známy, ani nebyly k dispozici, stejně jako žádný z návrhů pilotních škol. Třetího semináře (2004) jsme se z finančních důvodů neúčastnili - v IL 24 o něm referoval náš člen V. Ulvr (Jednalo se o poměru národních a obecných dějin, o cykličnosti výuky na gymnáziích, o metodice, zájmu médií o výsledky výuky dějepisu, aprobovanosti učitelů aj.), konečně zatím poslední setkání (2005) mělo na programu průřezová témata a mezipředmětové vztahy. K prvnímu z nich byly předneseny jen dva kvalitní referáty (Zouhar, Kratochvíl), další se od tématu odchýlily. Pátý seminář je plánován na 13.- 14. listopad. Bylo oznámeno téma "Terminologie". Je pravděpodobné, že i tentokrát nabídne MŠMT účast pedagogům z praxe.

PRACOVNÍ SKUPINA PRO DĚJEPIS - PORADNÍ SBOR MŠMT

byla náměstkem ministra J. Műllnerem jmenována v roce 2002, když předtím zkrachovalo jednání výboru Sdružení historiků vedeného prof. Jaroslavem Pánkem a ani skupina, která pak byla pověřena problémem prodlužování doložek k učebnicím se příliš neosvědčila (o jejich udělování rozhoduje MŠMT a VÚP).
Jejími členy jmenoval pan náměstek devět pracovníků MŠMT a jeho ústavů (MŠMT 5 čl. za odbory 22, 25 a 30, další za VÚP, Cermat, NÚOV, NIDV), zástupci dvou pilotních škol, 3 členové z FF univerzit, 2 zástupci SH, po jednom zástupci VŠ za občanskou výchovu a zeměpis, po jednom ze SVOD, SKAV, AŘG, a ASUD). Někdy byli přizváni další referující. Kromě dvou setkání v Telči v roce 2004 a 2005 se skupina sešla v Praze dvakrát - 16. 5. 2005 a 27. 4. 2006.
ASUD v prvním roce zastupoval místopředseda J. Kvirenc, v druhém člen výboru L. Šmejda. Pro představu o činnosti této skupiny vybíráme z jejích závěrů:
1/ Na programu schůzky v roce 2005 byl projednáván obecný manuál pro tvorbu ŠVP, oznámena příprava dějepisným manuálů, byl prezentován projekt Zmizelí sousedé a diskutováno o výuce holocaustu na školách. Další byla informace o práci VÚP.
Výstupy z jednání:
2/ Jednání PS 27. 4. 2006
Přítomní byli informováni o řadě akcí (sjezd historiků, projektu S, o projektu UJEP o využití ICT v D, soutěži Lidice, o semináři ministrů školství v Praze a v Terezíně v dubnu 2006 aj.)
Jednalo se o stavu příprav ŠVP na školách.
Ze zápisu:
Mgr. Zouhar, zapojen mimo jiné v projektu Koordinátor, informoval o stavu přípravy ŠVP na školách a zmínil některé z negativních jevů:
Mgr. Šmejda v diskusi upozornil na soukromé agentury, které za 5 - 20.000 Kč zpracují ŠVP pro danou školu. RNDr. Chromý potvrdil, že podobné připomínky z řad pedagogů zaznívají i na kurzech dalšího vzdělávání na PřF UK
Dopředu by měla být známa kritéria, podle nichž bude např. ČŠI posuzovat "fungování" školy a při jejich nesplnění navrhovat odvolání ředitele. RNDr.Chromý navrhl, aby MŠMT vypsalo v rámci "výzkumu" projekt zaměřený na zjištění aktuálního stavu tvorby ŠVP v jednotlivých typech škol a regionech.
Prof. Beneš zdůraznil nezbytnost při uskutečňování reformy neopomíjet odbornou správnost výuky (odborná správnost je i jednou z funkcí učebnic, pro které jsou používány při výuce). Očekávané výstupy v RVP ZV jsou závazné (třebaže učivo nikoliv), nelze chápat RVP ZV jako osnovy. Učitelé získávají od lektorů v rámci projektu Koordinátor i informace, že není nutné probrat všechny epochy, protože RVP ZV není závazný.
PhDr. Hudecová: v projektu Koordinátor jsou většinou lektoři, kteří používají metody kritického myšlení. Tyto metody nevyhovují všem učitelům.
Doporučení:
Pracovní skupina navrhuje
1. zorganizovat setkání školitelů koordinátorů za účasti dalších zainteresovaných osob, kde by se probral současný stav. Na setkání školitelů koordinátorů upozornit školitele na výše uvedené problémy, aby se kaskádovým efektem dále nešířily.
2. Při zavádění RVP GV a SOV využít poznatků ze zavádění RVP ZV.
3. Zvážit sociologické šetření postupu implementace RVP ZV.
Návrh VÚP na ustavení pracovní skupiny, která by se touto problematikou zabývala - především by se jednalo o takové pojetí výuky dějepisu na středních školách (zejména gymnaziální vzdělávání), které by více odpovídalo jeho potřebám - tematické okruhy, prohlubující exkurzy
K zápisu připojil ASUD připomínku, že zde nebyl přiblížen a doporučen k využití 9. sborník ASUD, který na jednání prezentoval delegát ASUD a který byl vytvořen za spolupráce cca 30 učitelů dějepisu z praxe bez jakékoliv finanční podpory. Sborník, který zmínil člen skupiny z PedF MU, nebyl uveden ani mezi vhodnými materiály, které mohou učitelé dějepisu využít jako inspiraci při tvorbě svých programů. Dostali jsme odpověď, že MŠMT zveřejňuje pouze to, co samo vydává.
Protože bychom rádi informovali členy o výsledcích, požádali jsme pracovnici odboru 22 řídicí tuto skupinu o stručnou rekapitulaci činnosti a zejména o to, jak a čím tato skupina v daném období přispěla ke konkrétnímu zlepšení výuky dějepisu na školách, co se změnilo. Zatím jsme takový příspěvek neobdrželi.
LŠ, HM

SETKÁNÍ NOVÉ ŘEDITELKY ODBORU 22 PaedDr. JIŘINY TICHÉ S PŘEDSEDKYNÍ ASUD PaedDr. HELENOU MANDELOVOU

se uskutečnilo o prázdninách - 26. července na MŠMT. Předsedkyně ASUD seznámila novou ředitelku s některými problémy, s jejichž řešením se asociace potýká, s novým sborníkem Náměty pro tvorbu ŠVP dějepisu a přípravou dalšího dílu této publikace. V rozhovoru se dotkly i tvorby pomůcek, zejména nových učebnic zpracovaných autorkami z ASUD, které se zařazují mezi mimořádně úspěšné tituly. Prohovořily další možnosti spolupráce.
Dr. Tichá vyjádřila přání zlepšit vzájemné vztahy a hledat možnosti pro využití podnětů ASUD i možnosti perspektivy při tvorbě většího projektu z prostředků ESF.

back