INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 26

MŠMT, VÚP, KORESPONDENCE


ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ ZE SEMINÁŘE MŠMT V TELČI 31.10.-1.11. 2005
NA TÉMA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY

Účastníci semináře se dohodli na těchto doporučeních pro výuku společenskovědních předmětů:

  1. Mezipředmětové vztahy tvoří jeden z pilířů dnešní efektivní výuky dějepisu. Účastníci semináře však upozorňují na obsahovou nevyjasněnost tohoto pojmu i na jeho terminologické nedostatky. Referáty a diskuse semináře ukázaly zejména nejen na teoretickou, ale také metodickou možnost uplatnění mezipředmětových vztahů dějepisu a zeměpisu, dějepisu a výchovy vztahu ke kulturně historickému dědictví, dějepisu a průřezových témat (mediální výchovy, osobnostní a sociální a environmentální výchovy). Prezentované ukázky didaktického zpracování do roviny metodických návodů a projektů ukázaly, že současná česká výuka dějepisu i zeměpisu je po didaktické i metodické stránce schopna v praktické výuce realizovat integraci poznatků a kooperaci poznávacích metod a strategií jednotlivých vzdělávacích oborů (vyučovacích předmětů).
    Účastníci semináře doporučují, aby na www stránkách MŠMT a VÚP byly zveřejněny nejen všechny referáty semináře, ale také podstatná část diskuse.
  2. Na základě připomínek učitelů apelovat, aby připravovaná jednotná maturita byla vnitřně diferencována, což by zohlednilo jednotlivé typy středních škol a míru výuky jednotlivých předmětů v nich.
  3. Podporovat informovanost školské veřejnosti o zkušenostech pilotních škol při přípravě a realizaci školních vzdělávacích programů.
  4. Iniciovat a podporovat vytváření partnerského vztahu mezi školou a muzei a hledat takové formy vzájemné spolupráce, které umožňují využití kulturně historického dědictví muzeí, případně dalších "paměťových" institucí, jako galerií a archivů, pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Navrhuje se využít přitom dosavadní realizované projekty, jejich výsledky a publikované výstupy.
  5. Obnovit vydávání informačních materiálů (edice "Téma") k závažným a aktuálním problémům učiva společenskovědních předmětů.
  6. Příští seminář v Telči věnovat otázkám terminologie a její implementace do didaktické literatury a kurikul, popř. projektové metodě či osobnosti učitele společenskovědních předmětů.
Znovu se potvrdilo, že účast zahraničních kolegů je pro obsah seminářů i jejich výsledků přínosem.

Na výzvu o připomínky k zápisu zaslal výbor organizátorům semináře MŠMT své doplnění, které nebylo začleněno do závěrů semináře přímo v Telči a požádal o jeho dodatečné připojení. K tomu nedošlo, takže ho připojujeme na tomto místě.

Zástupci Asociace učitelů dějepisu přítomní jednání v Telči informovali výbor na listopadovém jednání o programu a výsledcích semináře. Výbor zhodnotil - i vzhledem k vynaloženým finančním prostředkům - jeho přínos pro další práci škol. Mimořádně jsme ocenili vynikající referáty V. Kratochvíla, A. Brabcové a J. Zouhara, které bychom rádi využili pro své členy.

Naopak ve vystoupení pracovnice VÚP jsme postrádali informaci a zhodnocení částí ŠVP o mezipředmětových vztazích, projektech a průřezových tématech, stejně tak nám chybělo vystoupení přítomných zástupců deseti fakult, jak na tento úkol ŠVP připravují budoucí učitele. To se týká i začlenění námětů pro vytváření ŠVP v návaznostech obsahu dějepisu na občanskou výchovu, český jazyk, výtvarnou výchovu, zeměpis aj., které by učitelé velmi uvítali.

Přes nesporný přínos výměny názorů v diskusi měla by telčská setkání přinést také konkrétní podněty pro splnění náročných úkolů ukládaných učitelům dějepisu na školách; jen někteří z nich jsou disponováni - vyjádřeno slovy jednoho z pracovníků MŠMT - kvalitně splnit "tak banální úkol, jako je ŠVP".

Věříme, že materiály ze semináře budou brzy zveřejněny.

Za výbor ASUD Libor Šmejda, člen Pracovní skupiny MŠMT pro dějepis
a Helena Mandelová, předsedkyně asociace

Z KORESPONDENCE S MŠMT A VÚP

V posledním IL jsme informovali o našem dotazu poradci ministryně školství dr. M. Profantovi na konkrétní osoby, které zadávaly zpracování ŠVP dějepisu a dávaly příkazy a pokyny k jeho obsahu, rozsahu, délce, formulacím atd. - prof. Beneš, podepsaný s dr. Hudecovou pod návrhem RVP dějepisu, na semináři v Telči veřejně prohlásil, že to neví. Dr. Profant na naše dva dopisy neodpověděl.

Nedostali jsme také odpověď od ředitele VÚP dr. J. Jeřábka, jehož jsme se v prosinci zeptali, proč se nemůžeme seznámit s ŠVP pilotních škol, o kterých jsme se domnívali, že po třech letech práce na ŠVP (konzultovaných s pracovníky VÚP) a ročním ověřování by měly být jednou z cest pomoci dalším tisícům škol. Ptali jsme se také, zda budou kromě stávajícího obecného materiálu (Hodnocení) zpracovány také zkušenosti z konkrétních vzdělávacích oblastí.

Je to trapné, neboť školy které se svým ŠVP zabývají již nejméně čtvrtým rokem, neposkytnou žádné konkrétní rady a několik tisíc ostatních si s tvorbou tohoto dokumentu má poradit během několika měsíců jen na základě obecných pokynů.

Našemu dopisu řediteli Jeřábkovi předcházela korespondence s novou pracovnici VÚP pro dějepis Mgr. J. Boňkovou a její nadřízenou dr. R. Liesnerovou:

Dotaz a žádost výboru ASUD PhDr. R. Liesnerové,
odpovědné ve VÚP za oblast společenských věd

21. září 2005
Vážená paní doktorko,
posílám znovu náš zářijový dotaz a předem děkuji za odpověď.
S pozdravem Helena Mandelová
P.S. Čtu si právě Učitelské listy a tam je v několika článcích zmínka o tom, že ŠVP pilotních škol mají ostatním sloužit ne ke kopírování, ale jako podnět, inspirace a zkušenost. Tak to samozřejmě chápeme i my.

Náš dopis dr. R. Liesnerové ze září 2005:
Vážená paní doktorko,
v loňském roce nám na náš dotaz na ŠVP pilotních škol pro vzdělávací oblast Člověk a společnost, s nimiž jsme se chtěli seznámit, pan ředitel Jeřábek napsal, že školy na nich ještě pracují a dopilovávají je, ač už podle nich dle různých informací již měly učit. Předpokládáme, že je již letos mají hotové. Protože se jedná o veřejný dokument, možná, že ho některé mají na své webové stránce.
Po naší zářijové výborové schůzi jsem se dotazovala na možnost seznámit se s nimi Mgr. Boňkové, ale odkázala mne na Vás. Nevím, zda tyto programy nemá, nezná nebo se obává nám je zaslat - přitom jsme byli panem náměstkem Müllnerem i ředitelem Tomkem několikrát vyzýváni, abychom s Vámi více komunikovali. Máme ŠVP oblasti "Člověk a společnost" od pana řed. Jiřičky a ŠVP Londýnská z webu. Můžete nám sdělit, jakým způsobem se můžeme s těmito programy seznámit? Zda nám je můžete poslat e-mailem nebo nás odkážete na webové stránky škol.
Předem Vám děkujeme.
Za výbor ASUD Helena Mandelová

Odpověď pracovnice VÚP
13. října 2005
Vážená paní Mandelová,
omlouvám se za pozdní reakci na Váš dotaz.
Žádáte nás o zprostředkování těch částí školních vzdělávacích programů pilotních škol, které jsou věnovány vzdělávací oblasti Člověk a společnost.
Chtěla bych upozornit, že není možné posuzovat jednotlivé části ŠVP, případně se nechat jimi inspirovat, bez prostudování celého dokumentu. ŠVP je materiál ucelený, sjednocený, jednotlivé části spolu velice úzce souvisejí, mají společná východiska, záměry i strategii.
Pilotní školy, které jsou zapojeny do projektu Pilot - Z, mají pochopitelně vlastní školní vzdělávací programy již zpracované (vyučují podle nich v plném rozsahu) a my je v rámci tohoto projektu máme k dispozici. Slouží nám tedy k výzkumným účelům a realizaci projektu.
ŠVP je materiálem otevřeným, to znamená, že ho školy mohou podle vlastních potřeb v určitých obdobích upravovat (doporučujeme konec školního roku), případně doplňovat, a veřejným, to znamená, že všichni zájemci o seznámení se s tímto dokumentem mají možnost do něj nahlédnout. Je však na školách, aby samy rozhodly, zda jej vyvěsí na webové stránky školy nebo zda ho budou mít k nahlédnutí v ředitelně či v jiném prostoru školy.
Protože způsob zveřejnění ŠVP je ponechán plně v kompetenci ředitelů škol, domnívám se, že by bylo od nás velmi neuvážené poskytovat Vám tyto materiály bez jejich souhlasu.
Máte-li tedy zájem, obraťte se na pilotní školy, ať samy rozhodnou, jakým způsobem Vám vlastní ŠVP poskytnou k nahlédnutí.
Budete-li potřebovat prokonzultovat další okolnosti týkající se způsobu zpracování ŠVP, jsme nakloněni spolupráci.
S pozdravem PhDr. Romana Liesnerová

(tučné písmo ASUD)

Po tomto dopise jsme se znovu obrátili na pilotní školy:

ŽÁDOST VÝBORU ASUD PILOTNÍM ŠKOLÁM O MOŽNOST SEZNÁMIT SE S ŠVP OBLASTI ČLOVĚK A SPOLEČNOST

V průběhu předchozích let jsme se průběžně zabývali návrhy na RVP, zejména oblast Člověk a společnost. Po vydání Bílé knihy v době 2. verze RVP, byly vytipovány tzv. pilotní školy (viz IL 25). V roce 2004/2005 již - po dvouleté tvorbě svých programů - měly školní ŠVP hotovy a podle plánu VÚP je začaly ověřovat v praxi. Na podzim 2004 jsme je požádali o možnost seznámit se s částí Člověk a společnost, ale byli jsme odmítnuti - tehdy jen jediná škola měla svůj ŠVP na webu.

Vzhledem k tomu, že ti ředitelé, kteří se ozvali v roce 2004, uvedli, že stále ještě na svých programech pracují, jsme svou žádost opakovali na podzim 2005. Požádali jsme o možnost seznámit se s tím, jak jejich učitelé dějepisu svůj úkol vyřešili; uvedli jsme že ho nebudeme ani podrobovat hodnocení ani ho zveřejňovat. Výsledek byl jen o něco lepší. Ze 14 škol, které 2. rokem ověřovaly svůj ŠVP, máme k dispozici pět těchto programů - dvě školy mají celý ŠVP také na svém webu - (Svobodná škola Londýnská a ZŠ Žižkova v Turnově), tři nám programy poslaly (ZŠ Lysice, ZŠ Lesní Liberec a ZŠ J. Matiegky v Mělníku). Těm jsme poděkovali. Jejich programy mají některé zajímavé prvky, které by stály za úvahu k využití.

Šest škol otevřeně odmítlo (ZŠ J. Malíka Chrudim, ZŠ Novoborská Praha 9, ZŠ Vodňanská Prachatice, ZŠ Táborská Praha 4, ZŠ Vrané n. Vlt., ZŠ Albertova Kroměříž; z nich se jedna omluvila, že nemá aprobovaného vyučujícího D a jedna nabídla ŠVP jen výměnou za nějakou naši pomoc ); tři školy na náš dopis neodpověděly (ZŠ Nuselská Havlíčkův Brod, ZŠ SNP Ústí n. Labem a ZŠ Kosmonautů Zábřeh).

Pro doplnění této informace uvádíme některé citace z odmítavých odpovědí šesti pilotních škol:
"...I když máme ŠVP schválený, stále se na něm pracuje. Neustále se na nás někdo obrací s různými prosbami o pomoc a spolupráci, ale kdo pomůže nám?..." řed. školy.
"Nejen já, ale i mí kolegové pracují na propagaci ŠVP na různých přednáškách. Ale považuji prozatím náš ŠVP za interní záležitost, která vyžaduje další úpravy a proto jej nezveřejňujeme ..." řed. školy.
"...Rádi přispějeme svými znalostmi a zkušenostmi v určité oblasti, ale kompletní ŠVP k dispozici ... neposkytneme ..." řed. školy.
"...na základě konzultací s několika dalšími učiteli dějepisu nepovažujeme spolupráci s ASUD za pro nás přínosnou a smysluplnou ... ani od nás nedostanete více, než informaci, jíž jsme se nikdy netajili - tedy tu, že náš školní vzdělávací program nikterak nekrátí počet vyučovacích hodin věnovaných historii ..." řed. školy. (zvýraznění wm.)
"Práce na ŠVP dle 4. verse RVP ZV byly odváděny bez jakékoli finanční kompenzace - a šlo ... o stovky hodin z weekendů, prázdnin a při plném pracovním zatížení učitelů ... domnívám se, že zkušenosti pilotních škol s tvorbou vlastních vzdělávacích programů jsou zúročeny v Manuálu, jenž by měl být všem školám dostupný na w-stránkách VÚP ... " řed. školy.
"Považuji náš ŠVP... za stále rozpracovaný ... Proto zatím tento program neposkytujeme ke zveřejňování ..." řed. školy.

Ředitel VÚP na kulatém stole SKAV před dvěma lety prohlásil, že pilotní školy pokládají ŠVP za svůj majetek ve smyslu autorského práva. Nevíme, co si o tom myslet - domnívali jsme se, že se školy přihlásily k mimořádnému úkolu, aby se po čtyřech letech práce na ŠVP s ostatními podělily o své zkušenosti a usnadnily ostatním jejich nelehký úkol - tak, jako členové ASUD dávají svým kolegům k dispozici své nápady a to, co se jim podařilo a jak to bylo samozřejmé i např. na našich předválečných pokusných a reformních školách, jejichž výsledky byly pozoruhodné.

Na podzim 2005 zveřejnil VÚP Závěrečnou zprávu o ověřování ŠVP v ZV na vybraných pilotních školách. Má 53 stránek, popisuje podrobně postup ověřování, uvádí seznam pilotních škol a slibuje zpracování Manuálu, který by měl školám pomoci při zpracování ŠVP. Bohužel v kapitolách hodnocení se věnuje jen obecným problémům, informaci o tom, jak se školy vypořádaly s pojetím a obsahem výuky, konkretizací kompetencí do jednotlivých oblastí a předmětů nebo průřezovými tématy ve Zprávě nelze najít (dokument je na webové stránce VÚP www.vuppraha.cz).

Měli jsme zřejmě skutečnosti neodpovídající představu, že pilotní školy budou své zkušenosti - dobré i špatné - předávat ostatním. Školy samotné měly zřejmě jiné instrukce nebo plány, jak o tom svědčí slova citovaná z jejich odpovědí.


ŽÁDOST ASUD O STÁTNÍ DOTACI Z MŠMT A VYÚČTOVÁNÍ

Ač na valných hromadách je vždy podávána zpráva o hospodaření i zpráva revizní, které členové schvalují, některé podrobnější informace nebo bližší okolnosti této oblasti neobsahuje. Navíc se valných hromad všichni neúčastní. Proto chceme členy asociace informovat i o finančních příspěvcích státu, které byly vždy věnovány na činnosti, kterým nevěnuje péči ani ministerstvo, ani soukromé firmy - např. publikování zkušeností z praxe, aktuálním informacím atd.

K pravidelným činnostem výboru na konci roku patří podání žádosti o ministerskou dotaci; v letech 1996 - 2003 jsme na činnost v následujícím roce získávali podporu 80 - 100 tis. Kč, takže jsme z ní mohli pořídit tisk metodických sborníků, Informačních listů a uhradit další výdaje. V roce 2004 nám byla dotace odebrána a v roce 2005 činila 20 tis. Kč, za něž jsme vytiskli část 8. sborníku (viz výše).

Letos jsme byli upozorněni, že dotace budou přiděleny jen asociacím působícím v oblasti mateřských škol a 1. stupně ZŠ. My že si máme požádat o grant ESF; po dotazu jsme zjistili, že minimální částka, o kterou je možno žádat, je 500 tis. Kč. Takový rozsáhlý projekt není v našich silách - pořádání dvou celorepublikových seminářů, čtyř exkurzí, vzdělávacího kurzu, vydání dvou Informačních listů a jednoho sborníku ročně jsou spolu s činnostmi v rámci soutěží (SOČ, Eustory, DO), spolupráce s MŠMT a spolupráce na dalších projektech (DVD aj.), vedení webové stránky i udržování mezinárodních kontaktů - zcela vytíží členy výboru i další kolegy, kteří pracují na plný úvazek na svých školách a věnují se i dalším činnostem souvisejícím s výukou dějepisu. Bez zvláštní síly, která by se dalším činnostem věnovala naplno, se o novou formu finanční pomoci nemůžeme ucházet. Proto jsme žádost o dotaci MŠMT podali znovu.

V lednu je termín pro vyúčtování minulé dotace - každoročně je třeba vyplnit jedenáct stránek formulářů s požadovanými údaji a vylíčením naší činnosti. Vyúčtování bylo podáno koncem ledna.


PERSONÁLNÍ ZMĚNY NA MŠMT A VÚP TÝKAJÍCÍ SE NAŠÍ ČINNOSTI

Ministerstvo školství opustil ředitel odboru předškolního, základního a uměleckého vzdělávání PaedDr. Karel Tomek, který odešel do soukromé firmy zabývající se vzděláváním učitelů. Od září je zastupujícím ředitelem Mgr. Svatopluk Pohořelý.

Od prázdnin 2005 po odchodu dr D. Hudecové nebylo ve Výzkumném ústavu pedagogickém obsazeno místo pracovníka pro dějepis. V průběhu roku nastoupila nová pracovnice dr. Jana Boňková, která se účastnila také semináře v Telči. Poskytla nám vyžádané informace o pilotních školách (e-mailové adresy a webové stránky) avšak vzhledem k tomu, že VÚP nám odmítl poskytnout informace o zkušenostech těchto škol z tvorby ŠVP, k bližší spolupráci dosud nedošlo.

HM

back