INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 26

Z HISTORICKÉ OBCE


Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ HISTORIKŮ

V průběhu podzimu a zimy pokračovaly přednášky v přednáškovém sále Národního muzea na téma Panovníci českých dějin, bylo připraveno plenární jednání s volbou nového výboru, vyšlo další číslo Zpravodaje historického klubu a začal se připravovat Sjezd historiků, který se bude konat v září 2006.

Vzhledem k tomu, že se výbor SH od podzimu 2003 nezabýval záležitostmi dějepisu a věnoval se svým záležitostem, neúčastnili se od května 2005 členové výboru ASUD pravidelně schůzí SH, jako tomu bylo nepřetržitě od roku 1990 a požádali o přizvání, jakmile se bude jednat o tématu výuky dějepisu. Problémy tohoto období obsahuje zpráva ASUD pro valnou hromadu (plenárním jednání) SH 19. října 2005. Na jednání v NM ji přednesla členka našeho výboru Ilona Pařízková:


Ze zprávy výboru o činnosti Asociace učitelů dějepisu (výňatky)

Tato zpráva úzce navazuje na naši zprávu přednesenou ve zredukované podobě na valném shromáždění SH 18. listopadu 2004 a zveřejněnou v úplnosti ve Zpravodaji Historického klubu č. 2 /2004. Informace z loňského valného shromáždění SH postihují v plném rozsahu i stávající problémy v postavení a podmínkách výuky dějepisu na základních a středních školách; ty přetrvávají a nadále je považujeme za alarmující. Pro jejich nápravu a řešení se nám bohužel nepodařilo stávající výbor Sdružení historiků získat. V rámci této zprávy jen přehledně informujeme o konkrétních činnostech naší asociace kolektivního člena SH od minulého valného shromáždění SH...

...Ve vztahu k MŠMT se nic nezměnilo. I nadále trvá náš nesouhlas se začleněním dějepisu do RVP v rámci oblasti Člověk a společnost a s vymezením jeho obsahu; možnost posvěcená zákonem přidělit dějepisu za osm let školní docházky dokonce pouze šest vyučovacích hodin D v porovnání s 20 hodinami předválečného období a 16 hodinami komunistického období představuje situaci unikátní. V součinnosti se SH nebylo však od roku 2003 bohužel žádné úsilí o změnu vyvinuto. …. ASUD má jednoho člena ve dvacetičlenné Pracovní skupině pro výuku dějepisu zřízené MŠMT, které v ní má polovinu členů…. V březnu t.r. jsme zpracovali rozbor velmi nekvalitního dějepisného testu pro tzv. Maturity nanečisto Cermatu, seznámili s ním výbor SH, ale jeho členové nás bohužel nepodpořili, ani se jím nezabývali. Na základě naší kritiky byla odvolána ředitelka Cermatu...

...Na náš loňský Dopis českým historikům zveřejněný ve Zpravodaji HK č 1/2004 jsme dosud nedostali žádný ohlas. Je politováníhodné, když na obranu dějepisu vystupují publicisté (např. v květnu 2005 časopis Týden, naposledy L. Vaculík v LN 10. 10.), zatímco historiky ubohé postavení výuky dějepisu v posledním roce - dvou nezajímá.


JEDNÁNÍ VÝBORU SH O DĚJEPISE

Výbor (zvolený 19. října) zařadil na pořad Sjezdu historiků jako jeden z programových bloků - sekci o výuce dějepisu. Jednal o tom v listopadu a v prosinci s prof. Z. Benešem, který byl pověřen funkcí garanta tohoto bloku. Bohužel jsme na toto jednání nebyli pozváni, s výsledky jsme byli seznámeni pomocí zápisu ze schůze výboru SH z 22. listopadu:

...Dalším bodem programu byl připravovaný sjezd historiků. …Prof. Beneš podal informace k I. bloku (Výuka dějepisu v současném školském systému …) - jednání by se mělo orientovat na teorii školního dějepisu, jeho praxi a též problematiku řízení, přítomni by měli být i zástupci MŠMT.

Program dne 7. září:
I.
Výuka dějepisu v současném školském systému a její reforma
(Potřebuje Česká republika vůbec učitele dějepisu ?)
garant programového bloku prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
II.
Historie v kontextu ostatních vědních disciplin
(Obejde se historik bez znalostí fyzikálních zákonů?)
garant programového bloku doc. PhDr. Tomáš Knoz, PhD.
III.
Dějiny českých zemí v evropských a světových souvislostech
(Zajímají naše dějiny také někoho jiného než české historiky?)
garant programového bloku prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc.

Výbor ASUD se zápisem zabýval na schůzi a rozhodl se vyjádřit se k tématu: 18.12. 2005 (výňatek z dopisu)

...Poněkud nás zaskočil podtitul I. bloku o výuce dějepisu (který nepovažujeme za šťastný ani jako provokativní téma); domníváme se, že se jako velmi netaktní až hrubý - viz zvláště necitlivé zařazení slova "vůbec" - dotkne mnoha učitelů."...

Jestliže se domníváte, že Sjezd historiků může dosáhnout změny v postavení a místě dějepisu a přispět k žádoucí podstatné změně v podmínkách jeho výuky na všech školách, když se to nepodařilo energickým konkrétním aktivitám výboru SH a dalších historiků v předchozích letech (a výsledkem je státem garantovaných celkově šest hodin dějepisu za osm let školní docházky, alespoň podle současných dokumentů), rádi bychom byli stejného názoru a přáli bychom si to, ale situace se nám jeví jinak.

...Znovu chceme připomenout, že bychom byli rádi, kdyby výbor SH projednal problematiku dějepisné výuky, pokud ji zařadí do programu, také z pohledu učitelů, a předem děkujeme za případnou informaci o takovém záměru. Rovněž nabízíme svou spolupráci při přípravě programového bloku Výuka dějepisu v současném školském systému a její reforma.


Výbor SH jednal o dějepise na schůzi 21. 12, z níž jsme dostali zápis

... 2/ Dalším bodem programu byl dopis členů výboru ASUD, zaslaný výboru SH ČR, který se týká zejména plánovaného jednání o výuce dějepisu na IX. sjezdu historiků (členové výboru ASUD mají výhrady k podtitulu názvu příslušného bloku a vyslovují pochybnosti o úspěchu jednání pro dosažení změn postavení dějepisu na školách)….a obsahuje nabídku spolupráce programového bloku sjezdu. Celá záležitost vyvolala diskusi, přítomný prof. Beneš přečetl členům výboru svou odpověď, výbor SH ČR bude reagovat vlastním dopisem. Bylo konstatováno, že se jedná zřejmě o nedorozumění… a že jednání výboru SH ČR s výborem ASUD bude probíhat tak, jak již bylo domluveno na semináři v Telči, výbor SH ČR počítá i se spoluprací při přípravě sjezdu. Členové výboru zdůraznili, že zástupce výboru ASUD je nadále zván na jednání výboru SH ČR.


Žádný z uvedených dopisů jsme však nedostali. Zástupci výboru ASUD se účastnili jednání výboru SH 25. ledna. V diskusi se pokusili objasnit stanovisko asociace, k žádným závěrům se nedošlo, o programu dějepisné sekce na Sjezdu historiků se nejednalo. Bylo pouze dohodnuto, že výbor ASUD připraví na sjezd obsáhlejší referát s rekapitulací situace od minulého sjezdu a současnými problémy výuky dějepisu. Další záležitosti, předpokládáme, budou projednány v průběhu jara.


back