INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 26

DOKUMENTY - KORESPONDENCE


ASUD K BROŽUŘE ZPOCHYBŇUJÍCÍ HOLOCAUST

Ačkoliv, jak bylo v tisku sděleno, v této věci byly podány žaloby MŠMT a také některé školy vyjádřily své odmítnutí publikace rafinovaně posílané na školy (zejména střední) přímo na jména jednotlivých učitelů, považovali jsme (i s přímou podporou některých členů) za vhodné zveřejnit stanovisko členů ASUD, které bylo zasláno ČTK, ČR, TV, deníkům i učitelským periodikům.

Čeští učitelé dějepisu se již mnoho let věnují tématu holocaustu ve školní výuce dějin 20. století, účastní se seminářů pořádaných Památníkem Terezín, na základě vlastního zkoumání vytvořili jejich žáci pozoruhodné práce v projektu Zmizelí sousedé, organizují se svými žáky a studenty další projekty i zájezdy do Terezína a Osvětimi; o řadě z těchto aktivit publikují zkušenosti pro své kolegy jak v metodických materiálech Asociace učitelů dějepisu, tak v učitelském i jiném tis-ku. Spolupracujeme v mezinárodním měřítku mj. s asociací Euroclio v Haagu a Muzeem Anne Frankové v Amsterdamu.

Jsme šokováni tím, že je možné v naší zemi šířit myšlenky, které zaslouží nejen morální odsouzení, ale i trestní postih. Rafinované a nebezpečné je totiž nejen zasílání brožur na školy, ale i to, že iniciátoři této "akce" dokonce zneužili informační zdroje, vyhledali si jména vyučujících dějepisu a obracejí se jmenovitě přímo na ně. I to vzbudilo v členech naší asociace pobouření. Na základě podnětu účastníků vzdělávacího semináře ASUD 12. listopadu t.r. se výbor rozhodl zveřejnit odmítavé názor na pokus manipulovat s míněním žáků, studentů i učitelů a podpořit zveřejněná stanoviska škol i ministerstva školství, vyzývající k zamezení této činnosti a jejímu odsouzení.

V této souvislosti chceme připomenout naše dlouholeté úsilí o vytvoření odpovídajících podmínek pro výuku dějepisu na školách všech typů a zabezpečení mimořádně významného místa této výuky. Tento pokus o zlehčování tragických událostí spojených s fašismem je pro nás důkazem o důležitosti znalosti historie, jejíž události přímo ovlivňují náš život. Brožura je dalším příkladem toho, že nedostatečné znalosti a slabé historické vědomí mládeže mohou někteří lidé zneužívat pro své zákeřné cíle. "Zpracování" málo poučených mladých lidí, kteří podceňují zločiny a neznají pozitivní hodnoty 20. století pak může vést i k tomu, že se stávají objektem manipulace ve skupinách hlásajících nacismus, fašismus, rasovou nesnášenlivost a nenávist a prosazujících bezohlednost a násilí. Domníváme se, že toto nebezpečí u nás není tak značné jako v některých jiných zemích, avšak ohrožení nelze podceňovat. K tomu členové Asociace učitelů dějepisu chtějí i nadále přispívat v co největší míře.

Za členy ASUD výbor

back