INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 25

LITERATURA / POMŮCKY


LETEM - KNIŽNÍM HISTORICKÝM - SVĚTEM 5

Po čase se popáté vracíme s naší takřka pravidelnou rubrikou, jejímž smyslem je zalistovat odbornou a populárněodbornou historickou literaturou posledních měsíců - a vybrat několik titulů, které byste podle mého mínění neměli přehlédnout; možná se mým letmým výběrem budete inspirovat při doplňování školní či domácí knihovny. Co se týče bibliografických údajů, jako vždy připomínám, že není-li výslovně uvedeno jinak, jedná se o knihy pražských nakladatelů s vročením roku 2005.

Vzpomenete si ještě, jakou knihu jsem minule označil nálepkou MUSÍTE MÍT?! Protože mezitím uběhl skoro rok, připomenu, že se jednalo o 1. díl Biografického slovníku českých zemí, jímž Historický ústav AV ČR zahájil v nakladatelství Libri publikování výsledků jednoho ze svých dlouhodobých projektů (zodpovídá za něj P. Vošahlíková). A už minule jsem také napsal, že "jakkoli si asi nebudeme dělat iluze o rychlosti periodicity jednotlivých svazků…, je to počin pozoruhodný a chvályhodný, a měli bychom jej (minimálně ve školních knihovnách; cena 240,- Kč) podpořit". Myslím si to i při listování druhým dílem (písmena B-Bař): namátkou Baarová, Babinský, Bach, Bakunin, Balbín, Bartoloměj z Chlumce (Klaret) a spousta dalších. Podle úvodu Biografického slovníku připomeňme, že přináší základní ověřené informace na úrovni soudobé vědy o životě a díle osobností (bez rozdílu etnické příslušnosti) ze všech oborů lidské činnosti, které působily v českých zemích v průběhu jejich celého historického vývoje. Bohužel je smutnou pravdou, že tempo vydávání slovníku je přinejmenším tristní (za 2 roky 2 svazky!), takže se budeme zřejmě muset spokojit jen s torzem. Věřím však, že druhý projekt, zaštítěný prof. J. Pánkem, podobný osud nedostihne - ediční plán Nakladatelství Lidové noviny (NLN) již avizuje čtrnáctisvazkovou Encyklopedii českých dějin (přes 5 000 hesel na 20 000 stránkách!).

Zůstaňme ještě na chvíli u obou zmíněných nakladatelství. K stále víc a víc finančně nedosažitelným velkoformátovým encyklopediím Libri přibývají naštěstí jiné publikace: zdatná a užitečná řada Stručná historie států přinesla kromě mnohých jiných svazky o Podkarpatské Rusi (I. Pop) a naposledy bravurní Španělsko od Jiřího Chalupy (již jsme ho chválili za Zápisky o válce občanské). A mám takový pocit, že nutnou výbavou minimálně školní knihovny by se mohl stát Vietnam (P. Műllerová, 2004) už jen pro rozrůstající se etnickou skladbu našeho žactva a studentstva. A ruku na srdce, známe z dějin Vietnamu něco víc než o konfliktech po 2. světové válce?

Nám dobře známý Jan Klíma rozhojnil svou publikační činnost o "příběh jedné koloniální říše", jak praví podtitul publikace s názvem Pod německou vlajkou. D. Foltýn s kolektivem se konečně - po mnoha letech - zasloužil o protějšek vynikající encyklopedie klášterů českých Encyklopedií moravských a slezských klášterů, nejen moravští kolegové ale budou muset sáhnout pro 690,- Kč. Radost udělá (i cenově velmi přístupná) Encyklopedie dějin novověku 1492-1815 od M. Hrocha a kol.; už na první pohled předčí encyklopedii kolektivu A. Skřivana, o níž jsme také psali. M. Lutovský a Z. Petráň zblízka prozkoumali (a vlastně pomohli zbourat) "mýtus českého dějepisectví" knihou Slavníkovci (2004). Nedělám si ovšem větší iluze o tom, že by kupř. autoři učebnic stále nespisovali zprofanovaná klišé o Slavníkovcích coby konkurentech Přemyslovců či o dobytí Libice jako datu sjednocení celého státu, ale poučenější čtenář o tom všem minimálně zapochybuje. Skutečně takřka neuvěřitelný - a vlastně napínavý - příběh tak tvrdošíjného mýtu!

NLN představuje stálici na trhu s historickou literaturou, i když se řada edičních počinů poněkud zabrzdila, nemohu však nepřipomenout jednu reedici "na zlatou medaili". Mám na mysli revidované vydání Legendy o Ostojovi (2004). Tuto "archeologii obyčejného života" neobyčejně poutavě sepsal - vskutku mistrovsky! - Zdeněk Smetánka původně na začátku 90. let, kdy zmizela z knihkupeckých pultů rychlostí blesku. Mně se osvědčila práce s ní nejvíce v seminářích, ale vděčně z ní čerpám i při běžných hodinách. Pochvalu si tedy zaslouží edice Česká historie.

Z "lehčích žánrů" si někteří z vás určitě rádi zalistují v "osudech záletného dobrodruha na pozadí evropské velmocenské politiky" francouzského autora M. Ducheina. Titulní postavu biografie proslavil Alexandre Dumas - a není jím nikdo jiný než Vévoda z Buckinghamu (2004). A pak ještě trojlístek sympaticky vypravených (nejen) turistických knížek Ivany Mudrové Kam značky nevedou I./II. (2004/2005) a Prahou s otevřenýma očima; podtituly "další náměty k výletům" a "další zajímavá místa" napovídají, o čem bude při toulání českou zemí (toulkách i literárních a historických) řeč.

Nové ediční řada vědeckých monografií NLN se jmenuje Válka a mír v moderní době - jejím prvním počinem je práce S. Kokošky Praha v květnu 1945 - Historie jednoho povstání. Je dobré o knížce alespoň vědět, i když to není čtení nejsnadnější; dlouhodobější prehistorií povstání i jeho samotným průběhem vás provede takřka minutu po minutě.

Z velkých nakladatelství nesmí chybět pražsko-litomyšlská Paseka. Bohužel ne ve všech knihovnách najdeme edici základních pramenů ke starším českým dějinám - využijte tedy možnosti a doplňte si Kosmovu Kroniku českou a Kroniku tak řečeného Dalimila. Doufejme, že nakladatelský počin, opřený o vydání ze 70. a 80. let, se nezastaví jen u těchto dvou kronik. Oproti předchozím edicím mají sympatickou podobu běžného formátu (A5), samozřejmě s nezbytnými komentáři, v případě tzv. Dalimila i s reprodukcí několika ilustrací z pařížského zlomku latinského překladu kroniky. Dalimilova kronika vychází v novočeském překladu, což je pro školní využití ideální. Z "opačného konce dějin" jistě váš zrak již před časem padl na Gottwaldovy muže osvědčených autorů K. Kaplana a P. Kosatíka (2004), takže publikaci s medailony Gottwalda, Slánského, Čepičky, Zápotockého, Kopeckého a Novotného zřejmě připomínám zbytečně. Zaujme i obsáhlé vzpomínání samotného Karla Kaplana na zákruty jeho života i práce historika. Šetříte-li na svazky Velkých dějin zemí Koruny české, nepřehlédněte svazek VII. P. Vorla; vybíráte-li si z edice jen některé tituly, možná právě nový přehled dějin 16. století (přesněji 1526-1618) bude stát za to.

Argo dokončilo dvojdílný přehled francouzských panovníků s titulem Francouzští králové a císaři novověku. Biografické kapitoly (mnohdy čítající desítky stran) panovníků začínají na konci 15. století Ludvíkem XII. a končí Napoleonem III.

Vyšehrad napravuje reputaci - v mých očích poněkud nevyrovnané - řady Velké postavy českých dějin skvělým počinem od J. Boubína Petr Chelčický - myslitel a reformátor. Říká vám v této souvislosti něco jméno Petra Záhorky? Pokud ne, bude část knihy pro vás i detektivním pátráním, nejnovější bádání totiž, zdá se, dospělo k odhalení totožnosti svérázného jihočeského myslitele. K náročnějším pasážím knihy patří pak rozbory Chelčického děl.

Nakladatelství Havran pozvolna pokračuje v řadě Dny, které tvořily české dějiny: vynikajícím příspěvkem se stala Rekatolizace šlechty v Čechách - 31. 7. 1627 (podtitul Čí je země, toho je i náboženství) od J. Mikulce. Jak bývá u těchto knížek zvykem, zdaleka se nejedná pouze o "slavný" rekatolizační patent, je to přehledný a čtivý pohled na problematiku pobělohorské rekatolizace v českých zemích. Knížka může být pro učitele i studenty spolehlivým i vcelku obsažným pohledem na látku, která při školní výuce nepatří k těm nejsnadnějším.

V souvislosti s lednovým kulatým výročím osvobození osvětimské továrny na smrt jsme se dočkali hned několika publikací zabývajících se tímto tématem, což je - alespoň dle mého soudu - daleko užitečnější než nekonečné přehledy bojů na té či oné frontě, popřípadě životopisy hlavně německých stratégů. Knižní klub připravil knihu L. Reese Osvětim, nacisté a "konečné řešení", jež byla předlohou pro televizní seriál, uvedený i Českou televizí. Nikoli výhradně na Osvětim je zaměřena knížka M. Moulise a R. Cílka Zapomeňte, že jste byli lidmi (Nacistické koncentrační tábory - symboly barbarství), která vyšla v nakl. Epocha. Výkladové pasáže jsou v obou knihách doplňovány příběhy těch, kteří vše zažili na vlastní kůži - především obětí, ale i věznitelů a vrahů. Knížky se vhodně doplňují, a i když nás ani jedna z nich asi úplně neuspokojí, jejich vydání oceníme. Snad všichni z nás navštívili terezínské muzeum a jeho programy, ať již se studenty či třeba na semináři pro učitele o výuce holocaustu, takže nemusím sáhodlouze psát o tom, kdo byl jeden z nejznámějších dětských vězňů terezínského ghetta. Jde o Petra Ginze, proslaveného především vydáváním časopisu Vedem. Jeho nedávno objevený deník, spolu s ukázkami z časopisu, literární i výtvarné produkce Petra (vzpomenete na Ginzovu kresbu, kterou vzal s sebou při tragickém letu do vesmíru izraelský kosmonaut?) vydala v působivé podobě Petrova sestra Chava Pressburgerová pod názvem Deník mého bratra (Trigon, 2004).

A ještě poslední tři tituly v letmém přehledu: Inspirací i potěchou se může stát knížka Slavné pražské vily (Foibos a Nár. technické muzeum, 2004), autory jsou P. Veverka, D. Dvořáková, P. Krajčí a Z. Lukeš. Sborník studií Josefa Války, publikovaných zpravidla v časopisech a obtížně dostupných tematický sbornících, vydala v Brně Matice moravská pod krkolomným názvem Husitství na Moravě - Náboženská snášenlivost - Jan Amos Komenský; sáhodlouhé označení nicméně dobře vykresluje tematické zaměření Válkových prací. A nakonec České průšvihy aneb Prohry, krize, skandály a aféry českých dějin let 1848-1989 (Brno 2004) kolektivu autorů (zejména J. Kocian, J. Pernes, O. Tůma) popularizující formou krátkých kapitol začínající u tragické smrti kněžny Windischgrätzové či Sabinovy zrady po Černobyl a zásah policistů v listopadu 1989. Škoda jen čtyřstovkové ceny, ubrat stokorunu, jistě by se publikace dočkala výraznější prodejnosti.

Doufám nicméně, že název posledně zmiňované knížky bude jediným "průšvihem" v našem dnešním letu nad knižní produkcí s historickou tematikou… Jan Kvirenc, Gymnázium Budějovická, Praha 4

NOVÁ PUBLIKACE NAKLADATELSTVÍ DIALOG LIBEREC PRO ŠKOLY:
XX. STOLETÍ O SOBĚ - DĚJINY V DOKUMENTECH
Významnou součástí většiny evropských dějepisných učebnic, které se snaží připravit vhodné podmínky pro moderní dějepisnou výuku splňující požadavky kladené na náš předmět na počátku 21. století, jsou materiály sloužící k samostatnému zkoumání historických procesů a dějů. I mnohé naše učebnice vydané v posledních nabízejí k výuce prameny grafické i textové podoby - fotografie, náčrty, ale především dokumenty. Omezený prostor učebnic tyto složky učebnice samozřejmě limitují. Potřeba poskytnout žákům a studentům všech typů škol nabídku nejrůznějších druhů takových zdrojů poznání vedla nakladatelství Dialog Liberec k dalšímu významnému počinu. Po CD-ROMu Hlasy XX. století nabídlo školám i dalším zájemcům o historii publikaci XX. STOLETÍ O SOBĚ - DĚJINY V DOKUMENTECH. Autorsky se na ní podíleli R.Kvaček, J. Kuklík, H. Mandelová a I. Pařízková.

Kniha navazující na komplet učebnic pro 6.- 9. ročník ZŠ svým formátem i úpravou (která je dílem předního grafika V. Kučery) má o něco větší rozsah (212 stran), pevnou vazbu a přehledné grafické řešení. Podtitul publikace - Výbor z úředních listin, záznamů, smluv a dohod, deklarací, projevů, úvah, dopisů, vzpomínek a pamětí naznačuje, že záběr dokumentů je široký. Je jich více než 260 a každý je provázen úzce souvisejícím fotografickým dokumentem. Některé podstatné zákony, smlouvy nebo projevy mohou být podkladem pro zkoumání obsahu a myšlenek i pro žáky čtrnácti - patnáctileté v 9. ročníku (kvartě); další umožní proniknout do pozadí událostí, poznat blíže záměry či smýšlení aktérů dění či představí různé pohledy na osobnosti, děje či procesy studentům gymnázií nebo vysokých škol. Předpokládáme, že soubor dokumentů zahrnující dění v období 1900-2004, do něhož byly zařazeny texty od těch základních a známých jako Mým národům, Tříkrálová deklarace, Pakt tří, Postupimské dohody, Dekrety prezidenta republiky, přes Dva tisíce slov, tzv. Zvací dopis, Ústavní zákony ČSSR a ČR až k Maastrichtské smlouvě, ale i dokumenty méně známé nebo přístupné, poskytnou učitelům různorodé příležitosti k využití. Poslouží jistě k prohloubení vlastního poznání, ale přinášejí i zásobu takových textů, jimž se učitelé mohou zabývat nejen ve výuce, ale i v dějepisných nebo společenskovědních seminářích na základních i středních školách.

Dokumenty jsou uvedeny seznámením s dobou a okolnostmi vzniku či autory, následuje citace zdroje, kde zájemce může najít celý dokument či jiný text (zde jsou samozřejmě jen jejich podstatné části), vysvětlení odborných pojmů a zkratek pro současné studenty již méně zřejmých a několik otázek upozorňující na podstatné části textů. Publikaci doplňuje seznam další použité literatury (zdroje dokumentů jsou v textu) a rejstřík.

Nakladatelství Dialog Liberec připravuje v blízké době další obdobně vypravený soubor dokumentů, tentokráte k českým dějinám od středověku do 1. světové války. Objednávky opět na adrese Dialog, Markova 3, 460 14, Liberec 14, e-mailem: knihy@dialog-lbc.cz nebo telefonem 485 121 610 n. 485 123 038.

NAKLADATELSTVÍ KARTOGRAFIE
zpracovalo při příležitosti uzavření nové smlouvy na atlas Pravěk-Starověk na žádosti škol a návrh autorů chybějící synchronní tabulku těchto období. Prozatím bude do knihy vkládána jako samostatný dvojlist, později bude do ní začleněna. Jako doplněk pomůcky již 10 let s úspěchem používané na školách si jí můžete objednat v nakladatelství.

back