INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 24

LITERATURA - POMŮCKY


ČASOVÁ PŘÍMKA STAROVĚKU

O stručnou informaci o pomůcce pro dějepis na základních školách jsem požádali její autorku, členku ASUD, Mirku Tesařovou:

Druhé, přepracované vydání pomůcky Časová přímka vyšlo za podpory Mensy ČR. Skládá se ze samotné přímky (dva díly, nutno slepit) a archu se samolepkami. Informace a obrázky na archu se týkají učiva o nejstarších civilizacích; podklad, do kterého se nalepuje, je doveden do současnosti. Oblasti a období, do kterých děti mají nalepit samolepky, jsou na samolepkách vytištěny pro lepší orientaci tučně (přesto doporučuji kontrolu učitele). Smyslem práce s časovou přímkou je názorným způsobem žáky naučit orientovat se v čase, pracovat s pojmy před naším letopočtem a našeho letopočtu atd. Učitel samozřejmě dostane jako vzor jednu přímku už vyplněnou. Cena za 1ks je 39,- Kč.

Mirka Tesařová, ZŠ Mikulova, Praha 4
10 LET UŽÍVÁNÍ 1. DÍLU DĚJEPISNÝCH ATLASŮ KARTOGRAFIE

Úspěšnost dějepisných atlasů autorského kolektivu ASUD vydaných Kartografií dosvědčují nejen první místa v anketách o dějepisných pomůckách, ale i to, že za deset let od jejich vzniku bylo prodáno již přes 80 000 výtisků Pravěku. Jedinou závažnější výtkou, s níž se autorský tým opakovaně setkával, byla absence synchronních tabulek, jaké se v dalších čtyřech dílech velmi osvědčily.

Od počátku žádaly členky autorského týmu neúspěšně o doplnění tabulek, jejichž podklady byly dodány již před několika lety. Nakladatelství provedlo několik dotisků, avšak stále bez tabulek. Nyní jsme v souvislosti s ukončením platnosti smlouvy na tisk a šíření tohoto dílu s dostatečným předstihem požádaly o začlenění tabulek jako podmínky uzavření smlouvy nové. Zatím tabulky nebyly zpracovány a nová smlouva nebyla podepsána. Od konce ledna končí prodej 1. dílu (bez tabulky). Brzy - v únoru - skončí i platnost smlouvy na druhý díl - Středověk. Věříme, že se záležitost vyřeší k prospěchu našich žáků, že si po dosloužení málo odolných sešitů část škol bude moci koupit nové výtisky a další školy jimi své pomůcky doplnit.

UČEBNICE DIALOGU

I druhý soubor pomůcek zpracovaný autorským týmem ASUD podle zásad a zkušeností, které čerpal z diskusí mezi členy asociace, čtyři učebnice nakladatelství Dialog (v kolekci s pracovními sešity a metodickými příručkami) se na školách setkal s příznivou odezvou; jejich většímu rozšíření brání na mnoha školách nedostatek finančních prostředků. První vydání všech dílů, která lze označit za sondu úspěšnosti a ohlasu, byla již rozebrána. V průběhu let 2003 a 2004 se uskutečnily dotisky všech dílů a také některých pracovních sešitů.

Děkujeme uživatelům, mezi nimi i členům asociace, za připomínky i objevení některých chyb (naštěstí nepříliš závažných). Rovněž děkujeme za slova poděkování a povzbuzení, která nás seznamují např. s tím, jak děti uvítaly kapitoly označené jako "návštěvy", které si s velkým zájmem i dramaticky předvádějí (dokonce i zpaměti). Pro učitele je vždy obtížné zjistit výsledky vlastní práce, někdy se nepozorovaně projeví až za dlouhou dobu. Tím potěšitelnější je dozvědět se o tom, co žákům i učitelů práci usnadňuje a zpříjemňuje i zefektivňuje.

Netřeba zdůrazňovat, že i pro další vydání učebnic a pracovních sešitů uvítáme vaše připomínky a zkušenosti. Na přípravu každého z dílů jsme měly sedm měsíců, dalších několik zabrala tvorba grafů, mapek, výběr obrazového materiálu, příprava opakování, recenzní řízení a zapracování jeho připomínek a nakonec i příprava metodických příruček a pracovních sešitů.

Tento rychlý postup vyžadovaný nakladatelem, aby následující ročník mohl vždy pokračovat podle učebnice této řady, někdy vedl k některým opomenutím, které jsme se snažily objevit a v dotiscích opravit. I další vydání mohou být v tomto smyslu vylepšena.

Helena Mandelová
NOVÁ UNIKÁTNÍ POMŮCKA: HLASY 20. STOLETÍ (příloha učebnice Dějiny 20. století nakl. Dialog)
- PRVNÍ CD SE ZVUKOVÝMI DOKUMENTY Z ARCHIVU ČESKÉHO ROZHLASU

Hlasy XX.st. Díky laskavosti a pochopení ředitele Českého rozhlasu pro potřeby výuky dějepisu na našich školách poskytly rozhlasové archivní fondy autorskému kolektivu učebnice Dějiny 20. století zvukové záznamy dokumentující a přibližující děje a osobnosti tohoto období. Jde o první pomůcku tohoto druhu a rozsahu připravenou po roce 1989 u nás. Podle podmínek uvolnění archivních materiálů bude připravené CD zvukovou přílohou uvedené učebnice a lze je na školách zakoupit jen jako její součást za 169,- Kč (pokud se neobjeví překážky, předpokládá se, že v prodeji s učebnicí bude od února).

Pro členy ASUD - účastníky dubnové valné hromady bude připravena jako obvyklá prémie v rámci členství bezplatně (případně za minimální výrobní cenu) jako součást již dříve na seminářích ASUD zakoupených učebnic.

 1. 1912 - Wilson Demokratické principy (úryvek)
 2. 1916 - hlas Františka Josefa I.
 3. 1919 - Lenin - fragment projevu o státu dělníků a rolníků
 4. 1928 - T. G. Masaryk - projev k dětem
 5. 1928 - T. G. Masaryk - z poselství československému národu
 6. 1930 - Baťa o výrobě bot pro svět
 7. 1936 - Hitler na nacistickém shromáždění v Saarbrückenu
 8. 1937 - smuteční řeč E. Beneše nad rakví TGM
 9. 1937 - z poselství Karla Čapka R. Thákurovi
 10. 1938 - stanovisko N. Chamberlaina k československé otázce
 11. 1938 - z abdikačního projevu E. Beneše
 12. 1939 - Emil Hácha o přijetí u A. Hitlera
 13. 1939 - reportáž F. Kocourka z přehlídky Wehrmachtu
 14. 1939 - J. Masaryk zahajuje vysílání BBC v českém jazyce
 15. 1939 - projev E. Beneše z Londýna po 17. 11. a zprávy
 16. 1941 - J. V. Stalin po napadení SSSR Německem
 17. 1941 - F. D. Roosevelt v Kongresu o vstupu USA do války
 18. 1942 - německé zprávy z protektorátu - o popravách za heydrichiády
 19. 1942 - V+W velké H - relace na Hlasu Ameriky
 20. 1944 - oznámení invaze, výzva D. Eisenhowera
 21. 1945 - Goebbelsův poslední projev v Berlíně (v pozadí zní děla)
 22. 1945 - W. Churchill oznamuje vítězství a konec války
 23. 1945 - volání českého rozhlasu, zprávy, reportáž z příjezdu RA
 24. 1945 - reportáž z návratu prezidenta Beneše do Prahy
 25. 1947 - Jan Masaryk k dětem - vzpomínka na TGM
 26. 1947 - František Křižík k mládeži (rozhlasový projev)
 27. 1948 - K. Gottwald na Staroměstském náměstí 20. 2.
 28. 1948 - Zápotocký na sjezdu závodních rad 22. 2.
 29. Kupředu levá - znělka
 30. 1948 - K. Gottwald - shromáždění na Václavském náměstí 25. 2.
 31. 1950 - proces s M. Horákovou, začátek výslechu na přelíčení
 32. 1950 - proces s M. Horákovou, část závěrečné řeči prokurátorů
 33. 1952 - reportáž z doběhu E. Zátopka na 10 km v Helsinkách a rozhovor
 34. 1960 - hlas J. F. Kennedyho - předvolební projev
 35. 1968 - prohlášení předsednictva ÚV KSČ o invazi, zprávy
 36. 1968 - zprávy, hymna
 37. 1968 - z rozhlasového projevu L. Svobody 21. 8.
 38. 1968 - zpráva TASS, český technik o obsazení vysílače Krašov
 39. 1968 - zprávy o zásazích vojsk a událostech v Čechách a na Slovensku
 40. 1968 - z rozhlasového projevu A. Dubčeka 27. 8.
 41. 1969 - pohřeb J. Palacha, smuteční řeč studenta Z. Touše v Karolinu
 42. 1971 - G. Husák - z projevu na XIV. sjezdu o konsolidaci společnosti
 43. 1976 - odsouzení Plastic people
 44. 1977 - reakce na vznik Charty 77, z projevu J. Švorcové v ND
 45. 1989 - leden - zásah na Václavském nám., popis zadržení účastníky (výročí pohřbu J. Palacha)
 46. 1989 - leden - líčení účastníků, úryvek Na václavským Václaváku...
 47. 1989 - z projevu M. Gorbačova ve Finlandii na závěr státní návštěvy
 48. 1989 - z vystoupení M. Jakeše na aktivu na Červeném Hrádku
 49. 1989 - M. Štěpán na shromáždění dělníků v ČKD
 50. 1989 - Letná - z vystoupení V. Havla o dosavadním jednání, výzva ke generální stávce
 51. 1989 - Letná - informace o jednání s vedením KSČ a vládou - OF
 52. 1989 - V. Havel - z vystoupení na III. nádvoří Hradu po volbě prezidentem
ČTVRTÝ SOUBOR FOLIÍ NAKL. MACHEK A SYN K DĚJINÁM KULTURY DOKONČEN
Příprava čtvrtého souboru fólií (viz IL 23 str. 59) se z technických důvodů poněkud opozdila. Nyní je již dokončen a bude nabízen školám. Má 20 folií - 17 z kultur 12.- 17. století (gotika, renesance, manýrismus, rané baroko) v Evropě a v našich zemích, jednu z civilizací a kultur Ameriky a Afriky, dvě z Asie (islámský svět a Dálný východ). Většina je barevných, znaky slohů a typické stavby jsou předvedeny na černobílých foliích.
FILMY NADACE ČLOVĚK V TÍSNI
Na listopadovém semináři jsme v sále Národního muzea uvítali zástupce nadace Člověk v tísni. Informoval nás o plánu nadace vydat dokumentární historické filmy na kazetách. Mohly by být využity i k výuce dějin 20. století. Z obsáhlého materiálu, který jsme dostali, uvádíme film jednou dvěma větami z úvodu.

Zájemci o podrobnější informace a postup příprav se mohou obrátit na tuto kontaktní adresu: Jaroslav Valůch, Jeden svět na školách, MFF Jeden svět, Člověk v tísni - společnost při ČT, o.p.s. Sokolská 18, 120 00 Praha 2; Tel: + 420 226 200 434; Mobil: + 420 777 787 965; Fax: +420 226 200 452; Jaroslav.Valuch@oneworld.cz; www.oneworld.cz

NADĚJE NA VYTVOŘENÍ SOUBORU DVD "ČESKÉ DĚJINY 20. STOLETÍ"
se otevírá s projektem Svazu důstojníků a praporčíků AČR. Jeho Klub multimediálních aplikací připravil učební pomůcku - DVD titul "Obrazy z dějin novodobého Českého státu". Zahrnuje období 1914 - 1992 a jeho dokumenty jsou rozděleny do přibližně padesáti dílů. Každý by měl mít rozsah 15-20 minut a měl by být didakticky zpracovaný tak, aby ho bylo možno užívat ve škole a dával maximum příležitostí k aktivním činnostem žáků a studentů.

O projektu, zpracovaném a důkladně připraveném již před rokem, jsme informovali v jednom z předchozích IL - když MŠMT odmítlo jakkoliv tento plán podpořit s odkazem na mocnou ruku trhu. Nyní se autoři pokusili prosadit projekt v rámci výběrového řízení grantů Evropské unie na Magistrátě hl. m. Prahy.

O tom, zda alespoň tentokrát se žáci a studenti mohou těšit na obohacení výuky mnoha materiály, především dokumentárními filmovými dokumenty, se dozvíme až za několik měsíců. V případě úspěchu se budou členové ASUD na realizaci a prezentaci projektu podílet.

HM

back