INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 23

INFORMACE


ČEŠTÍ STUDENTI POTŘETÍ V MEZINÁRODNÍ DĚJEPISNÉ SOUTĚŽI EUSTORY - NAŠE NOVÉ TÉMA:

EUSTORY 2005
NEJEN ZBABĚLCI, NEJEN HRDINOVÉ...

(Všední život za protektorátu 1939-45)

S napětím a se zájmem studentské i učitelské veřejnosti očekávané VYHLÁŠENÍ TŘETÍHO ROČNÍKU SOUTĚŽE EUSTORY se uskutečnilo v květnu 2004; zatímco druhý ročník byl toho měsíce úspěšně završen vydáním sborníku Kamenná paměť mého kraje, ed. Eustory, sv. 2, ÚSD AV ČR 2004, třetí ročník byl zároveň otevřen vyhlášením nového tématu.

Příspěvky do letošního ročníku s tématem Nejen zbabělci, nejen hrdinové… (Všední život za protektorátu 1939-45) by se měly zaměřit na zkoumání životních příběhů lidí, kteří prožili druhou světovou válku v tehdejším Protektorátu Čechy a Morava, měly by zachytit nejen osudy, ale také proměnu běžných životních podmínek, konkrétní každodenní skutečnost, zážitky členů oficiálních dobových organizací, odraz význačných dějinných událostí v osobní historii jedince, atmosféru doby, názory či pocity pamětníků, prožitky protektorátního dětství, oblíbené dobové hračky, rozhlasové či filmové pořady apod. Zpracovány mohou být též osudy obětí perzekuce či hrdinů odboje, rodin zasažených terorem či heydrichiádou, akce odporu a jejich motivace či důsledky i jiná svědectví o době.

Stejně jako v předchozích ročnících bude práce posuzovat komise složená ze středoškolských učitelů dějepisu a historiků. Nejlepší práce budou odměněny hodnotnými cenami při slavnostním vyhlášení výsledků na půdě Akademie věd ČR v Praze za přítomnosti předních osobností českého vědeckého a veřejného života. Vítězové mají též příležitost účastnit se mezinárodních setkání a letních akademií v evropských městech spolu se studenty dalších národních kol. Každý účastník obdrží osvědčení o účasti, které může předložit při přijímacích zkouškách na vysokou školu. Řada soutěžících z předchozích škol v současnosti úspěšně studuje humanitní obory na předních českých fakultách.

Školám, které se zúčastnily 2. ročníku, byl zdarma rozeslán výše zmíněný sborník Kamenná paměť mého kraje s výběrem oceněných prací. Kromě úvodních textů z pera prof. R. Zahradníka, čestného předsedy AV ČR, dr. O. Tůmy, ředitele ÚSD AV, G. Woidelko, exekutivní ředitelky EUSTORY, a dalších, obsahuje sborník obě vítězné práce studentů M. Trepeše z Arcibiskupského gymnázia v Praze a M. Klimenta z Gymnázia Česká Lípa uvedené v plném znění a tematický výběr z dalších deseti nejlepších příspěvků. Dále zde naleznete cenné rady, jak postupovat při vytváření práce, i podrobně rozpracovaná kritéria a bodovací systém užívané komisí při hodnocení. Sborník si je také možno vyžádat na adrese ÚSD. S eventuálními dotazy se obracejte na Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Vlašská 9, 118 40 Praha 1 (PhDr. Vojtech Čelko, celko@usd.cas.cz). Doporučujeme sledovat webové stránky ÚSD AV ČR (http:// www. usd.cas.cz).

Soutěž EUSTORY si již bezesporu u nás vydobyla významné místo, proto jistě netřeba znovu vychvalovat její přednosti. Zbytečné ale není opětné poděkování pracovníkům Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, především hlavnímu organizátoru dr. Vojtechu Čelkovi nejen za samotnou organizaci, ale i za to, že svým nasazením při pořádání soutěže dokazují, že předním představitelům naší vědecké obce není lhostejná výchova vědeckého dorostu a že jim záleží na rozvíjení spolupráce mezi akademickou a školní dějepisnou obcí.

DŮLEŽITÁ INFORMACE - PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽE

Nedopatřením nebyl v informačním letáku k vyhlášení 3. ročníku zveřejněn termín odevzdání prací. Návratku prosíme odešlete na adresu ÚSD AV do konce října 2004, práce je třeba doručit do 28. února 2005 (návratka není nezbytnou podmínkou účasti v soutěži). Pokud je to možné, informujte o této skutečnosti i své kolegyně a kolegy, kteří nemají k dispozici Informační list ASUDu. Termíny je možno zjistit také na webových stránkách ÚSD AV ČR.

Poznámka pro zájemce, kteří se ještě soutěže neúčastnili:

PODMÍNKY SOUTĚŽE: Soutěž je určena studentům středních škol, kteří v roce jejího vyhlášení nebudou starší 20 let. Úkolem je vytvořit práci na stanovené téma (individuálně nebo ve skupině), a to na základě vlastního výzkumu (rozhovory s pamětníky, využití dobového tisku, výzkumu v místních archivech, kronikách, muzeích apod.). Upozorňujeme, že nejde o klasickou seminární práci založenou především na studiu literatury, ale o studii opřenou o vlastní badatelské poznatky. Rozsah práce by neměl přesáhnout 50 stran. Forma práce (stavba, poznámkový aparát, citace, přehled literatury a pramenů, obrazový a grafický materiál apod.) by měla odpovídat běžným požadavkům kladeným na historickou studii. Soutěž řídí pětičlenný výbor. Záštitu převzal čestný předseda AV ČR prof. ing. Rudolf Zahradník. Podrobné informace o soutěži zjistíte z obou dosud vydaných sborníků či na webových stránkách ÚSD AV ČR.

S využitím informací zveřejněných ve sborníku Kamenná paměť mého kraje zpracovala
Ilona Pařízková, G Voděradská

PŘÍŠTÍ AKCE ASUD:

XV. VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ ASUD - 13. LISTOPADU 2004 V NÁRODNÍM MUZEU

Podzimní seminář, kde členové ASUD mohou dále rozšířit své vzdělání o nové pohledy na naše dějiny opět náleží do akreditovaného cyklu K dějinám české státnosti, v němž jsme na předchozích seminářích otevřeli několik stránek historie 14.-19. století. Dohodli jsme se, že není třeba postupovat přísně chronologicky - není to možné vzhledem k časovým a dalším dispozicím historiků, s nimiž bychom se rádi v Národním muzeu setkali. Podle slibu z předchozí pozvánky se nejprve vrátíme k nejstaršímu období Českého státu - ranému středověku. Ten tvoří náplň badatelské práce i řady publikací vydaných v posledních letech dr. Petra Sommera (několik let ředitele Archeologického ústavu AV. Věnuje se též tematice vývoje církve a jejímu vztahu se státem. Druhou osobností, se kterou se zatím měli možnost osobně seznámit jen účastníci našich kursů Inspirace před několika lety, je prof. Josef Válka. Jeho práce o dějinách Moravy náleží k zlatému fondu české historiografie. Domluvili jsme s ním přednášku o začlenění Moravy v Českém státě a vztazích tohoto území k dalším částem Českého knížectví a království v různých dobách (Prof. Válka zatím nemohl stoprocentně zaručit svou účast - očekává po operaci nohy lázeňské léčení, jehož termín zatím nezná; zastoupil by ho na tomto semináři jeho žák, kterého doporučil, dr. Knoz z MU, a on by pak zavítal mezi nás na některém z dalších seminářů).

Odpoledne věnujeme místu, které v hodnotících dotaznících navrhovala řada kolegů - Pražskému hradu. Navštívíme současnou výstavu Příběh Pražského hradu - jako vždy se zasvěceným odborným slovem znalce.

Seminář patří do metodických akcí akreditovaných MŠMT jako vzdělávací akce ASUD pod číslem 29406/2003-25-154 ze dne 9. prosince 2003. Účastnický poplatek 350,- Kč (včetně vstupného na výstavu) může škola uhradit převodem na konto 1926 1573 99 / 0800 u České spořitelny v Praze 1, Václavské nám. 16, ale lze jej zaplatit i na místě proti potvrzení. Zjistěte, jaký dokument škola vyžaduje jako doklad (podle našich zkušeností je to různé), a pokud by nestačil výpis z banky nebo účetní příjmový doklad, který dostanete při zaplacení spolu s potvrzením o účasti na semináři, uveďte, co škola žádá (např. údaje pro fakturu). Kapacita sálu umožňuje pozvat i další zájemce z řad vašich kolegů - nečlenů ASUD - avšak poplatek za účast je pochopitelně vyšší (o 60,- Kč).

Na semináři budeme mít i dosud vydané sborníky, které členové dostávají zdarma v rámci členství. Pokud by měla škola zájem zařadit je do učitelské knihovny, jejich cena je 90,- Kč, poraďte se s vedením. Stejně tak v případě učebnic Dialogu - nabídneme Vám poslední díl - Dějiny 20. století., pracovní sešity a metodickou příručku, které vyšly v srpnu tr.; v NM je možné koupit je se slevou 10%. Pokud by měl někdo zájem i o učebnice a sešity Dialogu pro 6.-8. třídu, sdělte nám to e-mailem, abychom publikace přivezli.

Těšíme se opět na setkání s pravidelnými účastníky seminářů i na další, kteří se rozhodli do Prahy a Národního muzea se vypravit, na nové členy přihlášené do naší asociace v posledním období i naše hosty, zájemce o přednášky a exkurzi.

Výbor ASUD
Celá pozvánka s přihláškou ZDE - 55kB, formát RTF
Formát PDF - 204kB ZDE

PŘIPRAVUJEME OSMÝ SBORNÍK ASUD

I když letošní sborník bude muset být z finančních důvodů zřejmě skrovnější, nechceme v publikační činnosti ustat. Po studiích obohacujících naše vzdělání a poznatky o aktuální pohledy na složitou tematiku se chceme zaměřit opět na oblast metodiky. Kolegyně Eliška Kunstová spolu s dalšími členy výboru připravuje téma Seminární a soutěžní práce žáků a studentů. Příspěvky by měly soustředit zkušenosti z přípravy těchto prací na základních i středních školách - zaměří se na volbu témat, stanovení cílů práce, zdroje a strukturu těchto prací, postup tvorby a zpracování tématu - podíl studenta a metodickou pomoc vyučujících atd. Bude se zabývat rozličným charakterem účelu a témat která jsou zadávána na škole např. celé třídě (ročníkové práce) nebo členům seminářů. V mimoškolní činnosti pak účastníkům různých typů aktivit (v minulosti např.ve vynikající soutěži Poznej a chraň Památky Prahy, později soutěži Mladých historiků, v současnosti Dějepisné olympiády, Středoškolské odborné činnosti nebo v mezinárodní soutěži Eustory). Máme zkušenost, že např. úspěšní řešitelé těchto soutěží, stejně jako autoři kvalitních seminárních prací své zkušenosti bohatě zúročí jak např. ve svém středoškolském a vysokoškolském studiu, tak v jiných druzích dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace.

Autorka sborníku přivítá náměty k metodickým otázkám při zadávání, vypracovávání i posuzování seminárních a dalších prací.

Helena Mandelová

!!! MODERNIZUJME A ZEFEKTIVŇUJEME VZÁJEMNOU KOMUNIKACI !!!

Vzhledem k tomu, že intervaly mezi našimi IL jsou z řady důvodů dosti dlouhé, rádi bychom způsoby komunikace obohatili o ty, které nám nabízí moderní technika. Mnoho našich členů má již delší dobu vlastní e-mailové adresy - ty již využíváme.. Pravděpodobně již na každé škole je k dispozici internet a možnosti e-mailové pošty. Stále ještě ne všichni požádali o přidělení vlastní adresy. Chybí nám asi od třetiny členů. Jste mezi nimi? Mohli bychom zasílat aktuální informace, upozornění nebo dotazy co největšímu počtu našich členů. Bylo by také možné lépe vyřizovat i nedostatky nebo chyby v administrativě, např. v případě, že se nám vrátí zásilka, nebo naopak očekávanou zásilku nedostanete, informace o soutěžích, přednáškách, literatuře apod.

POKUD SE DOMNÍVÁTE, ŽE VAŠI E-MAILOVOU ADRESU DOSUD NEMÁME NEBO JE CHYBNÁ (NEPOSLALI JSME VÁM DOSUD ŽÁDNOU INFORMACI), POŠLETE NÁM JI!

INFORMACE K ČLENSKÝM PŘÍSPĚVKŮM

Vzhledem k dotazům členů upřesňujeme informace o výši členských příspěvků:

Podle usnesení valné hromady je jeho výše pro členy - aktivní učitele 150,- Kč, pro členy - důchodce, kteří již neučí (nebo jen na malý úvazek) 100,- Kč

Členové, kteří mají zájem o zasílání Zpravodaje Historického klubu (Sdružení historiků ČR), jehož jsme kolektivním členem, připlatí na jeho zhotovení 30,- Kč (tedy celkem 180,-/130,-). Případné dotazy nebo nesrovnalosti z minulosti nám sdělte na e-mailovou adresu asud@volny cz

Výbor

back