INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 23

Z HISTORICKÉ OBCE


ZPRAVODAJ HK
Sdružení historiků věnovalo v minulých letech výuce historie značnou pozornost jak při jednáních výboru, plenárních zasedáních, tak i mimořádnými aktivitami ve prospěch školního dějepisu (viz IL 18-22) - články historiků v odborném a denním tisku, prostorem, který mu věnovala redakční rada na stránkách Zpravodaje HK, Peticí 17. listopadu 2003, uspořádáním tiskové konference 14. 11. 2003 i jednáními s pracovníky ministerstva školství. Velmi názorně to dokládá Zpravodaj HK 2003/2, v němž je uvedena bibliografie jeho obsahu. V období od předchozího IL vyšel Zpravodaj 2/223, který je distribuován členům ASUD, kteří o ně projevili zájem.
POJETÍ, CÍLE A OBSAH DĚJEPISNÉ VÝUKY NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH A GYMNÁZIÍCH
se stanou obsahem práce odborné skupiny Sdružení historiků , kterou na jaře 2004 ustavil výbor SH na pomoc školnímu dějepisu. Členy, které výbor jmenoval jsou prof. P. Čornej z PedF UK, doc. P. Vorel z Univerzity Pardubice, dr. Nosková, historička Ústavu soudobých dějin AV ČR a dr. Šebek, pracovník HÚ AV ČR. Učitele dějepisu v této skupině zastupuje PaedDr. H. Mandelová. V průběhu května a června se členové sešli na dvou informativních schůzkách.
PODĚKOVÁNÍ ČLENŮ ASOCIACE HISTORIKŮM

Výbor ASUD upřímně děkuje vedení Historického ústavu AV ČR za poskytnutí jeho publikací učitelům dějepisu. Již několikátý rok jsou učitelé dějepisu - účastníci valných hromad obohaceni o některou ze zajímavých publikací, které jsou přínosem pro jejich vzdělání i práci ve škole. Naposledy si z Prahy odvezli sborník připravený k sedmdesátinám prof. Kvačka. Pracovníci HÚ se zajímají také o činnost naší asociace a mají v knihovně možnost seznámit se s našimi publikacemi pro učitele a Informačními listy. Povzbuzením je i podpora různých prohlášení a stanovisek ASUD (Otevřený dopis v roce 2000, vyjádření k RVP dějepisu gymnázií a ZŠ - 2003, 2004). Za účinnou posilu našich snah považujeme i veřejná vystoupení historiků ve prospěch školního dějepisu v jednáních s poslanci a pracovníky MŠMT. Za souhlas s otištěním přednášky z mezinárodní konference Euroclio z roku 2002 v našem sedmém sborníku děkujeme prof. Jaroslavu Pánkovi.

Učitelé si také váží možnosti, že jako kolektivní členové SH mají možnost za režijní poplatek získávat Zpravodaje HK. Vzhledem k velmi omezeným financím škol (i výši platů) má jen malá část učitelů možnost číst ČČH a další odborné časopisy, a tak a prostřednictvím Zpravodaje neztrácejí členové ASUD kontakt s děním v historické obci. Při této příležitosti chceme vyjádřit i vděk za články ve prospěch pravdivého obrazu historie, jako byly články prof. R. Kvačka a prof. V. Kurala a prof. V. Pavlíčka v Právu.

Autorský tým Dějin 20. století nakladatelství Dialog by rád na tomto místě připomněl i podíl historiků na vzniku této učebnice. Naší žádosti o konzultace historické problematiky ochotně vyhověl prof. Robert Kvaček a o připomínky k tematice vědy a techniky dr. Jaroslav Folta z NTM. Velkým přínosem byla i recenze doc. Karla Kaplana z ÚSD AV, který mimořádně důkladnou revizí textu upozornil na nepřesnosti nebo opomenutí v obsahu především poválečných československých dějin. Cenné bylo i upřesnění kapitol z dějin Blízkého východu prof. Luboše Kropáčka z FF UK a tematiky z dějin Židů Miloše Pojara z VS ŽM. Autorský tým se snažil všechny připomínky co nejpřesněji zapracovat. Věříme, že naše učebnice bude pro moderní výuku obtížné problematiky soudobých dějin v 9. třídě a kvartě osmiletých gymnázií a pro tvořivé učitele hledající nové metody výuky přínosem.

Helena Mandelová

ANKETA SDRUŽENÍ HISTORIKŮ
Deset nejvýznamnějších historických knih 1990-2002 očima členů výboru -2. část:
Anketa vznikla na podnět zástupců ASUD ve výboru SH při rozhovorech o potřebě a možnostech spolupráce a pomoci historiků učitelům na školách (1. část v IL 22).
I. Josef Hrdlička, JU ČB:
České:
Překlady:
II. Tomáš Knoz, MU Brno

A) původní česká literatura:
Miroslav FLODR, Brněnské městské právo, Brno, Matice moravská 2001.
František HOFFMANN, České město ve středověku, Praha, Panorama 1992.
Marie KOLDINSKÁ - Petr MAŤA (edd.), Deník renesančního dvořana. Adam z Valdštejna 1602-1633, Praha, Argo 1999.
Josef KOLLMANN, Valdštejn a evropská politika 1625-1630. Historie 1. generalátu, Praha, Academia 1999.
Josef KOLLMANN, Valdštejnův konec. Historie 2. generalátu 1631-1634, Praha 2001.
Ivo KRSEK - Zdeněk KUDĚLKA - Miloš STEHLÍK - Josef VÁLKA, Umění baroka na Moravě a ve Slezsku, Praha, Academia 1996.
Jaroslav PÁNEK, Poslední Rožmberkové. Velmoži české renesance, Praha, 1989.
Jiří PEŠEK, Od aglomerace k velkoměstu, Praha, Scriptorium 1999.
František ŠMAHEL, Husitská revoluce I-IV, Praha, Karolinum 1993-1996.
Vít VLNAS, Princ Evžen Savojský, Praha, Paseka 2001.
Jindřich VYBÍRAL, Století dědiců a zakladatelů, Praha, Argo 1999.
B) překladová literatura:
Philippe ARIES, Dějiny smrti I, II, Praha, Argo 2000.
Detlef BRANDES, Cesta k vyhnání 1938-1945, Praha, Prostor 2002.
Georges DUBY, Věk katedrál, Praha, Argo 2002.
Peter ENGLUND, Nepokojná léta. Historie třicetileté války, Praha, Lidové noviny 2000.
Michel FOUCAULT, Dějiny šílenství v době osvícenství, Praha, Lidové noviny 1994.
Robert J. W. EVANS, Rudolf II. a jeho svět. Myšlení a kultura ve střední Evropě 1576-1612, Praha, Mladá fronta 1997.
Carlo GINZBURG, Sýr a červi, Praha, Argo 2000.
Gustav R. HOCKE, Svět jako labyrint. Manýrismus v literatuře, Praha, H a H 2001.
Johan HUIZINGA, Podzim středověku, Praha, H a H 1999.
Georg G. IGGERS, Dějepisectví 20. století. Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě, Praha, Lidové noviny 2002.
Ferdinand SEIBT, Karel V. Císař a reformace, Praha, Ikar 1999.
III. Jiří Kocian, ÚSD AV:
a) Domácí publikace b) Zahraniční překladová literatura

back