INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 23

V Z D Ě L Á V Á N Í


VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ ASUD V NM 17.- 18. DUBNA 2004

Výbor ASUD již tradičně rozdělil program semináře na přednášky s diskusí a historickou exkurzi. V sobotu po 9. hodině se naplnil přednáškový sál Národního muzea účastníky. Byli mezi nimi "staří" zájemci v aktivní službě, věrní důchodci, noví členové a dokonce i nějaký ten student. Když tak každých půl roku sleduji zezadu od prezenčního stolku všechny ty nadšence z různých koutů Čech a také i z Moravy, kterým nebylo zatěžko vstávat v sobotu opravdu moc brzo, naplňuje se moje duše uspokojením.Vždy v duchu vyslovuji uznání, které později stejně zazní z úst pořadatelů.

Tentokrát byli pozváni naši přední historikové. Začínal pan profesor PhDr. Robert Kvaček. Vystoupil na téma České státoprávní úsilí v 19. a na začátku 20. století. Brilantní přednes, skvělé postřehy a souvislosti z období formování Rakousko-Uherska s mnohonárodnostními problémy, vznik Československa jako státu, který měl být konsolidační konstantou potřebnou v Evropě. V závěru pan profesor citoval: "Evropa si vážnost bytí ČSR uvědomila, až když ho ztratila. Podruhé si ho uvědomila v letech 1992 - 1993 ". (konec citátu). Pan profesor Kvaček nás opět nezklamal!

Po přestávce následovala přednáška pana profesora PhDr. Miroslava Hrocha Počátky českého národního hnutí. Přiznávám se, že když pan profesor promluvil, proběhlo mnou lehké mrazení. Přesně takové, jaké míváme u zkoušek. Ale od mé poslední zkoušky už uběhlo mnoho a mnoho let. Od pojmu národa a formování jeho moderní podoby jsme se dostali k Velké francouzské revoluci. Pak hovořil o složitém vývoji našeho národního hnutí od jazykových a etnických základů, přes hospodářské a sociální aspekty až ke změnám kulturním a politickým. Přednáška měla také velký ohlas.

Odpoledne se konala valná hromada ASUD.

Na ní byly předneseny zprávy o činnosti, o hospodaření a zpráva kontrolní. Přítomní byli informováni o Eustory, SOČ, DO aj. S velkým ohlasem a diskusí se setkalo vyjádření ASUD k RVP pro ZŠ. Hovořilo se také o gymnáziích. Zjevná a jednoznačná morální podpora širokého učitelského osazenstva a souhlas s obsahem vyjádření ASUD potěšila výbor právě v době, kdy byla poprvé od roku 1996 ministerstvem odmítnuta dotace na rok 2004 a to bez udání důvodu. Dále se učitelé mohli seznámit s výsledky Ankety ASUD 2003, s novými pomůckami a učebnicemi dějepisu včetně výukového CD ROMu.

Na neděli byla plánována historická exkurze do Vinoře - Ctěnic. S vynikajícím odborným výkladem lektorky PIS Mgr. Náprstkové jsme ve Vinoři navštívili barokní kostel Povýšení sv. Kříže, prohlédli si budovu krásné barokní fary a prošli se Vinořským hájem do Ctěnic. Tam jsme obdivovali nově zrekonstruovanou tvrz a povozy v Muzeu kočárů. Z inspirativní exkurze si účastníci odnesli mnoho zajímavých informací. Ty jim určitě poslouží k pořádání vlastních exkurzí s žáky a studenty.

Jana Doušová, ZŠ Hostivice

6. HISTORICKÁ EXKURZE ČLENŮ ASUD:
29. 5. 2004 SEVEROZÁPADNÍ ČECHY

V prosluněném dnu jinak studeného letošního května se sešla téměř ustálená skupinka členů ASUD, aby společně absolvovala trasu Třebíz, Panenský Týnec, Peruc, Slavětín, Cítoliby, Líčkov, Vroutek a Chýše.

"Zasloužilý" vedoucí Mgr. Kvirenc rozdal účastníkům tradičně profesionálně připravený itinerář a v dobré, jak bylo řečeno, až rozverné náladě bavil ostatní po celou dobu odborným výkladem i vtípky.

Na této trase by zajásal každý sociolog, neboť co majitel či správce, to jiný přístup k lidem (i ke svému objektu).

Třebíz - památková rezervace lidové architektury a rodiště V. Beneše Třebízského, autora historických próz. Vlídná a povídavá průvodkyně svým entuziasmem evokovala dobu národního obrození. Intaktně dochovaná ves s prostornou návsí a rybníčkem svým klidem podněcuje fantazii návštěvníků. Jako by každou chvíli měly vyjít z domku postavy v dobových krojích… Skromnost a účelnost maličkých světnic nás vedla k zamyšlení nad současným stylem života.

Panenský Týnec - skrýval nečekané torzo klášterního kostela, z kterého se dochovaly pilíře a mohutné zdivo. Jakési magické ticho, nizoučký trávník uvnitř i okolo objektu spolu s vysokými stromy znejistěly návštěvníky, zda se náhle neocitli na anglickém venkově. Uvnitř kostela jsou navíc vyšlapaná meditativní a léčitelská místa s přílivem energie. Pro uštvané pedagogy na konci školního roku jako stvořené!

Slavětín - netradičně vesele barevně vyzdobené stěny původně románského kostela sv. Jakuba Většího a na hřbitově hrob rodáka K.Biebla.

Peruc - opravený barokní zámek, dnes na prodej. Nevelká expozice malíře E. Filly. Socialisticky nepříjemná průvodkyně, vědoma si důležitosti svého postavení, znepříjemnila umělecký zážitek té části účastníků, kteří se nenechali odradit. Ostatní navštívili přilehlý park a Boženinu studánku ze známého příběhu Oldřicha a Boženy. Pěkná byla expozice České vesnice s řadou exponátů ze všech oblastí života, nad nimiž zaplesalo srdce každého chalupáře.

Cítoliby - místo spjaté s M. B. Braunem. Dvě mohutné postavy na zdi u kostela připomínají sochy z Kuksu. Stařec Chronos shlíží na marnost lidského snažení, zatímco Víra obrací tvář k nebesům v naději věčného života.

Líčkov - neuvěřitelné prostředí jako vystřižené z filmu o J. Cimrmanovi. (Maně se mi vybavil majitel a zároveň průvodce zámku Kacéřov s jeho sbírkou starých amerických bouráků a smečkou koček v rozpadajícím se nádvoří renesančního zámku. Škoda, že B. Hrabal již nežije…)

Ale zpět k Líčkovu. Bíle zářící branou jsme vešli do již méně opraveného objektu, kde nás čekala na trávníku plastová křesílka a stolky. V bělostné róbě vyšla starší paní a nabídla nám z plechového kbelíku čaj rozlévaný do kelímků. Usadili jsme se a vyslechli procítěnou přednášku průvodce o složitém osudu několikrát přestavovaného objektu, sloužícího i jako cikorkárna a palírna lihu. Zámek koupil po 1. sv. válce malíř, zde několikrát zmiňovaný jako Mistr Oskar Brázda (1887-1977), malíř ušlechtilého realismu. Zámek zrestituovala Mistrova modelka a zároveň jeho druhá choť Marie… Ano ta, která nám nalévala čaj.

Z přijímacího salónu plného dřeva na otop a několika vidlí na stěnách jsme se schodištěm přesunuli do místností s rokokovou výzdobou stropů. Zde vystavená Mistrova plátna portrétů, aktů Marušky, zátiší či figurálních maleb doplňovaly ohromné pestré umělé květiny, soudobé náboženské sošky a památky na Mistra - boty, štětce a zbytky barev. Pane Svěráku, zajeďte se podívat!

Vroutek - jednolodní kostel sv. Jakuba Většího ze 13. století, nyní v opravě. Potěšil nás zájem paní starostky, která nám předem připravila propagační letáčky a poslala zdatné průvodce. Kdo překonal klaustrofobii z úzkého schodiště s prošlapanými dřevěnými schody a odpor k holubímu trusu, mohl se nahoře ve věži dotknout zvonu.

Chýše - třešnička na dortu našeho putování. Původně renesanční zámek je spjat s působením K.Čapka, který zde v r. 1917 přijal z existenčních důvodů místo vychovatele nezdárného synka vlasteneckého šlechtice Lažanského. Současný majitel ing. Lažanský, vzdálený příbuzný hraběte, zdevastovaný zámek koupil a opravuje. Je zde i expozice věnovaná působení K. Čapka. Zámek je opravován vkusně se smyslem pro detail, což se týká i interiérů, květinových aranžmá a úpravy zámeckého parku. Poměrně mladý majitel a zároveň náš průvodce je typem všestranně erudovaného člověka, noblesního, zaníceného pro věc, zjevně i s ekonomickým potenciálem typu T. Bati.

Bylo to velmi příjemné osvěžení před hektickým koncem školního roku. Děkujeme, pane Kvirenci. Kam nás vezmete příště?

PhDr. Martina Kalčíková, SOŠ Brno

ŽÁDOST VÝBORU KE ČLENŮM: VZDĚLÁVÁNÍ V KRAJÍCH

V situaci neustálých reorganizací a nejistoty nemá dnes nikdo přehled o tom, jaké jsou možnosti vzdělávání učitelů dějepisu základních a středních škol v krajích (a bývalých okresech) a jaká je kvalita akcí, které jsou pořádány různými organizátory i soukromými firmami. Rádi bychom získali alespoň částečný přehled o nabízených akcích - o jejich tématech, obsahu i kvalitě. Informace mohou výboru napomoci nejen v interní práci, ale i při koncipování připomínek k systému vzdělávání v ČR. K pohledu na podmínky dějepisné výuky by mohla přispět i informace o přístupnosti odborného tisku a literatury na školách. Asociace má podle svých stanov nejen přispívat ke vzdělávání svých členů, ale i podílet se na vytváření příznivých podmínek pro práci učitelů dějepisu vůbec. Může k tomu napomoci každý člen - považujeme za mimořádnou příležitost získat alespoň dílčí informace a současně využít našich aktivních členů, jimž záleží na úrovni výuky u nás.

Kromě připomínek k návrhům a činnosti úřadů a ústavů a vlastním příspěvkům k prohlubování vědomostí a výměně zkušeností považujeme za významný úkol ASUD soustřeďovat zkušenosti a informace různého druhu - o možnostech profesního růstu, zabezpečení učitelů literaturou a pomůckami, kvalifikovanosti výuky, podmínek práce apod. Pokud budete míst příležitost získat informace také z dalších škol od nečlenů ASUD, uvítáme, když připojený dotazníkový lístek okopírujete a zajistíte jeho vyplnění dalšími kolegy a odeslání na adresu ASUD.

Děkujeme členům, kteří nás informovali o tom, že na škole nenašli tituly, které dle informací MŠMT měly přijít na školy, ale pokud byly zaslány, do rukou učitelů se nedostaly. Informace jsme předali pracovníkům MŠMT odboru 22.


Ve školním roce 2003/2004 byly učitelům dějepisu v našem regionu nabídnuty tyto vzdělávací cykly (název, počet akcí, pořadatel, cena):  
- tyto jednotlivé akce
(název, pořadatel, cena) 
Učitelé z naší školy se účastnili těchto vzdělávacích akcí: (téma, lektor - přednášející)

 
Jejich kvalita a přínos:


 
Považujete nabídku za vyhovující a dostatečnou?  
Ve škole odebíráme tyto odborné časopisy (škrtněte, které nemáte k dispozici) Český časopis historický - Dějiny a současnost - Historický obzor - Společenskovědní předměty -
regionální periodika:
publikace
muzeí:

Pro učitelskou knihovnu byly v posledním období zakoupeny tyto publikace
Velké Dějiny zemí Koruny české (nakl. Paseka)
Třeštík
Mysliti dějiny, Staněk Odsun Němců z Československa, Šmahel: Husitská revoluce, Macek Jagellonský věk, . Kvaček: První světová válka a česká otázka, Válka Dějiny Moravy,Křen Konfliktní společenství …….


Kromě toho jsou na škole učitelům dispozici další pedagogické časopisy - Učitelské noviny, Učitelské listy, Moderní vyučování,……
S nově vydávanými učebnicemi a dalšími pomůckami se máme možnost seznámit (zaškrtněte, co platí) na výstavkách pedagogických institucí v rámci regionu - od dealerů přicházejících na školy - z propagačních brožur a letáků doručovaných poštou - z inzerce v UL, UL, katalogů nakladatelství - od prodejců na letní škole - na výstavce při seminářích ASUD - jinak :
Učebnice a pomůcky kupujeme podle …..  
Kromě učebnic, které užíváme, máme k dispozici i další tituly ze sedmi dějepisných řad šesti nakladatelství, a to…...

 

Dotazník ve formátu RTF (22kB)
Dotazník ve formátu PDF (61kB)back