INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 23

D O K U M E N T Y


ČINNOST ASOCIACE UČITELŮ DĚJEPISU ČR V ROCE 2003

Jako každoročně projednal a zhodnotil výbor činnost ASUD za předchozí rok a zpracoval zprávu pro členy asociace. Zahrnuje činnost od ledna 2003 do prosince 2003, první funkční rok výboru zvoleného na valné hromadě 12. dubna 2003. Byla projednána na výboru 19. března, přednesena na valné hromadě 17. dubna 2004 a schválena všemi přítomnými členy.


1/ Činnost výboru

Jeho členové se scházeli ve složení zvoleném na VH opět pravidelně jednou měsíčně v pátek odpoledne, mimořádně pro přípravu dalších akcí jako exkurze, soutěží, diskusí k RVP.

Mimořádnými akcemi byla setkání s ministryní školství, další se senátorkou Moserovou a poslankyní Šojdrovou.

Během roku byly řešeny běžné záležitosti agendy, členů, seminářů exkurzí, soutěží, přípravy a vyhodnocování vyplněných dotazníků ze seminářů, spolupráce s SH, MŠMT, VÚP, organizátory soutěží, administrativy a nabídek našich sborníků atd. K časově i jinak náročným úkolům patří práce související s administrativními požadavky a předpisy MŠMT (např. u akreditací vzdělávacích programů, dotací apod.)


2/ Členstvo a činnost členů, regionální pobočky

Počet členů (platících) se během roku zůstává na čísle kolem 250. Přistoupilo asi 20 nových členů, někteří starší však nezaplatili příspěvek, proto jsme je museli vyřadit. Z členů se účastnilo 85 členů jarního a 99 podzimního semináře, dále 30 a 35 jarní a podzimní exkurze - vše o sobotách a nedělích. V tomto roce se zájem o semináře i exkurze zvýšil. Výbor to považuje za ocenění své práce.

Rovněž je potěšitelné, že další členové přispěli do IL. Děkujeme kol. L. Dvořákové, I. Bauerovi, L. Burdové, L. Hamáčkovi, V. Novotnému, V. Gřešákové, Z. Havlíčkové, Z. Kalinové, J. Rennerové, J. J. Gloserovi a H. Štajglové za jejich informace i články do IL 21 a IL 22.

Dalšími články přispěli do IL E. Kunstová (SOČ, Eustory, semináře, pomůcky), Eustory, seminář v NM L. Šmejda (o reg. pobočce, jednání v Senátě) I. Pařízková (Eustory), J. Kvirenc (jednání na MŠMT, literatura), M. Sedlmayerová (DO), J. Doušová (zpracování dotazníků), L. Bursíková (dotazníky, exkurze), L. Šmejda (vzdělávání), E. Zajícové (projekty, zahr. spolupráce), H. Mandelová (zprávy, pomůcky, SH). Podrobnějšími zprávami o aktivní činnosti ve svém regionu přispívají členové poboček v Brně a České Lípě, takže můžeme v této zprávě vyjádřit uznání a poděkování za tuto přínosnou - bohužel málo propagovanou - práci pro kolegy a výuku dějepisu.

Děkujeme též za zaslaná čísla školních časopisů ze Včelákova a ze Zlína, které se svými dějepisnými rubrikami připojily k dějepisnému občasníku Čelem vzad z gymnázia Budějovická, který slavil již deset let.


3/ Spolupráce s nadřízeným institucemi, fakultami, historiky, dalšími občanskými sdruženími apod.

 1. obsah a pojetí výuky dějepisu - zpracování hodnocení předložených materiálů k RVP pro ZŠ, připomínky k podmínkám pro dějepis - pro MŠMT, historiky a fakulty
 2. účast tří členů ASUD (D. Burdové, J. Kvirence a H. Mandelové) v ad hoc komisi MŠMT pro prodlužování doložek učebnicím
 3. účast dvou delegátů výboru - J. Kvirence a H. Mandelové na 2. semináři MŠMT o dějepise v září 2003 v Telči - diskusní příspěvek za výbor ASUD
 4. setkání výboru s ministryní školství Buzkovou, náměstem j. Mullnerem a poradcem M. Profantem 16. 6.
 5. zpracování hodnocení 1. verze RVP D gymnázií - pro VÚP
 6. pokračuje účast členů ASUD (i výboru) v pracovních skupinách a porotách tří historických soutěží (Dějepisná olympiáda - M. Sedlmayerová, SOČ - E. Kunstová a EUSTORY - I. Pařízková, E. Kunstová, J. Kvirenc - vyhodnocení 2. ročníku a zpracování textů pro druhý sborník připraveny na jaro 2004
 7. příprava a slavnostní vyhodnocení 2. ročníku Eustory 22. 5. 2003 v AV ČR - ve spolupráci s ÚSD AV ČR
 8. spolupráce se SKAV - kulatý stůl v prosinci - úvodní vystoupení
 9. práce dvou členek výboru při přípravě databáze úkolů pro maturity v Cermatu - L. Bursíková, E. Kunstová
 10. intenzivní spolupráce výboru ASUD s výborem SH ČR a dalšími historiky při vyjádření k přípravě reformy; účast na jednáních výboru Sdružení historiků (H. Mandelová, J. Kvirenc) a dalších členů na historických přednáškách v NM a jiných akcích SH; tisková konference 14. října 2003
4/ Vzdělávání, diskuse o školní reformě
 1. 13.- 14. dubna: Dvoudenní vzdělávací seminář připravili a zajistili všichni členové výboru (D. Labus: Moderní Japonsko, P. Vorel: Český stát v 2. polovině 16. století s ohledem na politické a konfesijní problémy) Historická exkurze: dr. M. Slavík: Prohlídka Památníku na Žižkově, návštěva Vojenského historického muzea a výstavy Atentát - operace Anthropoid
 2. 24. května: Historická exkurze na Mladoboleslavsko a Jičínsko (připravil a vedl J. Kvirenc) ve spolupráci s Pekařovou společností Českého ráje
 3. 11. října: Historická exkurze jihočeskými Blaty (připravil a vedl J. Kvirenc)
 4. 8. listopadu: Celodenní seminář (P. Čornej: Český stát v období jagellonském, J. Klíma: Mimoevropské dějiny a jejich začlenění do výuky dějepisu se zaměřením na Afriku ); odpolední exkurze v nových expozicích Umělecko průmyslového muzea v Praze s výkladem tří lektorek muzea
 5. vzdělávací kurz "Inspirace D"se nepodařilo otevřít s ohledem na organizační obtíže - zůstává v plánu na vhodnou dobu
 6. diskuse o podobě a obsahu RVP - "Vyjádření účastníků vzdělávacího semináře ASUD k současným závažným problémům začlenění historie ve všeobecném vzdělání" - 12. dubna 2003; diskuse o RVP na semináři 8. 4. - zpracována v písemné podobě podle odpovědí účastníků na hodnotících dotaznících (východiskem pro další jednání výboru)
 7. "Anketa ASUD 2003"o učebnicích, pomůckách a podmínkách výuky (výsledky zpracovány, zatím nezveřejněny)
5/ Publikační činnost ASUD pro členy i pro veřejnost
 1. byly vydány a členům rozeslány dva informační listy - č. 20 a 21
 2. byly připraveny a rozmnoženy metodické materiály ke dvěma historickým exkurzím
 3. byl vytištěn a členům expedován sborník Didaktické inspirace Dějepis ve škole II
 4. je dále vedena a doplňována webová stránka, kde jsou zveřejňovány informace o činnosti a další informace užitečné pro učitele dějepisu; mají značnou návštěvnost i ohlas v podobě korespondence apod. - značně rozšiřuje okruh učitelů, kteří mohou využívat poznatky i informace o dění u nás i v zahraničí
 5. V září zformuloval výbor stanovisko členů ASUD k problémům výuky dějepisu v rámci připravované reformy: Nechceme novou Bílou horu - tentokrát ve vzdělávání - zveřejněno v UN a NO, jinde k obsahu články (Právo aj.)
 6. 14. října členové výboru ve spolupráci s tiskovým oddělením AV ČR a SH ČR účastnili tiskové konference o archivním zákonu a výuce dějepisu, kterou spoluorganizovali;
 7. v návaznosti na konferenci bylo poskytnuto několik interview a natočeno několik rozhovorů pro rozhlasové vysílání
 8. pokračovala spolupráce několika členů s nakladatelstvími a muzei (Praha, Litomyšl, Liberec) využívající zkušenosti z práce a diskusí; pokračovala spolupráce na projekt CD ROMu s firmou z Opavy; konzultace o připravovaném projektu didakticky zpracovaných filmových dokumentů na DVD Svazu důstojníků a praporčíků ČSA
 9. účast členů ASUD v televizním pořadu Volejte učiteli (J. Kvirenc, E. Kunstová)
6/ Mezinárodní spolupráce
 1. delegátka ASUD E. Zajícová na konferenci EUROCLIO 25.-30. 3. 2003 v Bologni
 2. delegátka ASUD H. Štajglová se ve dnech 2.- 4. října 2003 účastnila symposia na Krymu: "Rok 1945 - Jalta", semináře Evropské univerzity "Obraz Evropy ve výuce historie od starověku po současnost" ve Florencii v červenci 2002
 3. učitelé a studenti středních škol pokračovali v účasti v evropské soutěži Eustory - byl vyhodnocen 2. ročník a připracován sborník z nejlepších studentských
 4. delegace vítězů se s I. Pařízkovou účastnila 5. letní akademie účastníků Eustory pořádanou organizátory z Koerber Stifftung Foundation ve dnech 2.- 9. srpna 2003 v Berlíně za účasti delegátů 11 zemí na téma "Cizí a důvěrně známé. Jak zpřístupňovat nám známé i neznámé."
 5. získali jsme další zahraniční pomůcky a učebnice výměnou za naše, které jsme zakoupili z rozpočtu ASUD; další jsme věnovali aktivním členům Euroclio k propagaci českého dějepisu a jako poděkování za jejich práci
7/ Výhledy

Na valné hromadě i dalších setkáních diskutovat o dalším směrování ASUD, návrh na tyto okruhy činnosti a realizovat následující okruhy

 1. další diskuse o problematice změn ve výuce dějepisu na gymnáziích i základních školách
 2. příspěvek k pokračujícímu sebevzdělávání - setkávání a exkurze ve stávajícím duchu a rozsahu; doplnění regionálních nabídek (informace o nich)
 3. zpracovávání zkušeností se soutěžemi, na nichž participujeme
 4. IL - další zprávy z regionů + soustřeďování informací nejen o pozitivech
 5. další sborník č.8 - plánována témata 1) příprava žáků a studentů pro ročníkové, seminární a soutěžní práce - metodický průvodce pro učitele s ukázkami,
 6. výuka dějepisu v Evropě - z materiálů EUROCLIO, RE a od našich kolegů ze zahraničí
 7. pokračování v diskusi o RVP pro ZŠ a G + nová maturita (mlhavý pojem společenskovědní základ - jak bude vymezen, žádat posílení dějepisu;
 8. soustředit zkušenosti z Maturity nanečisto - podněty od členů
 9. mezinárodní spolupráce - zapojení do internetového projektu spolupráce učitelů dějepisu evropských zemí - vedením českých stránek pověřen kolega ze Švédska Dalibor Svoboda - zapojit co nejvíce českých učitelů dějepisu: http://educationforum.ipbhost.com/index.php?showforum=125
 10. informovat o naší práci v Bulletinu EUROCLIO
 11. dobudovat databázi členů s e-maily pro operativní a častější možnosti komunikace
 12. pokračovat v informacích pomocí webové stránky ASUD

K PŘIPRAVOVANÉ ŠKOLNÍ REFORMĚ

V tomto čísle IL jsou otištěny dokumenty, které se vztahují k té části reformy, která jen označována jako rámcové vzdělávací programy. O nich členové asociace přemýšlejí a diskutují od roku 2001. Účastníci seminářů a valných hromad se shodli v průběhu uplynulých let na společných stanoviscích, která byla zapracována do třech oficiálních vyjádření k RVP ZV dějepisu. Kritické připomínky k 1. verzi RVP dějepisu pro ZŠ z roku 2001 a 1. verzi RVP gymnázií z prosince roku 2003 byly zveřejněny v IL 17 a 22. Druhá verze nebyla učitelům ani veřejnosti zpřístupněna.

Vzhledem k tomu, že autoři reformy - pracovníci VÚP nereagovali na návrhy úprav ani nezdůvodnili upravené znění RVP ZV D, které ve 3. verzi považujeme za ještě méně kvalitní než návrhy 1.a 2. verze, považovali jsme za svou povinnost informovat o svých obavách veřejnost, poslance a senátory a také předsedu vlády.


A S U D K RÁMCOVÝM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMŮM PRO DĚJEPIS

Členové ASUD i jeho výbor se zabývají návrhy nového pojetí a obsahu výuky na základních a středních školách od roku 2001, kdy byla zveřejněna 1. verze návrhu VÚP. Kritické připomínky (viz IL 17) byly předány VÚP. Druhá verze RVP pro ZV nebyla zveřejněna (zpřístupněna jen vybraným 56 školám). Ve třetí verzi RVP pro dějepis jsme zjistili, že naše připomínky nebyly autory akceptovány ani nám nebylo sděleno stanovisko k nim. Naopak podoba programu pro dějepis je ještě horší než předchozí.

Po kritickém stanovisku k RVP dějepisu pro gymnázia z prosince 2003 (viz IL 22) výbor na základě zkušeností učitelů zpracoval připomínky k 3. verzi RVP dějepisu pro ZV zveřejněné opět pouze na webu v polovině února 2004 a zaslal řediteli VÚP. Vyjádření bylo jednohlasně přijato účastníky valné hromady ASUD 17. dubna 2004. Výbor stanovisko členů ASUD adresoval i všem, kdo se o pojetí a obsah výuky dějepisu zajímají. Tento text dále zveřejňujeme:

Vyjádření Asociace učitelů dějepisu k 3. verzi RVP ZV a předmětu dějepisu pro VÚP a MŠMT


STANOVISKO VĚDECKÉ RADY HÚ

Výbor upřímně děkuje členům vědecké rady Historického ústavu AV ČR, kteří se na svém jednání zabývali naším vyjádřením k RVP dějepisu, za zájem o školní dějepis i jeho podporu.

Vědecká rada Historického ústavu se na svém zasedání 27. dubna 2004 seznámila se "Stanoviskem Asociace učitelů dějepisu (ASUD) k části školského zákona" a vyslovila se takto:

Devastující okleštění výuky dějepisu na školách či dokonce praktická absence této výuky by právě v době našeho vstupu do EU u nastupující generace výrazně narušily formování jejího obecně historického povědomí, násilně by přeťaly vnímání historické kontinuity českého národa i dalších obyvatel Českých zemí a ve svých důsledcích by tak ohrozily plynulost předání celého národně-kulturního dědictví našich zemí další generaci.

Vědecká rada HÚ AV ČR se proto - přes některé drobné výhrady k formulacím uvedeným v úvodní části zmíněného dokumentu - zcela jednoznačně přiklání ke "Stanovisku ASUDu k části školského zákona" a toto "Stanovisko" celou vahou své odborné institucionální prestiže plně podporuje.

PhDr. P. Vošahlíková, DrSc. předsedkyně vědecké rady HÚ
Dalších dvanáct členů vědecké rady.

DOPLNĚNÍ STANOVISKA ASUD ČLENŮM PARLAMENTU

V Praze dne 4. června 2004
Vážené paní poslankyně a senátorky, páni poslanci a senátoři,

v polovině dubna schválila valná hromada Asociace učitelů dějepisu ČR stanovisko k současnému návrhu RVP dějepisu pro základní školy. Zaslali jsme ho VÚP, seznámili s ním i další zájemce a zaslali i členům českého parlamentu. Na jednání 27. května požádal náměstek J. Müllner výbor ASUD o doplnění nebo zpřesnění některých formulací pro členy parlamentu a senátu ČR. Toto vyjádření Vám v příloze zasíláme.

Členové výboru a další členové ASUD spolu se Sdružením historiků již více než deset let neúspěšně nabízeli pracovníkům MŠMT svou spolupráci na tvorbě nových výukových programů (osnov), které pokládáme za nezbytné. Nyní jsou jako součást nového školského zákona předkládány materiály VÚP, které mají nahradit osnovy (jejichž funkce je mediálně nesmyslně přeháněna; tak, jak jsou prezentovány, nikdy nefungovaly a učitel měl vždycky ve třídě značnou volnost výkladu).

Považovali jsme za nezbytné vyjádřit se k oblasti, jíž se zabýváme celý život - ke školnímu dějepisu. Navrhovanou verzi RVP pro tento předmět považujeme za nepřijatelnou. Nejsme informováni, jak úzce jsou pojetí a obsah RVP spjaty s přijetím ostatních částí školského zákona, jehož jiné části nehodnotíme.

 1. Nejsou splněny podmínky vytčené v Bílé knize jako předpoklady zavedení reformy (připravenost a další vzdělávání učitelů, pomůcky, existence a úloha Národní rady ve vzdělávání aj.). Jsou akceptovány hlasy několika málo ambiciózních škol a ředitelů (existovalo 50 pilotních škol, které 1(!) rok měly na ŠVP pracovat, asi 10 z nich ŠVP dokončilo, přitom s konkrétními výsledky se nelze seznámit), nebere se ohled na to, že na většině škol jsou podmínky jiné. Učitelská veřejnost má o připravované reformě jen mlhavé představy (pokud vůbec) a nijak pro ni není získávána.
 2. Není vyřešena řada problémů vznikajících přechodem na dvoustupňový kurikulární systém (např. při přechodu na jinou školu, způsob hodnocení zejména pro eventuální nově koncipované předměty, požadavky přijímacích zkoušek na další stupně atd.)
 3. RVP je podle našeho soudu zpracován nevyváženě - není vzat zřetel na specifiky jednotlivých oblastí vzdělání (přírodní a humanitní obory, výchovy aj.), direktivně je vyžadován rozsah 2-3 stránek bez ohledu na předmět.
 4. Pokud se týká dějepisu:
  1. domníváme se, že základní historická témata z obecných a národních dějin by měla být pro všechny školy společná; nechápeme, jak by specifika školy mohla ovlivnit, zda do výuky zařadí Perikla nebo Karla IV; každá škola by podle našeho soudu měla vytvářet svůj školní program aplikací dějů z oblasti regionální historie a dalších specifik (školní, regionální, mezinárodní projekty, soutěže, spolupráce s muzei a galeriemi, historické exkurze atd.) a volbou vlastních metod a pomůcek;
  2. na učitelích se požaduje, aby při koncipování učiva suplovali činnosti, které předpokládají odborné znalosti, jimiž se zabývají badatelé několika ústavů (nové poznatky, pohledy na dějiny atd.) obsažené v učitelům nedostupné literatuře; podstatu pedagogické práce vidíme v oblasti didaktické a metodické, ne ve vytváření obsahu předmětu. Navrhujeme proto vytvoření vzorové varianty osnov (manuálu…), připravené odborníky.
  3. naše konkrétní výtky k navrhované části RVP, týkající se dějepisu:
   • chybí vymezení cílů pro samostatný předmět dějepis
   • úkoly sepsané v oddíle Očekávané výstupy jsou nereálné a nezvládnutelné
   • obsah v oddíle Učivo je vymezen povrchně a neúplně
   • předmět je pojat jen faktograficky a racionálně, zcela je pominut význam předmětu v oblasti výchovné (utváření hodnotového systému, charakteru, morálky, empatie, estetického vnímání atd.)
   • v učebním plánu není zaručena v Evropě minimální dvouhodinová dotace týdně v každém ročníku (navrhujeme stanovení minima s možností zvýšit na více hodin z pravomoci ředitele školy; v mnoha zemích jsou tři, někde i čtyři hodiny D)
   • v učebním plánu není zaručen dějepis v ŠVP jako samostatný předmět (pro školy s přáním integrace navrhujeme možnost speciálního pokusu s předložením plánu prokonzultovaného s odborníky vedení VÚP a zhodnocení pokusu)

Všechny tyto námitky jsme opakovaně předávali MŠMT. Přes opětovné ujišťování ministerstva, že nemá v tomto směru žádné signály, obdobné kritické hlasy se ozývají i na stránkách odborných učitelských časopisů (UL, UN).

Dějepis je předmětem, který je neustále veřejně podrobován kritice, kdy je pranýřována špatná práce všech učitelů. Znovu připomínáme, že podmínky pro výuku dějepisu v uplynulých 15 letech (chybějící pomůcky, jednohodinové dotace na ZŠ, několikeré změny učebních plánů, osnov a učebnic, nezajištěné další vzdělávání učitelů, třetina neaprobovaně vyučovaných hodin, dlouholeté zanedbávání didaktiky na VŠ) nemohly ve většině škol vést k dobrým výsledkům a navržený dokument opět nijak nezaručuje nápravu. Chceme to znovu našim zákonodárcům připomenout. Zázraky nelze očekávat.

Jsme ochotni diskutovat, objasňovat a konkretizovat naše názory, protože si uvědomujeme, že reforma může na dlouhou dobu ovlivnit úroveň vzdělávání dalších generací se všemi důsledky, které to může mít pro naše postavení ve sjednocené Evropě - v kladném i záporném smyslu.

Za členy ASUD výbor

Z KORESPONDECE


Praze dne 20. ledna 2004
Vážený pane předsedo vlády,

vzhledem k tomu, že se bude ve vládě projednávat školský zákon, jehož podoba ovlivní vzdělání v dalších letech, považujeme za svou povinnost i právo občanů upozornit Vás na některé záměry MŠMT, které považujeme za vážné ohrožení úrovně vzdělanosti v naší zemi i samotných žáků základních a středních škol. Jedná se o tu část školského zákona, která se týká obsahu a tvorby školních osnov podle dokumentu s názvem Rámcové vzdělávací programy.

Předkládanou reformu kurikula považujeme za nedostatečně uváženou, připravenou a ověřenou v praxi a neodpovídající současným podmínkám na převážné většině škol; při tom má být uložena v podobě zákonné povinnosti rovnou tisícům škol a desetitisícům učitelů. Ti nejsou svým studiem ani dalším vzděláním na převratné změny, jejichž hodnota nebyla nikým prokázána, připraveni, ale ani pro ni získáni. Převážná většina z nich neví, jaké budou mít dopady na jejich práci. Zveřejnění finální (3.) verze je oznámeno na konec ledna (přitom veřejná diskuse má být uzavřena již do konce března; návrh 2. verze pro ZŠ byl dva roky utajován a zpřístupněn jen 56 vybraným školám, veřejná diskuse k němu nebyla; teprve od podzimu je webové stránce Výzkumného ústavu pedagogického - VÚP.)

O našich obavách a připomínkách k návrhu reformy jsme spolu s historiky - členy Sdružení historiků ČR (Petice 17. listopadu 2003) vedení MŠMT informovali a předali několik vyjádření.Nedozvěděli jsme se ani jména tvůrců reformy, s nimiž jsme chtěli diskutovat a vyjádřit stanovisko řadových učitelů (jména úředníků a zaměstnanců VÚP a MŠMT za ně nepovažujeme). Členové výboru naší asociace i historikové zpracovali řadu materiálů s připomínkami a návrhy, bohužel všechny byly odmítnuty a představitelé historiků a učitelů veřejně paní ministryní hrubě napadeni. Pracovníci ministerstva nejsou zřejmě ochotni akceptovat skutečný stav a problémy našich škol. Ačkoliv paní ministryně uvádí, že nemá žádné negativní ohlasy, řada závažných výhrad k možným důsledkům reformy a nedostatečnému vytváření předpokladů pro ni (i materiálních) se objevuje i v odborném tisku. Pokud víme, za závažnou považují situaci i členové několika odborných komisí (event. subkomisí) ČSSD.

Naše vážné výhrady se opírají též o poznatky z naší desetileté aktivní spolupráce s evropskou Stálou konferencí 60 asociací učitelů z 38 zemí EUROCLIO, jejímiž jsme členy. Máme připraveny dokumenty i materiály s argumenty vycházejícími ze zkušeností a názorů téměř tří set členů ASUD a dalších učitelů a jsme kdykoliv ochotni Vás s nimi seznámit a zodpovědět Vaše dotazy. K této žádosti jsme se rozhodli po návštěvě u paní senátorky J. Moserové, která nás informovala o svém také neúspěšném jednání s vrcholnými úředníky MŠMT o neuvěřitelném a v Evropě ojedinělém opatření - zrušení možnosti soustavného vzděláváni učitelů (pedagogických center).

Víme, že okruh problémů, které musíte řešit, je značný, přesto Vás prosíme o pomoc a předem Vám děkujeme.

Výbor dějepisné asociace


Odpovědí byl třířádkový dopis Kanceláře předsedy vlády podepsaný Mgr. J. Baxou.
"... k dopisu…ve věci školského zákona jsme si ... vyžádali stanovisko Ministerstva školství, které má přípravu zákona ve své gesci. Stanovisko jsme v těchto dnech obdrželi a v příloze tohoto dopisu Vám jej zasíláme."

S postupem, kdy ten, kdo je žádán o pomoc a podporu předá věc k vyřízení těm, k jejichž práci mají autoři dopisu (prosby, stížnosti apod.) výhrady, se setkáváme již několik desítek let - je bohužel uplatňován i v současné době.

Ve více než dvoustránkovém nepodepsaném vyjádření pracovníků MŠMT je popsán postup přípravy reformy a úspěšnost dosavadních prací na pilotních školách. Reforma je zdůvodněna i evropskými souvislostmi. Podle textu se dějepis na školách bude učit jako samostatný předmět. Jeden odstavec je věnován ASUD. Jeho členové jsou zde charakterizováni jako konzervativní skupina prosazující výsadní postavení dějepisu na úkor ostatních předmětů, proklamující zájem o modernizaci a podceňující schopnosti a odbornost učitelů. Podle dopisu jednalo MŠMT o dalším vzdělávání s hejtmany krajů a rektory vysokých škol. Na celé stránce je podrobně popisována reorganizace pražského PC.


MŠMT - ASUD V DUBNU - KVĚTNU 2004
V dubnu bylo výboru zasláno sdělení, že podle rozhodnutí vedení MŠMT nebyla Asociaci učitelů dějepisu pro rok 2004 přidělena žádná finanční dotace (příspěvek dostával ASUD od roku 1996).
MŠMT: 19. 4. 2004
Oznámení o neschválení dotace
... Žádost občanského sdružení Asociace učitelů dějepisu České republiky nebyla schválena.
ASUD: 30. 4. 2004
...Domníváme se, že jsme vždy finanční prostředky ze státní dotace vynakládali účelně... jak jsme uvedli ve zprávě... Dovolujeme si Vás požádat o sdělení důvodů zamítnutí naší žádosti a o informaci, který orgán či skupina a kteří její členové o této věci rozhodli.
MŠMT 18. 5. 2004
...důvody zamítnutí žádosti se neuvádějí a hodnocení projektu se předkladatelům nesděluje... rozdělení dotací občanským sdružením schvaluje ministryně školství..., a to na základě projednání vedení ministerstva... Projekt předložený Vaší asociací splnil požadované formální náležitosti, v souhrnném posouzení pak bylo rozhodnuto podpořit jiné projekty.

back