INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 21

INFORMACE


PLÁNOVANÉ ČINNOSTI

 

ANKETA 2003

Těm členům, kteří dosud neposlali vyplněný anketní lístek z minulého připomínáme, že bychom odpovědi rádi shromáždili do listopadového semináře. Pokud lístek ANKETY 2003 nemůžete najít, můžete ho stáhnout z webové stránky nebo si o něj napište na náš e-mail a my Vám ho pošleme. Uvítáme, když ho zkopírujete a požádáte o vyplnění i své kolegy. Výsledky jsou pro výbor ASUD důležité. Chcete-li tedy přispět k větší a aktuální naší informovanosti pro různá jednání, prosíme, zaslání neodkládejte. Děkujeme.

Členové výboru

ZVLÁŠŤ PRO NOVÉ ČLENY

- chceme upřesnit informaci o ASUD: jde o občanské sdružení, které má schválené stanovy, IČO, DIČ, účet, kontaktní a e-mailovou adresu, webovou stránku. K činnosti, jednání a umístění archivu využívá soukromé (pro vzdělávání pronajaté) prostory, telefonní linku, adresu. Nemá žádný sekretariát (jak se domnívají např. telefonující členové nebo pracovníci škol) ani administrativní sílu; všechny činnosti vykonávají členové výboru i další členové ASUD bez odměny ve svém volném čase. Na práce externích spolupracovníků (přednášky, exkurze, webová stránka, technické nebo účetní práce, sborníky aj.) jsou uzavírány smlouvy.


Internetové časopisy

Předpokládáme, že odebírání časopisu Dějiny a současnost, který od loňského roku vychází v novém formátu i grafické podobě (a má konečně rovněž i svou internetovou verzi: http://dejiny.nln.cz/), je pro většinu dějepisářů samozřejmostí - ať už ve škole, či doma. Možná ale nevíte, že jeden z autorů č. 4/2003, v němž hlavním tématem jsou "Daleké cesty", Vladimír Rozhoň, je také aktivním členem ASUDu. Mnozí ho budete znát nejenom jako středoškolského učitele na integrované střední odborné škole v Sokolově, ale také jako pravidelného účastníka snad všech našich jarních i podzimních seminářů či našich prvních historických zájezdů, jeho postřehy ze středoškolské praxe jste mohli najít i na stránkách našeho IL. Rozhoňův dlouhodobý zájem o české cestovatele (s referátem o E. Holubovi se zúčastnil i nedávné vědecké konference, jak bylo zaznamenáno i v ČČH) se promítl i do tematiky tohoto článku, kterým je vztah dvou dalších cestovatelských osobností přelomu 19. a 20. století - příspěvek se jmenuje "Vráz kontra Frič: Nepovažuji Vás za kompetentního". Autorovi blahopřejeme - a těšíme se na další články!

Historický občasník Čelem vzad snad nemusíme pravidelným čtenářům IL připomínat - snad ani to, že tento občasník, oceňovaný i odbornými historiky (odebírá ho kupř. J. Pánek, F. Šmahel, J. Křen a jiní), vychází v několikasetčlenném nákladu zhruba 1x ročně a je zdarma k dodání komukoli, kdo si o něj napíše. Určen je učitelům i studentům škol středních, základních i všem ostatním zájemcům o dějiny; má už osmiletou tradici, nedávno vyšlo číslo 11 - z jeho obsahu vybíráme: rozhovor s prof. J. Peškem, blok článků na téma Války - válečníci, technika (bitva u Gaugamél, atentát na Heydricha, vývoj tanku aj.) či Život ve staletích (Mayové, lázeňská města, kutnohorské sloupky), v příloze najdete aktuální seznam zpřístupněných hradů a zámků či materiál o hrobce českých králů a také historickou knihovničku (J. Pešek o přesídlení Rudolfa II. do Prahy).

Když jsme Čelem vzad nabízeli opakovaně na stránkách IL či ve sbornících ASUDu, báli jsme se zájmu, který nebudeme moci zvládnout, ale naše obavy se (naštěstí? - spíše bohužel) ukázaly jako liché. Členů ASUDu se ozvalo jen pár, několik dalších se vždy ohlásí, když občasník vystavíme na výstavce během seminářů v Národním muzeu. Opravdu jsme si mylně namlouvali, že zájem aktivních členů ASUDu bude řádově vyšší. Ale nevadí, myslím, že ty, kterým se Čelem vzad dostal do ruky, jsme nezklamali. (Vesměs kladné ohlasy čtenářů shrnuje jubilejní 10. číslo.)

Pokud by vás naše nabídka přece jen zaujala, nejlépe bude, když se o podobě a náplni občasníku přesvědčíte na naší internetové adrese celemvzad.nezmeskej.cz, kde kromě úplné podoby posledních čtyř čísel najdete i potřebné kontakty. Chystáme i dotisk předchozích vydání. Znovu opakujeme, že občasník zasíláme zdarma - jedinou podmínkou pro získání dalšího čísla je potvrzení příjmu. (Pokud nemáte přístup na internet, o časopis si můžete napsat na adresu J. Kvirenc, Gymnázium Budějovická 680, Praha 4 - Michle, 140 00.)

Jan Kvirenc, G Praha 4

Dějepisná olympiáda (dř. Soutěž mladých historiků)
33. ročník - 2003/2004

Propozice

1. Tematické zaměření ročníku:

VÝVOJ MĚST (od počátků po renesanci)

2. Organizace soutěže:
A. Soutěž je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií a je jednotná pro celé území České republiky.
B. Postupová kola, termíny jejich konání:
školní kola
okresní kola
krajská kola
ústřední kolo

Zadání pro školní kola budou spolu s řešením zasílána na krajské úřady - odd. mládeže a sportu/tělovýchovy (dále jen KÚ) do 31. 10. 2003.

Zadání pro okresní kola budou spolu s řešením zasílána na KÚ, případně po dohodě s KÚ též přímo organizátorům okresních kol do 21. 1. 2004.

Zadání pro krajská kola budou spolu s řešením zasílána na KÚ, případně po dohodě s KÚ též přímo organizátorům krajských kol do 15. 3. 2004.

Důležité upozornění: V případě změny termínu okresního či krajského kola nelze zaručit dřívější zaslání testů!
* Postupující do okresního a krajského kola si s sebou přinesou dějepisné atlasy (viz doporučená literatura).
** Pro postup do ústředního kola je třeba předložit písemnou práci na téma "…". Práce má být v rozsahu maximálně 2 strany A4 psané na počítači (popř. na psacím stroji), případně s dalšími dodatky. Práci je třeba zaslat na adresu tajemnice soutěže nejpozději do pátku 21. 5. 2003, tentýž den budou předány ústřední komisi k hodnocení. Písemné práce se nebudou vracet! Ukázky prací mohou být v rámci propagace soutěže publikovány. Přesné pokyny ohledně písemné práce obdrží všichni postupující do ústředního kola od organizátorů krajských kol.

C. Tematické okruhy:
VÝVOJ MĚST 1. Velkomoravská říše Na úsvitu českých dějin 2. Počátky českého státu, románská kultura Atlas Středověk - Na úsvitu českých dějin 3. Města v době gotické kultury Atlas Středověk - České země za posledních Přemyslovců České země za vlády Lucemburků - České země v době husitské - České země za Jiřího z Poděbrad a Jagellonců 4. Města v době renesance Atlas Novověk I - České země v době renesance Tematické okruhy jsou jednotné pro všechna kola, jednotlivá postupová kola se liší stupněm náročnosti a hloubkou prověřovaných znalostí
D. Organizace soutěže
E. Doporučená literatura:

Školní kolo
Kterákoliv učebnice dějin středověku a počátků novověku s ministerskou doložkou.

Okresní kolo
Na škole užívané učebnice - doporučuje se dále opatřit postupujícím následující tituly:

Krajské kolo

* Doporučené dějepisné atlasy si soutěžící s sebou přinesou do okresního i krajského kola .

SDĚLENÍ CELOSTÁTNÍ KOMISE DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY

(k propozicím): komise si vyhrazuje právo změn (termíny, doporučená literatura)
back