INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 19

ASUD VE 2. POLOLETÍ ŠK.R. 2001/2002


STRUČNÉ OHLÉDNUTÍ ZA ČINNOSTÍ ASUD V JARNÍCH MĚSÍCÍCH 2002
Podrobněji k některým z uvedených činností:
VALNÁ HROMADA ASUD

Jako vždy na jaře, i tentokrát bylo do programu semináře v NM zařazeno hodnocení činnosti i hospodaření za předchozí kalendářní rok. Součástí byly informace o zahraniční spolupráci, o celostátních aktivitách týkajících se různých forem soutěží pro žáky základních škol i středoškoláky i o dalších nabídkách (programy skupiny FABER pro školy i pro veřejnost; výstavka učebnic a pomůcek, prodej sborníků a dalších publikací členů ASUD). Členové ASUD byli informováni o březnové mezinárodní konferenci, kterou v Praze spoluorganizoval výbor ve dnech 12. - 17. března. O své dojmy se podělila jedna z aktivních účastnic konference H. Štajglová z Třebíče.

O semináři v Telči, připravovaných publikacích a úsilí pracovníků ministerstva školství zkvalitnit výuku dějepisu a zajistit k tomu odpovídající podmínky informovala přítomné pracovnice MŠMT Mgr. Naďa Holická, jejíž vystoupení bylo přijato se zájmem plným očekávání.

Laskavostí vedení Historického ústavu AV ČR dostali účastníci valné hromady jako každoročně zvláštní dárek - i tentokrát to byla publikace HÚ. Byla to kniha František Palacký ………..

Po přednesených zprávách, které byly jednomyslně schváleny, a diskusi bylo přijato

USNESENÍ,
které formulovala zvolená návrhová komise ve složení J. Melichárková, V. Rozhoň a E. Kunstová:

  1. Účastníci konference Euroclio (čeští učitelé) připraví materiál se svými poznatky z pracovních skupin a závěry z konference zveřejní v IL.
  2. Výbor doplní nedostatky zjištěné při revizi účetnictví do konce června 2002.
  3. Valná hromada schválila zprávu o činnosti ASUD v r. 2001, zprávu pokladní a revizní.
  4. Členové ASUD vzali na vědomí zprávu o spolupráci se zahraničím.
  5. Valná hromada schválila doplnění stanov.
  6. Členové ASUD vítají prohlubující se spolupráci s MŠMT a doufají, že přinese konkrétní pozitivní výsledky.

DRUHÁ DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA - dříve Soutěž mladých historiků

Tématem 31.ročníku Dějepisné olympiády byly dějiny evropské kultury od doby byzantské do renesance. Letos budeme pokračovat od baroka k secesi.

Už v předchozím ročníku jsme navrhli, aby soutěžící odpovědi na úkoly pro školní kolo vyhledávali v literatuře Protože jsme přesvědčeni, že tato změna přispívá ke zkvalitnění soutěže, rozhodli jsme se u tohoto způsobu práce setrvat. Doufáme, že tímto způsobem docílíme i toho, aby se soutěže zúčastnilo co nejvíce dětí. Mnohé si jistě chtějí řešení úkolů jen zkusit a odradilo by je, kdyby se už pro školní kolo musely učit něco navíc.

Setkali jsme se bohužel i s negativními ohlasy a to nás samozřejmě velmi mrzí. Když dítě řeší úkoly pro školní kolo doma, pracuje v klidu, bez stresu. Vyhledává-li odpovědi v knihách, učí se pracovat s odbornou literaturou, což je pro jeho další studium i pro život velmi důležité. Jestliže mu při řešení úkolů pomáhají i ostatní členové rodiny, ani to nezavrhujeme. Domníváme se totiž, že ať se rodina sejde při jakékoli společné činnosti, je to dobře. Úkolem učitele pak je, aby kriticky zhodnotil, který z jeho žáků má skutečně takové znalosti, aby obstál v okresním kole a nebyl zklamán neúspěchem. Měl by mít připraveno pár kontrolních otázek a na jejich základě určit, kdo postoupí.

Protože v předchozím roce zazněly kritické hlasy, že je okresní kolo mnohem obtížnější než školní, byla v loňském ročníku stanovena jako studijní literatura pro okresní kolo pouze učebnice pro 7. ročník základní školy. Tak tomu bude i letos.

Vyskytují se i výhrady, že vyžadujeme pouze encyklopedické znalosti a žádné dovednosti. Zatím jedinou možností, jak této námitce vyhovět je řešení úloh s pomocí dějepisného atlasu. V předchozím ročníku jsme tento způsob práce na zkoušku zavedli v krajském kole, loni už i v kole okresním. Jsme rádi, že v tomto případě převážily pochvalné hlasy. Nejen učitelů, ale hlavně dětí. Ty byly velmi spokojené, vědomí, že v atlase najdou odpovědi na mnoho otázek, jim dodalo klidu a sebedůvěry.

Soutěžící, kteří se probojovali až do ústředního kola, museli odevzdat písemnou práci. Tentokrát o historických památkách. Některé z těchto prací mají velmi vysokou úroveň, a byla by proto škoda, kdyby byly jen založeny v archivu. V loňském roce se podařilo, že vybrané části z prací o kamenných křížích otiskly časopisy ABC a Naše rodina. Touto cestou bychom chtěli jít i nadále, ale navíc uvažujeme, že budeme nejlepší práce vystavovat, např. při seminářích ASUD, aby se s nimi mohlo seznámit co nejvíce lidí.

Ústřední kolo tentokrát probíhalo v Praze a v Kutné Hoře. Navázali jsme spolupráci se Státním ústředním archívem. Jeho pracovníci byli neobyčejně vstřícní a připravili pro děti velmi zajímavé odpoledne s bohatým programem. Soutěžící procházeli jednotlivými pracovišti - restaurátorská dílna, depozitář, knihovna ... - a řešili úkoly. Zkusili vlastnoručně opravit poškozený papír, přečíst starou listinu, určit druh pečeti, chronologicky seřadit předložené mapy atd. Pracovali se zaujetím a také prostředí archívu se jim líbilo. Rádi bychom proto i touto cestou poděkovali všem, kteří se na akci podíleli.

V Kutné Hoře jsme strávili celý den. Navštívili jsme chrám sv. Barbory, Vlašský dvůr a Hrádek se středověkým dolem, hlavní částí programu ale bylo pátrání po městě. Zjistit např. jak vypadá prampouch, které slavné osobnosti v Kutné Hoře žily, které významné události se tu staly, identifikovat některé stavby apod.

Chtěli bychom také zachovat určitou hmatatelnou vzpomínku na uplynulé ročníky soutěže. Dosáhli jsme toho, že nakladatelství Práce začalo na jejím základě vydávat novou ediční řadu pracovních sešitů s názvem Co v učebnicích je i není. V loňském roce se na pulty knihkupectví dostal první z nich. Jmenuje se České země za vlády Přemyslovců a Lucemburků a obsahuje vybrané úkoly, které se objevily v soutěži se stejným názvem před třemi lety, a navíc i řadu těch, které se nám do ní tehdy nevešly. V současné době přichází do prodeje díl druhý České země za vlády Habsburků a připravuje se třetí - jeho pracovní název je Člověk ve 20. století.

Milena Sedlmayerová, členka celostátní komise DO

24. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKY STŘEDOŠKOLSKÉ ODBORNÉ ČINNOSTI - OBOR DĚJEPIS

Institut dětí a mládeže ve spolupráci s MŠMT pozval vítěze SOČ na 24. celostátní přehlídku do Holešova. Hostitelem se stala Střední policejní škola a předsedou organizačního štábu celostátní přehlídky byl ředitel této školy plk. JUDr. Josef Šilpoch. Poprvé ve své historii se celostátní přehlídka koná ve škole, která nepatří resortu školství,ale ministerstvu vnitra.

Předsedkyně ústřední komise Mgr. Jitka Macháčková v úvodním slově ke studentům napsala:
"Na naší přehlídce každý z vás dostane příležitost svoji práci porotě představit a následně s porotou i ostatními soutěžícími o své práci diskutovat. Váš čas však nebude neomezený. Na představení budete mít podle pokynů jednotlivých porot čas přibližně 10 minut. Porotu bude zajímat nejenom, k jakým výsledkům jste dospěli, ale také proč jste si zvolené téma vybrali.... Porotci si vaše práce nezávisle na sobě prostudovali, a tak vám následně budou klást upřesňující otázky."
Přítomnost paní Jitky Macháčkové, která se pro nemoc nemohla letošního setkání účastnit, členové porot v průběhu přehlídky velmi postrádali.

Porota 16. oboru - historie - ve složení PhDr. Dalibor Lasovský, PhDr. Jiří Kalferst, PhDr. Eliška Kunstová, Mgr. Jiří Mihola a Doc. PhDr. Jaroslav Vaculík - měla za úkol přečíst celkem 17 prací / letos jen 1163 stran, oproti loňským 1289 stran textu a doplňujícího materiálu/.

Porotu a později studenty přivítal ředitel školy v Holešově. Prostředí, celková organizace i nahlédnutí do organizace této školy muselo v nás všech vzbudit opravdu dobrý dojem. Nyní budu mluvit za sebe. Přátelské ovzduší, ochota a snaha vyjít nám všem vstříc, to nám dokazovali na každém kroku dospělí i studenti školy. Pro učitele pražské školy je zvlášť příjemné, že žádnému studentu nebylo zatěžko pozdravit, usmát se , dát přednost při vstupu do místnosti atd. Uniforma, příjemné a slušné vystupování, zákaz kouření - vytváří ve škole zvláštní atmosféru pořádku a kázně. Společně se studenty jsme se i stravovali, a i tady jsem nepostihla, že by byl hluk, snaha být první u oběda atd. Škola i lidé v ní udělali na mne milý dojem.

Pan ředitel plk. JUDr. Josef Šilpoch představil svou školu v úvodním slově jako jednu ze tří největších policejních škol v České republice. Původní stavební jádro školy vzniklo v letech 1936 - 38 a sloužilo jako vojenská kasárna pro potřeby Hraničářského praporu. V období okupace byla kasárna obsazena Německou bezpečnostní policií. Po válce areál sloužil krátce k výcviku příslušníků SNB a poté zde byly umístěny dělostřelecké a později výsadkové jednotky. Od září 1969 se z holešovských kasáren postupně budovalo vojenské školské zařízení, z něhož v r. 1991 se vytvářela současná policejní škola. Cílem školy je výchova policistů.

Letos jsem se jako členka poroty účastnila celostátní přehlídky již po třetí. Všechna setkání na této úrovni mají jedno společné - převažují poměrně dobré odborné studentské práce, účastníci jsou na obhajobu pečlivě připraveni, předcházející kola v nich utvrdila přesvědčení, že je nutné umět svůj názor bránit a hlavně dokázat věcnými argumenty porotě, že si stojí za svým. Ve shodě s předcházejícími lety jsme i letos zaznamenali rozpačitost studentů při hodnocení svých zkušeností z krajských přehlídek. Organizátoři a hlavně porota v těchto kolech by měla nejen vlastním pracím, ale zejména rozhovoru při obhajobě věnovat více pozornosti.

Témata, která si studenti letos zvolili, byla převážně z moderních dějin. Starověku , a to egyptské historii se věnoval jen jediný student Michal Švec, 16.st. zpracoval student v Velkého Meziříčí Pavel Švásta a Vrbno u Mělníka do poloviny 17.st. vynikajícím způsobem nejen napsal,ale také obhájil student Jiří Čepelák z Prahy. Obsahem ostatních 14 prací byly děje a osobnosti 19. a 20.st. Kvalitním odborným zpracováním a přesvědčivou obhajobou zaujali porotu student z Rakovníka Tomáš Pavlíček (Působení JUDr. Aloise Pravoslava Trojana v Rakovníku - 1857 - 1880)a Zdeněk Hazdra z Poděbrad (Zdeněk hrabě Bořek - Dohalský z Dohalic a na Miletínku). S mimořádným nadšením a zaujetím vystoupil Jakub Zentner z Roudnice nad Labem při obhajobě práce Sokol v Libochovicích 1886 - 1918; jeho práce nespočívala jen v kompilaci shromážděného materiálu,ale on nejdříve materiály, které by asi přišly do sběru, zachránil a uspořádal. Zpestřením přehlídky bylo vystoupení studenta ze Slovenska - Spišská Nová Ves - s prací zaměřenou na archeologii - Kláštorisko.

Členové komise - porotci se rozhodli většinou hlasů přiřknout první místo v letošní přehlídce studentovi Střední policejní školy MV z Prahy - Jiřímu Tutschovi. Jeho práce SS - Obergruppenführer Reinhard Tristan Eugene Heydrich a první stanné právo (28.9.1941 - 20.1.1942) byla úzce, ale o to hlouběji zaměřena na krátké období dějin protektorátu. Student využil mnoho dostupného archivního materiálu, dobového tisku. Obsahově i formálně se student zhostil tématu výborně.

Píši o přehlídce studentských prací a všichni jste si jistě všimli, že tu chybějí dívky; ne že by se dívky vůbec nevyskytovaly, pět jich odevzdalo a obhajovalo své práce, ale žádná se nevyrovnala chlapcům ani ve zpracování, ani v obhajobě.

Příští celostátní přehlídku SOČ přivítá město Kadaň.

Eliška Kunstová, členka poroty celostátního kola SOČ

SOUTĚŽ EUSTORY POKRAČUJE

V září tohoto roku se otevírá 2. ročník české varianty evropské dějepisné soutěže Eustory, která je určena studentům středních škol. Stejně jako poprvé jej vyhlašuje a organizuje Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ve spolupráci s Asociací učitelů dějepisu ČR. Soutěž podporuje Körberova nadace i další sponzoři.

Téma 2. ročníku soutěže Eustory

"Kamenná paměť mého kraje. Osudy lidí vtěsnané do památníků ve dvacátém století."

Záměrem studentských prací by tentokrát mělo být zachycení příběhů lidí, pomníků, památníků, hřbitovů a pod. v daném regionu z období od 1. světové války do současnosti. Studenti se mohou zabývat i samotnou historií výstavby pomníků a jejich osudů, neboť ty jistě nejsou pouze svědectvím o osobě, kterou připomínají, ale i o těch, kteří je stavěli a bourali.

První ročník, slavnostně završený v září minulého roku, se setkal s příznivým ohlasem. O jeho průběhu jsme v Informačních listech několikrát psali. Jedním z hlavních požadavků učitelů, kteří pomáhali studentům během soutěže, bylo, abychom téma zveřejnili dříve, pokud možno již před letními prázdninami. Tomu se podařilo vyhovět a informaci na školy jsme rozeslali již počátkem května. Pro ty, kteří se snad setkávají s informací o soutěži na této stránce poprvé, uvádíme několik základních podmínek účasti. Eustory je určena studentům středních škol, kteří v roce jejího vyhlášení nebudou starší 20 let. Úkolem je vytvořit studii na stanovené téma (individuálně nebo ve skupině). Nejde o klasickou seminární práci založenou především na zpracování poznatků získaných z odborné literatury, ale o studii opřenou o vlastní badatelské poznatky. Rozsah práce by neměl přesáhnout 50 stran. Forma by měla odpovídat běžným požadavkům kladeným na historickou studii. Další informace získáte na ÚSD AV ČR, Vlašská 9, Praha 1, 118 40 (Vojtech Čelko, celko @usd.cas.cz). Doporučujeme sledovat webové stránky ÚSD (http://WWW.usd.cas.cz). Do konce letošního roku bude také na školy, jež se soutěže účastnily, rozeslán sborník, v němž budou mimo jiné zveřejněny ukázky z nejúspěšnějších prací.

Doufáme, že 2. ročník se dočká stejného ohlasu jako ten uplynulý a přinese soutěžícím studentům nejen nové poznatky, ale i možnosti.

Ilona Pařízková, předsedkyně organizačního výboru Eustory v ČR

back