INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 19

SDRUŽENÍ HISTORIKŮ


Z ČINNOSTI VÝBORU SH

I v předchozím období pokračovala běžná činnost sdružení - vydávání Zpravodaje pro členy, pravidelné přednášky v NM, červnová historická exkurze, účast členů výboru v porotách historických soutěží (J. Šusty, J. Pekaře, EUSTORY), kontakty se zahraničím atd. Jarní měsíce však byly v něčem i mimořádné a náročné - stěhovala se bohatá knihovna HK (z prostor NM do Archivu hl. m. Prahy), by vyhlášen a vyhodnocen 1. ročník soutěže J. Pekaře (pořádané spolu s Pekařovou společností Českého ráje). Historikové vystoupili na veřejnost se svým stanoviskem k široce publikované problematice poválečných odsunů Němců. Předseda výboru SH prof. Pánek přijal naši nabídku vystoupit se zahajovací přednáškou na mezinárodní konferenci učitelů dějepisu pořádané v Praze (viz dále). Spolu s dalšími historiky se účastnil důležitého semináře o dějepisné výuce uspořádaného MŠMT. Poslední tři zmíněné činnosti měly pro učitele dějepisu mimořádný význam.

Výbor Sdružení historiků ve stávajícím složení končí v září po třech letech své funkční období. Je tudíž velmi vhodná příležitost poděkovat za starost, kterou tento výbor školnímu dějepisu v posledních letech věnoval. Bylo to jednání o dějepise v senátě, s pracovníky MŠMT, vytištění Zpravodaje HK pro členy ASUD, apel na veřejnost v Prohlášení o stavu a podmínkách výuky dějepisu v ČR spolu s výborem ASUD, připojení se k našim dalším veřejným stanoviskům, konzultace o aktuálních problémech výuky aj.). Šlo však nejen o konkrétní činy, ale i o povzbuzení výboru ASUD v jeho zatím málo účinném úsilí a v dalších iniciativách ke zkvalitnění podmínek výuky dějepisu. Domníváme se, že historická věda a dějepisná výuka na všeobecně vzdělávacích školách tvoří spojité nádoby. Zvýšení jejich prestiže ve společnosti je v zájmu vědců i pedagogů. Jsme rádi, že výbor SH jednal v tomto zájmu. Řada jeho členů bude v práci v novém výboru pokračovat, věříme, že i v něm najdeme oporu. Členům výboru, především pak prof. J. Pánkovi, dr. J. Kociánovi a dr. E. Šimkovi vřele děkujeme.

Protože stávající předseda SH prof. Pánek již dále nekandiduje, je naší příjemnou povinností mu poděkovat zvlášť - za jeho veřejná vystoupení na shromážděních historiků, konferencích i v tisku, příspěvky do diskusí, které jsme si s obdivem k dokonalosti a noblese vyjádření i pádnosti argumentů vždy rádi přečetli; za příspěvky do našich sborníků, dárky odborných publikací pro účastníky našich valných hromad, odborné přednášky pro učitele, za něž odmítal přijmout honorář, za zaujatou účast v jednáních o školním dějepise i všestrannou podporu našeho úsilí o utváření pozitivního vztahu k minulosti u dětí a mladých lidí. Zkrátka za zaujatost a činy, které u mnoha našich historiků postrádáme. Tím upřímněji vyjadřujeme profesoru Pánkovi dík a přejeme mu dobré podmínky pro napsání dalších vynikajících vědeckých prací i pro práci ústavu, který vede. Dodatečně blahopřejeme k získání významných zahraničních uznání a poct, jaké za vědeckou činnost udělovat u nás zatím není běžným zvykem. Věříme, že nám i nadále zachová svou přízeň.

Členové výboru ASUD

ZPRAVODAJ HK
S opožděním způsobeným problémy různého druhu vyšlo o prázdninách druhé číslo roku 2001 a současně je do tisku připraveno první číslo roku 2002. Protože periodikum má nyní větší rozsah, bohatší obsah i komfortnější podobu, pro něž je žádáno nejen členy SH, ale i různými institucemi u nás i v zahraničí, jsou také náklady na tisk vyšší. Nemůžeme nadále zneužívat velkorysosti výboru, proto jsme nabídli kromě pravidelného poplatku kolektivního člena částečnou finanční úhradu. Nadále budeme rozesílat Zpravodaj jen těm členům, kteří zaplatili zvýšený členský příspěvek 180,- Kč. Jsme rádi, že je takto možné, aby i učitelé dějepisu menších obcí a měst zůstávali v kontaktu s děním v historické obci, získávali informace např. o nové literatuře v podobě odborných recenzí apod. - Pokud někdo z členů má zájem i o minulé číslo (2001/1), ještě jich máme několik k dispozici, ozvěte se. Stejně tak lze doplatit zvýšený příspěvek pro další čísla.

HISTORIK V ČELE UČENÉ SPOLEČNOSTI ČR
Po chemicích prof. J. Wichterlem a J.Zahradníkovi a lékaři J. Kouteckém byl na další období zvolen předsedou Učené společnosti historik - bývalý ředitel HÚ ČR, člen SH prof. F. Šmahel. Výbor mu zaslal blahopřání a popřál úspěch v činnosti tohoto sboru nejlepších vědců všech oborů.

back