INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 19

I N F O R M A C E


LITERATURA - POMŮCKY

STŘEDOVĚK Z NAKLADATELSTVÍ DIALOG
Středověk

S poměrně značným úsilím se podařilo dokončit druhou část řady nových učebnic dějepisu, kterou se před o něco více než dvěma lety rozhodlo vydávat nakladatelství Dialog v Liberci a o jejíž zpracování požádal jeho majitel tři učitelky, členky ASUD. Jde o Středověk a počátky novověku (500-1648) pro 7. třídu ZŠ a sekundu gymnázia.

Jak jsme uvedly v předchozím čísle IL, pokusily jsme se vytvořit nejen učebnici, ale i další servis k ní - totiž pracovní sešity a metodickou příručku. Pomůcky, jejichž vytvořením uskutečňujeme svůj sen - napsání učebnice, podle níž by se učili rádi žáci a která by i učiteli zpříjemnila život.

Vzhledem k nedostatku finančních prostředků k nákupu nové učebnice i obavám části učitelů pouštět se do neprozkoumaných vod nemáme zatím příliš mnoho informací o praktických zkušenostech z výuky. Od těch, kteří s učebnicí pracují, přijímáme zatím jen slova pochvaly. Další učitelé používají knihu pro svou přípravu, jiní - i když nemají učebnici - využívají ve třídě pracovní sešity. Jako zajímavý inovační prvek, simulační hry - totiž "návštěvy" dnešních dětí na vybraných místech a rozhovory s dávnými postavami ocenil přední slovenský didaktik dr. Viliam Kratochvíl.

K přiblížení obsahu a formy "Středověku" přetiskujeme část úvodu metodické příručky.


Ú v o d e m

"... Příručka, kterou otevíráte, je součástí kompletu druhého dílu z řady učebnic připravované pro učitele, kteří se nechtějí spokojit s tradičním výkladem nebo vyprávěním a popisem historických dějů, s pasivním předáváním poznatků a vybízením žáků k tomu, aby se novou látku naučili. Pro ty, kteří považují za zajímavější a užitečnější nacházet nové cesty a metody výuky a usilují o to, aby dějepis obohacoval žáky nejen o nové poznatky, ale naplňoval je i po stránce etické a estetické. Dějepis, na jakém by se chtěla podílet naše učebnice, by měl dávat žákům příležitosti aktivním přičiněním objevovat nové věci a přispívat k pochopení současnosti, uplatňovat jejich schopnosti a nenápadně a postupně je učit dovednostem užitečným pro další studium i život. Je to trend přijímaný ve stále větším počtu zemí - na Západě i na Východě, odpovídající potřebám člověka 21. století. Na realizaci těchto cílů se podílejí i pracovní sešity …

... Věříme, že v druhém díle zaujme učitele i žáky také nové řešení struktury učebnice: po krátkém nahlédnutí do mimoevropských kultur se několik kapitol věnuje Evropě jako celku - představuje způsob obživy a další činnosti lidí zajišťující nejrůznější potřeby (výroba, obchod, doprava apod.), vztahy ve společnosti, náboženství, architekturu, vzdělanost i umění; tyto kapitoly nazvané LIDÉ V EVROPĚ seznamují žáky s každodenností komplexně, namísto jinde roztroušených a mezi politické dějiny začleňovaných informací. Třetí část tématu pak přináší přehled nejdůležitějších dějů politického vývoje v kapitolách nazvaných STÁTY - VLÁDY - VÁLKY. K propojení slouží jak motivační, tak opakovací dvojstrany (OHLÉDNUTÍ).

... Učebnice není tradiční výkladovou pomůckou, jejímž článkům se mají žáci naučit; je připravena jako nabídka různých didaktických materiálů, s nimiž mohou žáci v hodinách, případně doma nebo ve volném čase pracovat a tím se sami učit. Jde o prameny textové, grafické a obrazové, z nichž si je možno vybrat to, co budete potřebovat pro práci se žáky slabými, průměrnými i těmi nejlepšími. Věříme, že žádný z učitelů ani rodičů nebude považovat vše, co je v knížce uvedeno, za závazné a že každý z vyučujících zaměří své požadavky hlavně na vyznačené základní pasáže, prameny případně zredukuje nebo nahradí vlastními. Naší snahou bylo usnadnit práci učitelům, zefektivnit práci v hodinách a přispět k zajímavému a užitečnému dějepisu, přispívajícímu k utváření nejrůznějších dovedností žáků i jejich hodnotového systému.


O učebnici, jejím pojetí a uspořádání

... Snahou autorského kolektivu bylo nabídnout školám nový typ učebnice, jaká by se přiřadila k pomůckám vytvořeným v rámci trendů dnes uplatňovaných v dějepise moderní školy. Takové vzdělávání není postaveno na předávání sumy hotových poznatků, ale poskytuje příležitosti k vlastní aktivní i tvořivé práci žáků vedených učitelem. Přitom musí být respektovány nejen věkové zvláštnosti žáků, ale i jejich různé schopnosti - tak, aby každý z nich našel možnosti uplatnění a příležitosti k úspěchu a ocenění. Za hlavní úkol učitele považujeme účinnou motivaci, řízení výuky a výchovy, volbu vhodných metod a také povzbuzující ocenění žáků, vytváření příznivé pracovní atmosféry a pohody. Nemyslíme, že by měl věnovat nadmíru času a energie shromažďování a shánění vhodného didaktického materiálu z literatury (dnes i poměrně finančně nákladné nebo málo dostupné) nebo časově náročnému konstruování nejrůznějších úkolů pro činnosti žáků.

Některé z podkladů přináší učebnice, další jsou navrženy v metodické příručce. Vzhledem k tomu, že v minulosti jsme se stejnými záměry jako nyní učebnici připravily několik pomůcek a knížek, odkazujeme především na ně - jde o dva díly z pěti dějepisných atlasů - Středověk a Novověk I (Kartografie), soubory diapozitivů (Komenium), pracovní sešit Opakování (Nakladatelství Olomouc), tři díly z řady Dějiny v obrazech (Albatros) a folie pro zpětný projektor (Machek a syn). Začleňujeme samozřejmě i odkazy na pomůcky a knížky další. Málo je zatím dějepisných pomůcek pro využití moderní technikou.


Části učebnice

 1. Motivující a instruktivní dvojstrana
 2. Úvodní dvojstrany ke každému tématu
 3. Výkladové dvojstrany
 4. Závěrečné kapitoly se souhrnným opakováním - Ohlédnutí za dějinami...
 5. Vložené kapitoly - Na návštěvě..., V galerii.
 6. Vložené kapitoly dokumentů
 7. Výběrový rejstřík jmen a pojmů
 8. Přehled použité a doporučené literatury


K uspořádání učebnice:

 1. Na úvodní dvojstraně je představeno nové dějinné období a prameny, které k jeho poznávání a studiu slouží. Je zde připomenuto, že periodizace dvanácti století, které učebnice zahrnuje, není v historické literatuře jednotná; někde se jí historikové - i autoři učebnic vyhýbají. Za počátek evropského středověku je většinou považován proces stěhování národů, ale již ne jednotně je definováno jeho rozdělení na dílčí etapy charakteristické zásadními proměnami - ve způsobu obživy, směny, vlády, uspořádání společnosti a vztazích mezi různými skupinami obyvatel. První část nazývaná raný středověk bývá ukončena počátky současných evropských států, peněžního hospodářství, měst a specializované výroby, "národního" trhu a nové techniky užívané v zemědělství. Termín vrcholný středověk - charakterizovaný vzestupem šlechty jako dědičného vlastníka půdy a měšťanstva (některých státech se také podílejícího na vládě v zemi spolu s panovníkem, duchovenstvem a šlechtou) bývá užíván často, termín pozdní středověk je již neurčitější a bývá spojován s posílením centralizovaného státu a rozvojem ekonomiky i peněžního hospodářství (banky apod.). Frekventovaný je v literatuře i učebnicích pojem raný novověk, avšak nebývá přesněji definován; jeho začátek bývá spojován s pádem Cařihradu, objevením Ameriky, rozvojem manufakturní výroby, bankovnictví, vznikem světového trhu, u nás s nástupem Habsburků. Ani konec není bezproblémový - bývá za něj označován nástup osvícenství, Francouzská revoluce, napoleonské války, zánik Svaté říše římské apod. (blíže J. Pánek "Raný novověk" a problém základních pojmů ve výuce dějepisu, in: sborník ASUD 2000). - Na úvodní dvojstránce je také upozornění, že jiné periodizace mají dějiny ostatních kontinentů.
  Náš první tematický celek je ukončen v 11.-13. století (zohlednění nerovnoměrnosti vývoje západní, střední a východní Evropy a Středomoří). Rozdělením na vrcholný a pozdní středověk se i vzhledem k věku žáků učebnice nezabývá, období 12.-15. století je zahrnuto do druhého tematického celku. Třetí část zahrnuje 16. století a polovinu sedmnáctého - do vestfálského míru. Vymezení vychází z našeho pojetí obsahu dějepisu v 7. ročníku nebo sekundy gymnázia, které považujeme za optimální pro roční práci s dvanácti - třináctiletými žáky. Tato desetiletí označujeme jako počátky novověku.
  V úvodní kapitole učebnice navazujeme na znalosti žáků z loňského roku a k vědám, které pomáhaly objasňovat vývoj v pravěku a starověku (např. archeologii, antropologii aj.), připojujeme větší škálu tzv. pomocných věd historických. Je zde také na ukázce předvedena struktura výkladové kapitoly; je určena zejména těm, kdo učebnici středověku používají jako první a s předchozím dílem nepracovali.
 2. Tematické celkyjsou nazvány podle některého charakteristických rysů dané etapy vývoje společnosti, umění nebo vzdělanosti. Jsou tradičně rozděleny do kapitol. Struktura každého z těchto celků:
  a/ velké světové kultury,
  b/ život Evropanů (způsob obživy lidí, výroba, doprava, stavby nejrůznějšího účelu, technika, náboženství, vzdělanost, umění),
  c/ politický vývoj států, jejich uspořádání, vlády, války.
 3. Každé z období je v učebnici uvedeno motivační dvojstranou. Jejím smyslem je získat pro něj zájem žáků, připomenout hodnoty, které se tehdy zrodily, na mapě upozornit na místa, kde se události odehrály; na synchronním přehledu časové tabulky je dána příležitost posuzovat souběžně probíhající události (lze ji využít na začátku, ale i kdykoliv se k ní vracet a přičleňovat poznávané děje). Je opakovanou zkušeností, že k velkým obtížím žáků všech stupňů škol patří právě uvědomit si to, co se odehrávalo v různých částech světa i Evropy současně. Je možné pracovat i s podrobnějšími synchronními tabulkami v dějepisných atlasech.
 4. V jednotlivých kapitolách jsou dokumenty ve zkrácené verzi a vzhledem k omezené kapacitě dvojstránky nikoli v dostatečném množství. Proto jsou navíc k možnému výběru dalších pramenů vloženy dvojstrany "Čteme z ..", do nichž byly vybrány jak historické dokumenty, tak texty literární. Pro učitele by měly být "zásobníkem" toho, co většinou při přípravě hodiny musí sám trpělivě hledat. Záměry výběru jednotlivých dokumentů a náměty k jejich využití jsou podrobně zpracovány v metodické příručce.
 5. Nejen proto, aby se žák pobavil, ale zejména, aby bylo možné blíže seznámit děti s určitým prostředím a osobami, jsou zařazeny kapitoly Na návštěvě.. Na těchto stránkách učebnice opět samy děti - Anička a Tomáš - provázejí čtenáře po dvanácti zajímavých místech. Mají zasvěcené a nanejvýš povolané průvodce, totiž vážené a někdy i všeobecně známé osobnosti; vedou s nimi rozhovor tak, aby nové informace byly sděleny nenásilnou a přirozenou formou otázek a odpovědí. Obrazový materiál pro tyto kapitoly byl připraven tak, aby přiblížil téma dějovými obrázky v podobě rekonstrukce. Návštěvy byly zařazeny mezi výkladové hodiny také proto, aby bylo možné nahlédnout do některého ze zajímavých prostředí, poznat názory průvodců i dalších osob. Většina návštěv míří do našich národních dějin. Lze je i využít pro dramatické předvedení nebo domácí práci.
  Zvláštní podobu mají návštěvy čtyř galerií - raného středověku, gotiky, renesance a manýrismu s barokem. Ve třech "podlažích" jsou tři druhy expozic, v přízemí umělecké řemeslo, v 1. patře sbírka sochařská, jakési "minilapidárium" a ve 2. patře pinakotéka s obrazy evropských i našich Mistrů. Jsou vybrány exponáty dokumentující a přibližující důležité a pro daný sloh typické náměty, druhy děl, techniky, materiály, případně i významné umělce (výběr samozřejmě není vyčerpávající a lze ho doplnit obrázky v kapitolách i z jiných zdrojů; doporučeny jsou dva soubory diapozitivů). "Sály" galerií jsou neseny charakteristickými sloupy.
 6. Závěry témat - Ohlédnutí za dějinami... nabízejí pohled na období prostřednictvím obrazového materiálu vybraného z učebnice; na něm je možné učivo zopakovat v navržených tématech a dát tak žákům příležitost k samostatnému slovnímu projevu i vyjádření celkového pohledu, srovnání jevů nebo dějů v různých částech Evropy nebo světa. Důraz je kladen na materiál z českých dějin. Naším záměrem bylo, aby tyto dvojstrany nejen poskytly náměty k rozhovorům o nabídnutých okruzích a jejich zopakování, ale také souhrnně představily odkaz, který naši předkové v dané době předali dalším pokolením. Ve shrnutí je počítáno s tím, že žák již dříve získal určitou sumu znalostí, které dovede uplatnit i v jiných souvislostech.
 7. Pro závěr celoroční práce je nabídnuta jednak tematicky pojatá přehledná tabulka (vývoj států, ekonomiky, vzdělanosti a umění a zahrnující celé období 500-1650), jednak dvojstrana Dějiny tvoří lidé a jejich činy, na níž si lze pomocí portrétů (skutečných a fiktivních) připomenout děje i osoby starověku, středověku a počátků novověku.


Schéma výkladových kapitol
Kapitoly obsahují:

 1. Motivační obrázek zpravidla přibližuje podobu lidí v konkrétní situaci. Jde o vystižení typického oděvu, výstroje, činnosti, historické děje nebo fiktivní "příběh".
 2. Po stopách minulosti - název pro cíle hodiny v podobě otázek. Učitel je může využít pro motivaci - Na co budeme znát odpověď na konci hodiny atd. Odpovědi žáci získají prací s prameny nebo výkladem učitele; výsledky si mohou ověřit na konci hodiny.
 3. Mapový náčrtek s úvodním textem vymezuje obsah kapitoly geograficky. Názvy míst jsou pouze výběrové, vložené texty (tučným typem písma) upozorňují na některé z dějů, které se na vybraných místech odehrály apod. K podrobnějším zeměpisným údajům slouží mapy v dějepisných atlasech Středověk a Novověk I. (odkazy se stránkami jsou v metodické příručce).
 4. Vymezit časový prostor usnadní přehledné časové přímky zařazené v kapitolách politických a kulturních dějin. Tam, kde jsou obsahem souběžné události dvou nebo více oblastí (stoletá válka, státy Vikingů, jižní a východní Evropa apod.) jsou přímky nahrazeny svislými časovými tabulkami (vývoj je zaznamenán vertikálně, odzdola nahoru - v souladu s vývojem od nižšího k vyššímu, jednoduššího k dokonalejšímu apod.).
 5. V každé výkladové kapitole je slovníček A-B-C… Výklad pojmů není vyčerpávající, vysvětlení vychází z významu pro dané období a formulačně je přizpůsobeno chápání dvanáctiletých dětí.. V textech učebnice je na slovníček upozorněno hvězdičkou.
 6. Pro zájemce o rozšíření znalostí je připravena rubrika i = Z knihovničky. Uvedené tituly se vztahují k tématu hodiny (i dalším, ale z nedostatku místa nejsou vždy opakovány).
  Bibliografické údaje jsou v seznamu Použitá a doporučená literatura na konci učebnice.
 7. Střední části stránek poskytují pramenný materiál. Tvoří ho dokumenty, které žák může zkoumat, posuzovat, porovnávat; mohou napomoci ke zvládnutí cílů vyjádřených v úvodu (Po stopách minulosti). Texty jsou zpravidla zhuštěné, tematicky úžeji zaměřené k jedné dílčí skutečnosti. K poznávání a pochopení jednotlivých údajů slouží i obrázky, náčrtky, plánky, schémata nebo jiná grafická zobrazení. Obrazový materiál v kapitolách nemá převážně estetickou funkci (tu mají galerie), má být instruktivní, sloužit jako zdroj informací (druhy staveb, malířství, výrobků, lodí, technické prostředky apod.). Měl by také do určité míry osvobodit učitele od časově náročného i jinak namáhavého opatřování názorného materiálu.
 8. Obsah kapitoly je samozřejmě omezen - kapacitou hodiny, místem i možnostmi žáků. Pro ty, kdo se chtějí dozvědět nějaké další podrobnosti nebo zajímavosti, je v postranním sloupci začleněn oddíl A něco navíc nebo Malá galerie osobností. Předpokládáme, že tyto zájmové texty nebudou sloužit jako podklad ke zkoušení a hodnocení. K jejich zařazení vedla snaha oživit strohá fakta seznámeními se životem jedinců, či skupin lidí a s jejich problémy a nabídnout tak další informace zájemcům o historii.
 9. Vyústěním hodiny je shrnující článek, v němž je to, co by žák měl pochopit a znát. Je psán větším typem písma a opatřen modrým podtiskem; je tak i graficky naznačeno, že jde o vyjádření základních informací a závěrů, k nimž učitel ve spolupráci se žáky dospěl předcházející prací v dílčích úkolech, a která by se měla stát součástí výsledků vzdělání většiny žáků absolvujících základní školu a měla v budoucnu sloužit pro osobní život a poznávání (při cestách, četbě, návštěvě galerií, muzeí, památek apod.). Čísla označují předchozí prameny.
 10. Faktografické údaje - jména osob a míst, pojmy a letopočty (někdy označované jako základní učivo) jsou ještě navíc uvedeny vedle shrnujícího článku; vymezují termíny, události a jména osob, jejichž znalost usnadní také pochopení dalších událostí, procesů a jevů.
 11. Schopnost formulovat otázky a jiné zodpovědět prozrazuje stupeň poznání a pochopení a posilují sebevědomí učícího se. Na dvojstraně výkladových hodin je několik typů otázek. První jsou v úvodu v rubrice Po stopách minulosti (cílové otázky z učiva v dané hodině). Na konci hodiny mohou posloužit ke zjištění, jak byl cíl hodiny splněn. Otázky při levém a pravém okraji stránky vedou ke zkoumání obrázků, dokumentů, mapky, časové přímky jako pramenů poznávání; jistě budou v průběhu hodiny doplňovány dalšími. Úkoly v oddíle Opakujeme si a přemýšlíme pod článkem spojují nové poznatky s tím, co už žáci znají z předchozí výuky. Jde o postupné vytváření ucelenějšího obrazu minulosti pod vedením učitele. Některé vybízejí k vlastní úvaze, případně k nacházení souvislostí s dneškem. Další příležitosti k ověření, procvičení nebo upevnění znalostí a schopnosti posuzovat minulé děje a utváření historického myšlení najdou žáci v pracovním sešitě (jedna skupina úkolů využívá a opakuje poznatky nové kapitoly, druhá přičleňuje tento obsah k tématům předchozím - i loňským).
 12. Ke spojení a propojení jednotlivých vyučovacích hodin by měla sloužit rubrika - Pro příští kapitolu. Otázky jsou formulovány tak, aby žáky motivovaly, aby sami pátrali a hledali. Aby měli příležitost aktivně se výuky spoluúčastnit i při přípravě do školy (v pracovním sešitě si je mohou poznamenat v oddíle IV).


Kapitoly metodické příručky nabízejí učitelům jednu z možností, jak s učebnicí pracovat. Lze využít jen některé náměty, začínající nebo méně zkušení učitelé by zde měli najít oporu a různé podněty, všem by měla ušetřit čas např. promýšlení motivačních a opakovacích hodin, při řešení úkolů, zadávání úkolů k vybraným dokumentům ve Čteme nebo "návštěvám" atd. Část příručky je věnována uživatelům pracovního sešitu.


K pracovnímu sešitu - jde o variantu pomůcky v dějepise zatím u nás neužívanou. Má totiž nejen poskytnout náměty k samostatným činnostem při procvičování, upevňování nebo opakování, ale má také nahradit běžný poznámkový sešit. Proto má specifickou podobu.

 1. Na levé straně je osnova zápisu, který respektuje strukturu kapitoly učebnice a začleňuje část jejího grafického materiálu - mapky, náčrtky, schémata, grafy. Zápisu slouží linky.
 2. Na pravé stránce jsou opakovací úkoly k dané kapitole i poznatkům starším. I zde jsou náčrtky a obrázky. Některé si mohou žáci vybarvit, stejně jako mapky a synchronní tabulky na motivačních dvojstranách i v kapitolách. K obrázkům je možné připojovat popisky.
Všechny náměty a návrhy jsou nabídkou - lze je redukovat nebo doplnit podle potřeb a podmínek práce v dané třídě.

Pro přípravu dalších dílů, případně i úpravy stávajících, uvítáme kritické připomínky, náměty i další podněty.

Helena Mandelová - Eliška Kunstová - Ilona Pařízková

PÁTÝ SBORNÍK ASUD S NÁZVEM "OŽIVENÉ MYŠLENKY"

Oživené myšlenky byl připraven na podzim a v zimě 2001, avšak z řady technických důvodů (vytištění, nedostatek financí na speciální poštovné, vytížení náročnou přípravou březnové konference apod.) rozesíláme až společně s IL 19 a Zpravodajem HK 2001/2. Jako stručnou informaci o sborníku vybíráme části textu z úvodu a závěru Oživených myšlenek několika pozoruhodných osobností:

"...Většinu svého pracovního času trávíme ve škole se svými žáky, další hodiny zabírá příprava na vyučovací hodiny nebo hodnocení prací našich žáků a studentů, projekty, exkurze a nejrůznější žákovské a studentské zájmové činnosti související s dějinami. Uvědomujeme si současně, že pro to, aby dějepisné vyučování bylo stále zajímavé pro žáky i pro nás samotné, potřebujeme nové podněty. Těmi jsou nejen poznatky z odborné literatury, nové pomůcky, návštěvy historických objektů a zajímavých míst apod., ale také myšlenky našich předchůdců. I těch, kteří rovněž stáli před lavicemi a přispívali k tomu, aby byla "historie učitelkou života" a z jejich žáků se stávali lidé vzdělaní, mravní, charakterní i citliví.

V našich sbornících se snažíme podle svých možností napomáhat takovému úsilí nejrůznějším způsobem především v oblastech, kde dosud takové materiály chybějí. Po výběru myšlenek z oblasti didaktiky a metodiky dějepisu, zveřejnění zkušeností členů ASUD ze školní i mimoškolní činnosti a příspěvcích o nových odborných poznatcích jsme se rozhodli obrátit se tentokrát k úvahám obecnějším nebo širším.

Domníváme se, že mezi osobnostmi dávné i nedávné minulosti je mnoho takových, jejichž myšlenky jsou neobyčejné, pozoruhodné a zejména stále platné nebo aktuální. Jsou také mezi pedagogy, filozofy nebo psychology, kteří přemýšleli o vzdělání a výchově. Je nám líto, že se dnes bohatství takových úvah, nápadů, námětů nestává podkladem pro diskuse o řešení současných složitých úkolů, např. toho, jak se vyrovnat s limitovanou kapacitou lidských duševních schopností a závratně se zvětšujícím objemem lidského poznání. Je škoda, že nové nebo připravované koncepce a plány zatím plně nevyužívají zkušenosti nebo práce předchozích období a že v pracích velkých mužů minulosti nehledáme potřebné rady nebo podněty, jak se v oblasti výchovy potýkat se současnými negativními jevy. Považujeme za politováníhodné, že znovu nevycházejí díla, která by mohla být užitečná i současníkům. Mnozí z těch, kteří se vyjadřují k současným problémům, se možná z nedostatečné informovanosti vydávají na cesty, které se již ukázaly málo účinnými. Jiní objevují dávno objevené...

Prací, které by stály za nové vydání a zamyšlení je mnoho; některé z nich jsme se alespoň ve stručném výběru pokusili oživit - v první části sborníku připomínáme slova pěti z osobností, které podle našeho mínění mají co říci i dnešku. Přestože jsme z vybraných prací a studií mohli otisknout jen části, věříme, že jste v nich našli pro sebe něco nového a zajímavého. Jen jako drobná inspirace bylo zařazeno několik stránek z J. A. Komenského a T. G. Masaryka; jejich jména nebo slova jsou citována, ale jejich myšlenky nejsou čteny a v současnosti uváděny v život tak, jak by si zasloužily - i když jejich práce byly mnohokrát vydány. Neznámý článek našeho kolegy z počátku století může potěšit jako svědectví o snahách a hledání učitelů z dob Rakousko-Uherska, jejich tvůrčím a moderním myšlení.

Z mimořádně cenných studií, které jsou současnému čtenáři prakticky nedostupné, by si v podobě úplného vydání zasloužila pozornost zvlášť metodika profesora Jaroslava Sochora, i když je v ní mnoho pasáží (napsaných za velmi odlišné politické situace i technických podmínek), které již byly překonány. Ve všech směrech stále aktuální je Brunerova studie, která kdysi česky vyšla jen díky svému ruskému vydání.

V druhé části sborníku po osmi letech zveřejňujeme část z projektu desetičlenné skupiny českých učitelů připraveného za spolupráce mnoha dalších v letech 1992-94. Výsledek snahy využít a zúročit vlastní zkušenosti i poznání a nabídnout je k diskusi kolegům zatím z finančních důvodů zůstal jen v rukopise. I tentokrát můžeme publikovat pouze část - asi čtvrtinu z tříleté práce a k tomu bez příloh (tři části projektu mají celkově kolem 650 stran). Věříme, že i v této podobě může posloužit jak pro informaci a porovnání situace před osmi lety se současností, tak i jako dokument o úsilí učitelů z počátku 90. let…" .

Objednávky sborníku pro nečleny na adrese ASUD.

ŠESTÝ SBORNÍK CHCEME VĚNOVAT OPĚT DIDAKTICE A METODICE -

Máme na mysli teoretické studie a také zkušenosti učitelů z řad členů i nečlenů ASUD, pokud své dobré nápady nabídnou a pokud budeme mít možnost další sborník v odpovídajícím rozsahu vydat. Prozatím za příspěvky děkujeme kolegům V. Novotnému ze Šardic a R. Křížkové z Prahy. Uvítáme další - co třeba podrobnější rozpracování některých projektů, soutěží a dalších činností z článků v předchozích IL.


TŘI SBORNÍKY K MODERNÍM DĚJINÁM
Současné literatury věnované tematice moderních dějin jistě není nikdy dost, na pultech knihkupectví jí zrovna není málo, ale ne vždy dokážeme odhadnout její serióznost a užitečnost, a navíc se někdy ztrácejí navenek poněkud méně atraktivní tituly, které třeba nepocházejí z produkce těch nejznámějších nakladatelství. Na tři takové publikace bychom vás chtěli dnes upozornit, tip na ně jsme ostatně získali od jednoho ze znalců nejpovolanějších, prof. Jiřího Peška. První dvě seženete zřejmě i v širší distribuci, třetí publikaci najdete jen ve specializovaných knihkupectvích či nejlépe přímo u vydavatele. Myslím, že alespoň u některého z výše připomenutých sborníků by stálo zato zastavit se poněkud déle, prolistovat ho důkladněji - nebylo by dobré je mít třeba ve školní knihovně?
Jan Kvirenc, G Praha 4

O ŠKOLNÍM DĚJEPISE NA JAŘE VE SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDCÍCH

Na počátku roku otiskly UN vyjádření ASUD k hodnocení českých žáků v průzkumu OECD a jeho interpretaci v tisku (viz IL 18). V Učitelských listech vyšel článek H. Mandelové o problematice dějepisných učebnic.

V uplynulém pololetí pak zaujala historická problematika redakce samozřejmě nejvíce s uměle rozpoutanou diskusí o dokumentech souvisejících s poválečným odsunem Němců z ČSR. Dostalo se i na školní dějepis. Někteří redaktoři v novinách i TV upřeli svůj zájem o školu pouze na konjukturalistické otázky - co se učí o tzv. Benešových dekretech ve škole; jiní však chápou, že jde o problematiku komplexní a závažnější. - Učitelské noviny zveřejnily Stanovisko výboru ASUD k návrhům Rámcových vzdělávacích plánů. V tomto periodiku (red. J. Štefflová)a také na stránkách Lidových novin (red. R. Kvačková) a v Květech (red.P. Sedláček) byly otištěny rozhovory s předsedkyní ASUD o pražské mezinárodní konferenci učitelů i o stavu, podmínkách i nedostatcích v naší výuce dějepisu.

Zájem o evropský dějepis v kontextu výuky o historii etnických, náboženských a jazykových minorit projevily zejména rozhlasové stanice, jejichž redaktoři se účastnili tiskové konference pořádané v AV ČR při příležitosti setkání evropských učitelů organizovaném EUROCLIO-ASUD. Stručné informace i delší pořady zařadily stanice Vltava, Praha i Svobodná Evropa a několik redakcí zahraničního vysílání. Na ně navazoval i pořad Svobodné Evropy o soutěži Zmizelí sousedé, na níž se se Vzdělávacím a kulturním centrem Židovského muzea podílejí i učitelé dějepisu.


DĚJEPISNÉ AKTIVITY

HISTORICKÁ EXKURZE

Po úspěchu obou předchozích se připravuje již třetí historická exkurze. Bude se konat V SOBOTU 5. ŘÍJNA 2002. Exkurze, kterou připravujeme, tentokrát zamíří na východ od Prahy a na programu jsou objekty mimořádně hodnotné, ale také ty, kam nevedou obvyklé cesty turistů nebo jsou dokonce běžně nedostupné.

Nejprve nás čeká prohlídka románské baziliky v Tismicích u Českého Brodu, cestou k románskému portálu kostela v Záboří nad Labem se zastavíme ještě v jinak nepřístupné tvrzi Tuchoraz. Nejdelší zastávku plánujeme v areálu naší nejčistší empírové architektury - na zámku Kačina, kde byla před několika lety otevřena nová interiérová instalace spojená s rodinou Chotků. Kromě základního prohlídkového okruhu uvidíme i proslulou knihovnu a zámecké divadlo. V blízkém Jakubu se podíváme do nedávno opravovaného románského kostela a pak se vypravíme ke zbytkům gotické tvrze v Semtěši, která dnes slouží jako rozhledna po Čáslavsku a Železnohorsku. Pokud nám bude přát počasí, tak nás další výhledy čekají při návštěvě pověstmi opředené zříceniny hradu Lichnice. Čas pro podvečerní procházku či občerstvení nám poskytne Žižkova Čáslav tak, abychom se kolem 20. hodiny vrátili do Prahy.

S ohledem na dopravní situaci sraz v ulici Sokolské - na rohu s Ječnou u Lékařského domu (též náměstí I.P. Pavlova) v 7,30 hod.
Předpokládaný předběžný cenový odhad (doprava + vstupy): 300,- Kč

Jan Kvirenc

NA 16. LISTOPAD PŘIPRAVUJEME DALŠÍ, JIŽ 12. VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ V NM
Jsou plánovány opět dopolední přednášky - první z moderních dějin mimoevropských oblastí Asie, druhá ze západní Evropy (témata a přednášející v jednání) a odpolední exkurze. Tentokrát zamíříme do dalších málo známých památek - budou jí smíchovský kostel sv. Gabriela s unikátními památkami beuronského umění a malostranský hřbitov v Košířích - obě opět s fundovaným průvodním slovem znalců. Podrobné informace na přiložené přihlášce.

KATEDRA HISTORIE PF MU V BRNĚ PŘIPRAVUJE KONFERENCI O VÝUCE DĚJEPISU

Jak jsme předběžně informovali v IL 18 (str. 43), pořádá katedra historie PF MU v Brně ve středu 6. listopadu didaktickou konferenci na téma "Místo historie a úloha učitele dějepisu při formování multikulturní společnosti". Podle informace vedoucího katedry doc. PhDr. Jaroslava Vaculíka na ní vystoupí didaktici dějepisu z ČR, SR, Polska a Ukrajiny. Je určena jak vědeckým pracovníkům, tak učitelům z praxe. Byli jsme též na konferenci pozváni a výbor se účastní několika zástupci (podle finančních možností); předpokládáme, že o setkání budou mít zájem především učitelé z Brna, jeho okolí a dopravně dostupných míst Moravy. Byli bychom rádi, kdyby se účastnili diskusí a přispěli svými praktickými zkušenostmi - věříme, že účast bude umožněna předsedovi regionální pobočky ASUD kol. Jiřímu Janečkovi i našim dalším kolegům. Spoléháme, že přispějí ke zdaru i konstruktivnímu vyznění této akce. Tak se do praktické roviny může přenést jednání v Telči, jehož se účastnil i didaktik brněnské fakulty dr. Štěpánek.

Podrobnější informace na fakultě (tel.: 543 129 537 - sekretariát - K. Grimmová), případně u kol. Jiřího Janečka: ZŠ, 691 83 Drnholec - tel. škola 625 519 281)


ČLENŮM

KARTOTÉČNÍ LÍSTKY
Stále nemáme v pořádku naši inovovanou kartotéku a při změnách telefonních čísel mnohdy dělá potíž dovolat se na některou školu nebo domů. Také bychom rádi některé aktuální zprávy a informace, např. o nějaké akci u nás či zahraničním semináři posílali e-mailem, což by bylo i finančně úsporné. Děkujeme všem členům, kteří nám poslali nově vyplněný a doplněný kartotéční lístek a prosíme ty další, aby tak učinili co nejdříve, aby jednatelka kol. Ludmila Bursíková měla evidenci v pořádku. Můžete je zaslat přímo jí na domácí adresu: Peškova 966, 152 00 Praha 5. Stejně tak hlaste i další změny (adres, telefonů apod.), event.nebo dojde-li k nějakým nesrovnalostem.

INFORMACE O ZASÍLANÝCH TISKOVINÁCH

Finanční problémy mají za následek o něco složitější agendu výboru ASUD při rozesílání tiskovin a dalších materiálů. Po omezení zasílání IL jen členům, kteří pro daný rok zaplatili členský příspěvek, je další změnou zasílání Zpravodaje HK jen těm, kdo si jej objednali (viz výše). Komplikací je i to, že pátý sborník nemohl být členům z roku 2001 distribuován s IL 18. Většině současných členů tedy zasíláme IL spolu se sborníkem Oživené myšlenky, Zpravodajem HK č. 2/2001 a pozvánkou na jarní seminář a exkurzi s přihláškami. Připojujeme i pozvánku a přihlášku na 5.ročník kurzu Inspirace D pro členy v Praze a Středočeském kraji.

Sborník za rok 2001 posíláme spolu s pozvánkami těm, kdo letos ještě členský příspěvek neuhradili. IL 18 a další čísla Informačního listu, Zpravodaj HK a šestý sborník budeme posílat po uhrazení platby.

Mohlo se stát, že došlo k chybě ve výpisech nebo našich seznamech či jinému nedopatření a některý materiál jste nedostali. Prosíme proto, informujte o tom co nejdříve jednatelku výboru kol. Ludmilu Bursíkovou na její adrese nebo na kontaktní adrese výboru.


back