INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 18

SDRUŽENÍ HISTORIKŮ, FAKULTY


O ČINNOSTI SDRUŽENÍ HISTORIKŮ ČR

Představitelé ASUDu H. Mandelová a J. Kvirenc zastupují Asociaci také ve výboru Sdružení historiků ČR (SH ČR), takže i tentokrát přinášíme stručnou informaci o některých aktivitách SH ČR v minulých měsících.

Dvouletá činnost nového výboru SH ČR vyvrcholila valnou hromadou 6. září 2001 v Národním muzeu, předseda Sdružení, prof. J. Pánek, ve svém vstupním projevu zdůraznil stále trvající zájem o problematiku výuky dějepisu na základních a středních školách, usnesení valné hromady uložilo v těchto aktivitách i nadále pokračovat. Za ASUD prezentovala zprávu o činnosti a nejaktuálnějších problémech předsedkyně H. Mandelová.

Výbor Sdružení historiků byl ostatně o činnosti ASUDu informován průběžně; v poslední době se však nijak výrazněji v problematice dějepisného vyučování neangažoval. Také doc. Beneš, který bývá hostem na jednání výboru při projednávání této problematiky, Sdružení v minulých měsících nijak neoslovil. Souvisí to zřejmě i s tím, že pracovní skupina MŠMT pro učebnice dějepisu vůbec od května 2001 nefungovala, ačkoli byl slíben její trvalý statut a pravidelná jednání (o tom se také zmiňujeme na jiném místě). Informovali jsme tak alespoň o přípravách rámcových vzdělávacích programů a neradostných návrzích nových učebních plánů pro ZŠ a SŠ - v tomto směru jsme alespoň mohli zaznamenat s povděkem stanovisko katedry dějepisu na Pedagogické fakultě v Liberci.

Výbor byl také informován o soutěži Eustory, ostatně v novém Zpravodaji Historického klubu 2/2001 je článek o této soutěži, v předchozím čísle jste mohli zaznamenat recenzi sborníků vydávaných naší Asociací, v každé čísle ostatně nechybí zpráva o činnosti ASUDu.

SH ČR organizoval druhým rokem udílení Ceny Josefa Šusty nejúspěšnější práci studentů historických oborů všech českých univerzit a dalších vysokých škol - mezi postupujícími do celostátního kola jsou jistě i někteří z našich žáků. Členem hodnotící komise výboru SH ČR byl spolu s dalšími třemi historiky podruhé i J. Kvirenc; ocenění spojené s nezanedbatelnou finanční odměnou nakonec putovalo na Jihočeskou univerzitu do Českých Budějovic (K. Kratochvíl: Bučovičtí poddaní ve světle gruntovní knihy 1656 - 1730), druhou nejúspěšnější prací byla práce brněnské studentky E. Vitáskové (Výroba bižuterie ve věznicích na Špilberku v polovině 19. století). Ve finálovém kola soutěže se zpravidla hodnotí cca 20 prací, které prošly školními koly na jednotlivých univerzitách.

Výbor SH ČR na rok 2002 ještě naplánoval udílení ceny ve spolupráci s Pekařovou společností Českého ráje - bude to Cena Josefa Pekaře určená knižním monografiím mladých historiků (do 35 let) s tematikou českých dějin do roku 1945.

Z dalších aktivit SH ČR bych ještě připomněl novou - sličnou - podobu Zpravodaje, kterou už jste ostatně mnozí jistě ocenili, či i pro pražské učitelské kolegy určené přednášky v Národním muzeu, v dalších měsících s tematikou osudů předních českých historiků v minulých desetiletích. O termínech přednášek vás podle možností informujeme i my, jinak je naleznete i v novém čísle Zpravodaje.

Jan Kvirenc

DAR OD HISTORICKÉHO ÚSTAVU AV

Po předchozích velkorysých příspěvcích do knihovniček učitelů dějepisu účastnících se valných hromad (např. dvoudílném souboru Československo 1918 - 38) jsme pro naše členy - účastníky valné hromady v dubnu získali sborník František Palacký: "Dějiny a dnešek" s bohatým obsahem - studiemi více než čtyřiceti našich historiků zabývajících se osobností i dílem našeho největšího historika. Zvlášť v době přivíraných nebo zcela uzavíraných toků soukromých i školních financí na pořizování literatury k obohacení našeho vzdělání, jsou podobné dárky více než vítány. Upřímně děkujeme.
Helena Mandelová

NABÍDKA KATEDRY HISTORIE PF MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ

Na podzim roku 2002 připravuje katedra dějepisu pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně konferenci zabývající se výukou dějepisu. Od vedoucího katedry PhDr. Vaculíka jsme dostali pozvání ke spoluúčasti. Kontaktem s organizátory byl pověřen místopředseda výboru Jan Kvirenc. O akci jsme informovali také předsedu brněnské (jihomoravské) pobočky kolegu Jiřího Janečka. Domníváme se, že participace na konferenci, ať aktivní, s připravenými příspěvky nebo pasivní s možností účasti v diskusích sledujících náš společný zájem - zajímavý a užitečný školní dějepis bude vítanou příležitostí pro učitele z nejbližšího okolí i míst vzdálenějších. Předpokládáme, že další informace budeme moci získat od kolegy Janečka a od členů katedry dějepisu PF MU.
Helena Mandelová

back