INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 17

ZPRÁVA VÝBORU O ČINNOSTI ASUD V ROCE 2000

pro valnou hromadu 21. dubna 2001
Zpráva zahrnuje činnost od ledna do prosince 2000,
druhý funkční rok výboru zvoleného na valné hromadě v dubnu 1999.


 1. Činnost výboru:

  Výbor se scházel pravidelně jednou měsíčně v pátek odpoledne, několikrát také mimořádně - např. pro přípravu seminářů, kompletování Informačních listů, setkání na ministerstvu nebo v senátě apod. O uvolnění z výboru požádala v průběhu volebního období kol. Iva Červenková, takže ku konci období pracoval v počtu sedmi, v poslední době spolu s L. Šmejdou, jehož přizval ke spolupráci.

  Na jednání se členové věnovali následujícím okruhům činností: příprava vzdělávacích seminářů, Informačních listů, sborníků, spolupráci s členy regionálních poboček, činnosti členů v rámci několika projektů a soutěží, spolupráci se Sdružením historiků, vyjádřením k dokumentům předloženým k diskusi MŠMT, zahraničním kontaktům a dalším aktuálním úkolům.

  K oblasti úředních dokumentů: Po zpracování kritérií pro didaktickou podobu dějepisné učebnice v roce 1999 byly v roce 2000 sepsány připomínky k tzv. Bílé knize (Výzvě pro deset miliónů) , Rámcovým vzdělávacím programům, byl prohovořen upravený návrh pojetí dějepisné složky vlastivědy, k výnosu MŠ o hodnocení učebnic, které žádají o udělení tzv. schvalovací doložky, činnost v ad hoc) Pracovní skupině pro učebnice, jimž má být prodloužena doložka, k problematice dějepisu v rámci tzv. státní maturity.

  Neuspokojivá a zhoršující se situace ve výuce vedla členy výboru k sepsání Otevřeného dopisu poslancům, senátorům a občanům ČR o stavu a podmínkách výuky dějepisu, který zveřejnila spolu se SH ČR. Další činnost souvisela s ohlasem na tento dopis a následnými aktivitami v průběhu celého roku.

  Výbor se zabýval přípravou tři čísel Informačních listů a sborníku Historické inspirace, zorganizoval tři vzdělávací semináře. Byl dokončen 4. ročník kurzu Inspirace D ( o tom v dalších částech zprávy). Členové výboru dále spolupracovali na několika publikacích a projektech, pokračoval ve zveřejňování informací na internetové stránce (o tom informují body 4 a 6).

  Výbor udržoval kontakty s vedením EUROCLIO a připravoval konferenci pro rok 2002, delegáti se účastnili výročního zasedání v březnu 2000 v Lisabonu.

  Počátkem tohoto roku bylo zpracováno hodnocení činnosti a využití dotace MŠMT.

 2. Členstvo a činnost členů.

  V průběhu roku byli členové, kteří nezaplatili členský příspěvek pro rok 2000, vyřazeni, ale další se přihlásili, když byli získáni stávajícími členy nebo poslali přihlášku na základě informací na internetové stránce; stav členstva byl koncem roku 295 členů.

  Všichni členové obdrželi tři čísla Informačního listu (náklady na zpracování, vytištění a rozeslání jednoho čísla se pohybují kolem padesáti Kč), dvě čísla Zpravodaje Historického klubu (který hradíme zakoupením papíru a 5% členského příspěvku), Sborník Sdružení historiků Historické diskusní fórum a sborník ASUD "Historické inspirace: Historikové a přírodovědci školnímu dějepisu" v hodnotě cca 130, - Kč (autorské honoráře, zpracování, přepis, vytištění, distribuce). Účastníci valné hromady dostali fólie pro zpětný projektor s karikaturami k dějinám 20. století a metodický materiál o Berlínské zdi.

  Mnozí členové ASUD jsou aktivní v rámci svého regionu nebo spolupracují s některými vydavateli. Další sborník k regionální historii "Mirošov - Jedlov" jsme dostali od Jarky Paulusové z Dušejova, sborníček "Zapomenutí muži Slavičínska" nám poslal náš nový člen Ladislav Slámečka, o zajímavé činnosti v rámci dějepisu nás informuje Jana Dostálová ze Včelákova prostřednictvím školního časopisu "My jsme svět". I nadále na gymnáziu Budějovická v Praze 4 vychází studentský historický časopis "Čelem vzad" pod patronací Jana Kvirence. Dana Bartošová zpracovala metodickou příručku pro nakl. Scientia a Milena Sedlmayerová pracovní sešit pro nakl. Albra - Práce. Pět členek výboru - E. Gladkovová, E. Kunstová, H. Mandelová, I. Pařízková a M. Sedlmayerová - spolupracovalo na nových pomůckách s nakladatelstvími Kartografie, Machek a syn a Dialog. J. J. Gloser a Dagmar Burdová spolupracují s muzei a Libor Šmejda vybudoval školní historickou expozici. Další kolegové se věnují zajímavým projektům, o nichž jsme také informovali v IL.

  Zvlášť je třeba se zmínit o členech informujících v IL členy o své činnosti, názorech i návrzích i různých akcích v regionech. Jsme rádi, že se již utváří i okruh stálých přispěvatelů a věříme, že se bude dále rozšiřovat.

 3. Regionální pobočky

  I když činnost nad rámec vlastních vyučovacích povinností není snadná, jen s aktivním přispěním co největšího množství členů je možné něco dokázat a podpořit návrhy učitelů i historiků angažujících se ve prospěch školního dějepisu. Proto jsme s radostí uvítali zprávu o založení dalších dvou regionálních poboček - a to brněnské, vytvořené z iniciativy kolegy Jiřího Janečka ze ZŠ v Drnholci, a českolipské, kterou založil Libor Šmejda ze ZŠ v tomto městě. I pobočky v Plzni a Litomyšli pokračovaly ve své aktivní činnosti, jak jsme o tom informovali v IL. Důležité je, že tamější učitelé dokázali najít vhodné napojení na činnosti místního PC, Služby škole nebo Vlastivědné a muzejní společnosti. Jinak je zatím ve stávajících neutěšených a nekonsolidovaných poměrech v oblasti učitelského vzdělávání činnost poboček nereálná. Budeme se snažit promyslet, jak všechny tyto iniciativy využít a jak jim být nápomocni. Uvítáme i zkušenosti, které by mohly být užitečné při iniciování dalších poboček a jejich činnosti.

 4. Spolupráce výboru a dalších členů s jinými institucemi a organizacemi

  1. MŠMT:

   jak bylo zmíněno, i v roce 2000 došlo k řadě kontaktů ASUD a MŠMT. V úvodu je třeba konstatovat, že v průběhu roku došlo k výrazným změnám na vedoucích místech jak celého ministerstva, tak na odboru předškolního, základního a zájmového vzdělávání a že se vztahy mezi úředníky MŠMT, ASUD i SH ČR se zlepšily. K prvnímu osobnímu jednání došlo v únoru, k druhému setkání - již v novém složení - v polovině září. Dotace sice zůstala ve stejné výši, avšak měli jsme příležitost např. prostřednictvím databáze MŠMT zorganizovat seminář metodiků a předat tři naše první sborníky všem nově se utvářejícím pedagogickým centrům.

   Jak bylo zmíněno, zpracoval výbor své vyjádření ke všem dokumentům, které se týkaly naší problematiky a které byly dány k veřejné diskusi Bílá kniha, maturity, kompetence aj.)

   Spolu s výborem SH a vedením České geografické společnosti byl na jaře vznesen protest proti vyloučení dějepisu a zeměpisu ze státních maturit a byla zjednána náprava.

   Členové výboru byli požádáni o vyjádření k tzv. "kompetencím" ve výuce dějepisu, u nichž vyzvedli pozitivní posun ve směru ke snaze o konkrétní vyjádření cílů dějepisu a jeho témat. tento materiál byl však členy komise z řad historiků a pracovníky MŠMT odmítnut a zadán k přepracování, jehož se po odchodu dr. Jiřička, s nímž jsme návrh konzultovali, ujala nová pracovnice VÚP.

   Na žádost ředitele VÚP byl zpracován návrh nového pojetí dějepisné složky vlastivědy předaný MŠMT; zatím jsme však o výsledné podobě tohoto předmětu nebyli informováni.

   Na jaře jsme zaznamenali negativní a zcela odmítavou odezvu náměstka Roupce na náš Otevřený dopis. jak reagovali noví pracovníci vedení MŠMT na doporučení senátního výboru k posílení výuky dějepisu, dosud nám není známo.

   V průběhu roku ustavil náměstek PaedDr. J. Mullner ad hoc) Pracovní skupinu pro posuzování dějepisných učebnic, v níž je šest historiků a tři učitelé -členové ASUD. Sešla se však poprvé v lednu t.r.; její činnost, která se má týkat pouze prodlužování doložek stávajícím učebnicím, zatím nepovažujeme za funkční. Rádi bychom se o této věci poradili také se členy.

   Pokračuje činnost členů ASUD v komisi Soutěže mladých historiků, která v roce 2000 připravila témata a otázky pro školní, okresní a krajská kola. Celostátní kolo, které uspořádala ve spolupráci s IDM MŠMT v Litomyšli zorganizoval J.J. Gloser. Výbor v komisi zastupuje M. Sedlmayerová.

   Po několikerých našich žádostech pracovníkům MŠMT a jednáních byl ve Středoškolské odborné činnosti byl konečně ustaven samostatný obor historie. Kol. E. Kunstová se jako zástupce ASUD stala členkou celostátní poroty ústředního kola, které se konalo 6. - 10. VI. 2000 v Rožnově pod Radhoštěm. Výbor rozhodl jedné z prací, která splňuje náročná kritéria formální, ale především mimořádné námětem a zpracováním CENU ASUD ve výši 1 500,- Kč a knižní odměny. V Rožnově ji získal student gymnázia v Českém Krumlově.

   V létě bylo ministerstvem školství několik členů ASUD (M. Sedlmayerová, J.J. Gloser, I. Pařízková a J. Kvirenc ), požádáno o spolupráci při recenzi metodické publikace pro školu o holocaustu a hodnocení prací literární soutěže s touto tematikou.

  2. Sdružení historiků a historická obec:

   I v tomto roce se dva členové výboru ASUD účastnili jednání výboru SH a podíleli se na některých jeho činnostech ( rubrika ASUD ve Zpravodaji HK, udělení ceny J. Šusty historické práci studenta vysoké školy, informování o situaci v dějepise ). - Zásadní byla spolupráce při zveřejnění Otevřeného dopisu, odezva na reakci odborné i laické veřejnosti, mnoha organizací i jednotlivců a následné aktivity - především účasti na veřejném slyšení v senátním výboru pro lidská práva, vědu, kulturu a vzdělání v říjnu 2000.

   Členům ASUD je poskytován Zpravodaj HK a další publikace.

   Z iniciativy Körber Stifftung Foundation začala ve spolupráci ASUD a Ústavu soudobých dějin soutěž EUSTORY (realizovaná v Německu a mnoha evropských zemích již mnoho let). V pětičlenném týmu pro organizaci a hodnocení soutěže pracují E. Kunstová, J. Kvirenc a I. Pařízková, která je jeho předsedkyní. Soutěž byla připravena na jaře a vyhlášena na podzim 2000; vyhodnocena bude v tomto roce.

   Do protokolu XIII. sjezdu historiků, připraveném SH ČR v průběhu roku, byly začleněny tři diskusní příspěvky sekce dějepisectví a české školství.

   Dva členové výboru SH - prof. Pánek a prof. Pešek přispěli do našeho sborníku, díky dalšímu členovi výboru dr. Šimkovi můžeme konat naše vzdělávací semináře v prostorách NM.

  3. Open Society Fund Praha:

   Koncem roku 1999 byl výboru ASUD nabídnut projekt navazující na předchozí práci OSF: zpracování tématu o možnostech spolupráce škol a muzeí. V průběhu roku připravila skupina členů ASUD (D. Burdová - ved. kolektivu, M. Sedlmayerová, J.J. Gloser) rukopis, který byl odevzdán k posouzení.

  4. Institut dětí a mládeže MŠMT, celostátní komise SOČ při MŠMT:

   s prvním členové ASUD spolupracují při přípravě Soutěže mladých historiků, s druhým při hodnocení prací celostátního kola.

  5. fakulty:

   kromě pedagogických nebo filozofických fakult v Olomouci, Hradci Králové a Liberci na naše nabídky sborníků pro studenty nebo jinou spolupráci (např. na základě informací na naší internetové stránce) ústavy nebo katedry nereagovaly. Souvisí to zřejmě s minimální pozorností věnovanou didaktice a metodické stránce výuky. Didaktici prvních tří fakult zprostředkovali zakoupení sborníků buď pro knihovny nebo pro jednotlivé studenty.

  6. Další spolupráce:

   Členové ASUD se účastnili konference s multikulturní problematikou pořádaných obč. sdružením Globea (leden 2000), akcí pořádaných Židovským muzeem, Muzeem Jana Amose Komenského, diskusí při příležitosti výstavy Schola nova aj. Delegátka výboru se účastnila Sjezdu učitelů v srpnu 2000 v Brně a zpracovala pro něj diskusní příspěvek. V rámci Letní školy historie pořádané PF informovala předsedkyně její účastníky o činnosti asociace. Připojili se také k Otevřenému dopisu.

 5. Vzdělávání:

  Na jaře 2000 byl dokončen 4. ročník kurzu Inspirace D pořádaný pro učitele z Prahy a okolí ve spolupráci se SSŠ Prahy 10. Vzhledem k reorganizaci státní správy nebylo možné pokračovat.

  V dubnu byl v NM uspořádán celostátní vzdělávací seminář s přednáškami prof. Kuklíka a novináře Jana Petránka s diskusí; v rámci semináře se konala valná hromada a v neděli exkurze "Praha z ptačí perspektivy"

  V září uspořádal výbor v NM seminář pro metodiky dějepisu, za účasti metodiků 37 okresů. Kromě praktických otázek a problémů jejich práce (v rámci diskuse) byla odbornou náplní přednáška doc. K. Kaplana o vývoji v ČR v l. 1945-46 a seminář dr. V. Kratochvíla, metodika Bratislavy, o využívání dokumentů v hodinách dějepisu.

  V listopadu se uskutečnil druhý celostátní seminář s přednáškami doc. Kaplana, publicisty J. Jírů, úvodním slovem ředitele hist. sbírek NM dr. E. Šimka k výstavě "Konec tisíciletí - zrcadlo kultury" - s její prohlídkou.

 6. Publikační činnost:

  IL 13 byl vydán v lednu, IL 14 v květnu a IL 15 v listopadu 2000.

  Počátkem roku byl členům rozeslán sborník "DIDAKTICKÉ INSPIRACE: Dějepis po škole". V průběhu roku byl připraven čtvrtý sborník, tentokráte věnovaný odborným tématům - "HISTORICKÉ INSPIRACE - Historikové a přírodovědci školnímu dějepisu".

  J. Kvirenc a H. Mandelová přispěli do Zpravodaje HK, do sborníku ze sjezdu historiků a do sborníku gymnázia v Jičíně.

  K informovanosti o školním dějepise přispělo publikování Otevřeného dopisu v některých periodikách a v pořadech Českého rozhlasu, podílí se na něm internetová stránka. V UN 14-15 byl zveřejněn rozhovor redaktorky J. Štefflové s předsedkyní ASUD, prof. Pešek a H. Mandelová se 27. X. účastnili besedy Káva o čtvrté věnované výuce dějepisu, R. Kotlaba a H. Mandelová s prof. Kvačkem a dr. Přidalem pořadu Netopýr 30.X. 2000.

 7. Zahraniční kontakty

  Pokračuje úzká spolupráce s vedením EUROCLIO vč. účasti na jeho konferencích a valném shromáždění. V březnu 2000 se konalo v Lisabonu.

  Vytvořená pracovní skupina pod vedením členky výboru Hany Marešové připravuje program mezinárodní konference na březen 2002 v Praze, kterou finančně zajišťuje MŠMT. První verze byla připravena na jaře, zpřesněna na podzim a program přijat letos v Tallinu.

  Delegáti H.. Marešová a V. Ulvr se účastnili čtrnáctidenní stáže v Japonsku v květnu 2000.

  B. Burešová zastupovala asociaci na mezinárodním semináři k výuce dějin 20. století v září 2000 v Sarajevu.

  Zahraniční materiály v rámci možností překládáme a publikujeme v IL.

  V roce 2000 byla obohacena naše knihovnička zahraničních pomůcek a učebnic o dary ze Švédska, Slovenska a Nizozemí. Za ně poskytujeme výměnou naše publikace a pomůcky.

 8. Výhledy

  Na schůzkách výboru jsme často diskutovali o dalších možnostech práce naší asociace. Domníváme se, že členové výboru již s ohledem na své další povinnosti o mnoho rozšiřovat záběr činnosti nemohou. Co by však mohlo přispět k větší váze a dopadu činnosti ASUD na rozhodování o dějepise a pozornosti, která by mu měla být věnována, je větší popularizační činnost, publikování názorů a zkušeností a zejména větší kontakt se členy i regionálními pobočkami. Činnost výboru by mohla podpořit další aktivní činnost alespoň ve stávajícím rozsahu, lépe však častější a konkrétnější - například hojnější vyjádření jednotlivců i skupin učitelů k materiálům publikovaným v Informačních listech, našim návrhům, výsledkům anket a dalším informacím, stejně jako příspěvky o vlastních zkušenostech. Jsme přesvědčeni, že odkrytí těchto rezerv může posunout naši činnost o další kousek dále - nejen k zabezpečování našeho vzdělání a získávání informací, ale koncepčním směrem k vytvoření dokumentů i pomůcek, které mohou prospět denní konkrétní práci. Budeme rádi, vyslovíte-li se buď v následné diskusi nebo na hodnotících dotaznících.


back