INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 17

MÍSTO ÚVODU PODĚKOVÁNÍ

Od našich členů jsme v minulých měsících dostali řadu milých uznání, pozdravů, poděkování a povzbudivých slov, za něž děkujeme. Děkujeme i za ocenění našeho čtvrtého sborníku, které bez falešného ostychu zveřejňujeme v tomto čísle IL. Zejména pro nové členy ASUD a studenty učitelství (některé fakulty naše materiály užívají i při výuce) jsme dali dotisknout druhý a třetí sborník Dějepis ve škole a Dějepis po škole (zkušenosti z nejrůznějších školních i "mimoškolních" činností pro dějepis), lze je proto objednat pro osobní potřebu nebo pro školu.

Na valné hromadě a semináři i v IL jsme vyzvali naše členy k zaslání příspěvků do Informačních listů a do nového sborníku. Některé jsme již dostali, jiné jsou přislíbeny. Zvlášť děkujeme kolegovi Vladimíru Novotnému ze Šardic, který nám kromě kratších příspěvků do IL (které průběžně zveřejňujeme) v červnu poslal také větší zajímavé práce. Jde jednak o metodicky zpracovanou přípravu k výuce hodiny dějepisu v 8. ročníku na téma Čs. legie za první světové války, jednak o dva soubory příspěvků skupiny žákyň 8. třídy ZŠ Dubňany v okrese Hodonín: Křížovky a hry v hodinách dějepisu v 8. ročníku a Minulost Dubňan - pomocný materiál k výuce vlastivědy. Těšíme se i na další práce čerpající ze zkušenosti z běžné praxe. Že se naši členové se svými žáky věnují pozoruhodným činnostem, dokazuje např. i dále zveřejněný článek o projektu učitelů a žáků 6. tříd ze Včelákova (pro sborník bychom uvítali detailnější rozpracování). Jde jen o to, najít čas a odhodlat se podělit se o zkušenosti s kolegy, kteří nové nápady rádi uvítají.

Zaměření nového sborníku závisí na tom, jak se nám podaří příspěvky shromáždit. Jednou eventualitou pro další sborník jsou praktické nápady, druhou jsou některé studie o metodách práce a didaktice dějepisu - od nás nebo i ze zahraničí. Také uvažujeme o publikování částí našeho projektu s názvem " Historie ve škole - její možnosti pro rozvíjení poznání, občanského vědomí, morálky a tvořivosti žáků a studentů - a její potřeby". Tento projekt, oponovaný našimi předními historiky a doporučený k publikování, zpracovávala v letech 1992/94 desetičlenná skupina učitelů základních, středních i vysokých škol: pokládala si otázky, hledala odpovědi a navrhovala řešení těch problémů, které až dodnes zůstávají neřešeny; bohužel jsme dosud neměli možnost jej zveřejnit.

K pojetí a obsahu pátého sborníku přivítáme nejen příspěvky, ale i názory a podněty.


Děkujeme za zaslání dalších čísel Nezávislého měsíčníku My jsme svět ze ZŠ ve Včelákově. Jeho úroveň je stále vynikající a své stálé místo v něm mají i mimoškolní aktivity - mezi nimi i historické exkurze. Tentokrát je 14 z jeho 34 stran věnováno již druhé návštěvě žáků školy v Terezíně (o první byl článek v IL 15, i v novém čísle je zveřejněno množství poznatků a dojmů, některé obrázky doprovázejí tento IL). Mezi dalšími články o výletech na konci roku zaujmou i líčení návštěv žáků 6. a 7. tříd na zámku v Úsově a v ruční papírně ve Velkých Losinách. Taková návštěva vydá za mnoho dějepisných hodin. Nezapomínají ani na významná historická výročí, která mají úzký vztah ke škole - mezi ně patří vypálení Ležáků. Škola má i svou internetovou stránku, kde se o bohatém životě jejích žáků můžete dozvědět víc: http://zs.vcelakov.web.worldonline.cz.

Stále vychází i historicky zaměřený časopis "Čelem vzad" gymnázia Budějovická v Praze 4. Deváté číslo, které jsme dostali, má opět pestrý a poutavý obsah. Přispěvatelé - studenti gymnázia - píší o dvou památkách UNESCO, o dvou historických osobnostech, vedou nebo přetiskují velmi zajímavé rozhovory s našimi pěti významnými historiky, informují o nových knihách vydaných v roce 2000; od renesance k tramvajím nás vedou čtyři tematické články. I pro učitele by mohly být přínosem vložené přílohy: Přečtěte si s námi, České dějiny v obrazech (osobnosti) a veduty Českého Krumlova. Je třeba ocenit nejen houževnatost redakce, studentů i jejich profesora. To, co nám "velké" časopisy nenabízejí, můžeme nalézt právě zde.

Oběma redakcím děkujeme za pěkné čtení a blahopřejeme.


Někteří z Vás doporučili členství v ASUD svým kolegům, takže členská základna se doplňuje o takové členy, kteří mají o činnost asociace aktivní zájem - nejen o informace a účast na seminářích, ale i o úsilí posílit prestiž dějepisu a zlepšit jeho podmínky. Výbor i další kolegy - učitele dějepisu v tomto snažení podporují právě svým členstvím. Takoví kolegové pak většinou nahrazují ty, kteří z nejrůznějších důvodů členství ukončili - přestali učit nebo se soustřeďují hlavně na svou práci a školu. Nepodnikali jsme v posledním období žádné akce na rozšíření počtu členů, protože za stávajících podmínek bychom o mnoho více nezvládli - organizačně a při snížené dotaci od MŠMT ani finančně (také nemůžeme příliš zvětšovat své nároky na Zpravodaj Historického klubu, který nám ochotně za úhradu papíru a malé části členských příspěvků poskytuje výbor Sdružení historiků, což je členy ASUD velmi oceňováno). Nicméně velmi vítáme ty, kteří z vlastního zájmu na základě informací z naší internetové stránky, z článků v UN, UL nebo jinde, od kolegů či na některé akci, jakou je třeba letní škola historie, projeví o vstup do ASUD zájem a chtějí podpořit jeho aktivity. Protože nás někteří členové žádají o zaslání přihlášek pro své kolegy, otiskujeme ji na poslední stránce IL k okopírování. (Vzhledem k ohlasu z internetu připravujeme formulář i na internetové stránce.) Jakmile ji vyplněnou dostaneme, zašleme novému členovi/člence stanovy, složenku a vzápětí také nově vydané publikace - IL, Zpravodaj HK nebo sborník a pozvánky na naše akce.


back