INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 17

MEMORANDUM ÚČASTNÍKŮ XIV. LETNÍ ŠKOLY HISTORIE


My, účastníci XIV. Letní školy historie, konané ve dnech 30. 6. až 5. 7. 2001 v Praze, prohlašujeme, že jsme znepokojeni těmito závažnými problémy a fakty:

S odkazem na prohlášení z dřívějších letních škol historie konstatujeme, že se objevila některá pozitiva v oblasti školního dějepisu:

Tyto skutečnosti jsou především výsledkem úsilí historiků, učitelů dějepisu a dalších odborníků z historické obce, opatření ministerstva školství a jeho resortních pracovišť zatím nemají charakter dlouhodobých koncepčních záměrů.

Jsme proto nuceni konstatovat, že situace ve školním dějepisu je z našeho hlediska kritická a přes mnohé úsilí různých učitelských sdružení a předních osobností české vědy nedochází ke zlepšení.

Zdůrazňujeme opakovaně, že kvalitní výuka dějepisu má specifický význam pro rozvoj kritického a nezávislého myšlení, pro vývoj a osvojení si svobodného a zodpovědného občanského jednání mladé generace, nezastupitelný je význam této výuky pro posílení národní identity a občanského sebevědomí a s tímto spojený rozvoj tolerance a humanismu v postojích k jiným zemím, národům a kulturám. S ohledem na tuto nezastupitelnou funkci dějepisu a v návaznosti na výše uvedená znepokojující konstatování, vyslovujeme tyto požadavky:

S tímto prohlášením se jako učitelé dějepisu a občanské výchovy na základních i středních školách z celé České republiky obracíme na MŠMT ČR, na Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny a Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR, Českou školní inspekci, stejně tak i na odbornou veřejnost i na ostatní občany, jimž není lhostejné vzdělávání a výchova mladé generace.

Toto memorandum schválilo 150 učitelů - účastníků XIV. Letní školy historie. Jejich jménem memorandum dávají na vědomí garanti XIV. Letní školy historie

Podepsána: PhDr. Jana Kohnová, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
(Poznámka: grafická úprava ASUD)
back