INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 17

Z ČINNOSTI VÝBORU


Přehledně z činnosti výboru a jeho jednotlivých členů od vydání IL 16

Schůze výboru se konaly opět pravidelně jednou měsíčně, členové se scházeli také mimořádně k zajištění výjimečných záležitostí (příprava konference 2002, příprava valné hromady ap., kompletování IL aj.)
(k některým bodům podrobněji v článcích)

Březen:

Duben:

Květen:

Červen:

Červenec:

P r ů b ě ž n ě :
korespondence se členy ASUD i kolegy ze zahraničí a další; různá jednání v záležitostech konference 2002 a dalších činností, příprava a doplňování internetové stránky


OMLUVA A DOPLNĚNÍ

Na své dubnové schůzi výbor hodnotil předchozí IL a konstatoval dvě pochybení. Omlouváme s kolegovi V. Novotnému ze Šardic, že jsme na konci jeho článku Jak dál ve vlastivědě? na str. 35 - 36 IL 16 neuvedli jeho jméno jako autora úvahy. Rádi bychom otiskli i další názory na toto téma, jemuž jsme se věnovali jak v č. 16, tak i dříve.

Vhodnější než přetisknout kopie podpisů recenzentek učebnic středověku a raného novověku doc. B. Gracové a Mgr. D. Burdové by bývalo bylo uvést jejich jména v přepisu. Tento problém se vyjevil po kritickém dopise ředitele odboru 22 MŠMT ČR Dr.K.Tomka týkajícím se tohoto problému, z něhož zveřejňujeme část v dalším oddíle.


Podrobnější informace k některým činnostem a akcím:

VALNÁ HROMADA ASUD

se konala 21. dubna 2001 opět v přednáškovém sále Národního muzea. Hlavním programem každého výročního jednání členů je projednání činnosti sdružení za uplynulé období, a to jak členů výboru, tak i jednotlivých regionálních poboček včetně spolupráce zahraniční a samozřejmě i finanční hospodaření. Jednou za dva roky je toto shromáždění volební - tak tomu bylo tentokrát. Vzhledem k tomu, že podle stanov je třeba vyčkat, zda se do hodiny nedostaví nadpoloviční většina všech členů (aby byla valná hromada usnášeníschopná), byl tento čas vyplněn užitečným programem.

Představu o nových pomůckách k výuce dějin vědy a techniky názorně vytvořil výukový program na videokazetě Z historie elektrotechniky. Jde podle našeho názoru o program mimořádné kvality, který nadto bylo možno objednat a získat za mimořádně nízkou cenu poštovného a balného, proto jsme jeho část zařadili do programu semináře. Dále získali členové informace o nových pomůckách, jejichž autorkami jsou členky výboru (bližší sdělení na str. 53-8). Vyměnili si i zkušenosti ze své činnosti na školách a na okresech.

Program valné hromady, kterou řídil dosavadní místopředseda výboru Jan Kvirenc, byl následující:

 1. Zahájení, seznámení s programem, schválení programu
 2. Volba volební a návrhové komise.
 3. Zpráva o činnosti ASUD v kalendářním roce 2000 - předsedkyně Helena Mandelová
 4. Zpráva finanční - pokladník výboru Eva Gladkovová
 5. Zpráva revizní - Eliška Kunstová (revizor účtů).
 6. Diskuse k předneseným zprávám a jejich schválení. Udělení absolutoria odstupujícímu výboru.
 7. Zprávy o činnosti regionálních poboček - předsedové regionálních poboček Jiří Janeček - Brno a Libor Šmejda - Česká Lípa; Dagmar Burdová - Litomyšl a Bohumila Burešová - Plzeň (nepřítomny)
 8. Zprávy o zahraničních aktivitách - Bohuslav Dvořák
 9. Volba nového výboru
 10. Pokračování diskuse - informace o akcích, jichž se účastní členové výboru: Eustory - Ilona Pařízková, Soutěž mladých historiků - Milena Sedlmayerová, SOČ - Eliška Kunstová, činnost členů ASUD ve výboru SH ČR, v komisi pro učebnice MŠMT a skupině pro dějepis Cermat - Jan Kvirenc; diskuse k dalším problémům práce ASUD a výuky dějepisu (vzdělávání, nefungování funkce metodiků atd.)
 11. Zpráva volební komise (N. Šimků, L. Dvořáková, o zvolení nového výboru
 12. Návrh usnesení - návrhové komise (L. Bursíková, V. Rozhoň, E. Kunstová)
 13. Schválení usnesení a ukončení valné hromady

Přednesené zprávy byly přítomnými 86 členy schváleny jednohlasně.

Nový výbor byl rovněž jednohlasně zvolen ve složení: Ludmila Bursíková (Gymnázium Praha 4), Jana Doušová (ZŠ Hostivice), Eva Gladkovová (ŠÚ Prahy 10), Jan Kvirenc (Gymnázium Praha 4), Helena Mandelová (v důch.), Hana Marešová (Gymnázium Praha 10), Ilona Pařízková (Gymnázium Praha 10), Milena Sedlmayerová (ZŠ Středokluky), Libor Šmejda (ZŠ Česká Lípa- Špičák). Revizor účtů Eliška Kunstová (Gymnázium Praha 6). Nový výbor se poprvé sešel na jednání 11. května.

Diskutovalo se o celostátních aktivitách (Soutěž mladých historiků, Eustory aj.) a zvlášť naléhavě zazněly kritické připomínky k oblasti vzdělávání - zejména nevhodnému systému organizace v některých PC, zejména v Praze (nabídky bez termínů, někdy i jmen lektorů a nutnost zaplatit poplatky předem; v případě nezaviněné absence, kdy se termín nehodí např. pro akci ve škole, neochota vrátit peníze). Na jiných místech učitelé k průběžnému vzdělávání nemají příležitost, jinde jsou nepřístupné (např. dopravou, časově; na řadě škol nejsou ředitelé ochotni poplatek za vzdělávání hradit - i tentokrát si řada členů ASUD platila vše vč. dopravy sama). Pro oblast Plzně a Benešova informace pozitivní. - Nefunguje systém metodiků.

Z usnesení VH:

Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti, zprávu finanční a zprávu revizní. Vzala na vědomí informace o přípravě dalších akcí, především o přípravě mezinárodní konference v Praze v březnu 2002, o účasti v evropské soutěži Eustory a v komisi pro dějepisné učebnice a pomůcky. Pověřuje nový výbor řízením činnosti na příští dva roky a pokračováním snah o prosazení odpovídajícího místa dějepisné výuky ve vzdělání na všech typech základních a středních škol, zejména hodinové dotace v učebních plánech. Schvaluje zvýšení členského příspěvku na 150,- Kč, pro důchodce 100,- Kč. Doporučuje výboru podle možností zorganizovat pro členy i více akcí v průběhu roku - rozšířit o historickou exkurzi na konci září nebo začátek října.


JAK DÁL PŘI SCHVALOVÁNÍ UČEBNIC?

Nejen v dějepise, ale i v jiných předmětech se v oblasti schvalování učebnic objevují problémy. Vyplývá to i z některých informací pracovníků MŠMT a jejich plánů na zkvalitnění v této oblasti. Pokud se týká dějepisu, bylo prvním krokem ustavení ad hoc) Pracovní skupiny.... vloni na podzim. Ukazuje se, že bude třeba leccos ještě dále precizovat a doplňovat. Nejasnosti v této oblasti naznačuje i výměna stanovisek, k níž došlo mezi výborem ASUD a ředitelem odboru 22 MŠMT PaedDr.Tomkem, který reagoval na zveřejnění posudků doc. Gracové a Mgr. Burdové v IL 16.

"...Na stránkách 8 - 11 tohoto vydání (IL 16) byl otištěn článek pana Jana Kvirence.... k tomuto článku mám některé výhrady.... považuji za nutné se rovněž vyjádřit ke způsobu, kterým se pan Kvirenc vyjadřuje o recenzentce doc. Gracové.... Dále chci vyjádřit svůj podiv nad publikováním textu obou recenzí.. z dopisu paní docentky Gracové vím, že o žádný souhlas požádána nebyla. O recenze požádalo MŠMT za účelem schvalovacího řízení ... autor by buď měl vědět předem, že píše recenzi, která bude zveřejněna nebo být požádán o souhlas se zveřejněním ... MŠMT se dostalo do značně nepříjemné situace, kdy materiál, který si od odborníka vyžádalo pro vnitřní potřebu odborné komise, je bez souhlasu autora zveřejněn...

Na závěr bych se rád zmínil o straně 29, kde jsem nalezl výzvu.... k účasti na veřejné diskusi v Rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání ... Věřím, že se podaří vytěžit z diskuse maximum a vytvořit společně dokument, který výrazně zvýší kvalitu našeho základního vzdělávání. Za Vaši účast v této diskusi předem děkuji..."

PaedDr.Karel Tomek
(obdrželi jsme počátkem května)

Na kritickou výtku jsme vyjádřili svůj názor, jaký postup přispívající ke zkvalitnění učebnic považujeme za vhodný a správný:

"... Pokud se týká zveřejnění recenzí, považujeme je za samozřejmé a ani nás nenapadlo, že by se mohly utajovat.... nejedná se ani o publikační činnost, na niž se vztahuje autorský zákon, ani o žádnou tajnou záležitost, ale o zakázku státu reprezentovaného pracovníky ministerstva a placenou ze státních prostředků. Předpokládáme, že recenzent, který takovou práci přijme, vyjadřuje mínění a stojí za ním, ať se jedná o uzavřené nebo veřejné jednání; vždyť se jedná o ovlivnění práce tisíců žáků a učitelů a učitelé by se měli mít možnost s hodnocením recenzenta se seznámit. Nebo se domníváte, že by posudek zněl jinak, kdyby bylo recenzentovi sděleno, že se s jeho obsahem budou moci seznámit ti, jichž se týká? V případě utajování by mohl lehce vzniknout dojem o nějaké zákulisní politice ve prospěch některých autorů, firem apod. Považujeme za právo každého člena ASUD seznámit se s osobními i písemnými jednáními, které výbor v zájmu dějepisné výuky vede a také to již sedmý rok realizujeme. Zatím jsme se nesetkali s žádnou zápornou odezvou; učitelé v regionech velmi vítají, že jsou pravidelně a podrobně informováni o stavu věcí " našeho společného zájmu". Ostatně i vedoucí pracovníci ministerstva se v minulosti několikrát vyjádřili o zveřejňování recenzí na internetu a zdůraznil to při našem přijetí v roce 1999 i tehdejší náměstek ministra....(navíc) jednání pracovní komise dne 25. ledna 2001 nebylo uzavřené a byla přizvána celá řada osob, které nejsou členy komise. Nemáme pocit, že by článek kolegy Kvirence v IL 16 nevystihoval stanoviska doc. Gracové, jak je vyjádřila ve své recenzi i ve svých vystoupeních na zmíněné schůzi.....

... O dokumentech MŠMT a VÚP, které jsou od minulého týdne na internetu, diskutujeme. Zatím jsme zcela zaskočeni tím, že dotace učebního plánu pro oblast Člověk a společnost a Člověk a příroda se zcela liší od sdělení, které pracovníci ministerstva vyjádřili mimo jiné na veřejném slyšení v senátu.... Věřím, že naše výzva v IL bude mít nějakou odezvu, alespoň v aktivitě našich členů na školách. Budeme se snažit své vyjádření na červnové schůzi zpracovat..."

(Projednáno na schůzi výboru 11. května 2001)

Ke schvalování učebnic aktuálně:

Stále živý a nedostatečně vyřešený problém (včetně schvalování - a k nákupu za státní peníze tím povolených - pouze ucelených řad) by - pokud se týká dějepisu - mohl být jedním z bodů programu ad hoc) Pracovní komise pro posouzení učebnic dějepisu jmenované náměstkem ministra Dr.J.Müllnerem. (O ní jsme informovali v IL 15 a 16.) Ta by dle informace jejího předsedy doc. Beneše na schůzi výboru Sdružení historiků měla rozšířit svou náplň.


STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST:
23. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKY 5. - 9. ČERVEN 2001

Výbor i členy ASUD na celostátní přehlídce již podruhé zastupovala naše kolegyně Eliška Kunstová. Pro dějepis to byl v historii SOČ vskutku významný rok. Společným úsilím se podařilo prosadil historii jako samostatný obor s číslem 16. Další společenské vědy byly přesunuty do skup. 17.

Není jistě jednoduché přečíst během několika dní téměř dvacítku mnohdy velmi obsáhlých prací, připravit si připomínky a dotazy pro ústní " obhajobu" a diskutovat o rozmanitých tématech se studenty podrobně zasvěcenými do dané problematiky, obohatit je novými pohledy, třeba i po stránce metodologické, podnítit k další práci a vhodně ocenit jejich úsilí i výsledky. Proto jsme velmi rádi, že se na hodnocení ústředního kola podílí kolegyně, která se na gymnáziu, kde učí, tvorbě seminárních prací se svými studenty úspěšně věnuje již řadu let. K podrobnějšímu seznámení s letošním ročníkem nám opět napsala zprávu.

HM

Předsedou komise byl opět PhDr.Dalibor Lasovský. Komise oproti loňsku zaznamenala změny: tvořili ji PhDr.Jiří Kalferst a PhDr.Eliška Kunstová a zástupce z Pedagogické fakulty z Brna Doc. PhDr.Jaroslav Vaculík. Dobrou organizaci setkání zajišťovala opět Mgr. Jitka Macháčková se svým týmem. Hostilo nás Střední odborné učiliště spojů a Střední odborná škola Brno; pěkné ubytování a dobrou stravu jsme měli zajištěné v objektech školy. Zástupci každého ze 17 oborů si vyzvedli soutěžní práce a za dva dny je všichni porotci museli přečíst (např. v boru historie to bylo 1 289 stran). Kromě studia prací nám organizátoři zajistili doprovodné akce: exkurzi do Staropramenu a společenské večery s kulturním programem.

Studentské práce mají tradičně poměrně vysokou hodnotu co se týká způsobu zpracování. V předcházejících kolech (školní, okresní, oblastní) zůstaly práce méně kvalitní a do celostátní přehlídky mají šanci dostat se zpravidla jen nejlepší. V celostátním kole se setkáváme opakovaně se stejnými studenty, kteří volí znovu podobnou problematiku nebo původní téma zpracují z jiného úhlu pohledu.

Martina Volfa z gymnázia Nové Strašecí zajímá archeologie. Tentokrát se snažil nalézt tvrz v Mšeckých Žehrovicích. Pavel Onderka loni vyhrál s prací o životě ve starém Egyptě; letos si přibral další spolupracovníky a vytvořili katalog staroegyptského umění ve veřejných mimopražských sbírkách České republiky. Z práce Petra Svobody Dr.Goebels - génius zla aneb deset měsíců života jedné z nejzajímavějších a nejkontroverznějších postav druhého tisíciletí i ze způsobu obhajoby mi bylo osobně úzko. Kolik energie vydal student, aby shromáždil a bez zřetelného odmítnutí vyjadřoval obdiv nad schopnostmi tohoto nacisty.

Několik studentů zajímalo téma německé obyvatelstvo v Československu ve 20.st. a způsoby odsunu po druhé světové válce. Výjimečnou práci odvedla Magda Bittnerová z gymnázia v Liberci - Odsun Němců z Liberecka a situace Němců na Liberecku. Nespokojila se jen studiem v našich archivech, ale zajížděla a studovala i archivní materiály v Německu. Obsahově a formálně byla práce na vysoké úrovni. Při obhajobě vystupovala s všestrannou znalostí daného tématu i dobrou orientací v obecných souvislostech. A navíc její vyjadřování a celkové vystupování bylo noblesní.

Už při studiu prací mne zaujala svým tématem a způsobem zpracování Linda Skolková - Pražské opatství sv.Gabriela a beuronské umění. Bohužel málo známou, ale o to zajímavější kapitolu našeho i evropského umění s velkým zaujetím psala a obhajovala studentka 3. ročníku z gymnázia v Praze. Českých pramenů k této problematice není mnoho, proto musela sáhnout po francouzských a německých zdrojích. Konzultantka Mgr. Monica Šebová a oponentka PhDr.Helena Čižinská měly jistě radost z výsledku své svěřenkyně. Mne nejen práce, ale i vlastní obhajoba natolik zaujala, že cenu ASUD - diplom a finanční částku 1 500 Kč jsem určila pro Lindu Skolkovou.

Studentům velmi záleží na tom, aby právě jejich práce porotu zaujala, proto se na obhajobu velmi připravují. Poskytují porotě další dokumenty, způsob prezentace obohatí videozáznamem, demonstrují připravenou fólii na meotaru, nechají kolovat předměty z archeologického výzkumu atd. Při závěrečné diskusi si pochvalovali celkovou atmosféru při obhajobách, porota se jim zdála být objektivní a spravedlivá, ocenili i zájem porotců o jejich další plány. O to více nás mrzelo, když si někteří soutěžící postěžovali na oblastní kola; prý neprofesionalita porotců, snad prý práce ani nečetli, při vlastní obhajobě se nesetkali s takovou pozorností, kterou jim porota měla věnovat. Mladí lidé se ale spíš dívají dopředu; už nyní hledali další náměty a spřádali další plány.

Členka celostátní komise SOČ pro obor historie Eliška Kunstová


OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM ROČNÍKEM NAŠÍ ÚČASTI
V MEZINÁRODNÍ STŘEDOŠKOLSKÉ HISTORICKÉ SOUTĚŽI EUSTORY

Článek navazuje na dílčí informace z předchozích IL a bude doplněn závěrečným hodnocením všech prací a informací o pobytu vítězů a pedagogů, kteří je vedli, na zahraničních seminářích. Předpokládáme, že brzy bude možno také zveřejnit další témata a výzvu k zapojení nových účastníků.

První ročník české historické soutěže s evropským rozměrem právě proběhl. Na počátek zopakujme několik obecných faktů. Eustory probíhá v Německu od r. 1974. Postupně se přidávaly další evropské státy, v letech devadesátých přijala účast většina zemí bývalého východního bloku. Soutěž iniciovala německá nadace Körber, která ji také sponzoruje, ve spolupráci s německou vládou. Jednotlivé země organizují národní kola samostatně, vítězové dostanou možnost setkat se na mezinárodních seminářích v evropských městech.

Celý projekt je zaměřen na nejmodernější národní dějiny, na samostatnou badatelskou práci studentů opřenou o vyhledávání písemných pramenů, ale především o získávání a zpracování ústních svědectví účastníků dějů, na budování vztahu mladých lidí k nedávné minulosti i k regionu a lidem jako nejvýznamnějšímu subjektu historických událostí. Klade si za cíl na základě prožitku při historickém bádání podpořit v dospívající generaci vztah k národním dějinám, k předchozím generacím, ale i v důsledku k pochopení odlišností i shod v historickém vývoji států Evropy ke společnému dědictví. Česká republika přistoupila díky úsilí Ústavu pro soudobé dějiny a ASUDu k této soutěži v letošním roce s tématem "Sám proti moci. Opozice proti totalitnímu režimu v l. 1948 - 1989."

Do uzávěrky, která byla 31. března 2001, došlo na adresu Ústavu pro soudobé dějiny 112 prací ze středních škol celé republiky. Některé příspěvky zpracovaly kolektivy, takže se soutěže zúčastnilo celkově 196 studentů. Největší počet prací zaslala gymnázia (94), ostatní přišly z gymnázií kombinovaných se střední odbornou školou (6), ze středních odborných škol (8), několik prací zaslali samotní studenti (4).

Příspěvky posuzovala komise složená z učitelů gymnázií (PhDr.E.Kunstová z Gymnázia Nad Alejí, Mgr. J. Kvirenc z Gymnázia Budějovická, Mgr. I. Pařízková z Gymnázia Voděradská, Mgr. L. Bursíková z Gymnázia Opatov - členové výboru ASUD, Mgr. M. Hrdlička z Gymnázia Voděradská) a z historiků Ústavu pro soudobé dějiny (ředitel ÚSD PhDr.O.Tůma, PhDr.V.Čelko, PhDr.J.Kocian). Hodnocení probíhalo ve dvou kolech. Nejprve bylo podle předem stanovených kritérií vybráno všemi posuzovateli 15 nejhodnotnějších prací, které postoupily do užšího kola. Z nich bylo ve druhém kole vyhodnoceno dvěma členy komise (E. Kunstová a O. Tůma) 5 příspěvků jako nejlepší. Po jejich prostudování organizační výbor soutěže (členové hodnotící komise - O. Tůma, E. Kunstová, J. Kvirenc a I. Pařízková) rozhodl o umístění na prvních třech místech. Dalších 10 příspěvků ze druhého kola bude odměněno drobnějšími cenami.

Oficiální výsledky budou zveřejněny na slavnostním vyhlášení vítězů soutěže v říjnu tohoto roku, které se, jak doufáme, bude konat na půdě Akademie věd ČR a na jehož zajištění dr.Čelko u ÚSD pracuje. Poté budeme podrobně v IL informovat o vítězích, jejich školách, tématech vítězných prací, rozsahu a pod. Nejúspěšnější účastníci prvního ročníku budou odměněni finanční cenou a mají možnost se zúčastnit mezinárodního semináře. (Pokud jim není 18 let, mohou je doprovázet vedoucí práce. Výbor osloví také vedoucí úspěšných prací i pro účast na dalších mezinárodních akcích, podmínkou je aktivní znalost anglického jazyka.)

Kritéria pro posuzování prací soutěže byla rozdělena do dvou okruhů. První se týkal obsahu, soutěžící mohl získat 20 bodů. Hodnotila se původnost tématu a samostatnost zpracování, dále práce s pramenným materiálem, schopnost zasazení tématu do obecných souvislostí, znalost literatury k tématu a orientace v ní, vedle toho i stanovení a dosažení cíle a celkový přínos práce. Druhý okruh se týkal formálního zpracování, studenti mohli získat 12 bodů. Hodnocen byl poznámkový aparát, vhodnost příloh a jejich využití, přehled pramenů a literatury, také kompozice, formální zpracování a rozsah a nakonec celková stylistická a jazyková úroveň. Po prvním hodnocení bylo patrné, že výrazně lepší byly ty práce, u kterých byl uveden vedoucí, převážně učitel, který se při zpracování studentovi věnoval. Tehdy bylo kvalitnější formální zpracování (poznámkový aparát, přílohy, seznam pramenů a literatury i orientace v nich) i lépe bylo zvládnuto i zasazení do obecnějších souvislostí. Nejúspěšnější byli také starší studenti (převážně ze 4. ročníků), i když se mezi nejlepšími objevily i příspěvky studentů sexty.

Všichni studenti, kteří se soutěže zúčastnili, dostali osvědčení o účasti v soutěži, jež byla rozeslána na školy, popř. na jejich soukromé adresy. Původně členové výboru uvažovali, že by ho mohli absolventi využít při přijímacích zkouškách na vysoké školy. Ačkoliv se ale porota snažila pracovat co nejrychleji, podařilo se všech 191 osvědčení odeslat až na počátku června. Přesto mělo jejich rozeslání kladný ohlas. O termínech soutěže přijali již v průběhu tohoto ročníku členové organizačního výboru Eustory několik připomínek, především požadavek, aby ročník byl vyhlášen a téma sděleno na školy dříve, alespoň v září, o což se pro příští ročník pokusíme. Termín uzávěrky je ale koordinován z centra Eustory (a ani není možné soutěž zkrátit pro náročnost úkolu) a při větším množství prací je velmi obtížné vyhodnotit je rychleji.

Témata prací se nejčastěji týkala osudů lidí pronásledovaných v 50. letech, méně pak v 70. letech. Máme-li je stručně přehlédnout, častěji se objevily životní příběhy soukromých zemědělců, členů opozičních politických stran, příslušníků PTP, kněží, studentů, učitelů i lidí, kteří se v soukolí totalitní moci ocitli bez příslušnosti k nějaké skupině. Podrobnější přehled (témata, rozsah a pod.) zveřejníme po celkovém vyhodnocení ročníku také na stránkách IL.

Domníváme se, že již dnes můžeme hodnotit první ročník jako úspěšný. Nejenže nás překvapil vysoký počet účastníků (vzhledem k náročnosti práce), ale po prvním zhodnocení jsme nabyli dojmu, že cíle soutěže, tak jak byly stanoveny evropským výborem, byly naplněny. Patří mezi ně především zájem soutěžících o nejnovější dějiny, soustředění na ústní prameny a práce s nimi, zacílení na regionální dějiny, podpoření vztahů mezi generacemi, vytvoření vlastního názoru v souladu, ale i třeba v opozici vůči oficiálnímu výkladu historie, pochopení rozdílu mezi obecným historickým poznáním a konkrétním lidským osudem, citový prožitek pod. Z řady vyjádření studentů v předmluvách jejich prací bylo patrné, že je téma opravdu zaujalo, pracovali s chutí a objevili mnoho nového a neznámého. Nás zase překvapilo, jak rychle se některé skutečnosti stávají pro mladší generaci nepoznanou historií.

Na závěr bychom za organizační výbor Eustory chtěli poděkovat všem učitelům, kteří věnovali svůj volný čas a podnítili studenty k účasti, pomáhali jim v orientaci v literatuře, pramenech, při práci s ústními prameny, při vyhledávání lidí z regionu a pod. Bez jejich přispění by soutěž nemohla být uvedena v život.

Ilona Pařízková, předsedkyně organizačního výboru Eustory v ČR


VÝSTAVA SCHOLA NOVA 2001

I tentokráte jsme zavítali na výstavu Schola nova, která se každoročně koná ve Veletržním paláci v Praze. O některých poznatcích napsala E. Kunstová. Vzhledem k tomu, že od té doby jsme nevydali další IL, zveřejňujeme tyto poznámky, i když od výstavy uplynula již delší doba. Některé věci neškodí si připomenout a porovnat s reálným vývojem - k největšímu posunu došlo v otázce maturit. K dějepisu vyšly také některé materiály, které byly dány na vědomí učitelské veřejnosti .

Ve dnech 20. - 22. 3. 2001 se uskutečnil VIII. mezinárodní specializovaný veletrh - škola, vzdělávání a vybavení pod záštitou MŠMT ve Veletržním paláci. Slavnostního zahájení výstavy školních pomůcek se účastnil ministr školství E. Zeman. Po celé tři dny probíhaly doprovodné programy: přednášky, semináře, panelové diskuse.

Ve středu 21.3. na 2. semináři MŠMT náměstek ministra školství Dr.Jaroslav Müllner a Dr.Pavla Zielencová za Cermat odpovídali na dotazy při panelové diskusi "Reforma maturitní zkoušky".

V úvodním slově Dr.Müllner zdůvodňoval nutnost reformy maturitních zkoušek. Stručně pohovořil o genezi a problémech připravované reformy. Na rozhodný odpor učitelské veřejnosti reagovalo MŠMT odstoupením od počátečního názoru na spuštění reformy a posunout první státní maturitu až na rok 2004. Celkový model vznikal po bouřlivých diskusích. Nevím, co těmi bouřlivými diskusemi pan náměstek myslel, ale učitelé dějepisu si vzpomenou na rozhodnutí MŠMT vypustit dějepis ze státní maturity. ASUD tehdy reagoval otevřeným dopisem a vystoupením Dr.H.Mandelové v diskusním pořadu v Českém rozhlase i v televizním pořadu Netopýr. Peripetie řešení snad ani nemusím připomínat, jen snad skutečnost, že pan ministr v Právu na otázku, proč dějepis není zařazen, odpověděl - výuka dějepisu na našich školách není dobrá, proto se prý z dějepisu zatím nebude maturovat.

Vraťme se do Veletržního paláce k panelové diskusi. Konkrétní náplň a organizační zajištění celé přípravy reformy připomněla a vysvětlila Dr.Zielencová. Učitelé, studenti i rodiče musí být se značným předstihem informovaní o obsahu a podobě didaktických testů při státní maturitě. Naznačila časový harmonogram celé přípravy. Školy dostaly letos informační zpravodaj o podobě maturity a přihlášky k realizaci programu Cermat. V r. 2002 zrealizuje Cermat tzv. maturitu na nečisto. Školy o zpracované testy musí žádat a v tomto roce sami učitelé testy vyhodnotí. Cíl je zřejmý - jak vyučující, tak studenti si sami vytvoří obrázek o svých přednostech a nedostatcích. O rok později - 2003 budou testy vyzkoušeny v tzv. maturitě naostro; v tomto případě bude organizace už vlastně " předpremiérová". Ještě jednou si studenti v generální zkoušce mohou své schopnosti ověřit - dubnový termín v r. 2004 v tzv. maturitě před zvoněním.

Významným cílovým objektem nové maturitní zkoušky jsou učitelé. Pro ně zorganizují Pedagogická centra ve spolupráci s MŠMT další vzdělávání a zde také získají studijní materiály. Po absolvování kurzu, který bude mít modulový charakter, získá učitel certifikát.

Dále se hovořilo o jednotlivých stupních obtížnosti maturitní zkoušky; úroveň obtížnosti si volí student sám s ohledem na volbu dalšího studia na vysoké škole, a to různě pro jednotlivé předměty. Školní maturita zůstává zcela v kompetenci jednotlivých škol podle svých vzdělávacích programů

Cermat vydává publikace a ediční řady. Z edičních řad jsou to sbírky testových úloh; v dubnu 2001 vyjdou dva sešity věnované českému jazyku a do konce r. 2001 se objeví dějepis. Mimo řady vyjdou publikace pro rodiče.

Z dotazů přítomných panelové diskuse vybírám jen některé. Na vzdělávání učitelů bude potřeba značná finanční částka - odpověď pana náměstka: MŠMT: počítá od letošního roku se zvýšením financí na vzdělávání.

Profesorka z německé univerzity: němečtí studenti jsou zvýhodňováni při maturitní zkoušce tím, že nejen vlastní zkouška, ale i nasbírané body za poslední půl rok může v kladném slova smyslu ovlivnit výsledek maturity. Dr.Müllner sdělil, že naše tradice je jiná, tudíž se s tímto postupem nepočítá. Obsah setkání shrnul dosavadní postup a výsledky přípravy na státní maturity .

Eliška Kunstová

back