INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 15

ASUD V LÉTĚ A NA PODZIM 2000

Z JEDNÁNÍ A ČINNOSTI VÝBORU


Červen


Červenec


Srpen


Září


Říjen


PODROBNĚJI K NĚKTERÝM Z UVEDENÝCH ČINNOSTÍ:

ASUD A SOČ
22. ročník celostátní přehlídky - Rožnov pod Radhoštěm 6.- 10. VI. 2000

Poprvé jsem se účastnila celostátního kola SOČ. Došlo k tomu proto, že v průběhu tohoto školního roku byla navázána spolupráce ústřední komise SOČ s výborem ASUD. SOČ považujeme za významnou aktivitu studentů, a proto jsme požádali MŠMT o vyčlenění historie do samostatného oboru. To nám bylo na příští rok přislíbeno. Prvním pracovním kontaktem byla má účast na celostátním kole.

Celostátní přehlídka SOČ probíhala v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 6. - 10. června 2 000. Předsedkyní ústřední komise SOČ byla Mgr. Jitka Macháčková. Studenti soutěžili v 16 oborech. Posledním tzn. šestnáctým oborem je historie, ostatní humanitní a společenskovědní obory. V porotě, která posuzovala především historické práce, zasedali: PhDr Dalibor Lasovský a členové: PhDr Eliška Kunstová, PhDr Jiří Kalferst, PhDr Vladimír Čermák a Dr. Josef Smolka. Porotci mají za úkol před vlastními obhajobami přečíst, spíš prostudovat 16 soutěžních prací. Autory těchto prací jsou vítězové oblastních kol.

Zajímavými, a také oceňovanými v oblastních kolech byly práce úzce zaměřené, které jdou do hloubky problému, např. K vývoji postavení rychtáře v českých zemích ve středověku, Persekuce katolické církve v českých zemích po nastolení totalitního režimu v únoru 1948, Protektorátní četnictvo a politické přestupky v letech 1939 - 1941.. Velmi pracnými se zdála porotě zadání z oblasti archeologie - Zánik osady Pohlberg a Nové poznatky o zaniklé osadě Hlína na Malíkovicku. Studenty, jak bylo patrné z množství prací, zajímá problematika církevní a náboženská - Svatý Vojtěch v kontextu českého a polského prostředí, Židovské náboženské obce v Českém Krumlově, Romové - rasismus v Církvi Bratrské, Svaté Pole, cisterciácký klášter u Třebechovic pod Orebem, Mládí za klášterní zdí, Českobratrská církev evangelická a již jmenovaná práce Persekuce katolické církve.

Ve čtvrtek 8. června se do Rožnova sjelo asi 280 soutěžících z celé republiky. Věkové rozpětí vítězů oblastních kol bylo od 12 až do 19 let, tedy od studentů nižšího gymnázia až po maturanty. Organizační výbor složený z vyučujících rožnovských škol se vzorně postaralo ubytování v internátech a domovech mládeže. Poprvé se všichni studenti a porotci sešli va Valašském muzeu v Janíkově stodole. Název tohoto kulturního střediska by mohl být zavádějíc; jedná se o rozlehlou dřevěnou architekturu s působivým interiérem a vynikající akustikou. Účastníci 22. ročníku byli přivítáni starostou Rožnova, ředitelem Střední průmyslové školy elektrotechnické Ing. Františkem Kandrnalem a předsedkyní ústřední komise SOČ Mgr. Jitkou Macháčkovou. V přátelském uvítání zdůraznili řečníci to, že klání, které zítra nastane, je sice velmi významné pro každého studenta, ale všichni přítomní studenti jsou už nyní vlastně vítězové. Do Rožnova přijeli ti, kteří kromě svých běžných studentských povinností dokázali tvrdě pracovat na zajímavém tématu. Pan ředitel školy i starosta dokonce použili výrazu, že se do Rožnova dostavila vlastně elita našeho studentstva. Tato vyslovená myšlenka se mi zdála v daném okamžiku malinko nadnesená, ale o 24 hodin později jsem jim dala za pravdu.

V pátek probíhaly obhajoby jednotlivých prací u šestnácti komisí. V hostitelské škole měla každá porota určenou třídu a tajemníka, vyučující na průmyslové škole. O naši porotu se téměř mateřsky starala paní Mgr. Dagmar Gregorová. Při vlastní obhajobě student svou práci představil - obsahově i metodologicky, pohovořil o způsobu vytvoření své práce a některý student už měl i představu o publikačních možnostech. Asi jediná z naší poroty / učím na střední škole, ostatní na školách vysokých / jsem mohla ocenit odvahu, připravenost a občas i přemáhanou trému. Na každém z těch 16 studentů byl zřetelný zájem a nadšení, s nímž o své práci hovořil. Jejich zaujatost byla spojena se znalostí problematiky, a to se projevilo především při zvědavých, odborně zaměřených dotazech porotců. Rozhodně se nedá říci, že by naši studenti neuměli argumentovat a doslova se bít za svůj názor. Sympatická nebojácnost, většinou noblesní vystupování, jazyková pohotovost, to vše bylo studentům vlastní. Pro názornost používali při obhajobě vypracované fólie na zpětném projektoru, porotě předložili fotomateriál, dobový tisk atd.

Účastníci celostátní přehlídky nejen pracovali; hostitelé nám připravili i mnoho doprovodných akcí. Studenti rožnovského gymnázia zahráli roztomilé divadelní představení Tři mušketýři, prohlédli jsme si Vlašské muzeum, nechyběly ani výlety do okolí - Kopřivnice, Radhošť, Hukvaldy.

Výbor ASUD mne pověřil, abych vybrala a předala ocenění nejlepší práci. A to nebylo vůbec jednoduché. Mezi mnoha výbornými pracemi jsem si označila 4 práce a až vlastní obhajoba měla rozhodnout o vítězi. Ondřej Šoka z gymnázia v Českém Krumlově obhajoval práci Židovská náboženská obec v Českém Krumlově. Na práci byl viditelný hluboký zájem studenta o danou problematiku / studium v archivech, dobový tisk, kontakty s osobnostmi atd. /, formální úroveň práce a zejména zasvěcená a věcná argumentace při obhajobě. Cena ASUD - diplom, kniha o T. G. Masarykovi a finanční odměna 1 500 Kč - byla předána na slavnostním vyhlášení výsledků v kině Panorama.

Eliška Kunstová, Gymnázium Nad Alejí

SOUTĚŽ MLADÝCH HISTORIKŮ – ROČNÍK MINULÝ, ROČNÍK BUDOUCÍ

V průběhu předchozích měsíců pokračovala práce celostátní komise Soutěže mladých historiků, v níž pracuje několik členů ASUD. Přehlednou informaci doplňujeme seznámením s posledními akcemi roku 1999/2000 a přípravám ročníku následujícího:

Setkáním v Litomyšli skončil 29.ročník SMH. Připravili jsme pro děti bohatý program, v jehož rámci jsme navštívili muzeum lidové architektury na Veselém kopci, zámek v Litomyšli, rodnou světničku Bohuslava Martinů v Poličce a hrad Svojanov. Děti řešily několik krátkých testů, naprostá většina úkolů v nich vycházela z reálného prostředí a byla založena na práci s prameny, písemnými i hmotnými, na pátrání a samostatném vyhledávání informací. Všichni pracovali s nadšením, asi nejvíce se jim líbilo v archívu, protože to bylo prostředí pro ně zcela nové. Náš názor, že řešení praktických úkolů je pro děti užitečnější i zajímavější, se potvrdil. Při závěrečné besedě to vyslovil i jeden ze soutěžících: „Když chodím někde po městě a sám něco zjišťuji, i kdybych skončil poslední, dá mi to víc, než kdybych seděl u stolu a jen vyplňoval nějaký test a třeba i vyhrál.“

Písemné práce o kamenných křížích Čech a Moravy, které účastníci ústředního kola sepsali, měly většinou velmi dobrou úroveň. Proto jsme domluvili s šéfredaktorem časopisu ABC, že aspoň ukázky z některých uveřejní. Dále jsme autorům 17 nejlepších prací vyjednali možnost stát se členy Společnosti pro výzkum kamenných křížů a publikovat v jejím časopise. Přejeme si totiž, aby děti viděly, že žádná práce, na které si dají záležet, není zbytečná.

Po dobrých zkušenostech, které jsme získali, chceme dál dělat soutěž tímto způsobem. Samozřejmě si nemyslíme, že bychom byli neudělali také chyby. Některé jsme si uvědomili sami, na jiné nás upozornili někteří všímaví učitelé. Za jejich připomínky děkujeme a pokusíme se k nim ve své práci přihlédnout.

Tématem letošního ročníku je Člověk ve 20.století. Rozhodli jsme se tak, i když víme, že pro děti z 8.tříd je to období zcela neznámé. Před dvěma roky jsme začali u Přemyslovců a letos tedy uzavřeme tisíc let české historie. A právě v době, kdy se uzavírá tisíciletí i ve skutečnosti. Je to tak krásná shoda, že by bylo neodpustitelné této možnosti nevyužít. Nelze přece stále dokola opakovat látku 7.nebo 8.třídy !

Protože je nám jasné, že žádná škola nekoupí nějaké nové učebnice jen kvůli soutěži, zvolili jsme takové tři řady, které se nejčastěji používají, a soutěžní úkoly pro školní kolo jsme sestavili pouze z učiva, které se vyskytuje zároveň ve všech.

Další podstatnou změnou je, že děti mohou soutěžní texty pro školní kolo vyplňovat doma a potřebné informace vyhledávat v knihách i jinde. Na učiteli pak je, aby pro postup do okresního kola vybral ty nejschopnější.

Předmětem našeho zájmu jsou opět výhradně české, resp. československé dějiny, stejně jako loni se vyhýbáme politickým otázkám. Zaměřujeme se na výtvarné umění, literaturu, hudbu, divadlo a film, vědu a techniku a na životní styl – bydlení, módu, sport apod.. Stejně jako loni jsme rozeslali hned v září na školské úřady podrobné propozice, kde jsou tematické okruhy ještě dále upřesněny. Nechybí ani seznam literatury, proti loňskému méně obsáhlý. Dějepisné atlasy, které jsme sem zařadili, nebudou sloužit jen pro domácí přípravu soutěžících, ale účastníci regionálních kol v nich budou vyhledávat odpovědi na některé úkoly. Chceme, aby tak mohli uplatnit i své dovednosti a kombinační schopnosti, nejen znalosti vyčtené z knih.

Za ÚK SMH - Milena Sedlmayerová,
Jaroslav Jan Gloser

NOVÁ SOUTĚŽ PRO STŘEDOŠKOLÁKY ZAČALA

Jak jsme předběžně informovali v předchozím IL, na podnět Körbrovy nadace, která již mnoho let organizuje historickou soutěž pro německé středoškoláky a rozšířila ji i do několika dalších států, byla vypsána tato soutěž i u nás. Bude uspořádána ve spolupráci historiků a učitelů. Nabídka byla rozeslána na střední školy. Vzhledem k tomu, že chceme informovat i ostatní naše členy o této naší aktivitě, zveřejňujeme nabídkový leták s průvodním dopisem.
Kontakt:

Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, Vlašská ul.9, 118 40 Praha 1, (k rukám V.Čelka)

Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR
a Asociace učitelů dějepisu ČR

V Y H L A Š U J E

1. ročník české varianty evropské historické soutěže zaměřené
na naše nejnovější dějiny a určené pro středoškolské studenty

EUSTORY

s tématem

"SÁM PROTI MOCI"

(Opozice proti totalitnímu režimu 1948-1989)

Vynikající příležitost, jak dát o sobě vědět doma i v Evropě !!
Neváhejte, přečtěte si základní informace, zvolte téma a
vyplňte návratku.


EUSTORY

back