INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 15

S D R U Ž E N Í   H I S T O R I K Ů   Č R


ZPRAVODAJ HK 1/2000 A HISTORICKÉ DISKUSNÍ FÓRUM

V září bylo vydáno první číslo „Zpravodaje Historického klubu“ a sborník příspěvků „Historické diskusní fórum“, které z finančních důvodů rozesíláme spolu s IL 15. Jsme velmi rádi, že učitelé dějepisu - členové ASUD jako kolektivního člena SH ČR mají možnost být informováni i o dění jak ve Sdružení historiků a historické obci, tak o české historiografii a věříme, že tuto vstřícnost výboru SH naši členové oceňují.

Z JEDNÁNÍ VÝBORU SH ČR O DĚJEPISE

Výbor věnuje školnímu dějepisu pravidelně část programu svých schůzí; některých z nich se jako host účastnil doc. Z. Beneš. V září informoval o tom, že byl jmenován do čela české části česko-německé komise a také pověřen vedením týmu CERMAT připravujícího dějepisnou část státní maturity. V říjnu seznámil členy výboru s návrhem MŠMT na zřízení Pracovní skupiny pro posouzení učebnic dějepisu (viz výše), s návrhem personálního složení devítičlenného týmu ( 6 historiků za SH, 3 učitelé za ASUD ), který má vést. Uvedl, že pro stanovení okruhů otázek připravil nový návrh obsahu, neboť stávající osnovy pro gymnázia nelze použít.

ČLENOVÉ VÝBORU ZASTUPUJÍ ZÁJMY DĚJEPISU

Dne 12. října předseda SH ČR zahájil jednání senátního výboru - veřejné slyšení o nynějším stavu a podmínkách výuky dějepisu. Jeho vystoupení je zveřejněno v úvodní části IL). V pátek 24. října v rozhlasovém pořadu Prahy „Káva o čtvrté“ reprezentoval české historiky člen výboru SH ČR prof. Jiří Pešek; v cyklu redaktorky Jindry Jarošové věnovaném dějepisnému vyučování přesvědčivě vysvětlil místo historie v životě člověka i v soustavě školních předmětů. Oběma historikům upřímně děkujeme za mimořádnou angažovanost v závažném úsilí o zlepšení stavu českého vyučování dějepisu.

Helena Mandelová


back