INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 14

Vzdělávací seminář a valná hromada 15.- 16. IV. v NM

Na podněty členů z dotazníků (největší počet žádostí z podzimu) jsme pro jarní setkání zvolili téma z moderních dějin. Tématem VII. vzdělávacího semináře ASUD v NM byla situace ve východní Evropě po rozpadu SSSR, zejména konflikt v Čečně.

Dopoledne jsme mezi sebou uvítali novináře Jana Petránka, který s obdivuhodným přehledem, znalostí věci a schopností začleňovat jednotlivé události do světového kontextu přiblížil události posledních let tak, aby učitelé získali přehled o nejzávažnějších problémech a mohli reagovat na otázky žáků. Zodpověděl rozmanité dotazy přítomných i na řadu dalších témat a soudobých problémů.

Do dopoledního programu řízeného místopředsedou výboru Janem Kvirencem byla zařazena valná hromada, kde se přítomní členové seznámili se zprávami o činnosti (předsedkyně H. Mandelová), o hospodaření (pokladník E. Gladkovová), zprávu revizní (revizor účtů E. Kunstová) a o zahraničních kontaktech (H. Marešová). Informace o seminářích v Evropě doplnila D. Burešová. Pro účastníky valné hromady připravili členové výboru zvláštní didaktické materiály k výuce (o sjednoceném Berlíně H. Marešová) a fólie s karikaturami (E. Kunstová, H. Mandelová); instalována byla jako obvykle výstavka učebnic a tentokráte jako novinka výstavka z prací, které pro své žáky nebo obce napsali a vydali členové ASUD z různých regionů.

Odpolední setkání s doc. Vladimírem Nálevkou ocenili přítomní zejména pro možnost chápat a zasadit čečenský konflikt do historických souvislostí v delším časovém horizontu. Dva odlišné pohledy, někdy i s odlišným viděním a názory na možnosti řešení zejména v souvislosti s proměnami politické scény současného Ruska byly pro posluchače zvlášť inspirativní.

Druhý den - nedělní dopoledne bylo věnováno historické exkurzi. I ta měla vztah k současnosti. „Praha z ptačí perspektivy“ umožnila pražským i mimopražským účastníkům semináře zkonfrontovat pohled na některé části města z předrevolučních dob i několika let předchozích. Nádherné počasí umožnilo pokochat se z žižkovské televizní věže nejen pražskou historickou architekturou, ale také dalekými výhledy na nově postavené okrajové části Prahy i vzdálené objekty jako Říp a Bezděz.

Další dvě věže - Staroměstská a zvonice u sv. Mikuláše na Malé Straně odkryly historické krásy středu města v nově upravené a zvelebené podobě. K opravdovému poznání přispělo i zasvěcené a poučené slovo obou průvodkyň z Pražské informační služby, Mgr. J. Náprstkové a E. Pikešové.

K dokreslení zážitků účastníků semináře připojujeme některé autentické výroky z hodnotícího dotazníku:
Velmi aktuální; prospěšné k rozšíření poznatků (omezené možnosti, hl. časové pro naše vlastní studium), exkurze: dobrý nápad. - Takové rozbory z pohledu novináře by bylo potřeba slyšet častěji. - Osoby lektorů tradičně vynikající. - Zasvěcený přehled událostí v neklidné oblasti Evropy. - Zajímavý, velký zážitek. - Nejen obsahově, ale i po formální stránce přínosné. - Takováto témata potřebujeme. - Setkání s důvěryhodnou osobou pana Petránka mi pomohlo utřídit roztříštěné a leckdy nedůvěryhodné informace, objektivní pohled na situaci. - Přehledný, utříděný, byť ne optimistický pohled pana doc. Nálevky. Je třeba, abychom si případných nebezpečí byli vědomi. - K objasnění situace jste vybrali ty nejlepší osobnosti. Výborné, vynikající. - Více takových témat k 20. století. - Když mu to zdraví dovolí, pozvěte pana Petránka někdy znovu. - Nesmírně inspirativní. - Nutí k přemýšlení, aktivitě. - Vystoupení pana Petránka rozšířilo můj politický rozhled a především mi pomohlo orientovat se v dnešním světě. Přednáška doc. Nálevky mi pomohla pochopit konflikt z historického pohledu. - Děkuji za fundovaný výklad aktuální politické tematiky a možnost konfrontace rozdílných pohledů na některé problémy. - Vynikající nadhled, vtip, aktuální informace p. Petránka. - Přednáška doc. Nálevky věcná, aktuální, zajímavě podaná, děkuji. - Vystoupením pana Petránka jsem byla nadšena. - Přednáška doc. Nálevky vynikající. Nevyhýbá se sporným otázkám a nevynáší jednoznačné kategorické soudy. - Těším se už na příští seminář. - Bylo to nádherné, není co dodat. - Setkání s panem Petránkem zůstane stále živé, naprosto nevšední nezapomenutelný zážitek, dlouho budu mít setkání v paměti. - Jsem velmi spokojená s otevřeností a objektivním pohledem. - P. Petránek je osobnost s velkým rozhledem a přehledem, moudrý, osobně statečný. Jsem velmi ráda, že jsem měla možnost se s ním setkat osobně, nejen pomocí obrazovky. - Obě přednášky vynikající.

K obsahu dotazníku ještě zmínky ke kritickým připomínkám:
Možná by byly užitečné nějaké pracovní dílny v návaznosti na danou přednášku... Vítala bych více exkurzí... Trochu víc větrat...

A návrhy pro příští akce?
Mládež ve 20. století - Podrobný pohled na dějiny Balkánu - Integrační procesy v Evropě - Formování novodobých národů - Pražská architektura... pražské zahrady... Problémy 20. století - Opět 20. století (několikrát) - Islámský svět po 2. světové válce. Světová náboženství a jejich úloha v současném světě - Postoje NATO k současným problémům - Rasismus, menšiny a vyučování dějepisu v multikulturních třídách - dělnické hnutí, současné pohledy - Historická geografie v moderních dějinách - Tajné služby ve 20. století.

K dalším částem dotazníku se ještě vrátíme. Zatím jen k otázce Vyjadřovali jste se k návrhu maturit? V jakém duchu?
Ano, návrh nebyl dobře odborně připraven, obsah příliš faktografický, není přínosem; absence dějepisu; účastnila jsem se besedy - Jan Sokol zde několikrát podrážděně reagoval na nesouhlas učitelů s nezařazením D do maturit slovy: „Dějepis v žádném případě ne!“ Blíže nevysvětlil.

Účastníkům semináře děkujeme za účast i ocenění práce, kterého si velmi vážíme; za všechny otiskujeme jedno z nich: Děkuji za vaši soustavnou mravenčí práci. Přeji hodně síly a energie. Buďte agresivní! Je ostudou pana ministra - historika - jeho postoj k problematice dějepisu.


back