Z KORESPONDENCE ASUD S MŠMT A JEHO ČINNOSTI


Na několika schůzkách na ministerstvu nám bylo doporučeno, abychom lépe spolupracovali s VÚP. Protože takováto spolupráce by podle interních pravidel měla mít oficiální, nikoliv osobní ráz, obrátili jsme se v říjnu s dotazem a žádostí již podruhé na ředitele VÚP dr. Jeřábka (první dopis byl napsán asi před dvěma lety). Protože jsme za tři měsíce nedostali odpověď, připomněli jsme svou žádost v polovině ledna.

Naše jednání s vedoucími pracovníky MŠMT, o němž jsme informovali v minulých číslech IL, pokračovalo i na podzim a v zimě. Výbor obdržel odpověď na svůj dopis panu ministrovi z 10. září, který koncipoval náměstek Mgr. P. Roupec. Na své říjnové schůzi zrekapitulovali členové výboru naše otázky a návrhy, které jsme v předchozím období předložili v ústní nebo písemné podobě, ale na které jsme nedostali odpověď. Na doporučení náměstka P. Roupce jsme toto shrnutí zaslali řediteli odboru všeobecného vzdělávání Mgr. Aleši Vondráčkovi. K nim jsme připojili některé problémy aktuální. Vybíráme podstatné části z naší korespondence v období říjen 1999 - leden 2000.


Z DOPISU NÁMĚSTKA MGR. P. ROUPCE VÝBORU ASUD
/obdrželi jsme až po vydání říjnového IL/
V Praze dne 1. října 1999
„... Zařazení výuky dějepisu v maturitním ročníku a posílení výuky v ostatních ročnících gymnázia umožňuje učební plán gymnázia v rámci disponibilních hodin....
... Otevřených problémů ve výuce základních a středních škol je více. Proto se snažíme na základě racionální spolupráce s odbornými pracovišti a sdruženími tyto problémy vzájemnou dohodou řešit. Věřím, že i spolupráce s ASUD bude pokládána za racionální.
Aby nedocházelo k různým výkladům a zkreslením odpovědí MŠMT na připomínky ASUD k výuce dějepisu, doporučuji jednat osobně s odborem všeobecného vzdělávání MŠMT.
Vaše plánované mezinárodní aktivity prosím projednejte s odborem zahraničních vztahů a evropské integrace MŠMT.
S pozdravem
Roupec

Z DOPISU VÝBORU NÁM. P. ROUPCOVI
V Praze dne 20. října 1999
Vážený pane náměstku,
obdrželi jsme Váš dopis... a projednali na schůzi výboru 15. října. Bohužel ani zde jsme nenašli žádné konkrétní odpovědi na otázky, které byly obsaženy v našich dopisech panu ministrovi z července a září tr.
... k zamyšlení nad učebním plánem pro gymnázia ... O tomto podnětu jsme jednali ... a své stanovisko s návrhem dalšího postupu jsme sdělili řediteli Mgr. Vondráčkovi v dopise ze dne 19. března 1999. Domníváme se, tak závažné téma by již delší dobu mělo být obsahem práce státem zřízených vědeckých ústavů MŠMT i ČAV, nikoliv občanského sdružení, nadto jen jednoho ze školních předmětů. Zásadním kritériem by podle našeho názoru mělo být zastoupení čtyř složek zastoupených ve všeobecném vzdělávání - totiž a) komunikativní oblast (česky jazyk, cizí jazyky, informatika), b) humanitní obory (literatura, historie, obory obsažené v rámci OV ev. ZSV), c) přírodovědné obory (matematika, fyzika, biologie, chemie, zeměpis) a d) výchovné předměty (tělesná a estetická výchova) - a to v proporcích odpovídajících jak potřebám osobního rozvoje jedince, tak i jeho potřeb v životě v demokratické společnosti.
Ve všech bodech obsažených v naší korespondenci i osobních jednáních z jara a léta t.r., na něž jsme neobdrželi odpovědi, se podle Vašeho doporučení obracíme na ředitele odboru všeobecného vzdělávání Mgr. Vondráčka.

Z DOPISU VÝBORU ŘEDITELI MGR. A. VONDRÁČKOVI
V Praze dne 20. října 1999
Vážený pane řediteli,
na své schůzi 15. října se výbor zabýval také dopisem náměstka ministra Mgr. Roupce, který byl pověřen odpovědí na náš dopis panu ministrovi Mgr. Zemanovi ze dne 10. září. Předpokládáme, že jste s ním byl seznámen, neboť pan náměstek nás odkazuje na jednání s Vámi.
Vzhledem k tomu, že odpovědi na naše dopisy panu ministrovi z 24. června, 7. července a 10. září odpovídali různí pověření úředníci ministerstva a že také odpovědi na naše dopisy náměstkovi Roupcovi z 10. února, ing. Krejčímu ze 7. dubna a Vám z 19. února, 19. března a 30. května koncipovali různí lidé (zřejmě o problémech informovaní jen částečně) ve velmi obecné rovině, dovolujeme si připomenout nejdůležitější problémy a otázky, na něž bychom rádi dostali konkrétní odpovědi:
 1. Proč byl dějepis vyřazen ze 4. ročníku čtyřletých gymnázií (kam byl po omezení výuky D v průběhu totalitního období opět zařazen v letech 1992/93 - 1998/99) a nebyl zařazen ani do oktávy osmiletého gymnázia - když úkoly ukládané učitelům dějepisu v oblasti informativní (především z dějin 20. století) i výchovné - (výchova k toleranci, k evropanství, protirasistická, o dějinách Romů, Židů, holocaustu, vztazích s Němci atd.) jsou neustále rozšiřovány nebo zvyšovány? Má MŠMT přehled o skutečné situaci v dotacích hodin pro jednotlivé předměty v maturitním ročníku na gymnáziích ?
 2. Kdo prosazuje jednohodinové dotace naučných předmětů na ZŠ a OŠ a jaké jiné zdůvodnění, než že ředitel může dle svého uvážení hodinu přidat, k tomu uvádí? Má MŠMT přehled, jaká je skutečná situace v dotacích hodin pro dějepis na ZŠ a OŠ ?
 3. Proč nabídku ke spolupráci na recenzích (list recenzenta) nedostali ani pro základní školy ani pro gymnázia všichni učitelé navržení naší asociací v seznamech předaných MŠMT 7. května 1996 a na novou žádost 15. listopadu 1997? Kdo doporučil a ručí za kvalitu dalších učitelů - nečlenů ASUD, kteří byli zařazeni mezi recenzenty a posuzují vydávané učebnice, na kterých učí školách? Proč není realizováno rozhodnutí, že nové recenze z roku 1998 a 1999 budou zveřejněny na internetu?
 4. Proč nemohou získat tzv. doložku - a tedy být školou ze státních prostředků zakoupeny - učebnice nebo pracovní sešity, vydané menšími nakladatelstvími, pokud jsou zpracovány podle standardů, učebních osnov, jsou kvalitní, odpovědně posouzeny a vyplňují mezeru v nabídce pomůcek, které na trhu nejsou nebo neodpovídají současným požadavkům moderní výuky ?
 5. Proč výbor asociace nebyl v průběhu roku 1998 a 1999 (kdy vyšlo několik učebnic D) seznámen s žádným rukopisem nakladatelství, které žádalo o udělení doložky - tak, jak znělo rozhodnutí ministra, které nám 1. července 1998 tlumočil pracovník MŠMT Mgr. Kořán pověřený kontaktem s ASUD - a jak to bylo potvrzeno na jednání s náměstkem P. Roupcem v únoru 99 a s ministrem E. Zemanem v dubnu 1999?
 6. Proč nebyl výbor ASUD seznámen s žádostmi o obnovení dříve udělené doložky užívaným učebnicím, k nimž by mohl poskytnout také jejich hodnocení učitelů ?
 7. Jak byl využit materiál ke zkvalitnění výuky poválečných dějin zpracovaný členy výboru ASUD, předaný MŠMT 19. března t.r. ? Jaké jsou závěry MŠMT k nápravě závažných nedostatků ve výuce dějin tohoto období zjištěných týmem ČŠI v roce 1998 ?
 8. Zda a jak byl využit návrh na didaktickou podobu moderní učebnice dějepisu předaný MŠMT 19. března, zpracovaný výborem na základě čtyř anket, jichž se účastnilo cca 1 500 učitelů dějepisu a dalších konkrétních podnětů ze strany členů ASUD?
 9. Kdo konkrétně se zabývá zpracováváním koncepce výuky na osmiletém gymnáziu vč.výuky dějepisu? [ Návrh jsme uvedli v dopise y 19. III.; návrh pojetí, cílů a obsahu D v primě až oktávě jako podklad k diskusi obsahuje projekt členů ASUD předaný jako součást grantu MŠMT v r. 1994 ]
 10. Kteří odborníci - historikové, pedagogové, psychologové a učitelé - se zabývají koncipováním pojetí, cílů a obsahu dějepisu na základních školách a gymnáziích vzhledem k současnému stavu bádání, potřebám jedince i společnosti a z jejich výsledků vycházejícím obsahu osnov ? [ Jsme informováni pouze o novém pojetí výuky na SOŠ zpracovávaném za naší účasti ve VÚOŠ. ]
 11. Kteří jsou odborníci na výuku dějepisu mající na obsah a pojetí dějepisu názory odlišné od učitelů, členů ASUD - jejichž názory MŠMT respektuje, jak jsme o tom byli obecně informováni v dopise ze dne 17. července t.r. ?
 12. Jaký přehled má ministerstvo školství o aktivitách v dalším vzdělávání učitelů organizovaném institucemi na základě akreditace MŠMT a placeném ze státních prostředků, o jeho kvalitě a rozmístění vzdělávacích příležitostí pro učitele dějepisu v jednotlivých regionech ?
 13. Více než dříve se setkáváme s kritickými připomínkami studentů dějepisu i začínajících učitelů - absolventů fakult k obsahu a formám přípravy pro praxi. Jak bude řešena otázka v současné době neuspokojivého stavu výuky didaktiky a metodiky dějepisu na fakultách připravujících učitele a zejména systému praxí? [ Jak prokázal seminář o didaktice pořádaný v loňském roce ÚVRŠ jde i o samotný neutěšený stav tohoto oboru]
 14. Kde a jakým způsobem se můžeme dozvědět o aktivitách a výsledcích činnosti dalších učitelských asociací ev. dalších organizací, které dostávají na svou činnost podporu z prostředků MŠMT a podávají o své činnosti zprávy ?
 15. Jak může ministerstvo napomoci šíření informací a poznatků z evropských seminářů a konferencí a dalších materiálů týkajících se zkušeností z výuky dějepisu v zemích Evropské unie jako nezbytných zdrojů inovací obsahu i metod výuky, především při překladech publikací pro závažná témata (vč. těch, která přispívají k integraci Evropy) vydávaných Radou Evropy a pro jejich zveřejnění pro širší okruh učitelů?
 16. Rádi bychom věděli, proč dosud nebyly ustaveny poradní sbory pro jednotlivé obory a školní předměty, jejichž ustavení bylo vedoucími pracovníky ministerstva již několikrát avizováno nebo proč alespoň nejsou pracovníky MŠMT k jednáním o problémech jejich předmětu a přizváváni zástupci profesních sdružení, asociací nebo jiných registrovaných zájmových skupin.

Pokusili jsme se shrnout závažné oblasti problematiky našeho oboru. O obsahu všech bodů jsme již v průběhu minulých měsíců a let s pracovníky různých oddělení i vedoucími představiteli MŠMT jednali nebo je obsahovaly naše písemné návrhy. V případě potřeby tyto informace upřesníme nebo doplníme. K zatím nevyřešeným počítáme i některá další témata, avšak protože je pokládáme za méně naléhavá, rádi bychom je posunuli na pozdější dobu.
Předem děkujeme za pozornost našim otázkám a vzhledem k řadě velmi aktuálních úkolů věříme v brzkou odpověď.


Z DOPISU MGR. VONDRÁČKA
V Praze dne 2.11.1999
Vážení členové výboru,
k Vašim dopisům, ve kterých formulujete řadu otázek k problematice výuky dějepisu Vás sděluji, že za vhodné řešení uvedené věci pokládám osobní jednání. proto Vám nabízím společné jednání v termínu, který prosím dohodněte v sekretariátu odboru všeobecného vzdělávání MŠMT.
S pozdravem
Mgr. Aleš Vondráček
ředitel odboru všeobecného vzdělávání

Vzhledem ke stěhování části ministerstva do jiného sídla v prosinci, bylo jednání předběžně dohodnuto na leden.


Z DOPISU VÝBORU ŘEDITELI ODBORU ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ MŠMT DR. P.CINKOVI
V Praze dne 11. ledna 2000
Vážený pane řediteli,
v uplynulých letech jsme se na několika schůzkách setkali s ministry školství, jejich náměstky a řediteli odboru všeobecného vzdělávání; na programu jednání byla také spolupráce naší Asociace učitelů dějepisu s evropskými kolegy v rámci Stálé konference asociací učitelů dějepisu Evropy - EUROCLIO.
...Prezidentka EUROCLIO paní Joke van den Leeuw-Roord se v r. 1995 obrátila na ministry školství všech států s dopisem a žádostí o podporu těchto činností; s institucemi mnoha zemí se spolupráce rozvinula, naše republika dosud v tomto směru aktivně nepřispěla. Vedení EUROCLIO organizuje řadu projektů s účastí učitelů západní, střední i východní Evropy, každoročně je v rámci tematicky zaměřeného semináře Rady Evropy pořádáno výroční shromáždění delegátů členských asociací. Tento seminář a General Assembly s přibližně 100 účastníky je pokaždé v jiné zemi a mezi hlavní garanty a organizátory patří spolu s národní asociací učitelů dějepisu i ministerstva školství (v r. 1996 se konalo v Německu, 97 v Maďarsku, 98 ve Finsku, 99 ve Skotsku; v roce 2000 bude v Portugalsku a v r. 2001 v Litvě).
Byli jsme dotázáni, zda bychom mohli uspořádat tento evropský seminář s konferencí EUROCLIO v roce 2002 nebo 2003 v Praze. O naší spolupráci v rámci evropských aktivit jsme zejména v souvislostí s procesem evropské integrace jednali na jaře s panem ministrem a posléze konkrétněji panem náměstkem Roupcem, kterého jsme požádali o začlenění mezinárodního semináře Rady Evropy a EUROCLIO do rámce budoucích aktivit MŠMT ČR. V posledním dopise nám pan náměstek doporučil obrátit se přímo na Vás jako na kompetentního pracovníka MŠMT, v jehož pravomoci je zařadit takovou akci do plánu aktivit MŠMT v příštích letech.
Dovolujeme si Vás požádat o posouzení takové možnosti ....

back