VZDĚLÁVÁNÍ


JEŠTĚ K LETNÍ ŠKOLE HISTORIE 1999

Jak jsme uvedli v IL 12, nestačili jsme v průběhu září shromáždit všechny plánované příspěvky. Doplnění informací k letní škole učitelů dějepisu /ÚVRŠ PedF UK, Humanitás/ a VIII. sjezdu historiků /SH ČR/ proto zveřejňujeme v tomto čísle.

Stejně jako v předchozích letech, zasedlo několik stovek učitelů a občanské výchovy hned po skončení školního roku do lavic velké posluchárny Ff UK a vyslechlo řadu zajímavých přednášek. Letošní letní škola byla věnována problematice národnostních menšin v Evropě a v ČR. Součástí programu byla jako každoročně exkurze - tentokrát návštěva nově zrekonstruované Španělské synagogy.

Celý program zahájil prof. PhDr. Robert Kvaček přednáškou „Od podzimu 1938 do podzimu 1939“. Navázal na přednášku z minulého roku, ve které se věnoval bilancování a hodnocení 20. století, a nastínil možnosti nových pohledů na události let 1938 - 39.

Problematice národnostních menšin byl věnován celý blok přednášek:

  1. Poláci na Těšínsku / prof. PhDr. J. Valenta /
  2. Dějiny a kultura Romů / PhDr.M.Hübschmannová/
  3. Postavení maďarské menšiny na Slovensku /dr. Š.Šutaj/
  4. Problém Podkarpatské Rusi v Československu /dr. J.Pop/
  5. Sonda do politické kultury německých aktivistických stran /doc. PhDr. E. Broklová/
  6. Jak učit holocaust /prof. Arnošt Lustig/
Tuto problematiku doplnila aktuální přednáška PhDr. J. Pelikána - Etnický problém ve svazové republice Jugoslávii. Nechyběly ani praktické poznatky - výsledky celoevropského výzkumu „Mládež a dějiny“ a poznatky ČŠI o výuce dějin 20. století na základních a středních školách /člen ústřední inspekce J. Wagenknecht/. - Součástí letní školy je už tradičně výměna zkušeností ze škol a nejnovější dějepisná nabídka nakladatelství.
Iva Červenková
ÚČASTNÍCI LETNÍ ŠKOLY MINISTRU ZEMANOVI
Vážený pan
Mgr. Eduard Zeman
ministr školství
Praha 23. 7. 1999
Vážený pane ministře,
v příloze Vám zasílám stanovisko účastníků XII. Letní školy historie k situaci ve výuce dějepisu.
Přikládám kopii podpisů účastníků této vzdělávací akce, kde však nejsou podpisy organizátorů ani těch kolegů, kteří se neúčastnili řádně celé letní školy. Řady přednášek se účastnili také učitelé a studenti vysokých škol, pracovníci výzkumných ústavů, někteří další učitelé pak navštívili pouze vybrané přednášky, takže účast na nejvýznamnějších přednáškách byla mezi 250 až 300 posluchači. Program letošní letní školy přikládám také.
S přátelským pozdravem
PhDr. Jana Kohnová

MINISTROVI ŠKOLSTVÍ
Mgr. Eduardu Zemanovi
V Praze 3. července 1999
Vážený pane ministře,
učitelé dějepisu všech druhů a typů škol z celé České republiky, jichž se na XII. Letní škole historie ve dnech 1. – 4. července letos sešlo téměř 200, Vám zasílají své stanovisko k situaci ve výuce dějepisu.
Své prázdninové dny, jako v předchozích letech, věnujeme prohlubování svého vzdělání odbornými přednáškami, exkurzí a diskusemi na odborná i praktická témata. Ani sebelepší vzdělání však nemůže postačit a výrazně ovlivnit podmínky pro naši práci. S podmínkami pro výuku dějepisu nemůžeme být v některých směrech rozhodně spokojeni. Opakovaně jsme zdůrazňovali ministerstvu školství, že neprosazujeme dějepis jako předmět, který vyučujeme, ale jako předmět, který má primární význam pro občanské chování mladé generace, pro hodnotovou orientaci a pro nalezení sociálně integrující identity budoucích občanů, pro získání národního sebevědomí a vzděláním podloženého tolerantního přístupu k jiným národům, státům a kulturám, pro toleranci k odlišným názorům a pro tvorbu vlastních názorů a postojů, založených na humanitě a kritickém myšlení.
Nemůžeme proto souhlasit s jednohodinovými dotacemi dějepisu v některých ročnících ZŠ, pro dějepis jsou naprosto nedostatečné. Nerozumíme tomu, proč dějepis v nových učebních plánech opět není zařazen do oktávy osmiletého gymnázia a navíc je vyřazen i ze 4. ročníku čtyřletého gymnázia. Bohužel není k dispozici ani dostatek kvalitních a pro školu vhodně zpracovaných pomůcek a učebnic. Náprava je nezbytná.
Pracovníkem inspekce jsme byli seznámeni také s neuspokojivými výsledky obsaženými ve zprávě ČŠI o výuce dějin 2. poloviny 20. století. Ke zlepšení této situace může dojít pouze spojeným úsilím učitelů, vedení škol, ale současně i opatřeními MŠMT.
Předními českými historiky a vedením Asociace učitelů dějepisu (ASUD) jsme byli informováni o tom, že ministerstvo odmítlo nabídnutou kvalifikovanou pomoc členů Sdružení historiků ČR a učitelů v podobě odborné komise, která by s dostatečnými pravomocemi garantovala kvalitu dokumentů i učebnic a učebních pomůcek doporučovaných školám. Připojujeme se k vyjádření výboru Asociace učitelů dějepisu, s nímž jsme byli seznámeni.
Nejen jako ministra, ale i jako svého bývalého kolegu Vás chceme, pane ministře, požádat o zásah v těchto záležitostech a o přispění k tomu, aby naše úsilí na školách mohlo vést k lepším výsledkům školní výuky i mimoškolních aktivit, jimž se jako učitelé dějepisu věnujeme. Předem Vám, pane ministře, děkujeme.
Jménem účastníků XII. Letní školy historie
PhDr. Jana Kohnová
/Přiložena prezenční listina účastníků letní školy/
garant LŠH
ČTVRTÝ ROČNÍK KURZU „INSPIRACE D“

Necháte se rádi inspirovat? A navíc inspirovat dějepisem? Tak takových jako vy jsou čtyři desítky a už čtvrtým rokem pravidelně každou první středu v měsíci spěchají po vyčerpávajících vyučovacích povinnostech do přednáškové místnosti Střediska služeb školám Praha 10 v Malešicích na další přednášku kurzu pořádaného výborem ASUD. Je určitě užitečné si popovídat o problémech dějepisného vyučování a neméně užitečné si poslechnout, jakých změn doznal náš obor, eventuálně vzkřísit zasuté fakultní vědomosti.

V minulých ročnících jsme v podstatě prošli celými dějinami. V letošním roce se zaměřujeme na světová náboženství, jejich vznik, genezi i úlohu v současném světě. Neopomíjíme ani oborovou didaktiku, kulturní dějiny a nejnovější dění ve světě. A to vše v podání renomovaných odborníků na jednotlivá období nebo obory.

V září přednášel PhDr. Roman Prahl z FF UK Praha o secesi, v říjnu profesor Václav Černý z téže fakulty velice zajímavě a zasvěceně mluvil o čes-kém divadle ve 20. a 30. letech. Listopadová přednáška byla věnována filosofii starověkých náboženství / doc. PhDr. Hruška z Orientálního ústavu AV /, v prosinci jsme se věnovali pomocným vědám historickým, konkrétně numismatice, o níž přednášel PhDr. Eduard Šimek, ředitel Oddělení historických sbírek Národního muzea. Lednové setkání bylo věnováno judaismu. O spolupráci jsme požádali Židovské muzeum v Praze /fundovaně a poutavě přednášela mladá spolupracovnice muzea Mgr. Blanka Rozkošná/.

Zbývá jen dodat, že z přednášek odcházíme opravdu inspirováni a povzbuzeni, vždyť přece ten dějepis je naším koníčkem.

Eva Gladkovová
POUČENÍ O PRAZE PRO UČITELE I ŽÁKY:
MLÁDEŽ A PRAHA 2000

Pracovníci vlastivědného útvaru Pražské informační sliby ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze a s Domem dětí a mládeže hl.m. Prahy připravili pro rok 2000 projekt, nazvaný Mládež a Praha 2000. Smyslem projektu je využít zájmu o Prahu v tomto jubilejním roce, ale vlastní cíl překračuje tento letopočet. Chceme děti dostat do pražských ulic a památkových objektů, aby naše hlavní město poznaly hlouběji, aby si uvědomily jeho minulost i současnou tvář.

První část projektu je věnována nejmenším dětem. nazývá se Dívejte se kolem sebe a je určena pro mateřské školy a 1 - 3. třídu ZŠ. Vytypovali jsme řadu témat, ale lze se s pedagogem dohodnout i na dalších. Mezi hlavní náměty vycházek uvádíme: Pražský hrad, Vyšehrad, Malostranské zahrady, Staroměstská radnice a Staroměstské náměstí, Petřínská rozhledna a Bludiště, Dívčí hrady, Královskou oborou k Trojskému zámku, Obora Hvězda, Slovanský ostrov a jeho okolí, Od Matěje na Babu, Od Vlachovky na Jablůňku, Dětský ostrov a jeho okolí. Ke každé vycházce bude připravena soutěž, úkoly, kvízy - tedy zprostředkujeme zábavnou formou spoustu nových informací. Kontakt a bližší informace lze získat na tel. č. 217 14 155, 217 14 151.

Druhou část projektu tvoří program aktivního zapojení dětí do výkladu na památkovém objektu nebo trase. nazývá se Mladí průvodci po Praze a přispívá k propojení vlastního poznání objektu s formulací výkladu a pomáhá kultivovat jazykový projev. Dítě zároveň získává významnou zkušenost vystoupení před posluchači. Je možné využít i přípravy výkladu v cizím jazyce a uskutečnit např. výklad pro děti cizí školy při výměnných akcích. Opět nabízíme některé náměty, např. Pražský hrad, Vyšehrad, Staroměstská radnice, Kostel sv. Mikuláše a Malostranské náměstí, Malostranské zahrady, Karlův most a mostecké věže, Malostranská zákoutí, ale je možné dohodnout i jiná témata, např. okolí školy, okrajové části Prahy atd. Kontakt a bližší informace na tel.: 217 14 159, 217 14 181.

Ve třetí části projektu navazujeme na dřívější soutěž Poznej a chraň památky Prahy, kterou před lety organizovali pracovníci pražského ústavu památkové péče ve spolupráci s Pražskou informační službou. Nyní nabízíme soutěž Poznáváme Prahu - evropské město kultury.

K jednotlivým soutěžním úkolům bude připraven cyklus vycházek. Soutěžící ve věku 10 - 18 let (ve dvou kategoriích) budou získávat odpovědi na soutěžní otázky zejména na vycházkách, ale budou moci pracovat i formou samostatného studia ve spolupráci s knihovnami. Ve spolupráci s Městskou knihovnou a jejími obvodními knihovnami a s některými domy mládeže bude soutěž probíhat od února do prosince 2000. Letáčky se seznamem míst, kde bude možné vyplnit přihlášku do soutěže, získat program vycházek a také první soutěžní pracovní listy, budou vydány po 15. lednu 2000 a distribuovány prostřednictvím škol, Městské knihovny v Praze a jejích poboček, Domu dětí a mládež hl. m. Prahy. O soutěži se veřejnost dozví i prostřednictvím médií.

Pedagogickým pracovníkům by soutěž neměla přinést žádné další zatížení. program, organizační záležitosti, vyhodnocení pracovních listů, kontakt s dětmi bude zprostředkován výše uvedenými institucemi. Obracíme se na učitele pouze s prosbou o podporu a motivaci dětí k soutěži. Pokud bude mít pedagog zájem o větší spolupráci s organizátory soutěže, budeme mít jen radost. Můžeme pak individuálně sdělovat výsledky dětí z určité školy, můžeme navázat spolupráci v rámci dalších vycházek nebo soutěží. Kontakt a bližší informace na tel.: 217 14 159.

Neděláme si iluze o zapojení obrovského počtu dětí hned na počátku roku 2000. Rádi bychom postupně získávali další zájemce, a to, jak již bylo řečeno, nejen v tomto roce, ale i v příštích letech. Domníváme se, že Praha poskytuje obrovské množství témat a v tomto směru bychom rádi zprostředkovali naše vědomosti, zkušenosti a také silný vztah k tomuto městu mladým lidem.

Mgr. Jaroslava Náprstková
vedoucí studijního oddělení vlastivědného útvaru PIS

Poznámka: Jsme rádi, že na tomto zajímavém a věříme, že úspěšném projektu mohou spolupracovat i členové ASUD. I když se projekt obrací především dětem a mladým lidem z Prahy a jejího širokého okolí, mohou - v případě zájmu - s oddělením PIS navázat kontakt i učitelé, kteří plánují do Prahy exkurze pro své žáky, mnohdy se systematickou návazností na dějepis v jednotlivých ročnících. Můžete volat přímo Mgr. Náprstkovou s odvoláním na spolupráci PIS s ASUD.

VZDĚLÁVÁNÍ JINAK - NÁMĚTY PRO ZÁJMOVÉ ČINNOSTI V NOVÉM SBORNÍKU ASUD

Často se v současné době na nejrůznějších fórech diskutuje o metodách vzdělávání a zatracuje přístup snažící se nejen o komunikaci, utváření sebevědomí a řady dovedností, ale také o to, aby po skončení školní docházky zůstaly v hlavách žáků také nějaké vědomosti - samozřejmě v systému a vhodném výběru. Sami jsme také diskutovali o tom, že to, co má rozhodující podíl na výsledcích, mezi nimi i znalostech žáků, jsou cesty, jimiž se do povědomí žáků dostávají. Mnozí jako by ztotožňovali pamětné osvojení nějakého pojmu či údaje s mechanickým drilováním - zřejmě si nedovedou představit, že je možné tyto poznatky získávat zajímavou a motivující aktivní činností žáků.

To pro mnoho učitelů to není nic převratného, jak se z vystoupení nepříliš zasvěcených propagátorů liberalismu v našem školství může zdát; někteří učitelé vědí o předválečných a poválečných pokusných a reformních školách i jiném úsilí českých inovátorů; další z nás sami, někdy řadu let, zkoušeli metody aktivní práce, které byly uplatňovány v 60. - 70. letech, kdy byl na tyto formy učení kladen velký důraz. Mnozí se přiučili z učebnic a dalších výukových materiálů získávaných v posledních letech ze zahraničí nebo ze současné literatury. Bohužel se takové přístupy nepromítají např. do mnoha učebních pomůcek.

Tyto trendy moderní školy se uplatňují nejen ve vyučování, ale také v činnosti zájmové. Zdařilé výsledky takových učitelských aktivit představuje třetí sborník naší edice METODICKÉ INSPIRACE: Dějepis po škole. Obsahuje šest příspěvků: vyprávění o prožití renesančního dne na zámku, zábavnou hru s cílem poznávání vlastního města, úkoly tří regionálních historických soutěží (historiád) zasvěcujících účastníky do tajů místních památek, muzeí a archivů a soubor všech úkolů 28. ročníku Soutěže mladých historiků uspořádaných tematicky tak, aby je bylo možno využít i ve škole pro žáky ročníků, kteří se soutěže neúčastnili.

Členové ASUD dostávají jeden výtisk sborníku zdarma. Je vydán ve větším nákladu tak, aby byl k dispozici i dalším učitelům, školním knihovnám i studentům učitelství. Jako ty předchozí bude stát 90,- Kč (pro studenty se slevou 70,- Kč). Objednávky lze adresovat výboru, zaplatit složenkou na naše konto (ev. fakturou). K dispozici jsou i naše předchozí tituly - Didaktické inspirace - J. Růžičková: Z odkazu metodiky a didaktiky dějepisu předchozích desetiletí a menší počet výtisků Metodických Inspirací - Dějepis ve škole (ceny stejné).

Uvítáme názory členů i hodnocení dalšími kolegy, rovněž nabídky dalších příspěvků ev. náměty na témata příštího titulu, který zamýšlíme vydat v případě příznivých finančních podmínek. Bude-li se Vám sborník líbit, doporučte ho do knihovny i dalším kolegům, např. na vzdělávacích akcích v okrese.


back