Z KORESPONDENCE


Vzhledem k prázdninovému období nebyla závažná korespondence mimořádně bohatá. Zato však měli členové i nečlenové ASUD čas brouzdat se po internetu, takže jsme na náš e-mail dostali několik dotazů na činnost ASUD. Snažíme se průběžně odpovídat. Dostali jsme také několik nových přihlášek. Děkujeme za ně i za zájem o ASUD.. Část korespondence se týkala našich připravovaných projektů, zejména naší účasti v projektu Brána muzea otevřená.
Z důležitých dopisů Vás seznamujeme s názory členů asociace a pracovníků MŠMT v rámci vzájemné korespondence:

Z DOPISŮ MINISTROVI ŠKOLSTVÍ MGR. E. ZEMANOVI

V Praze dne 24. června 1999
Vážený pane ministře,

dovolujeme si Vám zaslat náš poslední Informační list, v němž je zachycena a zdokumentována činnost členů i výboru ASUD za posledních pět měsíců.

Podněty ze schůzky s Vámi se zabýváme na schůzkách výboru i mimo ně. V poslední době jsme získali řadu důležitých a zajímavých informací o výuce dějepisu v Evropě, např. dějin 20. století a především o přípravě budoucích učitelů dějepisu ve více než desítce evropských zemí. Několik členů ASUD mělo totiž příležitost účastnit se pracovního zasedání členů skupiny expertů RE, konaného za spoluúčasti MŠMT ČR ve dnech 5.- 9. června v Praze. Je paradoxem, že právě naše situace je např. v místě dějepisu v učebních plánech i dalších parametrech ze všech třinácti zainteresovaných zemí nejhorší. Přikládáme jeden graf ze souboru projednávaných materiálů zaznamenávajících stav ve vybraném vzorku evropských států. Domníváme se, že by bylo prospěšné inspirovat se náměty a impulsy tohoto jednání ještě dříve, než závěry a doporučení budou předloženy připravované schůzce ministrů školství evropských států v Polsku v roce 2000.

Vaší výzvou ke zformulování argumentů pro výraznější (jako jinde v Evropě v každém ročníku min. dvouhodinové) zastoupení dějepisu v učebních plánech všech typů škol jsme se zabývali na obou schůzkách od návštěvy u Vás. Není však v našich silách v tak krátké době vytvořit dokument na předpokládané úrovni. Chceme připomenout, že takový materiál již dříve řipravilo několik desítek historiků - jednotlivců i celých odborných pracovišť (fakult, ústavů aj.) - na podnět Sdružení historiků ČR; při příležitosti zavedení tzv. generalizovaného plánu pro gymnázia v roce 1995 zaslali velmi fundované a kvalifikované rozbory týkající se dějepisu, utváření historického vědomí mladé generace atd. ministrovi Pilipovi a příslušné parlamentní komisi. Domníváme se, že dopisy se nacházejí v archivu Vašeho sekretariátu (kopie bychom mohli poskytnout).

..... Pokud se týká výuky dějin 20. století, nové informace z regionů potvrzují již dříve, např. ČŠI a z dalších zdrojů zjištěné neuspokojivé výsledky; náš pohled na příčiny a možnosti řešení zaslaný MŠ, publikovaný v IL 11, je doplňován dalšími údaji o ukončování výuky rokem 1945 nebo 1948 na mnoha školách (někde i dříve) a o dalších problémech. Chceme Vás o tom informovat. Zdá se nám, že tato alarmující zjištění, která jsou v příkrém protikladu s tendencemi v jiných zemích, odpovědná pracoviště nezajímají. Příklady katastrofálních neznalostí uváděné občas v televizi nebo v tisku se hodí jen novinářům jako atrakce, eventuálně jako doklad nedbalé práce učitelů, což není spravedlivé. Stále očekáváme věcnou odpověď na náš návrh týkající se výuky dějin 20. století i na připomínky ke „Sdělení MŠMT k zařazování učebnic....“ zaslané příslušným oddělením MŠMT v minulých měsících.

Nakonec jedna z nejbolestivějších záležitostí. Neustálé nekoncepční změny učebních plánů z roku na rok vedou k neblahým důsledkům: omezování počtu hodin dějepisu a úpravy osnov v některých třídách mají za následek nucené vypouštění některých dějinných úseků a témat. Vynechávání dějepisu v jiných ročnících vede dokonce k zastavení (ukončení) dějepisného vzdělání v 18. nebo 19. století pro tisíce žáků a studentů - tedy k torzovitému pohledu na dějinné procesy navíc bez nezbytného zhodnocení historického poznání pro současný život mladých Evropanů - což patří k základním cílům dějepisu jinde v Evropě (např. dle projektu Mládež a dějiny - IL 10).

V důsledku administrativního pokynu půjde např. u studentů čtyřletých gymnázií o ukončení dějepisné výuky ve 3. ročníku bez důkladného seznámení s dějinami 20. století ! Nevíme, zda si tyto důsledky navrhovatelé změn uvědomují.... Pokud by to bylo možné, rádi se s nimi setkáme a tyto skutečnosti na základě souvislostí i role výuky historie v procesu evropské integrace vysvětlíme....

....Považujeme za svou povinnost své stupňující se obavy Vám sdělit.

Přikládáme i ročenku Euroclio s přehledem činnosti v minulém roce; jeho vedení několikrát naznačilo svůj podiv nad tím, že v ČR ani v roce 1998 nebylo možno uspořádat mezinárodní akci ve prospěch dějepisného vyučování jako je tomu u jiných států vč. východoevropských. I nás to velmi mrzí. Rádi bychom připravili celoevropský seminář s tematikou multikulturního vývoje a General Assembly Euroclio v roce 2002...


V Praze dne 7. července 1999
Vážený pane ministře,

i když od našeho předchozího dopisu s IL 11 neuplynula příliš dlouhá doba, nové skutečnosti nás vedou k doplňujícím informacím týkajícím se závažných záležitostí - smlouvy MŠMT se SH ČR a VIII. sjezdu historiků.

Členové našeho výboru se 30. června t.r. při jednání výboru SH ČR dozvěděli neuvěřitelnou zprávu, že Váš náměstek pan P. Roupec po třech měsících váhání odmítl znění smlouvy o spolupráci historiků a MŠMT při přípravě kvalitních dokumentů a učebních pomůcek pro naše vyučování dějepisu... Jsme tím zaskočeni a nemůžeme pochopit, že pracovníci ministerstva neuvítali ochotu českých historiků, kteří spolu s učiteli chtějí na sebe převzít velkou zodpovědnost záruky za kvalitní podklady pro dějepisné vyučování; nerozumíme tomu, že v demokratickém státě nejsou úředníci ochotni nechat odbornou veřejnost sebeméně zasahovat do toho, co považují za své léno. Vysvětlit si to můžeme - kromě neschopnosti nebo byrokratické povýšenosti - snad jen hájením soukromých zájmů některých skupin nebo úmyslem oslabovat národní povědomí naší mladé generace a možnost poznávání vývoje Evropy. Poučenost je předpokladem k pevnějšímu utváření pozitivních vztahů mezi Evropany i posilování demokracie a tolerance mezi národy tolik potřebných - zvlášť v zrcadle mezinárodních událostí posledních měsíců.

Připojíme-li toto rozhodnutí MŠMT k některým z předchozích

  1. k neochotě dát k nahlédnutí doporučení (recenze), na jejichž základě byly přiděleny miliónové státní zakázky učebnic pro ZŠ,
  2. nereagování na nepříznivé výsledky vyučování dějepisu v našem i mezinárodním měřítku (např. zpráva ČŠI, výzkum „Mládež a historie“,) vč. návrhu ASUD,
  3. k odmítnutí připojit do Sdělení MŠ o doložkách jednu větu připouštějící ve výjimečných případech udělení doložky učebnici mimo „řady“,
  4. k rozhodnutí znovu vypustit dějepis ze 4. ročníku gymnázií a oktávy na úroveň tzv. „nové koncepce“ v závěru totalitního období (1988-89),
  5. trvat na jednohodinové dotaci dějepisu na ZŠ,
  6. k nekvalitním základním dokumentům pro D vč. osmiletého gymnázia
a porovnáme-li naše podmínky se skutečnostmi ze zahraničí, musí nám vyjít, že podmínky pro kvalitní vyučování dějepisu u nás se nezlepšují, ale naopak.

To nesouhlasí s evropskými tendencemi, kdy dějepisné vzdělávání je považováno za jednu z priorit mezinárodních projektů a jednání delegátů historiků, didaktiků i učitelů ze všech evropských států na desítkách seminářů pořádaných po celé Evropě, právě pro možnosti dějepisu působit také na hodnotový systém a morální vlastnosti mladých lidí. Není jasné, zda v málo uvážených rozhodnutích našeho MŠMT jde o zájmy politické, profesní či ekonomické, ale ve svých důsledcích to není podstatné.

Připojujeme se k vyjádření výboru Sdružení historiků ČR, že tímto způsobem není možné, ani důstojné závažné problémy výuky a vzdělání s odbornou veřejností řešit. Vaši intervenci v tomto směru považujeme za nezbytnou. Po deseti letech činnosti našeho sdružení (do r. 1995 učitelského odboru HK) se domníváme, že jsme ve snaze o dobré podmínky pro dějepis ve vztahu k ministerstvu vyčerpali nám dostupné cesty....

Nevidíme jinou možnost než se před VIII. sjezdem historiků znovu na Vás obrátit ...spolu s několika sty členy naší asociace cítíme spoluodpovědnost za podobu výuky dějepisu na našich školách.

Věříme v příznivý obrat a odpověď.


Z ODPOVĚDÍ MŠMT

V Praze dne 14. července 1999
(Hlavička náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy)

... byl jsem pověřen panem ministrem odpovědí na Váš dopis ... a sděluji Vám následující.

Oceňuji aktivitu ASUD i aktivity ostatních předmětových sdružení, které vedou k racionální spolupráci s MŠMT i výzkumnými pracovišti.

Připomínkami Asociace učitelů dějepisu k učebním plánům a učebním osnovám dějepisu se MŠMT zabývá již delší dobu. Na společných jednáních zástupců MŠMT a ASUD byly projednávány a objasňovány postupy a možnosti při zpracování zmíněných učebních dokumentů a došlo i k určité shodě ve způsobu vzájemné komunikace.

Při tvorbě učebních dokumentů pro gymnázia a střední školy byla možná spolupráce Výzkumného ústavu pedagogického a Výzkumného ústavu odborného školství i s Asociací učitelů dějepisu. Věřím, že ASUD této možnosti náležitě využil. Vzniklé učební dokumenty, platné od 1. září 1999 jsou dokumenty, které budou po určité době upravovány, a proto doporučuji větší kontakt ASUD s výše uvedenými výzkumnými ústavy.

... V současné době je v kompetenci ředitele gymnázia posílit výuku určitého předmětu nad rámec stanovených hodin.... Děkuji za informační materiály, které ASUD vydává a přeji úspěch ve Vaší práci.

Funkce neuvedena, podpis obtížně čitelný
(Hlavička Ministra školství, mládeže a tělovýchovy)
V Praze dne 17. srpna 1999

...vážím si opravdového zájmu učitelů o zkvalitňování výuky na školách a Vaše připomínky, dotazy a návrhy, o kterých jsme .. se zástupci asociace jednali v dubnu 1999 na MŠMT, jsou podkladem pro připravované koncepční záměry rezortu školství. Respektuji však také stanoviska a názory i dalších zainteresovaných odborníků na výuku dějepisu.

Chápu, že Vás rozladila zpráva, že není dosud podepsána Dohoda MŠMT se Sdružením historiků, avšak odmítám tvrzení, že „úředníci nejsou ochotni nechat odbornou veřejnost zasahovat do toho co považují za své léno. Vzhledem k nejednotným názorům sdružení a ministerstva na formulaci některých pasáží v textu, nemohla být výše uvedená dohoda dosud podepsána. Ve smyslu závěrů našeho společného jednání však předpokládám, že již nic nebrání uzavření dohody.

V kontextu výše uvedeného Vás chci upozornit, že v dopisech, které Vám byly v průběhu roku 1999 zaslány, jsou dostatečným způsobem vysvětlena a zdůvodněna stanoviska ministerstva k Vašim požadavkům a námitkám, které uvádíte pod body a - f (viz dopisy č.j. 19 280/99 a č.j. 25 177/99 - 22).

S pozdravem

funkce neuvedena, podpis nezřetelný

DOPIS MINISTROVI ŠKOLSTVÍ

V Praze dne 10. září 1999
Vážený pane ministře,

členové výboru se na své první poprázdninové schůzi seznámili s dvěma dopisy, které nám ve Vašem zastoupení zaslali Vaši spolupracovníci a za něž Vám děkujeme.

Pokud se týká v dopise zmíněné tvorby osnov pro SOŠ, delegátka ASUD úzce spolupracovala s VÚOŠ; v případě osnov pro osmiletá gymnázia jsme jednali s pracovníkem VÚP, avšak na pojetí dějepisu na osmiletém gymnáziu máme jiný názor než MŠMT, jehož pokyn byl ve VÚP zpracováván. Zařazení dějepisu do septimy vítáme, avšak tuto dotaci bez dějepisu v maturitním ročníku považujeme za nedostatečnou.

Dovolujeme si požádat o upřesnění informace z dopisu ze dne 17. srpna. V dopise jsou zmíněni „zainteresovaní odborníci na výuku dějepisu“, jejichž názor respektujete. Je-li odlišný od vyjádření asociace soustřeďující mínění několika set učitelů dějepisu, rádi bychom se s nimi seznámili a diskutovali s nimi. Prosíme proto o sdělení jejich jmen a pracovišť.

Pokud se týká bodů a/ - f/ z našeho dopisu ze dne 7. července, které považujete za dostatečným způsobem vysvětleny a zdůvodněny, zřejmě nejste dobře informován. V dopisech s uvedenými jednacími čísly ani v několika dalších, které jsme v uplynulých měsících obdrželi od pracovníků MŠMT, jsme taková vysvětlení nenašli (o bodu b/ v nich dokonce nebyla ani zmínka); kromě konstatovaných odmítnutí v nich není pro rozhodnutí MŠMT uveden žádný argument. Proto tyto problémy považujeme stále za otevřené.

Připojujeme žádost týkající se začlenění ČR v mezinárodních aktivitách. Po Maďarsku a Litvě jako pořadatelích semináře a General Assembley EUROCLIO bychom po jednání s vedením EUROCLIO chtěli uspořádat takové setkání v roce 2002 v Praze. Prosíme o informaci, na koho se v této věci obrátit, kdo o tom může rozhodnout a zařadit potřebné finanční částky do plánu.

Předem děkujeme.


back