SDRUŽENÍ HISTORIKŮ ČR

ZNOVU K JEDNÁNÍ ZÁSTUPCŮ SH S PRACOVNÍKY MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ

Navazujeme na sdělení z IL 11, v němž jsme uvedli informaci o jednání předsedy Sdružení historiků a ředitele HÚ ČAV prof. PhDr. J. Pánka a pracovníka Ústavu českých dějin FF UK doc. Z. Beneše s ministrem školství Mgr. E. Zemanem o závažných záležitostech týkajících se školního dějepisu. Hlavním obsahem byla nezbytná spolupráce pracovníků ministerstva, historiků a učitelů při koncipování cílů, obsahu dějepisu ve škole a při doporučování vhodných učebnic a pomůcek. Když jsme v dubnu navštívili pana ministra, ubezpečil nás přítomný pan náměstek Roupec, že brzy bude se SH ČR podepsána smlouva, v jejímž rámci bude mít asociace možnost výrazně se na zkvalitnění dějepisu podílet.

Návrh smlouvy připravený výborem SH ČR byl v příštích měsících podroben rozborům pracovníků několika oddělení MŠMT. Její znění, předané historikům k podpisu v červnu, nebylo možné akceptovat. Nový, upravený návrh byl projednán na schůzi výboru SH ČR 30. srpna, jednomyslně schválen a připraven k podepsání oběma stranami. Těsně před konáním VIII. sjezdu historiků počátkem září bylo výboru zasláno jiné, opět nepřijatelné znění. Nově zvolený výbor tak bohužel místo možnosti konkrétně realizovat vytčené úkoly, má po sedmi měsících jednání stále jen rozpracovaný dokument.

Přestože členové výboru i další historikové mají mnoho jiné důležité práce, neumdlévají ve svém úsilí směřujícím k zvýšení prestiže a zlepšení podmínek pro naše dějepisné vyučování a za to jim patří naše poděkování.


K VIII. SJEZDU HISTORIKŮ ČR

Po šesti letech (VII. sjezd historiků se konal v roce 1993) se ve dnech 10. - 12. září v Hradci Králové sešlo více než čtyři sta českých historiků na svém dalším jednání. Byli zde zastoupeni i učitelé dějepisu na základních a středních školách. Jednání probíhala jednak v plénu, jednak v oddělených sekcích. Část programu byla věnována třem velkým tematickým blokům. V rámci sjezdu se uskutečnilo též valné shromáždění Sdružení historiků ČR za účasti více než 140 členů. Kromě výročních zpráv a informací o činnosti poboček byla na programu volba nového výboru. Předsedou Sdružení historiků ČR se stal opět prof. Jaroslav Pánek.

Z programu sjezdu bude vydán sborník, kde se budete moci seznámit s celým programem i jednotlivými referáty. Zatím máte k dispozici jeden z významných dokumentů - ve Zpravodaji HK 1/99 vyšlo zamyšlení prof. Pánka na téma Česká historická věda a české historické vědomí, které bylo již dříve zveřejněno v ČČH a vzbudilo živou odezvu ( účastníci našeho jarního semináře se s ním mohli seznámit přímo z úst autora v Národním muzeu 17. dubna).


back