VZDĚLÁVÁNÍ

TEČKA ZA JARNÍM SEMINÁŘEM V NM

Vážení kolegové,

stalo se již tradicí, že každý seminář ASUD je „zakončen“ dotazníkem, ve kterém se vyjadřujete nejen k úrovni akce, ale sdělujete i své poznatky, názory, hodnocení. Vše se samozřejmě točí kolem dějepisu a výbor má tak další možnost být v kontaktu se členy asociace, směřovat svou činnost k jejich přáním a podnětům a prosazovat názory aktivní části učitelů dějepisu.

Malého dubnového průzkumu se zúčastnilo 40 respondentů ze základních škol /25/, gymnázií /9/ a středních odborných škol /3/.

Přednáška prof. PhDr. Jaroslava Pánka byla až na jednu odpověď hodnocena jako výtečná, zajímavá, dobrá. Nejvýstižněji se asi vyjádřila kolegyně, která napsala:“ Jsem ráda, že to, co si myslím, bylo pojmenováno...“ Účastníci prohlídky svatovítského triforia byli také navýsost spokojeni. Musíme však upozornit, že tuto akci bylo možno zajistit výjimečně a pro relativně malý počet přihlášených zájemců.

Velmi nás potěšilo Vaše hodnocení sborníků, zvláště druhého - Metodických inspirací. při této příležitosti připomínám, že každý učitel dějepisu má možnost se o své zkušenosti podělit s ostatními a stát se spoluautorem další podobné publikace. A těch dobrých a podnětných inspirací by se našlo - jen napsat!

Ve vyjádření k námětům pro další semináře jste nám práci příliš nezjednodušili - výběrem témat i přednášejících jste nás zásobili na léta dopředu, taktéž návrhů na exkurze se objevilo 27.

V několika případech jste si přáli Veletržní palác /NG - moderní umění/, Staroměstské náměstí, Vyšehrad a Břevnovský klášter. Vybíráme především taková místa, kam je obtížnější individuálně se dostat. Například na příští jaro bychom chtěli zajistit prohlídku nově zrekonstruované Loosovy vily /dosud v rekonstrukci/.

Velmi zajímavý byl počet pozitiv a negativ Vaší současné práce ve škole. Mezi kladnými stránkami se nejčastěji objevovala široká nabídka učebnic a odborné literatury určitá volnost ve výběru učiva, samostatnost v rozhodování, svoboda slova. To, co Vaši práci ztěžuje a bere síly, které by se daly daleko produktivněji, se stále opakuje, jen snad s větší intenzitou: nízká hodinová dotace, při které nelze naplnit cíle a úkoly dějepisu a která svědčí o podceňování tohoto předmětu. Dále jsou to omezené finanční prostředky na nákup literatury a pomůcek, ale i na vzdělávání. Velmi si vážíme kolegů /a není jich málo/, kteří se zúčastňují akcí ASUD a veškeré náklady si hradí sami. O všech výše uvedených bolestech jsme jednali s panem ministrem.

Děkujeme za Vaše názory a připomínky k dějepisu i k práci výboru ASUD a věřte, že nic nezapadne, ale nelze vždy jen vyhovět a vše okamžitě uskutečnit - není to alibismus, ale technické a lidské možnosti. A hlavně - přijeďte si popovídat a nabrat nové síly na podzimní seminář, neboť všude žijí učitelé dějepisu, kterým není jedno, s jakým historickým vědomím posílají své žáky do života.

Eva Gladkovová


POD PATRONACÍ VZDĚLÁVACÍHO CENTRA V BŘECLAVI

uspořádal na jaře člen ASUD Jiří Janeček anketu týkající se problémů výuky dějepisu, jejíž výsledky nám pak poslal. Z pětatřiceti základních škol okresu se jí účastnilo devatenáct, zástupci dvou gymnázií. Uvádíme podstatné části z odpovědí

Vzdělávací program do 15 let:
ZŠ 17, OŠ 1, neuvedeno 1; G: program MŠMT

Počet vyučovacích hodin týdně:
6. tř. - všude 2 hod.; 7. tř. v jedné škole 1 hod, v další 1,5 hod.; 8. tř.na 4 školách 1 hod. týdně; 9.tř. na dvou školách 1 hod. - redukce hodin se týká šesti škol, přibližně 1/3.

Podle kterých učebnic vyučujete?
6. tř. 17 škol učebnice V. Michovského, ojediněle Prodos, Lidé v dějinách nebo Augusta - Honzák; 7. tř:: 17 škol učebnice M. Hrocha, ojediněle Lidé v dějinách, Prodos. Na jednom gymnáziu se učí v tomto ročníku kromě středověku i novověk. 8. tř.: Převažuje jedna učebnice /V. Čapek/ - 20 škol; jedna škola Lidé v dějinách. Na uvedeném gymnáziu Nová doba. 9. tř.: převládá vícedílná učebnice nakl. Práce Nová doba, i když je nutno podotknout, že většina škol užívá učebnice po třetí díl - tj. poválečný vývoj se většinou nevyučuje. Pouze u dvou škol uvedli vyučující, že využívají Olivové Dějiny moderní doby, další užívají řadu Lidé v dějinách. Na gymnáziu vyučují pravěk - starověk na vyšší úrovni.

Které atlasy ve vyučování využíváte?
Ze 6 škol vyučující sdělili, že atlasy na škole nemají, 11 škol využívá atlasy ze 70. let tzv. nové koncepce, nové atlasy / Kartografie 1995, 96, 97, 98, I. - IV. díl, autorka H. Mandelová a kol./ pouze na třech školách. Staré atlasy jsou k dispozici zpravidla pro každého žáka, nové většinou ve dvojici, často se přenášejí ze třídy do třídy. Ojediněle je využíván i Atlas moderních dějin nebo staré Atlasy světových dějin.

Které další pomůcky ve výuce využíváte?
Nástěnné mapy-15 /většinou z ústřední dodávky před rokem 1990/; videokazety - 18; diapozitivy, diafilmy - 9. Dále se objevila doplňková literatura, nástěnné obrazy, články z novin, magnetická tabule / letopočty a pojmy/, meotar /fólie - mapy/, počítačové programy. Často si vyučující nosí vlastní pomůcky. Připomínky / především k videu/: dlouhé, často přesahují délku vyuč. hodiny; videokazety nabízené školám jsou většinou nevalné úrovně, lepší jsou většinou nahrávky převzaté z pořadů ČT; z finančních důvodů nelze pořizovat nové pomůcky; mnohé vyučovací pomůcky jsou zastaralé.

Která periodika se vztahem k dějepisu vaše škola odebírá?
Učitelé ze 14 škol uvedli že nic! Z celostátních časopisů se objevil Historický obzor /4/, Národní osvobození /1/, další jsou regionální sborníky - Regio /3/ a Jižní Morava /1/, časopis Malovaný kraj /3/.

A n k e t a   k   p r o b l é m ů m   v ý u k y:

Jak jste spokojeni s úrovní osnov dějepisu:
- bez připomínek /dostačují 2 hodiny týdně/; - příliš náročné /2/; - velmi obsažné /při jedné hodině týdně nelze probrat, není stanoveno, co je základní učivo/; - s určitou redukcí lze probrat; - žáci nemohou diskutovat, málo času na zkoušení, opakování atd.; - učivo středověku a novověku příliš podrobné, většinou se nestihne doba nejnovější /G/;

Co vám při vyučování dějepisu chybí?
bez připomínek 6; dostatek financí na nákup nových pomůcek; pracovní sešity, soubory her a prověřovacích testů; chybí ucelený soubor: učebnice + metodická příručka + atlas + pracovní sešit; videoprogramy k přímému využití ve vyučování; programové vydávání účelných pomůcek; učebnice psané na úrovni žáků s otázkami a úkoly; názornost: více pomůcek, nové knihy; k atlasům odpovídající nástěnné mapy; metodické příručky; větší prostor k diskusi pro žáky

Připomínky k soutěži Mladý historik:
žáci by se měli více projevit sami / samostatná práce na nějakém konkrétním úkolu - bádání /, systém testů - pasívní a neobjektivní, nemusela by být zamítnuta ani kolektivní práce /gym./ ; soutěž by měla mít dvě kola: písemné, druhé jako finále nejlépe ústní; pro 8. a 9.třídu z obsahu dějepisu těchto tříd.

Náměty pro další činnost vzdělávacího centra:
- vzorové hodiny a novými metodami výuky; - tematické výjezdy, exkurze po historii v regionu; - přednášky k regionálním dějinám a k jednotlivým úsekům dějin; - seminář: práce s dětmi s poruchami dys- v dějepise; - nabídka pomůcek, pracovních listů pro tyto děti; - možnost vzájemných setkání, výměna zkušeností, výstavky pomůcek, doplňkové literatury.

Zpracoval Jiří Janeček ZŠ Drnholec.

Děkujeme kolegovi Janečkovi za cenný materiál a podnět. Obracíme se i na další členy, kteří se setkávají s podobnými aktivitami nebo materiály, případně něco podobného mohou při některé vzdělávací akci zorganizovat, aby nám poskytli další informace o situaci ve vašem okolí. Je to jeden z důležitých úkolů, který vyplývá z našich stanov a může pomoci aktivitám asociace.


K ZÁVĚRU TŘETÍHO A POČÁTKU ČTVRTÉHO ROČNÍKU „INSPIRACE D“

Jako každoročně, zhodnotili účastníci cyklu pořádaného ve spolupráci se Střediskem služeb školám Prahy 10 na závěr 3. ročníku přínos kurzu obsahujícího devět přednášek zaměřených na dějiny 20. století / bližší informace v IL 10 a 11/. Cyklus jsme zakončili vynikající přednáškou doc. dr. Vladimíra Nálevky z FF UK na téma Geneze, průběh a perspektivy balkánských konfliktů posledních let. Na jednotlivých přednáškách mají účastníci samozřejmě podle svého zájmu možnost získat i odpovědi na své dotazy na problémy, které je zajímají a které mohou využít ve své práci.

Jak vyplývá z osobních rozhovorů, lze konstatovat, že účastníci hodnotí jako přínos nejen úroveň přednášek a přednášejících, ale také možnost setkat se s kolegy, kteří i přes překážky a obtíže na školách nerezignují na to být dobrými učiteli na úrovni současného poznání a bádání. Je to tedy i příjemná přátelská atmosféra, která účastníkům poskytuje vzpruhu.

O tom, že cyklus znamenal přínos, svědčí i to, že téměř všichni se přihlásili k účasti na dalším ročníku, k němuž jsme získali další akreditaci od MŠMT. Kurs tedy může být hrazen z prostředků na vzdělávání, kterými disponuje ředitel školy. Pokud by někdo z Prahy a okolí / jezdí sem i kolegové z Benešova, Loun, Nymburka i dalších trochu vzdálenějších míst / měl zájem do kurzu se dodatečně přihlásit - několik míst by se ještě našlo. Kurs začal v září přednáškou PhDr. Prahla o secesi v Čechách a pokračuje v říjnu přednáškou prof. dr. F. Černého o českém divadle první poloviny 20. století. Náměty budou čerpat opět z dějin 20. století - několik z nich se budou zabývat problémy etnických menšin a náboženstvími, které v dnešní Evropě ev. ve světě hrají významnou úlohu a o jejichž vývoji i myšlenkách bychom chtěli získat potřebné a zajímavé informace.

Obsah hodnotících dotazníků na závěr kurzu využijeme k další práci. Pro dokreslení tentokrát přinášíme ne sumář názorů, ale příklad odpovědí jedné z účastnic.

„Tematické zaměření: - Inspiraci D považuji za jeden z nejlepších vzdělávacích cyklů, které jsem absolvovala; - téma mi vyhovovala, neboť problémy 19.- 20. století jsem nestačila ani trochu ke své spokojenosti dostudovat (studovala jsem v 80. letech); - líbila se mi hloubka probíraných problémů.
Hodnocení přednášejících: Většina přednášejících mi velmi imponovala svou hloubkou chápání dané problematiky. Je vidět, že přednášející byli vybíráni po zralé úvaze.
Náměty pro příští rok: problém mezinárodního postavení /vztahů/ českých zemí /ČSR, ČSSR, ČR/ - ve starším období.
Přeji Vám všem plno energie a krásných nápadů do dalších let.“

A my za všechna povzbuzení i uznání upřímně děkujeme.

Eva Gladkovová

back